REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw konkurencyjności branży farmaceutycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw konkurencyjności branży farmaceutycznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy wypracowywanie rekomendacji dotyczących branży farmaceutycznej w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, a w szczególności:

1) rekomendowanie Ministrowi Gospodarki inicjatyw mających na celu wzrost konkurencyjności branży farmaceutycznej;

2) analiza przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw branży farmaceutycznej;

3) dokonywanie analiz i ocen instrumentów, trendów, raportów oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie branży farmaceutycznej;

4) proponowanie rozwiązań i rekomendowanie priorytetów rozwojowych w celu poprawy konkurencyjności branży farmaceutycznej w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej;

5) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności branży farmaceutycznej.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Gospodarki;

2) zastępca przewodniczącego – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;

3) członkowie:

a) trzech przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,

b) trzech przedstawicieli Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych „INFARMA”,

c) trzech przedstawicieli Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”,

d) dwóch przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,

e) jeden przedstawiciel Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty,

f) jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Polska Farmacja Na Globalnym Rynku Pharma;

4) sekretarz Zespołu – dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli: organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowo-badawczych oraz innych instytucji.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, także inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 4.

 1. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego.

§ 5.

 1. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

4. Udział w posiedzeniach i pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 6.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

2. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

3. Koszty obsługi pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
  • Data wejścia w życie: 2014-05-26
  • Data obowiązywania: 2014-05-26
  • Dokument traci ważność: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA