REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 30

OGŁOSZENIE NR 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 2 lutego 2008 r.

w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558) ogłasza się taryfę opłat lotniskowym w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego : Grzegorz Kruszyński

Załącznik 1. [Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta ważna od 17 grudnia 2007 r.]

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 1
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 2 lutego2008 r. (poz. 2)

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta ważna od 17 grudnia 2007 r.

1. Definicje:

Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają:

Połączenie regularne - połączenie lotnicze, na które miejsca przeznaczone do przewozu pasażerów i bagażu oraz towarów są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami wg opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;

Lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego;

Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych;

Lot treningowy - lot wykonywany przez członków personelu lotniczego w celu utrzymania określonych kwalifikacji lotniczych;

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie; jeżeli MTOW nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta największa maksymalna masa startowa dla statku powietrznego danego typu;

PL Łódź - Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35;

Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi;

Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu;

Użytkownik statku powietrznego - użytkownikiem statku powietrznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych;

Nowo uruchamiane połączenie regularne - uruchamiane przez danego przewoźnika połączenie regularne na nowym kierunku, w których portem początkowym, docelowym lub portem międzylądowania jest port lotniczy rozszerzający siatkę połączeń regularnych PL Łódź, z zastrzeżeniem, że połączenie na tym kierunku nie było uruchamiane w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia realizacji nowo uruchamianego połączenia.

2. Postanowienia ogólne:

1) opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PL Łódź, przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PL Łódź; w przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami zostanie obciążony właściciel statku powietrznego;

2) skorzystanie z usług PL Łódź jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy;

3) opłaty składają się z:

a) opłat standardowych, w których skład wchodzą:

- opłata za lądowanie obejmująca również start statku powietrznego,

- opłata za postój statku powietrznego,

- opłata za pasażera odlatującego,

b) opłat dodatkowych.

4) opłaty za usługi dodatkowe, nie ujęte w niniejszej taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z PL Łódź oddzielnie, przed wykonaniem usługi;

5) stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

6) stawki opłat są wyrażone w złotych polskich (PLN);

7) od opłat wymienionych w niniejszej taryfie mogą być zwolnione statki powietrzne wykonujące loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

8) opłatom wymienionym w niniejszej taryfie nie podlegają:

a) loty poszukiwawczo - ratownicze (SAR),

b) loty kontrolne naziemnych urządzeń nawigacyjnych,

c) loty, w których zaistniała konieczność powrotu bez żadnego międzylądowania na lotnisko startu z przyczyn technicznych lub meteorologicznych,

d) loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej,

e) statutowe loty niehandlowe statków powietrznych będących własnością lub użytkowanych przez Aeroklub Łódzki,

9) odstępstwa, o których mowa w pkt.8 ust. e), dotyczą wyłącznie statutowych lotów niehandlowych; odpowiednie informacje dotyczące charakteru lotu i statku powietrznego należy zamieścić w składanych planach lotu; w razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy tą informacją, a rzeczywistym charakterem lotu i typem statku powietrznego za wszystkie usługi związane z takim lotem zostanie pobrana opłata w wysokości 200 % opłat wynikających z niniejszej taryfy;

10) wielokrotnie powtarzające się podejścia do lądowania tego samego statku powietrznego, należącego do użytkownika lotniska, z przyziemieniem lub bez przyziemienia, będzie traktowane dla celów naliczenia opłaty jako jedna operacja.

3. Opłata za lądowanie statku powietrznego:

1) opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każdą operację lądowania;

2) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 000 kg włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 70 PLN;

3) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 000 kg opłata za lądowanie pobierana jest w sposób następujący:

MTOW [tony]

CENA [PLN]

2-10

250,00

10-30

550,00

30-50

900,00

50-100

1500,00

pow.100

3700,00

 

4) Opłaty określone w pkt. 2) i 3), obniża się o 50% dla śmigłowców.

5) operacja startu lub lądowania poza godzinami pracy lotniska opublikowanymi w rozdziale AD 2 AiP POLSKA może być wykonana po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządzającego lotniskiem. Opłata za taką operację będzie kalkulowana odrębnie.

4. Opłata postojowa - za postój statku powietrznego:

1) opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi - 6 PLN;

2) czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego;

3) za postój trwający do 4 godzin opłaty za postój nie pobiera się.

5. Opłata pasażerska - za pasażera odlatującego:

1) opłata pobierana jest za każdego pasażera:

-

w ruchu krajowym

24 [PLN]

-

w ruchu międzynarodowym

33 [PLN]

 2) opłacie za pasażera odlatującego nie podlegają:

a) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2, którym nie przysługuje miejsce pasażerskie w samolocie.

6. Opłaty dodatkowe:

1) usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych za każde rozpoczęte 5m2:

-

smary i materiały pędne

1000 [PLN]

-

inne zanieczyszczenia

600 [PLN]

-

dodatkowe odladzanie na wniosek pilota

500 [PLN]

 2) ochrona statku:

-

ochrona statku przez strażnika -każda rozpoczęta h pracy strażnika

200 [PLN]

-

oświetlenie samolotu - każde rozpoczęte 24h od każdego punktu świetlnego

150 [PLN]

-

wygrodzenie stanowiska postojowego

400 [PLN]

 

3)

zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną statku powietrznego podczas tankowania/roztankowania statku powietrznego w momencie wejścia/wyjścia lub przebywania pasażerów na pokładzie.

100 [PLN]

 

7. Zniżki od opłat lotniskowych:

1) na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu operacje lotnicze na lotnisku PL Łódź przysługuje prawo do zniżek od opłat lotniskowych określonych w niniejszej taryfie;

2) zniżki od opłat lotniskowych stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego użytkownika lotniska wykonującego operacje lotnicze;

3) użytkownik ma do wyboru dwa systemy zniżek: zniżki procentowe lub zniżki kwotowe;

3.1) zniżki procentowe:

a) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty regularne na danym kierunku przy-sługuje w pierwszych 12 miesiącach operowania prawo do zwolnienia z opłat za lądowanie w wysokości 50%,

b) użytkownikowi statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 10 ton wykonującemu loty czarterowe na danym kierunku, przysługuje prawo do zniżek od opłat za lądowanie w wysokości 50% pod warunkiem wykonania minimum 2 lotów (2-ch operacji lądowania) w miesiącu kalendarzowym objętym zniżką,

c) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty treningowe i/lub szkolne przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% od opłat za lądowanie,

d) zniżka od opłat za lądowanie na małych dystansach (do 500 km) w wysokości 30%,

e) zniżka od opłat za lądowanie za operacje w czasie wskazanym przez Port w wysokości 10%.

W razie możliwości uzyskania kilku upustów z różnych tytułów, uzyskane upusty sumuje się.

3.2) zniżki kwotowe:

Zniżka przyznawana jest przewoźnikowi na podstawie początkowej deklaracji co do planowanej ilości przewiezionych pasażerów i jest weryfikowana po zakończeniu roku (12 kolejnych miesięcy).

Zniżki dla przewoźników generujących duży ruch na połączeniach:

- co najmniej 20 000 pasażerów rocznie wynosi:

250 000 PLN rocznie za 1 połączenie;

350 000 PLN rocznie za 2 połączenie;

450 000 PLN rocznie za 3 połączenie;

550 000 PLN rocznie za 4 i każde następne połączenie,

- co najmniej 40 000 pasażerów rocznie wynosi:

650 000 PLN rocznie za 1 połączenie;

800 000 PLN rocznie za 2 połączenie;

1 000 000 PLN rocznie za 3 połączenie;

1 200 000 PLN rocznie za 4 i każde następne połączenie.

Jeśli przewoźnik deklarujący ruch na poziomie 20 000 pasażerów przewiezionych rocznie nie zrealizuje tego planu, to traci zniżkę.

Natomiast jeśli z usług przewoźnika deklarującego przewiezienie 40 000 pasażerów rocznie skorzysta:

- między 20 000 a 25 000 pasażerów, przewoźnik ma możliwość skorzystania ze zniżki dla deklaracji 20 000 pasażerów rocznie;

- między 25 000 a 30 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 25% przysługującej mu zniżki;

- między 30 000 a 35 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 50 % przysługującej mu zniżki;

- miedzy 35 000 a 40 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje 75% przysługującej mu zniżki.

8. Zasady płatności

1. Płatności z tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze wyznaczonym do pobierania opłat na terenie PL Łódź przed wykonaniem startu, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5.

2. Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na terenie PL Łódź akceptuje:

a) niżej wymienione karty płatnicze AMERICAN EXPRESS, DINNERS CLUB, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA ELEKTRON.

b) wpłaty gotówkowe w PLN.

3. Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych.

4. Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek PL Łódź najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania operacji, której dotyczy.

5. Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych świadczonych przez PL Łódź mogą dokonywać płatności przelewem na podstawie zbiorczych faktur wystawionych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc kalendarzowy. Taki tryb wymaga wystąpienia z wnioskiem do PL Łódź, uzyskania jego zgody i zawarcia stosownej umowy.

6. PL Łódź zastrzega sobie prawo do żądania od usługobiorcy złożenia zabezpieczenia finansowego w postaci np. gwarancji bankowej, weksla in blanco, depozytu, kaucji gwarancyjnej lub wniesienia przedpłaty zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w pkt. 5.

7. Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji związanych z uregulowaniem płatności na rzecz PL Łódź naliczone przez bank usługobiorcy oraz banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji płatności.

8. Za niezapłacone w terminie należności PL Łódź będzie naliczał odsetki ustawowe.

9. Reklamacje dotyczące wystawianych faktur będą rozpatrywane, jeśli zostaną zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez PL Łódź.

10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wystawionych przez PL Łódź faktur.

KONTAKT

Informacje, wnioski, potwierdzenia dokonania przedpłaty, reklamacje oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o.
94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35
tel./fax. +48 42 688 95 59

e-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl

9. Odmowa świadczenia usług:

1) PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności;

2) PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie.

10. Początek obowiązywania taryfy.

Niniejsza taryfa opłat lotniskowych obowiązuje w Porcie Lotniczym Łódź od dnia 17 grudnia 2007 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-03-31
  • Data wejścia w życie: 2008-03-31
  • Data obowiązywania: 2016-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-06-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA