REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 120

OGŁOSZENIE NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Lublin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się, obowiązujące od dnia 17 grudnia 2012 r. opłaty lotniskowe na lotnisku Lublin, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

Załącznik 1. [OPŁATY LOTNISKOWE]

Załącznik do ogłoszenia nr 4
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

OPŁATY LOTNISKOWE

PORT LOTNICZY LUBLIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym LUBLIN.

1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz opłat z tytułu obsługi naziemnej.

1.3 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy Lublin SA, który jest zarządzającym Portem Lotniczym LUBLIN, wpisanym do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Port Lotniczy LUBLIN stosuje następujący katalog opłat lotniskowych:

Opłaty za lądowanie,

Opłat pasażerskich,

Opłaty postojowej,

Opłaty towarowej,

Opłat dodatkowych.

Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez Port Lotniczy LUBLIN jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszej taryfie.

1.5 Definicje:

1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie do lotu statku powietrznego, świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym, świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany. Jeśli dany statek powietrzny ma kilka certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z nich.

1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne straży granicznej, policji i państwowej straży pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.4 Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

1.5.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez Port Lotniczy LUBLIN usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

– użytkownik statku powietrznego,

– inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:

– przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) – przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.5.6 Pasażer (PAX) – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, niebędąca członkiem jego załogi.

1.5.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał do Portu Lotniczego LUBLIN i kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.

1.5.8 Lądowanie handlowe – lądowanie w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.5.9 Schemat zniżek podstawowych – schemat naliczania zniżek dla każdego użytkownika statku powietrznego wykonującego usługi regularnego pasażerskiego przewozu lotniczego.

1.5.10 Przewoźnik bazowy – Usługobiorca prowadzący działalność przewozową w zakresie regularnego transportu pasażerów drogą powietrzną, który spełni co najmniej trzy z następujących warunków:

1. zlokalizuje na terenie Portu Lotniczego LUBLIN co najmniej jeden statek powietrzny rozpoczynający i kończący dzienny plan lotów w Porcie Lotniczym LUBLIN;

2. będzie realizował średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu dnia;

3. utworzy w Porcie Lotniczym LUBLIN punkt obsługi liniowej statków powietrznych zlokalizowanych w porcie;

4. utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na terenie Portu Lotniczego LUBLIN;

5. będzie przewoził co najmniej 120 000 pasażerów odlatujących z Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu roku kalendarzowego;

1.5.11 Nowa trasa – bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu Lotniczego LUBLIN, nie oferowane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających planowane rozpoczęcie operacji lotniczych, do jednego z lotnisk obsługującego docelową aglomerację miejską lub grupę miast.

1.5.12 Sezon rozkładowy IATA– oznacza sezon obowiązywania rozkładów lotniczych zgodnie ze standardem IATA.

2. KATALOG OPŁAT LOTNISKOWYCH

2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE

2.1.1 Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie Portu Lotniczego LUBLIN wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, w tym z pozycjonowaniem statku powietrznego na płycie postojowej, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1.2 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego w Porcie Lotniczym LUBLIN od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.1.3 Opłata za lądowanie statku naliczana jest za każdą rozpoczętą tonę całkowitej masy startowej statku powietrznego (MTOM).

2.1.4 Opłata za lądowanie statku powietrznego wynosi 36 PLN za każdą rozpoczętą tonę jego masy startowej (MTOM).

2.2 OPŁATY PASAŻERSKIE

2.2.1 Opłaty pasażerskie pobierane są za:

2.2.1.a dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu;

2.2.1.b udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia lub zakończenia podróży lotniczej, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej pasażerów.

2.2.2 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego (dPAX) odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależnie od pojemności statku powietrznego użytkownika lotniska.

2.2.3 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego z Portu Lotniczego LUBLIN.

2.2.4 Wysokość opłat pasażerskich wynosi:

2.2.4.a zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i bagażu: 1 PLN;

2.2.4.b udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną: 33 PLN.

2.2.5 Opłat pasażerskich nie pobiera się za:

– pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

– dzieci do lat 2.

2.3 OPŁATA POSTOJOWA

2.3.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez Port Lotniczy LUBLIN miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.3.2 Opłata postojowa wynosi 15 PLN za każdą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju.

2.3.3 Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego.

2.3.4 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin włącznie.

2.3.5 Z czasu postoju wyłącza się czas postoju statku powietrznego poza częścią lotniska Portu Lotniczego LUBLIN.

2.3.6 Jeśli jeden usługobiorca wykonał lądowanie, a następujący po nim start tego samego statku powietrznego wykonuje inny usługobiorca, opłatę postojową ponosi ten usługobiorca, który wykonał start.

2.3.7 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w pkt. 8.14

2.4 OPŁATA TOWAROWA

2.4.1 Opłata towarowa jest pobierana od użytkownika statku powietrznego z tytułu odprawienia ładunku lotniczego na terenie Portu Lotniczego LUBLIN.

2.4.2 Opłata towarowa jest naliczana za każdy kilogram ładunku odprawiony w Porcie Lotniczym LUBLIN przez podmiot posiadający status Uznanego Nadawcy lub okazjonalnie przez służby obecne na terenie portu w miejscach do tego wyznaczonych.

2.4.3 Wysokość opłaty towarowej wynosi 0,15 PLN.

2.5 OPŁATY DODATKOWE

2.5.1 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od każdego zaangażowanego wartownika (SOL) i każdą rozpoczętą godzinę zapewnienia ochrony: 100 PLN.

2.5.2 Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych przy obsłudze lub wykonywania operacji lotniczych statku powietrznego jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczenia:

– Usunięcie paliw i innych płynów: 1000 PLN za usługę;

– Usunięcie innych zanieczyszczeń: 650 PLN za usługę;

2.5.3 Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej z tytułu zapewnienia asysty przez jednostkę LSRG podczas wykonywania czynności tankowania statku powietrznego lub innych czynności wymagających asysty, zgłoszonych przez kapitana statku powietrznego: 100 PLN/usługa.

3. ODSTĘPSTWA

3.1 opłaty za lądowanie i postój od:

– statków powietrznych wykonujących loty w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

– państwowych statków powietrznych wykonujących loty w przypadkach ochrony granic, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;

4. ULGI I ZNIŻKI

4.1 ZASADY OGÓLNE

4.1.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego warunki określone w niniejszej taryfie i spełniającego kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym wnioskiem o udzielenie zniżek wraz z określeniem rodzaju zniżki.

4.1.2 Jeżeli nie postanowiono inaczej, zniżki w ramach jednego ze schematów udzielane są od opłat lotniskowych zawartych w katalogu w punkcie 1.4, z wyłączeniem opłat określonych w punkcie 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.

4.1.3 Usługobiorcy przysługuje prawo wyboru jednego systemu zniżek. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do jednego lotu można zastosować zniżkę tyko z jednego tytułu. Jeżeli dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie zastosowana najkorzystniejsza z nich.

4.2 PROGRAM ZNIŻEK DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH

4.2.1 Dla przewoźników bazowych udziela się:

a) zniżki kwotowej od wszystkich opłat określonych w punkcie 2.2 do wysokości opłat określonych w tabeli 4.2.2

b) zniżki procentowej w wysokości 99% od opłat określonych w punkcie 2.1 i 2.3.

4.2.2 Wielkość zniżki kwotowej uzależniona jest od ilości pasażerów odlatujących w ciągu roku, odprawionych przez przewoźnika i naliczona jest od pasażera odlatującego, kolejno za każdy przedział:

Ilość pasażerów odlatujących obsługiwanych przez usługobiorcę

Końcowa wysokość opłaty, określonej w punkcie 2.2.4.a po udzieleniu zniżki kwotowej na opłaty lotniskowe

0–50 000

0,01 PLN

50 001–75 000

0,01 PLN

75 001–100 000

0,01 PLN

Powyżej 100 000

0,01 PLN

 

Ilość pasażerów odlatujących obsługiwanych przez usługobiorcę

Końcowa wysokość opłaty, określonej w punkcie 2.2.4.b po udzieleniu zniżki kwotowej na opłaty lotniskowe

0–50 000

5,75 PLN

50 001–75 000

5,46 PLN

 

75 001–100 000

5,04 PLN

Powyżej 100 000

4,20 PLN

 

4.2.3 Zniżki określone w niniejszym programie udzielane są przewoźnikowi bazowemu, o którym mowa w definicji 1.5.10, w odniesieniu do każdej trasy obsługiwanej przez przewoźnika na okres 5 sezonów rozkładowych IATA od momentu spełnienia warunków.

4.2.4 Po zakończeniu obowiązywania zniżek określonych w punkcie 4.2.3 przewoźnik może wystąpić o objęcie schematem zniżek podstawowych, określonych w punkcie 4.3 z zastrzeżeniem, że wysokość zniżki naliczana będzie z uwzględnieniem okresu, jaki upłynął od momentu uruchomienia każdej z tras objętych systemem zniżek.

4.3 SCHEMAT ZNIŻEK DLA NOWYCH TRAS

4.3.1 Zniżka procentowa udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu regularnym. Wysokość udzielanej zniżki uzależniona jest od skali generowanego przez przewoźnika ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym LUBLIN oraz jest zróżnicowana w czasie i w okresie udzielania zniżki.

4.3.2 Wysokość zniżek prezentuje poniższa tabela:

Rok

Sezon rozkładowy IATA udzielenia zniżki

Ilość odlatujących pasażerów obsługiwanych przez przewoźnika

Poniżej
50 000

50 001
do
100 000

100 001
do
150 000

150 001 do
200 000

200 001 do
250 000

Powyżej 250 000

1

Sezon 1

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Sezon 2

75%

80%

85%

90%

95%

95%

2

Sezon 3

60%

75%

80%

85%

90%

95%

Sezon 4

90%

3

Sezon 5

45%

70%

75%

80%

85%

90%

Sezon 6

80%

4

Sezon 7

35%

60%

65%

70%

75%

80%

Sezon 8

75%

5

Sezon 9

25%

50%

55%

60%

65%

70%

Sezon 10

65%

 

4.3.3 Usługobiorca, który przewozi powyżej 250 000 odlatujących pasażerów w ciągu roku, po zakończeniu dziesiątego sezonu objętego zniżką dla każdej nowej trasy, uzyskuje stałą zniżkę wolumenową w wysokości 60%.

4.3.4 Zniżki określone w punkcie 4.3.2 udzielane są dla każdej nowej trasy indywidualnie.

4.4 ZNIŻKI SPECJALNE

4.4.1 99% zniżki od opłaty za lądowanie dla statków powietrznych wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne.

4.4.2 99% zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty pasażerskiej, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania do Portu Lotniczego LUBLIN z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

4.4.3 99% zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty postojowej za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-17
  • Data wejścia w życie: 2012-12-17
  • Data obowiązywania: 2012-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA