REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Społeczną Radę do spraw Zrównoważonego Rozwoju Energetyki, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

 Do zadań Rady należy:

1) opracowywanie, na potrzeby Ministra, propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących zrównoważonemu rozwojowi energetyki w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zobowiązań międzynarodowych i regulacji prawnych Unii Europejskiej;

2) wspieranie Ministra w opracowaniu krajowego planu na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii odnoszącego się do polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej do 2030 r.

§ 3.

 1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący – osoba powołana przez Ministra;

2) Wiceprzewodniczący – osoba powołana przez Ministra;

3) Sekretarz Rady – osoba powołana przez Ministra;

4) Członkowie – powołani przez Ministra spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i energetyki.

2. W pracach Rady mogą uczestniczyć także osoby niebędące Członkami Rady, zaproszone przez Radę, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonania jej zadań.

3. Przewodniczący Rady informuje Ministra o zaproszeniu osób, o których mowa w ust. 2.

4. Rada liczy nie więcej niż 20 osób.

§ 4.

 1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy.

2. Rada działa kolegialnie.

3. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Jeden egzemplarz protokołu po jego podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, Sekretarz Rady przekazuje do Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

4. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalany przez Radę.

§ 5.

 Przewodniczący Rady sporządza i przedkłada Ministrowi półroczne sprawozdania z działalności Rady, w terminach do dnia 31 stycznia oraz do dnia 31 lipca każdego roku.

§ 6.

 Posługiwanie się nazwą Rady, w szczególności przy organizacji konferencji, seminariów, debat oraz innych wydarzeń publicznych wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Ministra.

§ 7.

 Rada w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, może tworzyć zespoły i grupy robocze, w skład których wchodzą osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.

§ 8.

 Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9.

 1. Koszty obsługi Rady pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister.

2. Obsługę organizacyjną posiedzeń Rady zapewnia Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, jeżeli posiedzenia odbywają się w siedzibie Ministra.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
  • Data wejścia w życie: 2014-08-21
  • Data obowiązywania: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA