REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 4 poz. 38

OGŁOSZENIE NR 2 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie taryfy opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558) ogłasza się taryfę opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

Załącznik 1. [Taryfa opłat lotniskowych ważna od 1 kwietnia 2008 r. w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina w Warszawie]

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 17 kwietnia 2008 r. (poz. 38)

Taryfa opłat lotniskowych
ważna od 1 kwietnia 2008 r.
w Porcie Lotniczym Warszawa im. Fryderyka Chopina
w Warszawie

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

ZASADY UDZIELANIA ZNIŻEK OD OPŁAT
LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU WARSZAWA/OKĘCIE

Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego warunki i kryteria udzielania zniżek określone poniżej.

1. Zniżka dla nowej trasy

1.1. Udziela się zniżkę od opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących pasażerskie loty regularne na nowej trasie, z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu.

1.2. Zniżka jest udzielana każdemu usługobiorcy wykonującemu pasażerskie loty regularne na nowej trasie i spełniającemu warunki udzielenia zniżki określone poniżej, niezależnie od przyznania tej zniżki innym usługobiorcom, jednak na okres nie dłuższy niż 4 lata od daty wykonania pierwszego pasażerskiego lotu regularnego na danej trasie przez pierwszego usługobiorcę.

1.3. Wysokość zniżki jest uzależniona od czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia wykonywania pasażerskich lotów regularnych na nowej trasie i wynosi 75% opłaty za lądowanie w ciągu pierwszego roku i 50% opłaty za lądowanie w kolejnych trzech latach eksploatacji połączenia na nowej trasie.

1.4. Przez pasażerskie loty regularne rozumie się loty, których celem jest wykonywanie pasażerskich regularnych przewozów lotniczych, tj. przewozów lotniczych, w których w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.5. Za nową trasę kwalifikującą się do udzielenia zniżki uznaje się trasę obsługiwaną przez pasażerskie loty regularne, w których portem początkowym, docelowym lub portem międzylądowania jest nowy port lotniczy, rozszerzający siatkę połączeń regularnych lotniska WARSZAWA/Okęcie.

1.6. Za nowy port lotniczy rozszerzający siatkę połączeń regularnych lotniska WARSZAWA/Okęcie uznaje się port, z/do którego, z zastrzeżeniem pkt. 1.8. i 1.9., w ciągu 2 lat poprzedzających planowaną datę uruchomienia połączenia, nie były wykonywane pasażerskie loty regularne do/z lotniska WARSZAWA/Okęcie.

1.7. Zniżka obowiązuje pod warunkiem oferowania przez usługobiorcę publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca nie mniej niż 25% miejsc na danej trasie w lotach, dla których została udzielona zniżka. Usługobiorca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie i umożliwić wyrywkową weryfikację spełnienia tego warunku.

1.8. Jeżeli usługobiorca w okresie krótszym, niż 90 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pasażerskich lotów regularnych na trasie, dla której udzielono zniżki, zaprzestał ich wykonywania, nie ma prawa do ponownego korzystania ze zniżki na tej trasie. Zniżka na tej trasie jest dostępna dla innych usługobiorców, którzy zdecydują się na uruchomienie na niej połączeń. W takim przypadku czas obowiązywania zniżki jest liczony od daty uruchomienia połączenia przez pierwszego usługobiorcę, chyba że pasażerskie loty regularne na tej trasie były wykonywane przez okres nie dłuższy, niż jeden miesiąc.

1.9. Zniżka nie przysługuje usługobiorcy, który w ciągu 2 lat poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich lotów regularnych do innego portu lotniczego obsługującego tę samą aglomerację, jeżeli spowodowało to likwidację połączenia. Jeżeli jednak usługobiorca ten korzystał ze zniżki na trasie, na której zaprzestał wykonywania lotów, zachowuje prawo do zniżki w okresie do 4 lat od dnia uruchomienia połączenia, dla którego udzielona została pierwsza zniżka.

1.10. Zniżki nie udziela się, jeśli rozkładowy czas lądowania lub startu na lotnisku WARSZAWA/ Okęcie planowany jest w godzinach 23:00 -5:59 czasu lokalnego. Przyznanej zniżki niestosuje się, jeśli operacja lądowania lub startu wykonana została w godzinach 23:00 - 5:59 czasu lokalnego. Dla potrzeb udzielania i stosowania zniżki operacji lądowania statku powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu na tej samej trasie.

1.11. Pasażerskie loty regularne na trasach, które na podstawie opłat obowiązujących od 1 września 2005 r. kwalifikują się do udzielenia zniżki w dniu wejścia w życie niniejszej zmiany opłat, objęte są nowymi zasadami udzielania zniżki przedstawionymi powyżej. Usługobiorcy zobowiązani są do ponownego złożenia wniosku, z uwzględnieniem zmienionych warunków udzielania zniżek. Nie złożenie wniosku będzie skutkowało automatycznym wstrzymaniem zniżek.

2. Zniżka dla pasażera tranzytowego (transfer)

2.1. Udziela się zniżkę w wysokości 50% opłaty pasażerskiej dla pasażerów tranzytowych przewożonych na trasach, które kwalifikują się do udzielenia zniżki dla nowej trasy. Zniżka jest udzielana wyłącznie dla pasażerów tranzytowych, którzy przylecieli na lotnisko WARSZAWA/Okęcie lotem regularnym na nowej trasie lub kontynuują podróż lotem regularnym na nowej trasie.

2.2. Pasażer tranzytowy to pasażer, który przyleciał na lotnisko WARSZAWA/Okęcie lotem regularnym i kontynuuje podróż do portu lotniczego innego, niż początkowy port podróży, lotem o innym numerze, na podstawie tego samego biletu lotniczego, pod warunkiem, że różnica między rozkładowym czasem przylotu, a rozkładowym czasem odlotu z lotniska WARSZAWA/Okęcie jest nie dłuższa, niż 6 godzin.

2.3. Usługobiorca, którego pasażerowie korzystają ze zniżki, jest zobowiązany do:

a) bieżącego przesyłania do PPL kompletnych depesz (typu PTM) zawierających informacje o pasażerach tranzytowych;

b) przekazywania, najpóźniej w dniu następnym, dziennych zestawień liczby pasażerów tranzytowych podlegających zniżce, z informacją o porcie początkowym, porcie docelowym, numerach rejsu, czasach rozkładowych przylotu i odlotu oraz czasie tranzytu;

c) umożliwienia na każde żądanie wglądu do swojej dokumentacji, w celu weryfikacji przekazywanych danych;

d) pobierania od pasażerów opłaty pasażerskiej w wysokości uwzględniającej zniżkę.

3. Zniżka dla samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 1001

3.1. Udziela się zniżkę od opłaty za lądowanie statków powietrznych o maksymalnej masie startowej większej niż 1001.

3.2. Wysokość zniżki wynosi 50% opłaty za lądowanie za każdą tonę powyżej 100 t maksymalnej masy startowej statku powietrznego.

3.3. Zniżka nie będzie stosowana, jeżeli rzeczywisty czas lądowania lub startu miał miejsce w godzinach 23:00-05:59 czasu lokalnego. Dla potrzeb stosowania zniżki operacji lądowania statku powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu tego samego statku powietrznego.

4. Zniżka z tytułu wzrostu częstotliwości lotów na istniejącej trasie

4.1. Udziela się zniżkę w wysokości 25% opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących dodatkowe pasażerskie loty regularne na trasie nie podlegającej zniżce dla nowej trasy (na istniejącej trasie), zwiększające częstotliwość obsługi połączenia na tej trasie.

4.2. Zniżka jest udzielana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

* liczba pasażerskich lotów regularnych na danej trasie wykonanych przez usługobiorcę, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż liczba pasażerskich lotów regularnych wykonanych przez tego samego usługobiorcę w analogicznym sezonie w poprzednim roku (w sezonie zimowym w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego i w sezonie letnim w porównaniu do poprzedniego sezonu letniego);

* liczba miejsc oferowanych w lotach regularnych na danej trasie przez usługobiorcę, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż liczba miejsc oferowanych przez tego samego usługobiorcę w lotach regularnych na tej samej trasie w analogicznym sezonie w poprzednim roku;

* łączna liczba pasażerskich lotów regularnych wykonanych na danej trasie przez wszystkich usługobiorców w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż łączna liczba pasażerskich lotów regularnych na tej samej trasie w analogicznym sezonie w poprzednim roku.

4.3. Zniżka za dany sezon rozkładowy jest udzielana po jego zakończeniu. Zniżka jest naliczana w odniesieniu do każdej kolejnej operacji lądowania w pasażerskich lotach regularnych po przekroczeniu liczby lotów wykonanych w analogicznym sezonie w poprzednim roku.

4.4. Wysokość zniżki jest obliczana nie później, niż dwa miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet przyszłych należności usługobiorcy z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego usługobiorcę lotów na lotnisko WARSZAWA/Okęcie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek usługobiorcy nie później, niż w ciągu trzech miesięcy po terminie obliczenia zniżki.

5. Inne zniżki

5.1. Udziela się zniżkę w wysokości 99% opłaty za lądowanie statku powietrznego wykonującego lot inauguracyjny. Za lot inauguracyjny uznaje się:

a) pierwszy pasażerski lot regularny wykonany na nowej trasie;

b) pierwszy pasażerski lot regularny wykonany przez usługobiorcę, który nie wykonywał pasażerskich lotów regularnych z/do lotniska WARSZAWA/Okęcie w okresie poprzednich 2 lat.

5.2. Udziela się zniżkę w wysokości 90% opłaty za lądowanie statku powietrznego wykonującego lot promocyjny. Za lot promocyjny uznaje się lot wykonany w celach promocyjnych, w którym statek powietrzny wraca na lotnisko WARSZAWA/Okęcie bez międzylądowania. Zniżki tej udziela się nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego usługobiorcy.

5.3. Udziela się zniżkę w wysokości 50% opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących pasażerskie loty regularne na trasie obsługiwanej na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej.

5.4.Zniżki, o których mowa w pkt. 5.1., 5.2. i 5.3. nie będą udzielone, jeżeli rzeczywisty czas lądowania lub startu miał miejsce w godzinach 23:00-05:59 czasu lokalnego. Dla potrzeb udzielania zniżki operacji lądowania statku powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu tego samego statku powietrznego.

5.5.Opłata za lądowanie polskich państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem jest pobierana, z zastrzeżeniem lotów zwolnionych z opłat, w wysokości 75% opłaty za lądowanie.

6. Postanowienia dodatkowe

6.1. Zniżki, o których mowa w pkt. 1., 2. i 5.3., przestają obowiązywać w stosunku do usługobiorcy, który w okresie korzystania ze zniżek, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych, więcej niż dwukrotnie opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA/Okęcie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze. W razie zaistnienia takiej sytuacji PPL automatycznie rozpoczyna, od następnego miesiąca, naliczanie opłat dla takiego usługobiorcy w pełnej wysokości. Usługobiorca może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA/Okęcie.

6.2. Zniżka, o której mowa w pkt. 4. nie zostanie udzielona usługobiorcy, który w trakcie sezonu rozkładowego, którego dotyczy zniżka, więcej niż dwukrotnie opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA/Okęcie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze.

6.3. Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt. 1., 2., 4., 5.2. i 5.3. następuje na wniosek zainteresowanego usługobiorcy składany przed zaistnieniem okoliczności warunkującej udzielenie zniżki. Zniżki nie będą naliczane za loty wykonane przed datą wpłynięcia do PPL kompletnego wniosku.

6.4. W odniesieniu do usługobiorcy, który w dniu złożenia wniosku o udzielenie zniżki korzysta ze zniżek lub któremu wstrzymano naliczanie zniżek z tytułu nieterminowych płatności, mają zastosowanie zasady, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej. W odniesieniu do innych usługobiorców zniżka nie zostanie udzielona, jeśli w dniu złożenia wniosku usługobiorca miał niezapłacone w terminie wskazanym na fakturze zobowiązania wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA/Okęcie.

6.5. Usługobiorcy przysługuje prawo jednoczesnego korzystania ze zniżek z różnych tytułów, z wyjątkiem zniżek, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2., które nie sumują się ze zniżkami z innych tytułów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-04-25
  • Data wejścia w życie: 2008-04-25
  • Data obowiązywania: 2008-04-25
  • Dokument traci ważność: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA