REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Gospodarki, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działu administracji rządowej gospodarka oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;

3) koordynuje pracę Kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwo, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców;

5) sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Miar, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Polskim Centrum Akredytacji oraz podlegają mu: Agencja Rezerw Materiałowych, Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

6) określa kierunki pracy i zadania w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Biura Ochrony Informacji Niejawnych,

b) Sekretariatu Ministra, z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 lit. c;

7) monitoruje procesy określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Szczegółowy katalog spraw i pism zastrzeżonych do decyzji i podpisu Ministra określa regulamin organizacyjny Ministerstwa Gospodarki.

3. W przypadkach nieobecności Ministra pisma, o których mowa w ust. 2, podpisuje, na podstawie pisemnego upoważnienia, wyznaczony przez Ministra Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu.

4. Sekretarz Stanu Mieczysław Kasprzak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Sekretarz Stanu Tomasz Tomczykiewicz przewodniczy, w zastępstwie Ministra, Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”.

6. Podsekretarz Stanu Andrzej Dycha podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

7. Podsekretarz Stanu Dariusz Bogdan podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie Gospodarki stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie Gospodarki projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

4) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

9. Pisma w sprawach, o których mowa w ust. 2–7, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie dyrektora komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaakceptowane również przez nadzorującego daną komórkę organizacyjną Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu albo Dyrektora Generalnego.

§ 2.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra Gospodarki. Wykonują oni, każdy w zakresie swojej właściwości, zadania Ministra w zakresie działu administracji rządowej gospodarka.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra poprzez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o węzłowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz o kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu przedkładają pod obrady Kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z Dyrektorem Generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki.

5. Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Podsekretarzom Stanu zadania inne niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 3.

Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu upoważnieni są do podejmowania w imieniu Ministra wyłącznie decyzji zgodnych z jego merytoryczną aprobatą co do kierunku rozstrzygnięcia bądź będących realizacją ustalonej wcześniej polityki.

§ 4.

Do zakresu czynności Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych, Sekretarza Stanu Mieczysława Kasprzaka należy w szczególności:

1) realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych (Dz. U. Nr 276, poz. 1630);

2) zastępowanie Ministra w ramach przyznanych upoważnień;

3) realizowanie zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii;

4) realizowanie zadań związanych z nadzorem ministra nad organami oraz jednostkami nadzorowanymi i podległymi;

5) realizowanie zadań związanych z dialogiem społecznym i wspieraniem spółdzielczości;

6) koordynowanie spraw parlamentarnych;

7) uczestniczenie w pracach stałego komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz prezentowanie stanowiska Ministra;

8) określenie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,

b) Departamentu Energetyki – w zakresie, o którym mowa w pkt 3,

c) Departamentu Rozwoju Gospodarki – w zakresie, o którym mowa w pkt 5;

9) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw;

10) monitorowanie procesów określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Tomasza Tomczykiewicza należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z energetyką, w tym funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii;

2) przewodniczenie, w zastępstwie Ministra, Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”;

3) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Energetyki, z zastrzeżeniem § 4 pkt 8 lit.b,

b) Departamentu Górnictwa,

c) Departamentu Ropy i Gazu;

4) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw;

5) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Ilony Antoniszyn-Klik należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z bilateralną współpracą gospodarczą, w tym formułowanie jej założeń;

2) promocja gospodarki polskiej w kraju i za granicą, w tym wspieranie rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

3) realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków unijnych;

4) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Instrumentów Wsparcia,

c) Departamentu Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej,

d) Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych;

5) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

6) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 7.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Dariusza Bogdana należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem gospodarczym i umowami offsetowymi;

2) realizowanie zadań związanych z kontrolą obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi;

3) realizowanie zadań związanych z wprowadzaniem środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii;

4) realizowanie zadań związanych z nadzorem nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym;

5) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Administrowania Obrotem,

b) Departamentu Gospodarki Elektronicznej,

c) Departamentu Kontroli Eksportu,

d) Departamentu Programów Offsetowych,

e) Departamentu Spraw Obronnych;

6) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

7) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 8.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Andrzeja Dychy należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych ze współpracą z Unią Europejską i z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenie działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Polityki Handlowej,

b) Departamentu Spraw Europejskich;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

4) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 9.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Grażyny Henclewskiej należy w szczególności:

1) podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej;

2) realizowanie zadań związanych z koordynacją realizacji strategii gospodarczej UE oraz polityką przemysłową, usługami i technologiami;

3) realizowanie zadań dotyczących oceny zgodności, miar i probiernictwa oraz własności przemysłowej;

4) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez ministra właściwego do spraw gospodarki funkcji koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych;

5) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Departamentu Analiz i Prognoz,

b) Departamentu Regulacji Gospodarczych,

c) Departamentu Rozwoju Gospodarki, z zastrzeżeniem § 4 pkt 8 lit. c;

6) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

7) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 10.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Macieja Kaliskiego należy w szczególności:

1) kształtowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

2) współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego;

3) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Biura Prawnego,

b) Biura Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych,

c) Sekretariatu Ministra – w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

5) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia.

§ 11.

Do zakresu czynności Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej, Podsekretarza Stanu Hanny Trojanowskiej należy w szczególności:

1) realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej (Dz. U. Nr 72, poz. 622);

2) realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju;

3) określanie dla Departamentu Energii Jądrowej kierunków pracy i zadań w zakresie należącym do Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej oraz w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka;

4) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

5) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 9 do zarządzenia.

§ 12.

1. Do zakresu czynności osoby zastępującej Dyrektora Generalnego – Igora Strąka należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z:

a) zapewnieniem funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki oraz warunków jego działania i organizacji pracy,

b) realizacją polityki personalnej w służbie cywilnej oraz dokonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej,

c) prowadzeniem, przygotowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

d) nadzorowaniem organizacyjnym prac nad przygotowaniem projektu budżetu Ministerstwa,

e) prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki,

f) bezpieczeństwem i higieną pracy w Ministerstwie Gospodarki;

2) określanie kierunków pracy i zadań w zakresie spraw dotyczących działu administracji rządowej gospodarka dla:

a) Biura Administracyjnego,

b) Biura Dyrektora Generalnego,

c) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

d) Departamentu Budżetu i Finansów;

3) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie dokumentów i decyzji z upoważnienia Ministra w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw, z wyłączeniem aktów wykonawczych do ustaw;

4) monitorowanie procesów określonych w załączniku nr 10 do zarządzenia.

2. Szczegółowe zadania Dyrektora Generalnego określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)).

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 20 Ministra Gospodarki z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki, zmienione zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2011 r.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz.1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

Załącznik 1. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI WALDEMARA PAWLAKA]

Załączniki do zarządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 4 stycznia 2012 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI WALDEMARA PAWLAKA

1) Ochrona informacji niejawnych;

2) Ochrona osób i mienia Ministerstwa;

3) Realizacja działań z zakresu obrony cywilnej;

4) Zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych;

5) Obsługa protokolarna;

6) Opiniowanie projektów dokumentów rządowych, umów międzynarodowych oraz stanowisk Ministra do umów międzynarodowych;

7) Komunikacja wewnętrzna;

8) Komunikacja zewnętrzna;

9) Opracowanie propozycji do Programu prac legislacyjnych RM oraz monitorowanie realizacji zadań;

10) Wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających regulaminy biur informacji gospodarczych.

Załącznik 2. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW DEREGULACJI GOSPODARCZYCH, SEKRETARZA STANU MIECZYSŁAWA KASPRZAKA]

Załącznik nr 2

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW DEREGULACJI GOSPODARCZYCH, SEKRETARZA STANU MIECZYSŁAWA KASPRZAKA

1) Realizacja zadań wynikających z nadzoru Ministra nad Urzędem Patentowym RP, Prezesem Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki;

2) Realizacja zadań wynikających z podległości Ministrowi: Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Dozoru Technicznego oraz nadzoru Ministra nad Polskim Centrum Akredytacji;

3) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad instytutami badawczymi;

4) Realizacja zadań wynikających z podległości wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP (WPHI) oraz wydziałów/zespołów w stałych przedstawicielstwach RP przy organizacjach międzynarodowych za granicą;

5) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad działalnością promocyjną WPHI;

6) Wykonywanie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa;

7) Powoływanie i odwoływanie członków organów spółek i innych podmiotów, w stosunku do których Minister posiada stosowne uprawnienia;

8) Wydawanie decyzji nadających lub pozbawiających przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego;

9) Realizacja uprawnień Ministra w sprawach wnioskowania o nadanie odznaczeń państwowych, honorowych odznak resortowych oraz innych wyróżnień.

Załącznik 3. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ SEKRETARZA STANU TOMASZA TOMCZYKIEWICZA]

Załącznik nr 3

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ SEKRETARZA STANU TOMASZA TOMCZYKIEWICZA

1) Kształtowanie reguł funkcjonowania sektora energetycznego;

2) Zapewnienie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministra Gospodarki w odniesieniu do sektora energetycznego;

3) Zapewnienie informacji i ich prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności Ministerstwa Gospodarki i funkcjonowania sektora energetycznego;

4) Tworzenie bazy wiedzy, pozyskiwanie i gromadzenie danych dotyczących sektora energetycznego;

5) Finansowanie z dotacji budżetowej zadań związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;

6) Nadzór nad realizacją zadań zlecanych ARP S.A. w zakresie monitorowania górnictwa;

7) Dofinansowanie z dotacji budżetowej do inwestycji początkowych w górnictwie węgla kamiennego;

8) Finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora niewęglowego i Centralną Pompownię „Bolko” Sp. z o.o.;

9) Prowadzenie działań w zakresie przemysłu siarkowego;

10) Uzgodnienie wniosku o udzielenie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż;

11) Realizacja zadań wynikających z polityki rządu w zakresie górnictwa węgla kamiennego;

12) Wdrażanie strategii w zakresie przemysłu naftowego;

13) Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa;

14) Nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej, produktów naftowych;

15) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej;

16) Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

17) Realizacja polityki państwa i strategii w sektorze gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych;

18) Nadzór nad systemem zapasów gazu ziemnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego;

19) Współpraca wynikająca z udziału Polski w Traktacie Wspólnoty Energetycznej i Traktacie Karty Energetycznej;

20) Wydawanie upoważnień Ministra Gospodarki dla organów administracji architektoniczno-budowlanych do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;

21) Prowadzenie spraw z zakresu baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Załącznik 4. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PODSEKRETARZA STANU ILONĘ ANTONISZYN-KLIK]

Załącznik nr 4

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH
PRZEZ PODSEKRETARZA STANU ILONĘ ANTONISZYN-KLIK

1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie programów operacyjnych w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

2) Zarządzanie programami operacyjnymi w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

3) Wdrażanie projektów w ramach PO IG;

4) Zarządzanie finansowe w programach operacyjnych;

5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w programach operacyjnych;

6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja programów operacyjnych;

7) Kontrola realizacji programów operacyjnych;

8) Wdrażanie projektów w ramach PO IiŚ;

9) Nadzór na realizacją zadań zleconych PAIilZ;

10) Nadzór nad realizacją zadań zleconych PARP;

11) Nadzór nad KUKE S.A. zgodnie z kompetencjami MG;

12) Przygotowanie jednolitej opinii Ministra Gospodarki na posiedzenie KPUE;

13) Nadzór merytoryczny nad działalnością PARP;

14) Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego;

15) Informacyjny system internetowy WPHI;

16) Promocja zaawansowanych, krajowych rozwiązań innowacyjnych z wykorzystaniem elektronicznej bazy wiedzy;

17) Opiniowanie wniosków o udzielenie gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa;

18) Współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu do zawodów mieszczących się w dziale „gospodarka”;

19) Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Kredytu Technologicznego;

20) Udział w pracach Komitetu Zarządzającego do Programu Przedsiębiorczość i Innowacje w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007–2013;

21) Koordynowanie realizacji wieloletniego programu gospodarczego bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;

22) Akceptacja projektów zezwoleń wydawanych przez zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi na realizację inwestycji opisanych we wnioskach Ministra Gospodarki do Rady Ministrów o zmianę granic stref;

23) Monitorowanie efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych;

24) Udzielenie wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego;

25) Nadzór nad realizacją projektów Phare SSG skierowanych do sektora MSP;

26) Pomoc publiczna na realizację przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu w formule de minimis;

27) Nagrody Ministra Gospodarki dla polskich firm za szczególne osiągnięcia w działalności eksportowej;

28) Wspieranie finansowe działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;

29) Wsparcie rozwoju systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych;

30) Wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych;

31) Wspieranie przedsiębiorców w ramach programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych;

32) Przygotowanie i realizacja udziału Polski w Światowych Wystawach EXPO;

33) Organizacja krajowej fazy konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”;

34) Udział w pracach Komitetu Inwestycyjnego OECD;

35) Decyzja w sprawie zmiany, cofnięcia, wygaszenia lub unieważnienia zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej;

36) Nadzór merytoryczny nad realizacją Programów Promocji przez polskie placówki zagraniczne, w których nie funkcjonują Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji;

37) Przygotowywanie i realizacja sesji dwustronnych Komisji Mieszanych ds. Współpracy Gospodarczej oraz konsultacji/rozmów gospodarczych na szczeblu członków kierownictwa MG z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;

38) Przygotowywanie materiałów informacyjnych i opracowań z zakresu współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi;

39) Zawieranie umów międzynarodowych;

40) Wdrażanie działania 4.5 oraz poddziałania 6.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

41) Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (poddziałanie 2.2.1 SPO WKP);

42) Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw (poddziałanie 2.2.2 SPO WKP);

43) Wsparcie dla przedsiębiorców biorących udział w programach promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG);

44) Kontrola realizacji projektów w ramach działania 4.5, poddziałania 6.5.2 oraz poddziałania 6.2.2 PO IG.

Załącznik 5. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PODSEKRETARZA STANU DARIUSZA BOGDANA]

Załącznik nr 5

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH
PRZEZ PODSEKRETARZA STANU DARIUSZA BOGDANA

1) Udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;

3) Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

4) Wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;

5) Udzielanie pozwoleń na produkcję substancji zubożających warstwę ozonową;

6) Prowadzenie rejestru przedsiębiorstw składowych;

7) Udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;

8) Udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;

9) Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa oraz wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przedsiębiorstwa składowego;

10) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej;

11) Wydawanie decyzji i postanowień na podstawie przepisów dotyczących funkcjonowania CEIDG;

12) Przygotowanie stanowisk MG oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach KRMI oraz zespołów zadaniowych KRMI;

13) Planowanie strategiczne w zakresie IT;

14) Rozwój IT;

15) Utrzymanie i administrowanie IT;

16) Rozwiązywania i usuwanie problemów informatycznych;

17) Obsługa Systemu Teleinformatycznego CEIDG;

18) Opiniowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na obrót z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym;

19) Realizacja postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej;

20) Kontrola zgodności obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym z wymogami prawnymi;

21) Współpraca międzynarodowa w zakresie kontroli obrotu towarami i technologiami oznaczeniu strategicznym;

22) Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych;

23) Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań offsetowych;

24) Zawieranie umowy offsetowej;

25) Monitorowanie realizacji umowy offsetowej;

26) Obsługa organizacyjna Komitetu do Spraw umów Offsetowych.

27) Pozamilitarne przygotowania obronne;

28) Ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;

29) Ustalanie terenów zamkniętych w odniesieniu do przedsiębiorców będących we właściwości Ministra Gospodarki;

30) Zarządzanie kryzysowe;

31) Prowadzenie polityki państwa w zakresie rezerw strategicznych;

32) Prowadzenie spraw dotyczących problematyki gospodarczo-obronnej rozpatrywanej w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego;

33) Wspieranie działań restrukturyzacyjnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w oparciu o środki z prywatyzacji spółek ppo;

34) Opiniowanie wniosków o wydanie/zmianę koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

35) Kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

36) Rozpatrywanie odwołań przedsiębiorców od decyzji wojewodów w zakresie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych;

37) Prowadzenie spraw dotyczących NSIP – wspieranie udziału polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez NATO.

Załącznik 6. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PODSEKRETARZA STANU ANDRZEJA DYCHĘ]

Załącznik nr 6

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH
PRZEZ PODSEKRETARZA STANU ANDRZEJA DYCHĘ

1) Postępowania ochronne – antydumpingowe, antysubsydyjne i przed nadmiernym importem;

2) Modyfikacja unijnej ochrony celnej;

3) Prowadzenie spraw z zakresu regulacji UE i WTO dotyczących unijnej polityki handlowej oraz regulacji krajowych w zakresie polityki handlowej;

4) Koordynowanie współdziałania w wypracowaniu projektów UNIDO, mających na celu wspomagania procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz koordynacja projektów realizowanych przez Polskę w ramach UNIDO;

5) Koordynacja wypracowania rozwiązań wielostronnych dotyczących zasad w zakresie dostępu i handlu surowcami;

6) Prowadzenie spraw z zakresu przeglądu wybranych aspektów gospodarki polskiej i formułowanych zaleceń na forum OECD;

7) Solvit – CS PL jako CS zgłaszające;

8) Solvit – CS PL jako CS prowadzące;

9) Prowadzenie prac związanych z monitorowaniem występowania przeszkód w swobodnym przepływie towarów w UE;

10) Prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem stanu transpozycji Dyrektyw Rynku Wewnętrznego – aktualizacja bazy IMS;

11) Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Polski w pracach IMAC;

12) Koordynacja, nadzór i obsługa Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI;

13) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem portalu Twoja Europa;

14) Prowadzenie spraw związanych z gospodarczymi aspektami członkostwa Polski w innych organizacjach europejskich niż UE oraz organach współpracy transgranicznej;

15) EWD–P, U32Mail oraz adres „Koordynacja” w ramach MG;

16) Posiedzenia Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;

17) Koordynacja zadań związanych z procesem decyzyjnym UE, dla których MG pełni rolę współpracującą;

18) Stanowiska RP do dokumentów UE, dla których MG pełni rolę wiodącą;

19) Grupy robocze Rady UE, dla których DSE pełni rolę wiodącą;

20) Przygotowywanie dokumentów analitycznych i programowych z zakresu współpracy gospodarczej z krajami europejskimi;

21) Udział członka kierownictwa MG w posiedzeniach KSE;

22) Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru ministra nad merytoryczną działalnością pionu ministerstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE;

23) Prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Produktów.

Załącznik 7. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PODSEKRETARZA STANU GRAŻYNĘ HENCLEWSKĄ]

Załącznik nr 7

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH
PRZEZ PODSEKRETARZA STANU GRAŻYNĘ HENCLEWSKĄ

1) Przygotowanie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji;

2) Prowadzenie działań z zakresu statystyki publicznej;

3) Obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Gospodarki;

4) Zarządzanie strategiczne w dziale „gospodarka”;

5) Notyfikowanie Komisji Europejskiej krajowych projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;

6) Notyfikowanie projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z innych państw członkowskich;

7) Autoryzacja i notyfikacja jednostek oceny zgodności;

8) Obsługa Ministra w zakresie przygotowywania materiałów dotyczących systemu oceny zgodności;

9) Rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego;

10) Prowadzenie spraw w zakresie polityki gospodarczej;

11) Koordynacja prac związanych z realizacją Krajowego Programu Reform;

12) Posiedzenia wybranych komitetów i grup roboczych KE, Rady UE, OECD oraz ONZ, dla których DRG pełni rolę wiodącą;

13) Przygotowywanie postanowień Ministra Gospodarki w zakresie wynikającym z ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

14) Rozpatrywanie wniosku o oznaczenie nowego nawozu znakiem „Nawóz WE”.

Załącznik 8. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MACIEJA KALISKIEGO]

Załącznik nr 8

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH
PRZEZ PODSEKRETARZA STANU MACIEJA KALISKIEGO

1) Przygotowywanie projektów aktów prawnych;

2) Przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską oraz w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE lub Trybunałem EFTA;

3) Prowadzenie spraw związanych z udziałem Polski w pracach Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Prawa Prywatnego (UNIDROIT);

4) Zastępstwo procesowe;

5) Wydawanie decyzji administracyjnych Ministra Gospodarki w sprawach prowadzonych w Biurze Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych;

6) Wydawanie zaświadczeń w sprawie postępowań prowadzonych w BOL.

Załącznik 9. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. ENERGETYKI JĄDROWEJ, PODSEKRETARZA STANU HANNY TROJANOWSKIEJ]

Załącznik nr 9

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. ENERGETYKI JĄDROWEJ, PODSEKRETARZA STANU HANNY TROJANOWSKIEJ

1) Międzynarodowe Ramy Współpracy w zakresie Energii Jądrowej;

2) Prowadzenie spraw wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;

3) Współpraca międzynarodowa w ramach Europejskiego Forum Energii Jądrowej;

4) Współpraca międzynarodowa w ramach Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO).

Załącznik 10. [WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZASTĘPUJĄCĄ DYREKTORA GENERALNEGO - IGORA STRĄKA]

Załącznik nr 10

WYKAZ PROCESÓW MONITOROWANYCH PRZEZ OSOBĘ ZASTĘPUJĄCĄ DYREKTORA GENERALNEGO – IGORA STRĄKA

1) Zarządzanie nieruchomościami, planowanie i realizacja inwestycji;

2) Gospodarowanie pomieszczeniami oraz wyposażeniem stanowisk pracy;

3) Konserwacja oraz utrzymanie standardu pomieszczeń i wyposażenia technicznego;

4) Zapewnienie usług;

5) Zapewnienie ciągłości dostaw;

6) Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i pełnomocnictw;

7) Obsługa organizacyjna kontroli zewnętrznych i ciał kolegialnych;

8) Realizacja zamówień publicznych do wartości 14 tys. euro;

9) Planowanie i realizacja zamówień publicznych powyżej wartości 14 tys. euro;

10) Postępowanie przed sądami powszechnymi w sprawach w zakresie prawa pracy;

11) Nabór pracowników;

12) Ocena i motywowanie pracowników MG;

13) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MG;

14) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy;

15) Administrowanie ZFŚS;

16) Audit zintegrowanego systemu zarządzania;

17) Działania doskonalące;

18) Dokonywanie samooceny w Ministerstwie Gospodarki;

19) Przegląd zarządzania;

20) Kontrola zarządcza w dziale „gospodarka”;

21) Kontrola działalności organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz jednostek, w stosunku do których Minister Gospodarki uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie odrębnych przepisów;

22) Prowadzenie kontroli wewnętrznej;

23) Prowadzenie audytu wewnętrznego;

24) Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

25) Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;

26) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;

27) Realizacja zadań z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-10
  • Data wejścia w życie: 2012-01-04
  • Data obowiązywania: 2012-02-02
  • Dokument traci ważność: 2012-02-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA