REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 35

ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działu administracji rządowej gospodarka oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;

3) koordynuje pracę Kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwa, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców;

5) sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Centrum Akredytacji oraz podlegają mu: Agencja Rezerw Materiałowych, Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

6) realizuje zadania związane z reformą regulacji prawnych dotyczących gospodarki;

7) realizuje zadania związane z oceną legalności decyzji nacjonalizacyjnych;

8) określa kierunki pracy i zadania w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

b) Departamentu Regulacji Gospodarczych,

c) Biura Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych,

d) Biura Ochrony Informacji Niejawnych,

e) Biura Prawnego,

f) Sekretariatu Ministra.

2. Szczegółowy katalog spraw i pism zastrzeżonych do decyzji i podpisu Ministra określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki.

3. W przypadkach nieobecności Ministra pisma, o których mowa w ust. 2, podpisuje, na podstawie pisemnego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

4. Podsekretarz Stanu Marcin Korolec podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Podsekretarz Stanu Dariusz Bogdan podpisuje pisma kierowane do Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności, w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia tych komitetów oraz rozpatrywanych przez te komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych komitetów, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

6. Podsekretarze Stanu podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie Gospodarki stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie Gospodarki projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

4) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

7. Pisma w sprawach, o których mowa w ust. 2 – 6 powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaakceptowane również przez nadzorującego daną komórkę organizacyjną Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego.

§ 2

1. Podsekretarze Stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra Gospodarki. Wykonują oni, każdy w zakresie swojej właściwości, zadania Ministra w zakresie działu administracji rządowej gospodarka.

2. Podsekretarze Stanu współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra poprzez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o węzłowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Podsekretarze Stanu przedkładają pod obrady Kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Podsekretarze Stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z Dyrektorem Generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki.

§ 3

Podsekretarze Stanu upoważnieni są do podejmowania w imieniu Ministra wyłącznie decyzji zgodnych z jego merytoryczną aprobatą co do kierunku rozstrzygnięcia bądź będących realizacją ustalonej wcześniej polityki.

§ 4

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Rafała Baniaka należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z dialogiem społecznym, wdrażaniem funduszy europejskich i innych instrumentów wsparcia;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych,

c) Departamentu Instrumentów Wsparcia;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 5

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Dariusza Bogdana należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z umowami offsetowymi, polityką gospodarczo-obronną i polityką gospodarki elektronicznej;

2) koordynowanie spraw parlamentarnych;

3) uczestniczenie w pracach stałego komitetu Rady Ministrów i prezentowanie stanowiska Ministra;

4) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Kontroli Eksportu,

b) Departamentu Programów Offsetowych,

c) Departamentu Spraw Obronnych,

d) Departamentu Gospodarki Elektronicznej;

5) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 6

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Marcina Korolca należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w UE i bilateralną współpracą gospodarczą;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej,

b) Departamentu Polityki Handlowej,

c) Departamentu Spraw Europejskich;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 7

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Grażyny Henclewskiej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z koordynacją wdrażania Strategii Lizbońskiej oraz polityką przemysłową, administrowaniem obrotem towarami, usługami i technologiami;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Rozwoju Gospodarki,

b) Departamentu Analiz i Prognoz,

c) Departamentu Administrowania Obrotem;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 8

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Joanny Strzelec-Łobodzińskiej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z polityką energetyczną;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Energetyki,

b) Departamentu Górnictwa,

c) Departamentu Ropy i Gazu;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 9

Do zakresu czynności Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Podsekretarza Stanu Hanny Trojanowskiej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z sektorem energetyki jądrowej;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla Departamentu Energii Jądrowej;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

§ 10

1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego Henryka Szymańskiego należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z:

a) zapewnieniem funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki oraz warunków jego działania i organizacji pracy,

b) realizacją polityki personalnej w służbie cywilnej oraz dokonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej,

c) prowadzeniem, przygotowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

d) nadzorowaniem organizacyjnym prac nad przygotowaniem projektu budżetu Ministerstwa,

e) prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki,

f) bezpieczeństwem i higieną pracy w Ministerstwie Gospodarki,

g) nadzorem nad działalnością gospodarstw pomocniczych Ministerstwa Gospodarki;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Budżetu i Finansów,

b) Biura Administracyjnego,

c) Biura Dyrektora Generalnego,

d) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw.

2. Szczegółowe zadania Dyrektora Generalnego określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

§ 11

Minister może zlecić Podsekretarzom Stanu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 12

1. Minister rozstrzyga spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez podsekretarzy stanu oraz przez komórki organizacyjne nadzorowane przez różnych podsekretarzy stanu.

2. Podsekretarz stanu rozstrzyga spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne.

§ 13

Traci moc zarządzenie nr 21 Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-10-23
  • Data obowiązywania: 2009-10-23
  • Dokument traci ważność: 2011-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA