REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 68

OGŁOSZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się, obowiązujące od dnia 15 lipca 2012 r., opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa/Modlin, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Tomasz Kądziołka 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

Załącznik 1. [Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin]

Załącznik do Ogłoszenia nr 1
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 17 lipca 2012 r.

Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin

1. Definicje:

1.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie;

1.2. MPL W-M – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990, NIP 522-10-25-337, REGON: 011248734 – spółka zarządzająca lotniskiem Warszawa/Modlin;

1.3. Lotnisko Warszawa/Modlin – lotnisko wpisane do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 60;

1.4. Lotnisko bazowe – lotnisko, na którym przewoźnik łącznie spełnia następujące warunki:

a) wykonuje obsługę techniczną minimum dwóch statków powietrznych,

b) zawarł z zarządzającym umowę, z której jednoznacznie wynika, że lotnisko Warszawa/Modlin jest dla tego przewoźnika portem bazowym;

1.5. Opłata za lądowanie – opłata pobierana przez MPL W-M za udostępnienie lotniska Warszawa/Modlin wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej;

1.6. Opłata pasażerska – opłata pobierana przez MPL W-M za usługi świadczone na rzecz pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie pośrednim (transfer). Obejmuje udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej;

1.7. Opłata postojowa – opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej;

1.8. Opłata hałasowa – opłata pobierana z tytułu emisji hałasu przez statki powietrzne starszych generacji (statki powietrzne o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 9,99 EPNdB oraz nieposiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu) podczas wykonywania startu i lądowania na lotnisku Warszawa/Modlin;

1.9. Nowe połączenie regularne – bezpośrednie, regularne połączenie lotnicze, które nie jest obsługiwane z lotniska Warszawa/Modlin do innego portu lotniczego w chwili jego uruchomienia i które w ciągu 12 miesięcy przed datą uruchomienia nie było wykonywane przez żadnego z przewoźników;

1.10. Połączenie regularne – przewóz lotniczy, w którym w każdym locie publicznie oferowane są do nabycia miejsca przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, a przewóz wykonywany jest między tymi samymi portami lotniczymi według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów, inne niż połączenie czarterowe;

1.11. Połączenie czarterowe – przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego;

1.12. Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych;

1.13. Usługi lotniskowe – usługi, za wykonanie których pobierane są opłaty lotniskowe;

1.14. Przewoźnik lotniczy – podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w przypadku obcego przewoźnika lotniczego;

1.15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez MPL W-M usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

a) użytkownik statku powietrznego,

b) inna osoba wykonująca, lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:

– przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share), przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego;

1.16. Pasażer – osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku powietrznego, nie zarejestrowana na dany lot jako członek jego załogi;

1.17. Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na lotnisko Warszawa/Modlin i nie opuszczając pokładu statku powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym samym numerze rejsu;

1.18. Pasażer w tranzycie pośrednim (transfer) – pasażer, który przyleciał na lotnisko Warszawa/Modlin i kontynuuje podróż do portu lotniczego, innego niż początkowy port lotniczy, połączeniem lotniczym o innym numerze rejsu, na podstawie tego samego biletu lotniczego;

1.19. Członek załogi – osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku powietrznego, zarejestrowana na dany lot jako członek jego załogi;

1.20. Skumulowany margines hałasu – suma różnic pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone w części II Tomu I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Opłaty lotniskowe są pobierane od Usługobiorcy za świadczenie na lotnisku Warszawa/Modlin usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz w związku z udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą i wyposażeniem;

2.2. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego;

2.3. Opłaty lotniskowe pobierane są przez MPL W-M;

2.4. Skorzystanie ze świadczonych przez MPL W-M usług lotniskowych jest jednoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie;

2.5. Wszystkie stawki opłat lotniskowych podane są w PLN;

2.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi;

2.7. Usługobiorca obsługujący lub planujący połączenia do/z lotniska Warszawa/Modlin przesyła do MPL W-M aktualne informacje dotyczące statków powietrznych, które będzie użytkować w danym sezonie rozkładowym lub jego części, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji, kopii świadectwa zdatności w zakresie hałasu, MTOM, liczby oferowanych w sprzedaży miejsc pasażerskich, planowanego rozkładu lotów na dany sezon rozkładowy, najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów. Usługobiorca niezwłocznie przekazuje informacje aktualizujące, jeżeli wystąpiły zmiany;

2.8. W przypadku nie podania MTOM użytkowanego statku powietrznego, dla kalkulacji opłat lotniskowych stosowany będzie najwyższy dopuszczalny poziom MTOM dla danego typu statku powietrznego;

2.9. Usługobiorca obsługujący lub planujący regularne połączenia do/z lotniska Warszawa/Modlin przesyła do MPL W-M wiarygodną i uzasadnioną w szczególności rozkładem lotów i przewidywanym wskaźnikiem wypełnienia statków powietrznych, informację na temat planowanej na dany rok kalendarzowy (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku kalendarzowego od momentu rozpoczęcia działalności do końca tego roku kalendarzowego) ilości obsłużonych pasażerów z/do lotniska Warszawa/Modlin, najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów w danym sezonie rozkładowym;

2.10. Opłaty lotniskowe pobierane na lotnisku Warszawa/Modlin to:

a) opłaty standardowe określone w punktach 3-6;

b) opłaty dodatkowe określone w punkcie 8;

2.11. Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

3. Opłata za lądowanie:

3.1. Opłata za lądowanie statku powietrznego, obejmująca również jego start, pobierana jest od Usługobiorcy za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Warszawa/Modlin;

3.2. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM)

Stawka (PLN)

do 2 ton

75

powyżej 2 do 5

150

powyżej 5 do 10

350

powyżej 10 do 15

525

powyżej 15 do 20

700

powyżej 20 do 30

900

powyżej 30 do 40

1200

powyżej 40 do 50

1500

powyżej 50 do 60

1800

powyżej 60 do 80

2000

powyżej 80 do 100

2500

powyżej 100 do 130

3000

powyżej 130

3500

 

3.3. W przypadku lotów niehandlowych, szkolnych/treningowych oraz innych lotów GA (prywatnych), wykonywanych przez Usługobiorców stale korzystających z lotniska (tj. posiadających umowy najmu powierzchni na terenie lotniska Warszawa/Modlin lub umowę podnajmu powierzchni od jednego z najemców lotniska Warszawa/Modlin) statkami powietrznymi o MTOM do 2 ton opłata za lądowanie za każdy statek powietrzny należący do Usługobiorcy, za zgodą MPL W-M udzieloną na wniosek Usługobiorcy, może być naliczana w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość wykonywanych operacji, jak w tabeli poniżej.

Rodzaje statków powietrznych

Stawka (PLN)

śmigłowce do 2 ton MTOM

600

pozostałe statki powietrzne do 2 ton MTOM

800

4. Opłata hałasowa:

4.1. Opłata hałasowa pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Warszawa/Modlin;

4.2. Podstawą do określenia skumulowanego marginesu hałasu (EPNdB) stanowi świadectwo zdatności w zakresie hałasu, a w przypadku niedostarczenia świadectwa zdatności w zakresie hałasu, przyjmuje się jako podstawę maksymalny skumulowany margines hałasu dla danego typu samolotu;

4.3. Wysokość opłaty hałasowej zależy od skumulowanego marginesu hałasu oraz MTOM statku powietrznego (podana stawka dotyczy każdej rozpoczętej tony MTOM):

EPNdB

Stawka (PLN)

Powyżej 9

0

0-9,00

20

5. Opłata za postój:

5.1. Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest od Usługobiorcy za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, i wynosi 5 PLN;

5.2. Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego;

5.3. Za postój trwający do 120 min. opłaty postojowej nie pobiera się;

5.4. Z opłaty postojowej w godzinach 23.00-6.00 zwolnieni są Usługobiorcy, którzy na podstawie umowy zawartej z MPL W-M otworzą bazę operacyjną na lotnisku Warszawa/Modlin z co najmniej 2 statkami powietrznymi – w zakresie bazujących statków powietrznych;

5.5. W przypadku uzasadnionej odmowy świadczenia usług, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad i warunków niniejszej taryfy opłat lotniskowych, opłata postojowa jest podwyższana o 100%.

6. Opłata pasażerska:

6.1. Opłata pasażerska pobierana jest od Usługobiorcy za obsługę każdego pasażera odlatującego z lotniska Warszawa/Modlin;

6.2. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za obsługę:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnionych do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego,

c) członków załóg zarejestrowanych na loty rozpoczynające/kończące się na lotnisku Warszawa/Modlin;

6.3. Wysokość opłaty pasażerskiej uzależniona jest od terminalu (Terminal Pasażerski albo Terminal General Aviation), w którym dokonywana jest odprawa pasażerska danego lotu;

6.4. Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera w Terminalu General Aviation wynosi 100 PLN;

6.5. Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera w Terminalu Pasażerskim wynosi 40 PLN;

6.6. Opłata pasażerska zawiera koszt ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu (opłata za security).

7. Zniżki od opłat lotniskowych:

7.1 Zniżka na nowym połączeniu regularnym

7.1.1. Zniżka na nowym połączeniu regularnym dotyczy opłaty za lądowanie na tym połączeniu i udzielana jest na pisemny wniosek Usługobiorcy złożony do MPL W-M przed rozpoczęciem operowania na przedmiotowej trasie, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a) Usługobiorca ten na dzień złożenia wniosku oraz na koniec poprzedniego roku kalendarzowego nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL W-M;

b) Usługobiorca rozpoczął operowanie na nowym połączeniu regularnym, z częstotliwością lądowań na lotnisku Warszawa/Modlin nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu;

7.1.2. Zniżka na nowym połączeniu regularnym jest udzielana wszystkim Usługobiorcom na nowym połączeniu regularnym na równych zasadach w czasie jej funkcjonowania;

7.1.3. Okres obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu na tym połączeniu i wynosi 3 lata;

7.1.4. Jeżeli w czasie krótszym niż 60 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym, jedyny Usługobiorca operujący na danym nowym połączeniu regularnym wstrzyma wykonywanie pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na tej trasie, okres obowiązywania zniżki na danym nowym połączeniu regularnym rozpoczyna się ponownie od dnia uruchomienia operacji przez innego Usługobiorcę;

7.1.5. Zniżka nie przysługuje Usługobiorcy, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowym połączeniu regularnym zaprzestał wykonywania pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na trasie do tego samego albo innego portu lotniczego obsługującego daną konurbację, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia z/do tego portu do/z lotniska Warszawa/Modlin;

7.1.6. Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania ustalonych przez MPL W-M warunków płatności;

7.1.7. Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych;

7.1.8. Wysokość zniżki od opłaty za lądowanie na nowym połączeniu regularnym kształtuje się następująco:

Okres trwania zniżki

Wielkość zniżki

1-3 miesiąc

15%

4-12 miesiąc

10%

2 rok

5%

3 rok

3%

 

7.2 Zniżka za lot promocyjny

7.2.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie oraz opłat pasażerskich Usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym z/do lotniska Warszawa/Modlin. Zniżka ta jest udzielana nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego Usługobiorcy.

7.3 Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych

7.3.1. Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych w przypadku obsłużenia z lotniska Warszawa/Modlin więcej niż 25 000 pasażerów rocznie (zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej) zależy od ilości pasażerów przewiezionych przez przewoźnika. Opłata ta obliczana jest na podstawie uprzednio zadeklarowanej i stosownie uzasadnionej przez Usługobiorcę planowanej ilości pasażerów obsłużonych na jego połączeniach regularnych z/do lotniska Warszawa/Modlin, (zgodnie z zapisem z 2.9):

Liczba pasażerów obsłużonych (odlatujących i przylatujących) w roku kalendarzowym

Opłata za pasażera odlatującego (PLN)

25 001 – 50 000

38

50 001 – 100 000

36

100 001 – 400 000

34

400 001 – 700 000

32

700 001 – 1 000 000

30

1 000 001 – 1 300 000

28

1 300 001 – 1 600 000

26

1 600 001 – 1 900 000

24

1 900 001 – 2 200 000

22

2 200 001 – 2 500 000

20

2 500 001 – 3 000 000

19

powyżej 3 000 000

18

 

7.3.2 Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od Usługobiorcy, wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie zadeklarowanej liczby pasażerów, a opłatą wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych pasażerów.

7.3.3 W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych przez Usługobiorcę w trakcie roku kalendarzowego, zniżki od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych są ustanawiane proporcjonalnie w stosunku do części roku kalendarzowego przez jaką będą świadczone.

7.3.4 Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do MPL W-M depesz zawierających wszystkie informacje o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłat pasażerskich. Brak depesz może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji.

7.3.5 Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania ustalonych przez MPL W-M warunków płatności.

7.3.6 Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych.

8. Opłaty dodatkowe:

8.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych

8.1.1. Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez Usługobiorców w następującej wysokości za każdy rozpoczęty 1 m2 oczyszczonej powierzchni:

Rodzaj opłaty

Opłata

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów (PLN/mkw)

150

Usunięcie innych zanieczyszczeń (PLN/mkw)

100

Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek użytkownika statku powietrznego (PLN/usługa)

400

 

8.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania

8.2.1 Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za ponadstandardowe usługi zabezpieczania statku powietrznego podczas postoju na lotnisku Warszawa/Modlin:

Rodzaj opłaty

Opłata

Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika)

150

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny

100

Wygrodzenie stanowiska postojowego (PLN/za stanowisko)

300

 

8.3. Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie

8.3.1 Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu, w szczególności w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

Rodzaj opłaty

Opłata

Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN/1 operacja)

100

 

9. Nie pobiera się opłat lotniskowych za starty, lądowania i postój:

9.1 Statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

9.2 Państwowych statków powietrznych wykonujących loty w przypadkach ochrony granic, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;

9.3 Statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lotniskach, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-17
  • Data wejścia w życie: 2012-07-17
  • Data obowiązywania: 2012-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA