REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 4 poz. 37

WYTYCZNE NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 21 marca 2008 r.

w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku wykorzystywania do startów i lądowań statków powietrznych, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, innych miejsc niż lotniska wpisane do rejestru lotnisk oraz lądowiska wpisane do ewidencji lądowisk, zwanych dalej „innymi miejscami”, dysponent terenu może dokonać zgłoszenia takiego innego miejsca do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgłoszenie nie stanowi zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do niniejszych wytycznych.

3. Do zgłoszenia dołącza się zgodę właściwej terytorialnie gminy na lotnicze wykorzystanie terenu.

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi, dla celów informacyjnych i statystycznych, wykaz dokonanych zgłoszeń innych miejsc.

5. O fakcie dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego powiadamia instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego.

§ 2. 1. Do spraw o wpisanie innych miejsc do rejestru obszarów w rozumieniu wytycznych Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 - ustawy Prawo lotnicze, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych, stosuje się niniejsze wytyczne, o ile w terminie miesiąca od dnia ich ogłoszenia zostało dokonane zgłoszenie, o którym mowa w § 1 ust.1. W przeciwnym przypadku wszczęte postępowanie umarza się.

2. W przypadku spraw zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych wpisem innego miejsca do rejestru obszarów inne miejsca zostają z urzędu wpisane do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 1 ust. 2, jeżeli w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszych wytycznych nie została złożona do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez dysponenta terenu rezygnacja z wpisu innego miejsca do tego rejestru.

§ 3. Uchyla się wytyczne Nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 - ustawy Prawo lotnicze (Dz. Urz. ULC Nr 5, poz. 18 i z 2005 r. Nr 8, poz. 31).

§ 4. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 1
Prezesa Urz
ędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca 2008 r. (poz. 37)

Wzór zgłoszenia innego miejsca przystosowanego do startów i lądowań, o których mowa w art. 93 ust. 1 z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Lp.

Nazwa Innego miejsca"
woj.
pow.
gm.

Dane Zarządzającego (osoba kontaktowa, adres, telefon)

Współrzędne geograficzne według (WGS-84)

Wymiary Innego miejsca"

Rodzaj statku powietrznego, maksymalny krytyczny (MTOW)

Data zgłoszenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-25
  • Data wejścia w życie: 2008-05-03
  • Data obowiązywania: 2008-05-03
  • Dokument traci ważność: 2012-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA