REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 173

DECYZJA NR 45
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 listopada 2009 r.

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z §25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1011) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komisję do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, zwaną dalej „Komisją”.

2. Lista członków Komisji stanowi załącznik do decyzji.

§ 2

Komisja powoływana jest w celu przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, którzy odbyli szkolenie specjalistyczne podstawowe, o którym mowa w § 8 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 3

1. Komisja jest powołana spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. W skład Komisji mogą być powołani funkcjonariusze Straży Granicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Przepis, o którym mowa w § 25 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji;

2) kierowanie pracą Komisji;

3) dbanie o obiektywność i bezstronność prowadzonych egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa;

4) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Komisji.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, Prezes Urzędu spośród członków Komisji wyznacza w drodze decyzji zastępcę Przewodniczącego Komisji, który pełni jego funkcję do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających Przewodniczącemu Komisji sprawowanie obowiązków.

§ 5

1. Komisja przeprowadza egzaminy zaliczające szkolenie specjalistyczne podstawowe operatorów kontroli bezpieczeństwa.

2. Podczas przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, Komisja działa w składach co najmniej dwuosobowych. Składy wyznacza Przewodniczący Komisji.

§ 6

1. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych.

2. Część teoretyczna jest prowadzona w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań.

3. Część teoretyczna trwa 60 minut i podczas jej trwania nie są przewidziane przerwy.

4. Sprawdzian umiejętności praktycznych prowadzony jest z wykorzystaniem programu komputerowego prezentującego obrazy wygenerowane przez urządzenia rentgenowskie do kontroli bagażu kabinowego i rejestrowanego.

5. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych prezentowanych jest 256 obrazów bagaży kabinowych w czterech seriach po 64 obrazy każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w dwóch seriach po 80 obrazów każda.

6. Po każdej serii przysługuje przerwa trwająca nie dłuższej niż 20 minut.

7. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych dokonuje się oceny obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych oraz podejmuje się decyzję czy bagaż kabinowy zawiera czy nie zawiera przedmioty zabronione, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, a w przypadku bagażu rejestrowanego podejmuje się decyzję czy bagaż zawiera czy nie zawiera urządzenie wybuchowe. W przypadku zidentyfikowania przedmiotu zabronionego lub urządzenia wybuchowego w bagażu wskazuje się położenie tego przedmiotu na obrazie.

8. Czas wyświetlania każdego obrazu, o którym mowa w pkt 7 wynosi w przypadku bagażu kabinowego 20 sekund, a bagażu rejestrowanego 15 sekund.

§ 7

1. W przypadku przerwania egzaminu teoretycznego w trakcie jego trwania, spowodowanego siłą wyższą lub innymi okolicznościami, dopuszcza się jego kontynuowanie po ich ustaniu w terminie określonym przez członków Komisji prowadzących egzamin.

2. W przypadku przerwania sprawdzianu umiejętności praktycznych w trakcie jego trwania, spowodowanego siłą wyższą lub innymi okolicznościami, dopuszcza się jego powtórzenie w terminie określonym przez członków Komisji prowadzących egzamin.

§ 8

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa i wpisaniem na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa.

§ 9

1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji przeprowadzający egzamin.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób egzaminowanych;

2) wnioski członków Komisji przeprowadzających egzamin;

3) wyniki egzaminu osób egzaminowanych.

3. Do protokołu dołączana jest dokumentacja egzaminacyjna (testy teoretyczne, wydruk wyników ze sprawdzianu umiejętności praktycznych i inna, określona przez Przewodniczącego Komisji).

4. Prawo wglądu do protokołu przysługuje członkom Komisji oraz innym osobom za zgodą Przewodniczącego Komisji.

§ 10

1. Przewodniczący Komisji przekazuje w formie ustnej wyniki z egzaminu osobie egzaminowanej po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

2. Komisja udostępnia na wniosek szczegółowe wyniki testów teoretycznych oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych osobie egzaminowanej, pracodawcy tej osoby oraz podmiotowi, w którym dana osoba ukończyła szkolenie.

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. R z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 8.

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA OPERATORÓW KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik do Decyzji Nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 9.11.2009 r.

SKŁAD KOMISJI DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA OPERATORÓW KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

1) Przewodniczący - Aleksandra Rasz - p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, zwanym dalej „LOB”;

2) Członkowie Komisji:

a) Adam Borkowski - Naczelnik Inspektoratu Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w LOB,

b) Tomasz Brudło - instruktor Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Poznań - Ławica,

c) Anna Czarnecka - specjalista w Inspektoracie Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

d) Anna Jankowska - asystent w Inspektoracie Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w LOB,

e) Maciej Karwaciński - specjalista w Inspektoracie Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

f) Przemysław Kornacki - Kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Łodzi,

g) Radosław Marzec - Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji Lotniczej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,

h) Sebastian Oleszczuk - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Poznań - Ławica,

i) Andrzej Prokopski - starszy specjalista Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

j) Żaneta Sikora-Mikiciuk - Główny specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

k) Anna Stępień - specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

l) Magdalena Turek - specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

ł) Henryk Urbaniak- Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

m) Paweł Wójcik - główny specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

n) Jacek Zalewski - p.o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

o) Robert Zawisza - starszy wykładowca Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

p) Artur Żukowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA