REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)), art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) resorcie – rozumie się przez to dysponenta głównego Ministerstwa Gospodarki;

2) urzędzie – rozumie się przez to jednostkę budżetową, dysponenta trzeciego stopnia.

§ 2.

1. Ustala się:

1) wykaz kont syntetycznych obowiązujących w Ministerstwie Gospodarki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wykaz kont analitycznych obowiązujących w Ministerstwie Gospodarki:

a) urzędu – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

b) resortu – stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

3) opis systemu finansowo-księgowego, przetwarzania i ochrony danych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w miarę potrzeb wynikających z przeprowadzonych operacji gospodarczych jest uprawniony do uzupełniania wykazu kont, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 3.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresami sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocze lub rok, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną (konta syntetyczne), księgi pomocnicze (konta analityczne) a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej, sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

3. Księga inwentarzowa prowadzona jest w Biurze Administracyjnym.

4. Przelewy bankowe dotyczące:

1) działalności budżetowej są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe" firmy SYGNITY SA.;

2) płatności ze środków europejskich, socjalnych oraz pozabudżetowych są sporządzane w Systemie Bankowości Elektronicznej BGK.

5. Dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych stosuje się program „Płatnik".

6. Do programów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 4 i 5, stosuje się wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w odrębnych przepisach.

§ 5.

1. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w złotych i groszach. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych (dowody źródłowe) oraz dowody księgowe sporządzone przez jednostkę.

2. Dowód księgowy zawiera:

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru indentyfikacyjnego;

2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

3) opis operacji gospodarczych oraz jej wartości, a jeżeli jest to możliwe, określonych także w jednostkach naturalnych;

4) datę dokonania operacji gospodarczych, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą, datę jego sporządzenia.

3. Dowód księgowy może zawierać:

1) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

2) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie tych czynności.

4. Dekretacja dowodów księgowych ujmowanych w księgach rachunkowych jest umieszczana obok dekretacji zawartej na pieczątce „Przyjęto dyspozycję do wypłaty ze środków .....".

5. Na dowodzie księgowym jest zamieszczana pieczęć „Ujęto w księgach rachunkowych w m-cu ...”.

6. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się zgodnie z treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym, na bieżąco, w kolejności dat ich dokonania oraz z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze, w sposób wiarygodny i kompletny.

7. W ewidencji księgowej ujmuje się kwoty zobowiązań wynikające z przekazanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych sprawdzonych pod względem merytorycznym w miesiącu sprawozdawczym. W przypadku dowodów księgowych przekazanych do Departamentu Budżetu i Finansów w następnym miesiącu, do ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego przyjmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do czwartego dnia każdego miesiąca, a w przypadku gdy dzień ten przypada w dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły do Departamentu Budżetu i Finansów. Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis księgowy nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik finansowy.

8. Zapis księgowy zawiera:

1) datę dokonania operacji gospodarczej – datę sprzedaży;

2) określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz datę wystawienia dowodu księgowego;

3) opis operacji gospodarczych zapisany w sposób zrozumiały;

4) kwotę i datę zapisu księgowego, ujęcie w księgach rachunkowych oraz datę wpływu dowodu księgowego do właściwego wydziału budżetu w Departamencie Budżetu i Finansów;

5) oznaczenie kont, których dotyczy.

9. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

10. Na strukturę konta analitycznego w ramach urzędu i resortu składa się:

1) xxx – trzycyfrowy symbol konta;

2) xx – dwucyfrowy symbol części budżetowej;

3) xxxxx – pięciocyfrowy symbol rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) xxxx – czterocyfrowy symbol paragrafu klasyfikacji budżetowej, przy czym czwarta cyfra informuje o źródle finansowania;

11. Strukturę kont analitycznych rozszerza się w zależności od potrzeb.

12. Analityka do budżetu zadaniowego jest zawarta w słowniku w systemie finansowo-księgowym programu Qrezus.

13. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej (syntetyka). Prowadzone są one w ujęciu systematycznym, w postaci komputerowych zbiorów danych uzgodnionych z saldami i zapisami księgi głównej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów i sald.

14. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego, operacja gospodarcza jest udokumentowana za pomocą dowodu księgowego zastępczego.

15. Wykorzystywany w Ministerstwie Gospodarki system informatyczny zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów księgowych oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, z odzwierciedleniem stanu rzeczywistego i zapewnieniem kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

16. Zapisom w księgach rachunkowych automatycznie nadaje się kolejne numery pozycji.

17. Zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane w sposób zapewniający ich trwałość oraz umożliwiający ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść tych zapisów.

18. Obroty są liczone w księgach rachunkowych w sposób ciągły. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron i są sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły i narastająco. Księgi rachunkowe są drukowane na koniec roku obrotowego. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald.

19. Zapisy w księgach rachunkowych wydatków unijnych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK", są dokonywane:

1) na podstawie tygodniowych informacji o płatnościach przekazywanych przez BGK pocztą elektroniczną;

2) w dacie zrealizowania zlecenia przez BGK;

3) po zweryfikowaniu w oparciu o oryginalne miesięczne informacje o płatnościach otrzymywanych z BGK.

20. Każdemu zapisowi w księgach rachunkowych przypisuje się symbol rodzaju dokumentu, zgodnie z symbolami wymienionymi w tabeli nr 1 i 2.

Tabela nr 1 Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym urzędu

LP.

SYMBOL

NAZWA

1

BO

Bilans otwarcia

2

DZ

Dowody zastępcze

3

FVAT

Faktury VAT

4

GM/1

Magazyn upominków

5

GM/2

Pozostałe magazyny

6

NAL

Należności

7

PK

Polecenie księgowania

8

PK – DEP

PK – Depozyt

9

PK – SOC

PK – Fundusz Socjalny

10

PK/Z-F

Zaangażowanie – osoby fizyczne

11

PK/Z-P

Zaangażowanie – osoby prawne

12

PL

Księgowania płac

13

PL-SOC

Księgowanie list – socjalny

14

PL-DEP

Księgowanie list – depozyt

15

PLAN

Plan finansowy

16

RK/DEP

Raport kasowy – depozyt

17

RK/DGO

Raport kasowy – dewizowy

 

18

RK/GWA

Raport kasowy – gwarancje bankowe

19

RK/RES

Raport kasowy – resort

20

RK/SOC

Raport kasowy – socjalny

21

RK/ZGO

Raport kasowy – złotowy

22

ŚR_TRW

Środki trwałe

23

WB/DEP

Wyciąg bankowy – depozyt

24

WB/DGO

Wyciąg bankowy – dochody

25

WB/SOC

Wyciąg bankowy – socjalny

26

WB/WDP

Wyciąg bankowy – dochody poślizgi

27

WB/WG

Wyciąg bankowy – wydatki

28

WB/WGP

Wyciąg bankowy – wydatki poślizgi

29

WB/WŚN

Wyciąg bankowy – wydatki środki niewygasające

30

ZAB

Zabezpieczenia

31

ZAB/R

Zabezpieczenia – resort

32

ZAGRAN

Delegacje zagraniczne

33

ZOB

Zobowiązania

 

Tabela nr 2 Oznaczenie symboli danego rodzaju dokumentu w rejestrze księgowym resortu

LP.

SYMBOL

NAZWA

1

BO

Bilans Otwarcia

2

BS

Dokumenty DOT

3

BZ

Bilans Zamknięcia

4

CEIDG

Budowa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG

5

D_20

Wyciąg bankowy – dochody

6

G

Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo

7

H

Handel

8

IG45

4.5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

9

IG52

5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

10

IG621

6.2.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

11

IG622

6.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

12

IG63

6.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

13

IG651

6.5.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

14

IG652

6.5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

15

IGDFE

Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DFE

16

IGDPO

Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka DPO

17

IGPARP

PARP Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

18

K_BA

Koszty bankowe

19

KB_PO

Koszty bankowe – Programy Operacyjne

20

NAL

Należności

21

OM

Organizacje międzynarodowe-składki

22

P_ŚE

Płatności ze środków europejskich

23

PF

Plan finansowy

24

PK_D

Polecenie księgowania/Dokumenty

25

PK_WB

Polecenie księgowania/Wyciągi bankowe

26

PL

Placówki MG

27

PMG

Program Mobilizacji Gospodarki

28

PO IG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

29

PO IiS

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

30

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

31

PO_PT

Nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych

32

PP

Przetwórstwo Przemysłowe

33

RPPO

Wyciąg bankowy – rachunek pomocniczy

34

W_20

Wyciąg bankowy – wydatki

35

WBS

Wyciąg bankowy – DOT

36

WE

WE-MSZ

37

WY_IG

Wynagrodzenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

38

WY_IS

Wynagrodzenia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

39

WY_KL

Wynagrodzenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

40

WY_PT

Wynagrodzenia Program Operacyjny Pomoc Techniczna

41

Z_G

Zaangażowanie środków – Górnictwo i Kopalnictwo, Hutnictwo

42

ZB_AH

Zabezpieczenie środków_AH

43

ZB_BH

Zabezpieczenie środków_BH

44

ZB_EK

Zabezpieczenie środków_EK

45

ZB_IW

Zabezpieczenie środków_IW

46

ZB_JK

Zabezpieczenie środków_JK

47

ZB_MK

Zabezpieczenie środków_MK

48

ZLP_P

Zaangażowanie lat przyszłych – Pozostałe

49

ZLP_PO

Zaangażowanie lat przyszłych – Programy Operacyjne

50

ZOB

Zobowiązania pozostałe

 

21. Każda grupa dokumentów jest przechowywana w odrębnym segregatorze i podlega numeracji miesięcznej (poczynając od nr 1), która jest zgodna z numeracją komputerową w księgach rachunkowych (numer na dowodzie: rok, miesiąc i nr dowodu). W dzienniku nadawana jest numeracja roczna w odniesieniu do każdej paczki w rejestrze księgowym.

§ 6.

1. W Ministerstwie Gospodarki, jako jednostce sektora finansów publicznych, dokonuje się wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.

2. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry: składki, prenumeraty, bilety, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego; wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

3. Aktywa i pasywa wycenia się według metod określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną zarządzeniem Nr 42 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Ministerstwie Gospodarki.

§ 7.

1. Środki trwałe urzędu finansuje się ze środków pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji; środki te ewidencjonuje się na koncie 011 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków.

2. Do środków trwałych zalicza się środki o wartości początkowej przekraczającej 3.500 zł i przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Umorzenie środków trwałych oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.4)).

3. Komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarka albo notebook, jeżeli wartość początkowa tego sprzętu albo urządzenia przekracza 3.500 zł brutto i okres używania jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych.

4. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe urzędu na koniec roku obrotowego; są one ewidencjonowane na koncie 071.

5. W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży lub przekazaniu, odpisów umorzeniowych dokonuje się do miesiąca, w którym był on używany.

§ 8.

1. Pozostałe środki trwałe urzędu o wartości początkowej nie wyższej niż 3.500 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące; są one ewidencjonowane na koncie 013 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych środków (ewidencja ilościowo-wartościowa), z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Jednorazowej amortyzacji (umorzeniu) podlegają pozostałe środki trwałe w dniu ich przyjęcia do używania; są one ewidencjonowane na koncie 072.

3. Pozostałe środki trwałe urzędu, których wartość początkowa jest równa bądź niższa od 500 zł, podlegają jedynie ewidencji ilościowej; środków tych nie ewidencjonuje się na koncie 013. Środki ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.

4. Telefony komórkowe, bez względu na ich wartość, ewidencjonuje się w kartotekach osobistego wyposażenia pracownika.

§ 9.

Zbiory biblioteczne urzędu finansuje się ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; ewidencjonuje się je na koncie 014 według rzeczywistych cen zakupu brutto tych zbiorów. Zbiory te są w 100% umarzane w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji bibliotecznej.

§ 10.

1. Wartości niematerialne i prawne urzędu, w szczególności licencje na programy komputerowe, autorskie prawa majątkowe, finansuje się ze środków:

1) pieniężnych przewidzianych na finansowanie inwestycji, gdy ich wartość przekracza 3.500 zł a okres używania jest dłuższy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 020, według rzeczywistych cen zakupu brutto; roczna stawka amortyzacji licencji na programy komputerowe nie może być wyższa niż 50%;

2) przeznaczonych na wydatki bieżące, gdy ich wartość:

a) przekracza 3.500 zł, a okres użytkowania jest krótszy niż rok; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto,

b) nie przekracza 3.500 zł; są one ewidencjonowane na koncie 021 według rzeczywistych cen zakupu brutto.

2. Wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.

3. Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa bądź niższa niż 500 zł, podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej; wartości tych nie ujmuje się na koncie 021.

4. Licencje zaktualizowanego oprogramowania, niezależnie od ich wartości, są finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowią koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie ich poniesienia.

5. Ulepszenie programu komputerowego nie zwiększa jego wartości początkowej, jest finansowane ze środków na wydatki bieżące i stanowi koszt Ministerstwa Gospodarki w dacie jego poniesienia.

§ 11.

1. Krajowe i zagraniczne środki pieniężne przechowywane w kasie w postaci gotówki oraz krajowe środki pieniężne lokowane na rachunkach bankowych ewidencjonuje się na kontach zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe".

2. Rozrachunki krajowe i zagraniczne oraz roszczenia ujmuje się na odpowiednich kontach zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia".

3. Koszty działalności Ministerstwa Gospodarki ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie". Koszty rodzajowe nie podlegają rozliczeniu na konta zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie".

4. Przychody i koszty finansowe są ewidencjonowane na kontach zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty".

5. Fundusz Ministerstwa Gospodarki, równowartość dokonanych wydatków na inwestycje, rozliczenie wyniku finansowego oraz rozliczanie dotacji są ewidencjonowane na kontach zespołu 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy".

6. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

7. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

8. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

9. Należności, o których mowa w ust. 3, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

10. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego w ust. 6 algorytmu.

11. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

1) do 1 miesiąca – bez odpisu aktualizującego;

2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;

4) powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;

5) powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

12. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

13. Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

14. Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, niepodlegają aktualizacji wyceny.

15. Nie nalicza się odsetek za zwłokę, których wysokość łącznie w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 6,60 zł.

§ 12.

1. Sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu Ministerstwa Gospodarki na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego są sporządzane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Koszty działalności operacyjnej – dochody i wydatki w rachunku zysku i strat (wariant porównawczy) przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Koszty działalności operacyjnej

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

057

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 

058

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

069

Wpływy z różnych opłat

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

083

Wpływy z usług

 

087

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

092

Pozostałe odsetki

 

097

Wpływy z różnych dochodów

 

234

Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

 

291

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 

090

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 

074

Wpływy z dywidend

 

851

Wpływy z różnych rozliczeń

Amortyzacja

Amortyzacja księgowana na koncie 400

Zużycie materiałów i energii

421

Zakup materiałów i wyposażenia

 

423

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

 

424

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

426 Zakup energii

Usługi obce

427 Zakup usług remontowych

 

428 Zakup usług zdrowotnych

 

430 Zakup usług pozostałych

 

434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

 

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

 

437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

 

438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

 

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Podatki i opłaty

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

443 Różne opłaty i składki

 

448 Podatek od nieruchomości

 

450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

453 Podatek od towarów i usług (VAT)

 

447 Cła

 

449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

Wynagrodzenia

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

 

417 Wynagrodzenia bezosobowe

 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

302 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

 

411 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

412 Składki na Fundusz Pracy

 

428 Zakup usług zdrowotnych

 

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Pozostałe koszty rodzajowe

302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności: odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, odprawy pośmiertne

 

441 Podróże służbowe krajowe

 

442 Podróże służbowe zagraniczne

 

443 Różne opłaty i składki

 

454 Składki do organizacji międzynarodowych

 

498 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Inne świadczenia finansowane z budżetu

304 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

 

305 Zasądzone renty

 

311 Świadczenia społeczne

Pozostałe obciążenia

298 Pozostałe rozliczenia z bankami

 

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Inne przychody operacyjne

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

 

 

058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

069 Wpływy z różnych opłat

 

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

083 Wpływy z usług

 

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

097 Wpływy z różnych dochodów

 

Pozostałe koszty operacyjne

416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

 

460 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach

074 Wpływy z dywidend

Odsetki

090 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

092 Pozostałe odsetki

Inne

Dodatnie różnice kursowe

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

097 Wpływy z różnych dochodów

 

 

234 Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

 

240 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

 

291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

 

851 Wpływy z różnych rozliczeń

 

853 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów

 

Koszty finansowe

Odsetki

458 Pozostałe odsetki

Inne

Ujemne różnice kursowe

 

3. Pozostała sprawozdawczość Ministerstwa Gospodarki jest prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia:

1) Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103);

2) Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 83, poz. 453).

4. Sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne podpisuje Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów, Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione.

5. Kwalifikowanie dochodów, wydatków i kosztów odbywa się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 i Nr 235, poz. 1546 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1098).

§ 13.

1. W ewidencji pozabilansowej jest ujmowane zaangażowanie środków budżetowych, środków europejskich, a także wydatki strukturalne oraz ewidencja gwarancji bankowych i weksli.

2. Zaangażowanie:

1) środków budżetowych i środków europejskich jest wprowadzane do ewidencji na podstawie umów zawieranych z osobami fizycznymi i prawnymi;

2) wynagrodzeń jest wprowadzane do ewidencji na podstawie kwartalnych informacji zawartych umów o pracę z Biura Dyrektora Generalnego;

3) zobowiązań innych, niż wymienione w pkt 1 i 2, jest na bieżąco wprowadzane do ewidencji.

§ 14.

Traci moc zarządzenie Nr 51 Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

Załącznik 1. [Wykaz kont syntetycznych]

Załączniki do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 stycznia 2012 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

Wykaz kont syntetycznych

1. Konta bilansowe

1.1. ZESPÓŁ 0 – MAJĄTEK TRWAŁY

011 Środki trwałe

013 Pozostałe środki trwałe

014 Zbiory biblioteczne

020 Wartości niematerialne i prawne

021 Pozostałe wartości niematerialne i prawne

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

1.2. ZESPÓŁ 1 – ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE

101 Kasa

130 Rachunek bieżący jednostki

135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

137 Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

139 Inne rachunki bankowe

141 Środki pieniężne w drodze

1.3. ZESPÓŁ 2 – ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – fundusz socjalny

203 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – środki niewygasające, różnice kursowe

204 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – sumy na zlecenie

221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

225 Rozrachunki z budżetami

226 Długoterminowe należności budżetowe

227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

228 Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

230 Rozliczenia z budżetem środków europejskich

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – fundusz socjalny, depozyt

233 Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

235 Rozrachunki z pracownikami – złotowe

236 Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

240 Pozostałe rozrachunki

241 Pozostałe rozrachunki, depozyt, sumy do wyjaśnienia – różne rozliczenia

290 Odpisy aktualizujące należności

1.4. ZESPÓŁ 3 – MATERIAŁY I TOWARY

300 Rozliczenie zakupu

310 Materiały

1.5. ZESPÓŁ 4 – KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

400 Amortyzacja

401 Zużycie materiałów i energii

402 Usługi obce

403 Podatki i opłaty

404 Wynagrodzenia

405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

409 Pozostałe koszty rodzajowe

1.6. ZESPÓŁ 7 – PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe koszty operacyjne

1.7. ZESPÓŁ 8 – FUNDUSZE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY

800 Fundusz jednostki

810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

811 Wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych

812 Wydatki budżetowe – inwestycje

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

860 Wynik finansowy

2. Konta pozabilansowe

970 Płatności ze środków europejskich

971 Nieprawidłowości w ramach projektów PO PT

975 Wydatki strukturalne

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

981 Plan finansowy niewygasających wydatków

982 Plan wydatków środków europejskich

983 Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

984 Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

994 Gwarancje bankowe

995 Weksle

998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Załącznik 2. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH URZĘDU DLA KONT SYNTETYCZNYCH]

Załącznik nr 2

 

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH URZĘDU DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Symbol konta

Opis konta

 

 

011

Środki trwale

0112000000000003200

Środki trwałe – grunty

0112000000000010100

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000010200

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000010500

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000010900

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000011000

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000011500

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000014000

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000018100

Środki trwałe – budynki i lokale

0112000000000021100

Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0112000000000022000

Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0112000000000024300

Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0112000000000031000

Środki trwałe – kotły i maszyny energetyczne

0112000000000041700

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0112000000000044400

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0112000000000049100

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0112000000000049200

Środki trwałe – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

0112000000000054800

Środki trwałe – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

0112000000000055700

Środki trwałe – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

0112000000000057800

Środki trwałe – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

0112000000000062200

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000062400

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000062600

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000062900

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000064000

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000064100

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000065300

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000066100

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000066200

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000066300

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000066400

Środki trwałe – urządzenia techniczne

0112000000000066900

Środki trwałe – urządzenia techniczne

 

0112000000000074100

Środki trwałe – środki transportu

0112000000000074200

Środki trwałe – środki transportu

0112000000000076800

Środki trwałe – środki transportu

0112000000000080100

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0112000000000080200

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0112000000000080300

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0112000000000080500

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0112000000000080600

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

0112000000000080800

Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

013

Pozostałe środki trwale

0132000000000000000

Pozostałe środki trwałe

014

Zbiory biblioteczne

0140100000000000000

Zbiory biblioteczne (fundusz socjalny)

015

Mienie zlikwidowanych jednostek

0152000000000000000

Mienie zlikwidowanych jednostek

020

Wartości niematerialne i prawne

0202000000000000000

Wartości niematerialne i prawne

021

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

0212000000000000000

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

071

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

0712000000000000000

Umorzenie środków trwałych

0712000000000000001

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

0720100000000000000

Umorzenie zbiorów bibliotecznych (fundusz socjalny)

0722000000000000000

Umorzenie pozostałych środków trwałych

0722000000000000001

Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

080

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

08020750016050

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

08020750766050

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

08020752126050

Inwestycje (środki trwałe w budowie)

101

Kasa

1010100000000000000

Kasa złotowa środki budżetowe

1010200000000000000

Kasa złotowa środków funduszu socjalnego

1010300000000000000

Kasa dewizowa

1010500000000000000

Kasa depozyt

1010700000000000000

Kasa dewizowa resort

1010800000000000000

Kasa – gwarancje bankowe

1010900000000000000

Kasa – resort gwarancje

130

Rachunek bieżący jednostki

130 P

PLAN FINANSOWY

1302000000000000000

Limity środków otrzymane na wydatki budżetowe

1302075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

13020750010480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

13020750010570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

13020750010580

Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

13020750010690

Wpływy z różnych opłat

13020750010750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

13020750010810

Wpływy środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

13020750010830

Wpływy z usług

13020750010870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

13020750010920

Pozostałe odsetki

13020750010970

Wpływy z różnych dochodów

13020750012340

Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

13020750012980

Wpływy do wyjaśnienia

13020750013020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13020750013040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

13020750013050

Zasądzone renty

13020750014010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13020750014020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

13020750014040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13020750014050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

13020750014070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

13020750014110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13020750014120

Składki na Fundusz Pracy

13020750014140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13020750014170

Wynagrodzenia bezosobowe

13020750014210

Zakup materiałów i wyposażenia

13020750014230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

13020750014260

Zakup energii

13020750014270

Zakup usług remontowych

13020750014280

Zakup usług zdrowotnych

13020750014300

Zakup usług pozostałych

13020750014350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

13020750014360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

13020750014370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

13020750014380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

13020750014390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

13020750014400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

13020750014410

Podróże służbowe krajowe

13020750014420

Podróże służbowe zagraniczne

 

13020750014430

Różne opłaty i składki

13020750014440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13020750014470

Cła

13020750014480

Podatek od nieruchomości

13020750014490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

13020750014500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13020750014530

Podatek od towarów i usług (VAT)

13020750014550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

13020750014580

Pozostałe odsetki

13020750014590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

13020750014600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

13020750014610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

13020750014700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

13020750014990

Niewłaściwe obciążenia i uznania

13020750016050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13020750016060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1302075057

Placówki zagraniczne

13020750574010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13020750574040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13020750574110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13020750574120

Składki na Fundusz Pracy

13020750574990

Niewłaściwe obciążenia i uznania

1302075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

13020750763040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

13020750764020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

13020750764110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13020750764120

Składki na Fundusz Pracy

13020750764210

Zakup materiałów i wyposażenia

13020750764170

Wynagrodzenia bezosobowe

13020750764300

Zakup usług pozostałych

13020750764380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

13020750764390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

13020750764420

Podróże służbowe zagraniczne

13020750764550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

13020750766060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1302075095

Pozostała działalność

13020750950810

Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

13020750950920

Pozostałe odsetki

13020750950970

Wpływy z różnych dochodów

13020750952980

Wpływy do wyjaśnienia

 

13020750954160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

13020750954170

Wynagrodzenia bezosobowe

13020750954300

Zakup usług pozostałych

13020750954380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

13020750954390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

13020750954580

Pozostałe odsetki

13020750954610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1302075212

Pozostałe wydatki obronne

13020752124170

Wynagrodzenia bezosobowe

13020752124210

Zakup materiałów i wyposażenia

13020752124270

Zakup usług remontowych

13020752124300

Zakup usług pozostałych

13020752124410

Podróże służbowe krajowe

13020752126050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1302075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

13020754174300

Zakup usług pozostałych

13020754174380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

13020754174420

Podróże służbowe zagraniczne

135

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

1350100000000000000

Rachunek bankowy funduszu socjalnego

139

Inne rachunki bankowe

1390100000000000000

Rachunek sum depozytowych

141

Środki pieniężne w drodze

1410100000000000000

Rozliczenie środków z kasą złotową – środki budżetowe

1410200000000000000

Rozliczenie środków z kasą złotową – środki pozostałe

1410300000000000000

Rozliczenie środków z kasą dewizową

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750013020

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750013040

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750013050

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014010

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014020

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014050

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014110

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014120

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014140

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014170

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014210

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014260

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014270

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014280

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014300

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 

20120750014350

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014360

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014370

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014380

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014390

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014400

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014410

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014420

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014430

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014440

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014470

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014480

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014490

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014500

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014530

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014550

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014580

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014590

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014600

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014610

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014700

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750014990

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750016050

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750016060

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750574010

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750574110

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750574120

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750574170

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750574990

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764210

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764300

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764350

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764360

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764380

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764390

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764420

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750764550

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750766060

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750954160

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750954300

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750954380

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750954390

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120750954610

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752124210

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

 

20120752124270

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752124300

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752124420

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752124700

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752126050

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120752126060

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120754174300

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120754174380

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120754174410

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

20120754174420

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – fundusz socjalny

20200000000000

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – fundusz socjalny

204

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – sumy na zlecenie

20400000000000

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami sumy na zlecenie

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120000000000

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010480

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010570

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010580

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010690

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010750

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010810

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010830

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010870

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010920

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750010970

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750012340

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750012980

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750950810

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750950920

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750950970

Należności z tytułu dochodów budżetowych

22120750952980

Należności z tytułu dochodów budżetowych

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

2222000000000000000

Rozliczenie dochodów budżetowych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

2232000000000000000

Rozliczenie wydatków budżetowych

225

Rozrachunki z budżetami

22520750010750

Rozrachunki z budżetami

22520750010830

Rozrachunki z budżetami

22520750012980

Rozrachunki z budżetami

22520750013020

Rozrachunki z budżetami

22520750013040

Rozrachunki z budżetami

22520750014010

Rozrachunki z budżetami

22520750014020

Rozrachunki z budżetami

 

22520750014040

Rozrachunki z budżetami

22520750014050

Rozrachunki z budżetami

22520750014070

Rozrachunki z budżetami

22520750014110

Rozrachunki z budżetami

22520750014170

Rozrachunki z budżetami

22520750014280

Rozrachunki z budżetami

22520750014300

Rozrachunki z budżetami

22520750014390

Rozrachunki z budżetami

22520750014410

Rozrachunki z budżetami

22520750014550

Rozrachunki z budżetami

22520750014700

Rozrachunki z budżetami

22520750014990

Rozrachunki z budżetami

22520750574010

Rozrachunki z budżetami

22520750574040

Rozrachunki z budżetami

22520750574110

Rozrachunki z budżetami

22520750574990

Rozrachunki z budżetami

22520750764020

Rozrachunki z budżetami

22520750764110

Rozrachunki z budżetami

22520750954170

Rozrachunki z budżetami

22520752124170

Rozrachunki z budżetami

22520754174170

Rozrachunki z budżetami

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

2290000000000020100

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – składki społ. sumy depozytowe

2290000000000020200

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – składki zdrowotne sumy depozytowe

2290000000000020300

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne składki społ. MG sumy depozytowe

2290000000000020400

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne – składki FP MG – sumy depozytowe

22920750013020

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750013040

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014010

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014020

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014040

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014050

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014070

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014110

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014120

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014140

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014170

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014280

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014550

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014700

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750014990

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750574010

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750574040

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

 

22920750574110

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750574120

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750574990

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750764020

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750764110

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750764120

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

22920750954170

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750013020

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750013040

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014010

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014020

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014040

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014050

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014070

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014110

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014170

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014280

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014550

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014700

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750014990

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750574010

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750574040

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750574110

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750574990

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750764020

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750764110

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120750954170

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120752124170

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

23120754174170

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

232

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – fundusz socjalny, depozyt

2300100000000000000

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – fundusz socjalny

2300200000000000000

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – sumy depozytowe

233

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750013020

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750013040

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014010

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014020

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014040

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014050

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014070

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014110

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014170

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014280

Pozostałe potracenia z wynagrodzeń

 

23320750014550

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014700

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750014990

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750574010

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750574040

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750574110

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750574990

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750764020

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750764110

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320750954170

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320752124170

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

23320754174170

Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

23400000000000

Pozostałe rozrachunki z pracownikami fundusz socjalny

23400000000001

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – pożyczki mieszkaniowe fundusz socjalny

23400000000002

Pozostałe rozrachunki z pracownikami – pożyczki mieszkaniowe fundusz socjalny

235

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750010750

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750010970

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750013020

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014170

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014210

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014260

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014270

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014280

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014300

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014360

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014370

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014380

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014400

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014410

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014420

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014430

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014470

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014530

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014550

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014580

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014590

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014610

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014700

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750014990

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750764210

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

 

23520750764300

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750764360

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520750764420

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520752124210

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520752124300

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520752124410

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

23520754174410

Rozrachunki z pracownikami – złotowe

236

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620750014300

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620750014420

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620750014990

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620750764420

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620752124420

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

23620754174420

Rozrachunki z pracownikami – dewizowe

237

Pozostałe rozrachunki z budżetami – fundusz socjalny, depozyt

2370000000000010100

Pozostałe rozrachunki z budżetami – podatek fundusz socjalny

2370000000000020100

Pozostałe rozrachunki z budżetami – podatek depozyt

240

Pozostałe rozrachunki

24001000000000

Pozostałe rozrachunki – depozyt wg zadań

24002000000000

Pozostałe rozrachunki – koszty zastępstwa procesowego

290

Odpisy aktualizujące należności

29002000000000

Odpisy aktualizujące należności

29020750010920

Odpisy aktualizujące należności

29020750010920

Odpisy aktualizujące należności

29020750950920

Odpisy aktualizujące należności

29020750950970

Odpisy aktualizujące należności

300

Rozliczenie zakupu

 

 

30020750014210

Rozliczenie zakupu

30020750014230

Rozliczenie zakupu

30020750016050

Rozliczenie zakupu

30020750016060

Rozliczenie zakupu

30020750764210

Rozliczenie zakupu

30020750766060

Rozliczenie zakupu

30020752124210

Rozliczenie zakupu

30020752126050

Rozliczenie zakupu

310

Materiały

 

 

31020750014210

Materiały – wyposażenie

31020750014230

Materiały

31020750764210

Materiały – wyposażenie

400

Amortyzacja

4002000000000000000

Amortyzacja – środki trwałe

4002000000000000001

Amortyzacja – wartości niematerialne i prawne

 

401

Zużycie materiałów i energii

4012000000000000000

Koszty w wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

4012000000000000001

Koszty w wartości umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

4012075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40120750014210

Zakup materiałów i wyposażenia

40120750014230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

40120750014260

Zakup energii

4012075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

40120750764210

Zakup materiałów i wyposażenia

4012075212

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

40120752124210

Zakup materiałów i wyposażenia

402

Usługi obce

4022075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40220750014270

Zakup usług remontowych

40220750014280

Zakup usług zdrowotnych

40220750014300

Zakup usług pozostałych

40220750014340

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

40220750014350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

40220750014360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

40220750014370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

40220750014380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

40220750014390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

40220750014400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4022075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

40220750764300

Zakup usług pozostałych

40220750764350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

40220750764360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

40220750764380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

40220750764390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4002075095

Pozostała działalność

40220750954300

Zakup usług pozostałych

40220750954380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

40220750954390

Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii

4022075212

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

40220752124270

Zakup usług remontowych

40220752124300

Zakup usług pozostałych

4022075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

40220754174300

Zakup usług pozostałych

40220754174380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

 

403

Podatki i opłaty

4032075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40320750014140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

40320750014430

Różne opłaty i składki

40320750014470

Cła

40320750014480

Podatek od nieruchomości

40320750014490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

40320750014500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

40320750014530

Podatek od towarów i usług (VAT)

404

Wynagrodzenia

4042075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40420750014010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40420750014020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

40420750014040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40420750014050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

40420750014070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

40420750014170

Wynagrodzenia bezosobowe

4042075057

Placówki zagraniczne

40420750574010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40420750574040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40420750574170

Wynagrodzenia bezosobowe

4042075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

40420750764020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

40420750764170

Wynagrodzenia bezosobowe

4042075095

Pozostała działalność

40420750954170

Wynagrodzenia bezosobowe

4042075212

Pozostałe wydatki obronne

40420752124170

Wynagrodzenia bezosobowe

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4052075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40520750013020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

40520750014110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40520750014120

Składki na Fundusz Pracy

40520750014280

Zakup usług zdrowotnych

40520750014440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

40520750014550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

40520750014700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4052075057

Placówki zagraniczne

40520750574110

Składki na ubezpieczenia społeczne

40520750574120

Składki na Fundusz Pracy

4052075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

40520750764110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

40520750764120

Składki na Fundusz Pracy

40520750764550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

409

Pozostałe koszty rodzajowe

4092075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

40920750013040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

40920750013050

Zasądzone renty

40920750014410

Podróże służbowe krajowe

40920750014420

Podróże służbowe zagraniczne

40920750014430

Różne opłaty i składki

40920750014990

Niewłaściwe obciążenia oraz uznania

4092075057

Placówki zagraniczne

40920750574990

Niewłaściwe obciążenia oraz uznania

4092075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

40920750763040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

40920750764420

Podróże służbowe zagraniczne

4092075212

Pozostałe wydatki obronne

40920752124410

Podróże służbowe zagraniczne

4092075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

40920754174420

Podróże służbowe zagraniczne

720

Przychody finansowe

7202075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

72020750010480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

72020750010570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

72020750010580

Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

72020750010690

Wpływy z różnych opłat

72020750010750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

72020750010830

Wpływy z usług

72020750010870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

72020750010920

Pozostałe odsetki

72020750010970

Wpływy z różnych dochodów

72020750012340

Wpływy do budżetu części zysku państwowych osób prawnych

7202075095

Pozostała działalność

72020750950920

Pozostałe odsetki

750

Przychody finansowe

7502075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

75020750010920

Pozostałe odsetki

75020750010970

Wpływy z różnych dochodów

75020750014420

Różnice kursowe

75020750014990

Różnice kursowe

7512075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

75120750764420

Różnice kursowe

7502075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

 

75020754174420

Różnice kursowe

751

Koszty finansowe

7512075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

75120750014420

Różnice kursowe

75120750014580

Pozostałe odsetki

75120750014990

Różnice kursowe

7512075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

75120750764420

Różnice kursowe

7512075095

Pozostała działalność

75120750954580

Pozostałe odsetki

7512075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

75120754174420

Różnice kursowe

 

 

760

Pozostałe przychody operacyjne

 

 

761

Pozostałe koszty operacyjne

7612075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

76120750010920

Pozostałe odsetki

76120750010970

Wpływy z różnych dochodów

76120750014160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

76120750014590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

76120750014600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

76120750014610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7612075095

Pozostała działalność

76120750952980

Wpływy do wyjaśnienia

76120750954160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych

76120750954610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

800

Fundusz Jednostki

8002000000000000000

Fundusz obrotowy

80020750016050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80020750016060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80020750766060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80020752126050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

81020750016050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

81020750016060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

81020750766060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

81020752126050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

840

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

8420750010970

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8510000000000000000

Stan ZFŚS z BO

85100000000001

Zwiększenie funduszu wg zadań

85100000000002

Zmniejszenie funduszu wg zadań

855

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

8552000000000000000

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

860

Wynik finansowy

8602000000000000000

Wynik finansowy

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

98020750013020

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750013040

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750013050

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014010

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014020

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014040

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014050

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014070

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014110

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014120

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014140

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014160

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014170

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014210

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014230

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014260

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014270

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014280

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014300

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014340

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014350

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014360

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014370

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014380

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014390

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014400

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014410

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014420

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014430

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014440

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014470

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014480

Plan finansowy wydatków budżetowych

 

98020750014490

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014500

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014530

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014550

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014580

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014590

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014600

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014610

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750014700

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750016050

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750016060

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075057

Placówki zagraniczne

98020750574010

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750574040

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750574110

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750574120

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

98020750763040

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764020

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764110

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764120

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764170

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764210

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764300

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764350

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764360

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764380

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764390

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764420

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750764550

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750766060

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075095

Pozostała działalność

98020750954160

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954170

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954300

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954380

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954390

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954580

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020750954610

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075212

Pozostałe wydatki obronne

98020752124170

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020752124210

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020752124270

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020752124300

Plan finansowy wydatków budżetowych

 

98020752124410

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020752126050

Plan finansowy wydatków budżetowych

9802075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

98020754174300

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020754174380

Plan finansowy wydatków budżetowych

98020754174420

Plan finansowy wydatków budżetowych

994

Gwarancje

99420000000000

Gwarancje – resort

99420100000000

Gwarancje

995

Weksle

99520000000000

Weksle – resort

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

9982075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

99820750013020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

99820750013040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

99820750013050

Zasądzone renty

99820750014010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99820750014020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

99820750014040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99820750014050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

99820750014070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

99820750014110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99820750014120

Składki na Fundusz Pracy

99820750014140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

99820750014160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

99820750014170

Wynagrodzenia bezosobowe

99820750014210

Zakup materiałów i wyposażenia

99820750014230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

99820750014260

Zakup energii

99820750014270

Zakup usług remontowych

99820750014280

Zakup usług zdrowotnych

99820750014300

Zakup usług pozostałych

99820750014340

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

99820750014350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

99820750014360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

99820750014370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

99820750014380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99820750014390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

99820750014400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

99820750014410

Podróże służbowe krajowe

99820750014420

Podróże służbowe zagraniczne

99820750014430

Różne opłaty i składki

99820750014440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

99820750014470

Cła

99820750014480

Podatek od nieruchomości

99820750014490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

99820750014500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

99820750014530

Podatek od towarów i usług (VAT)

99820750014550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

99820750014580

Pozostałe odsetki

99820750014590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

99820750014600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

99820750014610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

99820750014700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

99820750016050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99820750016060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9982075057

Placówki zagraniczne

99820750574010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99820750574040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99820750574110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99820750574120

Składki na Fundusz Pracy

9982075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

99820750763040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

99820750764020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

99820750764110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99820750764120

Składki na Fundusz Pracy

99820750764210

Zakup materiałów i wyposażenia

99820750764300

Zakup usług pozostałych

99820750764350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

99820750764360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

99820750764380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99820750764390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

99820750764420

Podróże służbowe zagraniczne

99820750764550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

99820750766060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9982075095

Pozostała działalność

99820750954160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

99820750954170

Wynagrodzenia bezosobowe

99820750954300

Zakup usług pozostałych

99820750954380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99820750954390

Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii

99820750954580

Pozostałe odsetki

99820750954610

Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego

9982075212

Pozostałe wydatki obronne

99820752124170

Wynagrodzenia bezosobowe

99820752124210

Zakup materiałów i wyposażenia

99820752124270

Zakup usług remontowych

99820752124300

Zakup usług pozostałych

99820752124410

Podróże służbowe krajowe

99820752126050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9982075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

99820754174300

Zakup pozostałych usług

99820754174380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99820754174420

Podróże służbowe zagraniczne

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

9992075001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

99920750013020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

99920750013040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

99920750013050

Zasądzone renty

99920750014010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99920750014020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

99920750014040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99920750014050

Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

99920750014070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

99920750014110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99920750014120

Składki na Fundusz Pracy

99920750014140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

99920750014160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

99920750014170

Wynagrodzenia bezosobowe

99920750014210

Zakup materiałów i wyposażenia

99920750014230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

99920750014260

Zakup energii

99920750014270

Zakup usług remontowych

99920750014280

Zakup usług zdrowotnych

99920750014300

Zakup usług pozostałych

99920750014340

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

99920750014350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

99920750014360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

99920750014370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

99920750014380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99920750014390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

99920750014400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

99920750014410

Podróże służbowe krajowe

99920750014420

Podróże służbowe zagraniczne

99920750014430

Różne opłaty i składki

99920750014440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

99920750014470

Cła

99920750014480

Podatek od nieruchomości

99920750014490

Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

99920750014500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

99920750014530

Podatek od towarów i usług (VAT)

99920750014550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

99920750014580

Pozostałe odsetki

99920750014590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

99920750014600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

99920750014610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

99920750014700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

99920750016050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99920750016060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9992075057

Placówki zagraniczne

99920750574010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99920750574040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99920750574110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99920750574120

Składki na Fundusz Pracy

9992075076

Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

99920750763040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń

99920750764020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

99920750764110

Składki na ubezpieczenia społeczne

99920750764120

Składki na Fundusz Pracy

99920750764170

Wynagrodzenia bezosobowe

99920750764210

Zakup materiałów i wyposażenia

99920750764300

Zakup usług pozostałych

99920750764350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

99920750764360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

99920750764380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99920750764390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

99920750764420

Podróże służbowe zagraniczne

99920750764550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

99920750766060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9992075095

Pozostała działalność

99920750954160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

99920750954170

Wynagrodzenia bezosobowe

99920750954300

Zakup usług pozostałych

99920750954380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99920750954390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

99920750954580

Pozostałe odsetki

99920750954610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9992075212

Pozostałe wydatki obronne

99920752124170

Wynagrodzenia bezosobowe

99920752124210

Zakup materiałów i wyposażenia

99920752124270

Zakup usług remontowych

99920752124300

Zakup usług pozostałych

99920752124410

Podróże służbowe krajowe

99920752126050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9992075417

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

99920754174300

Zakup usług pozostałych

99920754174380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

99920754174420

Podróże służbowe zagraniczne

 

Załącznik 3. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH RESORTU DLA KONT SYNTETYCZNYCH]

Załącznik nr 3

 

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH RESORTU DLA KONT SYNTETYCZNYCH

Symbol konta

Opis konta

 

 

 

 

011

Środki trwale

011-20-15095-6207-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

011-20-50005-6067-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-75001-6058-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-75001-6059-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-75001-6067-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-75001-6068-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-75001-6069-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

011-20-90011-6208-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

020

Wartości niematerialne i prawne

 

 

080

Inwestycje (środki trwale w budowie)

080-20-15095-6207-

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

080-20-15095-6209-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-50005-6067-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich

080-20-75001-6057-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-75001-6058-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-75001-6059-

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-75001-6067-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-75001-6068-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-75001-6069-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

080-20-90011-6208-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

130

Rachunek bieżący jednostki

130-20

"Gospodarka"

130-20-*****-****-

Przekazanie środków dla Centrali MG

130-20-*****-****-

Przekazanie środków dla placówek w ramach rozdz. 50005

130-20-*****-****-

Przekazanie środków dla placówek w ramach rozdz. 75057