REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 30

ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Zespół do opracowania projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym;

2) sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz, stanowisk i wniosków w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym na potrzeby polskiej energetyki jądrowej;

3) przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym;

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) członkowie wyznaczeni przez:

a) ministra właściwego do spraw gospodarki,

b) ministra właściwego spraw do Skarbu Państwa,

c) ministra właściwego spraw do środowiska,

d) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

e) Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego,

f) Dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;

3) sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki.

§ 4

1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

2. Przewodniczący Zespołu składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie okresu sprawozdawczego.

§ 5

W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć grupy robocze, złożone z członków Zespołu.

§ 6

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki – Departament Energii Jądrowej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA