REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 34

ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)). zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Społeczną Radę do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Rady należy:

1) dopracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących redukcji w Polsce emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i regulacji prawnych Unii Europejskiej;

2) udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów, w szczególności dotyczących:

a) poprawy efektywności gospodarczej,

b) rozwoju niskoemisyjnych technologii przemysłowych,

c) rozwoju odnawialnych źródeł energii,

d) ogólnych kierunków rozwoju energetyki.

§ 3

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – osoba powołana przez Ministra Gospodarki;

2) dwóch wiceprzewodniczących – osoby powołane przez Ministra Gospodarki;

3) sekretarz generalny Rady – osoba powołana przez Ministra Gospodarki;

4) członkowie – powołani przez Ministra Gospodarki spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz środowisk opiniotwórczych związanych z sektorem energetyki.

2. W pracach Rady mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady, w szczególności:

1) przedstawiciele organów władzy publicznej;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Rady;

3) przedstawiciele jednostek naukowych.

3. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 i 2, pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4

1. Przewodniczący kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.

2. Rada działa kolegialnie.

3. Rada podejmuje uchwały w sprawach będących przedmiotem jej działania.

4. Uchwały Rady zapadają w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia jednomyślności, przewodniczący może zarządzić głosowanie; w takim przypadku uchwała Rady zapada większością głosów obecnych i głosujących członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 5

W celu realizacji zadań Rady, mogą być tworzone grupy robocze.

§ 6

Obsługę organizacyjną prac Rady zapewnia Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-10-21
  • Data obowiązywania: 2009-10-21
  • Dokument traci ważność: 2012-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA