REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 16

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji aneksu nr 4 do umowy offsetowej z dnia 30 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Kongsberg Defence & Aerospace AS

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy przeprowadzenie negocjacji aneksu nr 4 do umowy offsetowej z dnia 30 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Kongsberg Defence & Aerospace AS.

2. W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1, Zespół jest związany postanowieniami instrukcji negocjacyjnej zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) zastępca przewodniczącego – dyrektor Departamentu Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;

3) zastępca przewodniczącego – naczelnik Wydziału Analiz i Strategii Przemysłu Obronnego oraz Monitorowania Programów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;

4) członkowie:

a) dwóch przedstawicieli Ministra Gospodarki,

b) czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,

c) przedstawiciel Szefa Inspektoratu Uzbrojenia,

d) trzech przedstawicieli Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

e) przedstawiciel Inspektora Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

f) przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa,

g) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

h) dwóch przedstawicieli Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

3. Przewodniczący może zlecać wykonanie analiz, ekspertyz, opinii lub opracowań na potrzeby prac Zespołu.

§ 4.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki.

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 6.

Zespół powołuje się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
  • Data wejścia w życie: 2014-10-08
  • Data obowiązywania: 2014-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA