REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 94

DECYZJA NR 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z art. 188d ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwaną dalej „Komisją”, spośród osób będących audytorami krajowymi kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:

1) Pana Jana Nieckulę – Naczelnika Inspektoratu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego – Przewodniczący Komisji;

2) Panią Jadwigę Żandarską – Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Panią Magdalenę Turek – Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – członek Komisji;

4) Panią Annę Stępień – Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – członek Komisji;

5) Pana Jacka Zalewskiego – Specjalistę w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym – członek Komisji.

§ 2.

Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).

 

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych
Tomasz Kądziołka

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

Załącznik 1. [Regulamin Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego]

Załącznik do decyzji nr 15
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 25.09. 2012 r.

Regulamin Komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 1.

1. Członkowie Komisji są powoływani przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, na okres roku, z możliwością ponownego powołania.

2. Udział w pracach Komisji jest traktowany na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych.

3. Członkostwo w Komisji wygasa w razie śmierci członka Komisji.

4. Prezes Urzędu może odwołać członka Komisji w każdej chwili, w przypadku stwierdzenia:

1) utraty wymaganych kwalifikacji audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „audytorem krajowym”;

2) rażącego naruszenia obowiązków służbowych;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

5. Prezes Urzędu odwołuje członka Komisji w razie złożenia przez niego rezygnacji.

6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji lub odwołania członka Komisji przed upływem kadencji, Prezes Urzędu powołuje nowego członka Komisji na okres do końca tej kadencji.

§ 2.

1. Komisja wybiera, spośród swoich członków, Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, w szczególności:

1) planuje, organizuje, zwołuje i przewodniczy egzaminom;

2) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Komisji;

3) dba o obiektywność i bezstronność prowadzonych egzaminów.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 3.

1. Warunkiem przystąpienia kandydata na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „audytorem wewnętrznym”, do egzaminu certyfikującego jest ustalenie przez członka Komisji tożsamości osoby zgłaszającej się na ten egzamin na podstawie posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 208), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1011) oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3 tego rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy przedstawić na co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu.

4. Członek Komisji w związku z prowadzeniem egzaminu certyfikującego jest uprawniony do:

1) legitymowania kandydatów, o których mowa w ust. 1;

2) weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3;

3) żądania poddania się przez kandydata badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba ta znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

5. Kandydata na audytora wewnętrznego nie dopuszcza się do egzaminu certyfikującego, jeżeli:

1) nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości;

2) nie przedłożył dokumentów, o którym mowa w ust. 2, w wymaganym terminie,

3) znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3.

6. Przed rozpoczęciem egzaminu certyfikującego Przewodniczący Komisji, informuje kandydatów na audytorów wewnętrznych o warunkach organizacyjnych tego egzaminu oraz o sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi.

§ 4.

1. Egzamin certyfikujący przeprowadza się w formie pisemnego testu wyboru.

2. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w teście, o którym mowa w ust. 1, osoba egzaminowana może uzyskać 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane jeśli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi, bez zaznaczenia odpowiedzi błędnej.

3. W celu zaliczenia egzaminu certyfikującego, jego uczestnicy powinni uzyskać nie mniej niż 70% możliwych do uzyskania punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

4. W przypadku niezaliczenia egzaminu certyfikującego jego uczestnik powtarza egzamin certyfikujący w terminie ustalonym przez komisję, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprzedniego egzaminu.

5. W przypadku ponownego niezaliczenia egzaminu certyfikującego, do kolejnego egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia tego egzaminu.

6. Ponowne niezaliczenie egzaminu certyfikującego powoduje konieczność powtórzenia szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

7. Kandydat na audytora wewnętrznego informuje Prezesa Urzędu o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 6, a następnie Komisja wyznacza nowy termin egzaminu certyfikującego.

8. Ponowne niezaliczenie egzaminu certyfikującego, uniemożliwia dalsze ubieganie się o uzyskanie certyfikatu przez okres 12 miesięcy.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

1. Z przebiegu egzaminu certyfikującego sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę, czas i miejsce egzaminu certyfikującego;

2) imiona i nazwiska członków Komisji;

3) liczbę uczestników biorących udział w egzaminie certyfikującym;

4) wyniki egzaminu certyfikującego poszczególnych jego uczestników, z uwzględnieniem wyników testu pisemnego;

5) uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu certyfikującego.

3. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) listę obecności z podpisami uczestników egzaminu certyfikującego;

2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego.

§ 6.

W przypadku zaliczenia egzaminu certyfikującego, Prezes Urzędu wydaje jego uczestnikowi certyfikat audytora wewnętrznego potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-26
  • Data wejścia w życie: 2012-09-25
  • Data obowiązywania: 2012-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA