REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 10

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 15 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W przypadku gdy regulamin wewnętrzny danej komórki organizacyjnej Urzędu nie jest zgodny z regulaminem organizacyjnym Urzędu, dyrektor tej komórki niezwłocznie przedstawi Dyrektorowi Generalnemu Urzędu do zatwierdzenia projekt regulaminu wewnętrznego kierowanej przez siebie komórki organizacyjnej, zapewniający usunięcie niezgodności.

§ 3.

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu dokonają, w zakresie swojej właściwości, przeglądu zarządzeń Prezesa Urzędu i zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu w celu ustalenia, czy zarządzenia te są zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

2. W przypadku gdy dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu ustalą, że zarządzenie Prezesa Urzędu lub zarządzenie Dyrektora Generalnego Urzędu nie jest zgodne z regulaminem  organizacyjnym Urzędu, informację o zakresie niezgodności oraz o terminie opracowania przez nich projektów zarządzeń zapewniających usunięcie niezgodności, przekażą do:

1) Departamentu Prawnego - w przypadku zarządzeń Prezesa Urzędu,

2) Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji - w przypadku zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu

- nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

§ 4.

1. Komórki organizacyjne Urzędu, które prowadzą sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji dotyczącym kar pieniężnych wynikających z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu lub dotyczącym egzekucji kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia, z wyjątkiem Departamentu Analiz Rynku, Departamentu Nadzoru Rynku oraz Departamentu Inspekcji Handlowej, przekażą akta tych spraw do Biura Finansowego do dnia 31 marca 2022 r.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, który zawiera w szczególności wykaz przekazywanych spraw i dokumentów.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw, w przypadku których nastąpiło przedawnienie należności. W tych sprawach komórki organizacyjne Urzędu prowadzące sprawę są obowiązane przed przekazaniem spraw, o których mowa w ust. 1, przygotować projekt decyzji, o której mowa w § 8 ust. 3 Regulaminu prowadzenia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru kar pieniężnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 25/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru kar pieniężnych.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 14/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. Urz. UOKiK z 2021 r. poz. 1).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW
Tomasz Chróstny

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 21 grudnia 2021 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-28
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-06-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA