REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 44

DECYZJA NR 17
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z pkt 11.3.1 lit. a załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, ustanawiający sposób przeprowadzenia egzaminu certyfikującego dla tych operatorów.

§ 2.

Ilekroć w decyzji jest mowa o:

1) ULC – rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

2) Prezesie ULC – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) rozporządzeniu (UE) nr 185/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego;

5) specjalistycznym szkoleniu zawodowym osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa – rozumie się przez to szkolenie obejmujące zagadnienia, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 rozporządzenia (UE) nr 185/2010;

6) Komisji – rozumie się przez to Komisję egzaminacyjną do spraw przeprowadzenia egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 rozporządzenia (UE) nr 185/2010, której skład określa załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

7) osobie egzaminowanej – rozumie się przez to osobę, która pozytywnie ukończyła specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrole bezpieczeństwa.

§ 3.

Egzamin dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza Komisja w składzie minimum dwuosobowym, zwanym dalej „Zespołem egzaminacyjnym”, wyznaczanym przez Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji każdorazowo wyznacza Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, który odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu.

§ 4.

1. Egzamin przeprowadza się w siedzibie ULC.

2. W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej egzamin przeprowadza się w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, w którym prowadzone było specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa.

§ 5.

1. Terminy egzaminów w siedzibie ULC podawane są na stronie internetowej ULC.

2. Termin egzaminu może ulec zmianie. O tym fakcie Przewodniczący Komisji informuje telefonicznie lub e-mailowo osoby zapisane na egzamin.

3. W celu przystąpienia do egzaminu osoba egzaminowana powinna zostać zapisana na wybrany termin egzaminu. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo pod adresem: egzamin.okb@ulc.gov.pl.

4. Dowodem rejestracji na egzamin odbywający się w siedzibie ULC jest otrzymanie przez osobę dokonującą zgłoszenia wiadomości e-mailowej z ULC z potwierdzeniem zapisu na wyznaczony termin.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać następujące dane osoby egzaminowanej:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nr PESEL;

3) adres do wysłania certyfikatu;

4) dane ośrodka szkoleniowego w którym osoba egzaminowana odbyła specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa oraz termin tego szkolenia;

5) informację, czy będzie to pierwszy egzamin osoby egzaminowanej, czy egzamin poprawkowy, oraz określenie powtarzanej części;

6) adres poczty e-mail, na którą zostanie wysłane potwierdzenie zapisania na egzamin oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego.

6. Zapisy na wyznaczony termin egzaminu trwają do momentu wyczerpania miejsc i kończą się nie później niż w ostatnim dniu roboczym tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym ma się odbyć egzamin. O liczbie miejsc na dany termin każdorazowo decyduje Przewodniczący Komisji, biorąc pod uwagę infrastrukturę miejsca, w którym będzie przeprowadzany egzamin.

7. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego może dopuścić do egzaminu osobę zgłoszoną w innym terminie niż ten, o którym mowa w ust. 6.

8. Osoba egzaminowana może zapisać się na egzamin osobiście, albo poprzez swojego przełożonego, albo poprzez ośrodek szkoleniowy.

9. Funkcjonariusze Straży Granicznej na egzamin są zapisywani przez swoich przełożonych w ośrodku szkoleniowym, w którym ukończyli specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa.

§ 6.

1. Osoby skierowane na egzamin przedstawiają przed jego rozpoczęciem dokument potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia zawodowego osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 186b ust. 11 ustawy.

2. W przypadku braku dokumentów wskazanych w ust. 1, osoba skierowana na egzamin nie może przystąpić do egzaminu.

3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

§ 7.

Egzamin składa się z testu pisemnego oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych.

§ 8.

1. Test pisemny jest prowadzony w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się z 40 pytań.

2. Test pisemny trwa 60 minut i podczas jego trwania nie są przewidziane przerwy.

§ 9.

1. Sprawdzian umiejętności praktycznych prowadzony jest z wykorzystaniem programu komputerowego prezentującego obrazy wygenerowane przez urządzenia rentgenowskie.

2. W czasie egzaminu przeprowadzanego w siedzibie ULC, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych osobie egzaminowanej prezentowanych jest 160 obrazów bagaży kabinowych, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego, w czterech sesjach po 40 obrazów każda oraz 80 obrazów bagaży rejestrowanych w dwóch sesjach po 40 obrazów każda oraz 80 obrazów ładunku i poczty w dwóch sesjach po 40 obrazów każda.

3. Po każdej serii osobie egzaminowanej przysługuje przerwa trwająca nie dłużej niż 5 minut.

4. Przerwa pomiędzy częścią dotyczącą bagażu kabinowego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego, a częścią dotyczącą bagażu rejestrowanego jest obowiązkowa i wynosi minimum 5 minut, a maksymalnie 15 minut.

5. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych osoba egzaminowana dokonuje oceny obrazów pod kątem zawartości w nich przedmiotów zabronionych.

6. Osoba egzaminowana podejmuje decyzję czy bagaż kabinowy, zaopatrzenie pokładowe i zaopatrzenie portu lotniczego zawiera czy nie zawiera przedmiotów zabronionych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 185/2010, a w przypadku bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty osoba egzaminowana podejmuje decyzję, czy zawierają, czy nie zawierają kompletnych urządzeń wybuchowych.

7. W przypadku zidentyfikowania przedmiotu zabronionego lub urządzenia wybuchowego w bagażu, zaopatrzeniu pokładowym, zaopatrzeniu portu lotniczego, ładunku lub poczcie, osoba egzaminowana wskazuje położenie tego przedmiotu na obrazie.

8. W czasie egzaminu przeprowadzanego w ośrodku szkoleniowym Straży Granicznej, podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych, osobie egzaminowanej jest prezentowanych 256 obrazów bagaży kabinowych w 4 sesjach po 64 obrazów każda oraz 160 obrazów bagaży rejestrowanych w 2 sesjach po 80 obrazów każda.

9. Czas wyświetlania każdego obrazu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 8, wynosi 20 sekund w przypadku bagażu kabinowego, zaopatrzenia pokładowego, zaopatrzenia portu lotniczego oraz 15 sekund w przypadku bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty.

§ 10.

1. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie w teście pisemnym osoba egzaminowana może uzyskać 1 punkt. Pytanie zostaje uznane za prawidłowo rozwiązane jeśli zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi spośród prezentowanych, bez zaznaczania odpowiedzi błędnej.

2. Aby uzyskać pozytywny wynik z testu pisemnego osoba egzaminowana musi udzielić minimum 70% poprawnych odpowiedzi, czyli otrzymać minimum 28 punktów.

§ 11.

Aby uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu umiejętności praktycznych osoba egzaminowana musi uzyskać wartość wskaźnika „ A' ” na poziomie minimum 0,7 przy wartości wskaźnika „hit” nie mniejszym niż 60 %, przy czym:

1) wskaźnik „ A' ” uwzględnia skuteczność wykrywania przedmiotów zabronionych w obrazach bagaży i częstotliwość nieprawidłowego zaklasyfikowania bagażu jako zawierającego przedmiot zabroniony;

2) wskaźnik „hit” stanowi stosunek prawidłowo rozpoznanych obrazów bagaży zawierających przedmioty zabronione do całkowitej liczby obrazów bagaży zawierających przedmioty zabronione;

3) wartości „ A' ” i „hit” uzyskane z części praktycznej są obliczane jako średnie tych wartości ze wszystkich ośmiu sesji części praktycznej.

§ 12.

1. W przypadku przerwania testu teoretycznego w trakcie jego trwania, spowodowanego siłą wyższą lub innymi okolicznościami, dopuszcza się jego powtórzenie po ich ustaniu w terminie określonym przez Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego.

2. W przypadku przerwania sprawdzianu umiejętności praktycznych w trakcie jego trwania, spowodowanego siłą wyższą lub innymi okolicznościami, dopuszcza się jego kontynuowanie lub powtórzenie w terminie określonym przez Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego.

3. Przyczyny przerwania egzaminu odnotowuje się w protokole, o którym mowa w § 28. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 13.

1. Osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu po raz pierwszy, przystępuje do obu jego części, bez względu na wynik uzyskany z testu pisemnego.

2. W przypadku niezaliczenia którejkolwiek z części egzaminu, osobie egzaminowanej przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

3. Podczas egzaminu poprawkowego osoba egzaminowana przystępuje wyłącznie do nie zaliczonej części egzaminu.

4. W przypadku egzaminu poprawkowego z części pisemnej i praktycznej, osoba egzaminowana nie przystępuje do części praktycznej jeżeli uzyska negatywny wynik z części pisemnej.

5. W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego, w celu ponownego przystąpienia do egzaminu niezbędne jest powtórzenie specjalistycznego szkolenia zawodowego dla osób wykonujących kontrolę bezpieczeństwa.

§ 14.

Egzamin przeprowadza się w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę oraz eliminujących czynniki rozpraszające zdających, takie jak: nadmierny hałas, niedostateczne oświetlenie, obecność osób postronnych.

§ 15.

1. W momencie wejścia osoby egzaminowanej do sali egzaminacyjnej przedstawiciel Zespołu egzaminacyjnego potwierdza na podstawie dokumentu ze zdjęciem tożsamość osoby, weryfikuje zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia zawodowego osób prowadzących kontrolę bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 186b ust. 11 ustawy.

2. Osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego ich tożsamość, w stosunku do których nie jest możliwe ustalenie pozytywnego ukończenia specjalistycznego szkolenia zawodowego osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa lub w stosunku do których nie jest możliwe ustalenie spełnienia wymogu wskazanego w art. 186b ust. 11 ustawy, nie mogą przystąpić do egzaminu.

3. Osoby egzaminowane składają swój podpis na liście obecności, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z decyzją. Decyzja dostępna jest na stronie internetowej ULC, oraz każdorazowo zostaje udostępniona przed egzaminem osobom przystępującym do egzaminu. Wzór listy obecności stanowi załącznik nr 3 do decyzji.

4. Przepisu ust. 1, nie stosuje się w przypadku egzaminu dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, jeśli ich tożsamość jest znana członkom Zespołu egzaminacyjnego.

§ 16.

Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby egzaminowane, Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego:

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu;

2) objaśnia przebieg pierwszej części egzaminu – testu pisemnego, z uwzględnieniem prawidłowego wypełniania arkusza odpowiedzi;

3) nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych oraz uprzedza o konsekwencjach nieprzestrzegania § 18 decyzji.

§ 17.

1. Członkowie Zespołu egzaminacyjnego wręczają każdej osobie egzaminowanej jeden egzemplarz arkusza odpowiedzi, tak aby osoby zajmujące sąsiednie miejsca nie otrzymały tej samej wersji testu.

2. Po podpisaniu arkusza odpowiedzi przez wszystkich zdających imieniem i nazwiskiem osoby zdającej, członkowie Zespołu egzaminacyjnego rozdają zestawy pytań egzaminacyjnych.

§ 18.

W czasie trwania egzaminu członkowie Zespołu egzaminacyjnego nie udzielają wyjaśnień dotyczących pytań egzaminacyjnych, ani ich nie komentują.

§ 19.

1. Test pisemny i sprawdzian umiejętności praktycznych są rozwiązywane samodzielnie przez osoby egzaminowane.

2. Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego może wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystały z pomocy innych osób, posługiwały się niedozwolonymi materiałami (notatki, skrypty, itp.), korzystały z telefonów komórkowych lub innych urządzeń służących do komunikacji lub rejestracji dźwięku lub obrazu, pomagały innym osobom egzaminowanym lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.

3. Fakt wykluczenia z egzaminu osoby z powodów wymienionych w ust. 2, odnotowuje się w protokole z egzaminu, wskazując przyczynę i godzinę wykluczenia.

§ 20.

1. W czasie trwania testu pisemnego osoba egzaminowana nie może opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego udziela zgody na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się osoby egzaminowanej z osobami trzecimi.

2. Na czas nieobecności w sali osoba egzaminowana przekazuje arkusz odpowiedzi oraz zestaw pytań egzaminacyjnych przedstawicielowi Zespołu egzaminacyjnego. Czas nieobecności w sali odnotowuje się na arkuszu odpowiedzi.

§ 21.

1. Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego każdorazowo określa sposób dokonywania przez osobę egzaminowaną poprawek udzielonych odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.

2. Poprawka odpowiedzi powinna być czytelna, zawierać podpis osoby egzaminowanej i nie powinna nasuwać wątpliwości co do ostatecznie udzielonej odpowiedzi.

3. Po oddaniu arkusza odpowiedzi przez osobę egzaminowaną nie zezwala się na jego zwrot w celu dokonania jakichkolwiek poprawek.

§ 22.

1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu pisemnego, Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego ogłasza koniec pierwszej części egzaminu, a następnie członkowie Zespołu egzaminacyjnego zbierają arkusze odpowiedzi oraz zestawy pytań.

2. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu pisemnego, osoba egzaminowana przekazuje Zespołowi egzaminacyjnemu arkusz odpowiedzi i zestaw pytań, a następnie bezpowrotnie opuszcza salę.

§ 23.

Pomiędzy zakończeniem testu pisemnego, a rozpoczęciem sprawdzianu umiejętności praktycznych, Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego zarządza przerwę nie krótszą niż 10 minut.

§ 24.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu umiejętności praktycznych przedstawiciel Zespołu egzaminacyjnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, potwierdza na podstawie dokumentu ze zdjęciem tożsamość osób przystępujących do drugiej części egzaminu.

§ 25.

1. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do sprawdzianu umiejętności praktycznych, Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego:

1) objaśnia przebieg drugiej części egzaminu – sprawdzianu umiejętności praktycznych z uwzględnieniem instrukcji obsługi programu komputerowego;

2) nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych, oraz ponownie uprzedza o konsekwencjach nieprzestrzegania § 18 decyzji.

2. Po wyjaśnieniu przebiegu drugiej części egzaminu, Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego zarządza rozpoczęcie egzaminu.

3. Podczas sprawdzianu umiejętności praktycznych każde stanowisko komputerowe jest wyposażone w instrukcję obsługi programu.

§ 26.

1. Osoba egzaminowana ma prawo podczas przerw pomiędzy sesjami sprawdzianu umiejętności praktycznych do opuszczenia sali na czas nie dłuższy niż 5 minut. Po jej powrocie na salę przedstawiciel Zespołu egzaminacyjnego dokonuje weryfikacji tożsamości osoby egzaminowanej, chyba że Zespół egzaminacyjny ma pewność, iż ta osoba ma prawo kontynuować egzamin.

2. Po czwartej sesji bagażu kabinowego osoba egzaminowana ma obowiązek udania się na przerwę trwającą nie krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 15 minut.

§ 27.

1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół.

2. W protokole zamieszcza się następujące informacje:

1) datę, czas i miejsce egzaminu;

2) imiona i nazwiska członków Zespołu Egzaminacyjnego;

3) liczbę osób przystępujących do poszczególnych części egzaminu;

4) wyniki egzaminu poszczególnych osób, z uwzględnieniem testu pisemnego i sprawdzianu umiejętności praktycznych;

5) ewentualne uwagi dotyczące przeprowadzonego egzaminu;

6) podpisy członków Zespołu egzaminacyjnego.

3. Do protokołu dołącza się następujące dokumenty:

1) listę obecności z podpisami osób przystępujących do poszczególnych części egzaminu;

2) wypełnione arkusze odpowiedzi z testu pisemnego;

3) inne.

4. Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje Przewodniczącemu Komisji protokół wraz z dołączoną dokumentacją.

§ 28.

Po sporządzeniu protokołu Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego przekazuje ustnie osobom egzaminowanym uzyskane przez nie wyniki.

§ 29.

1. Osoba egzaminowana, która uzyskała ocenę pozytywną z obu części egzaminu składa, wniosek do Prezesa ULC o wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

2. Po dokonaniu opłaty lotniczej, o której mowa w Tabeli nr 1, cześć III, pkt 3.13.9 stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z 2013 r., poz. 80) i dostarczeniu do ULC potwierdzenia tej opłaty, osoba, o której mowa w ust. 1, otrzymuje certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa i zostaje wpisana na prowadzoną przez Prezesa ULC listę operatorów kontroli bezpieczeństwa.

3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, jest wysyłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez osobę egzaminowaną podczas rejestracji na egzamin.

§ 30.

1. Wszelkie uwagi dotyczące prawidłowości przebiegu egzaminu należy niezwłocznie kierować do Przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego, a po zakończeniu egzaminu do Przewodniczącego Komisji.

2. Osoba, która nie zgadza się z oceną otrzymaną na egzaminie, ma prawo do odwołania. Odwołanie w formie pisemnej wraz ze wskazaniem przyczyn jego wniesienia kieruje się do Prezesa Urzędu.

§ 31.

Traci moc:

1) decyzja nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa;

2) decyzja nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa;

3) decyzja nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia minimalnego poziomu punktów niezbędnego do uzyskania oceny pozytywnej ze sprawdzianu umiejętności praktycznych.

§ 32.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Piotr Kasprzyk

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.

Załącznik 1. [SKŁAD KOMISJI DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA OPERATORÓW KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 11.2.3.1 - 11.2.3.3 ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 185/2010]

Załączniki do Decyzji nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik nr 1

SKŁAD KOMISJI
DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA OPERATORÓW
KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 11.2.3.1 – 11.2.3.3
ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 185/2010

1) Przewodniczący – Maciej Karwaciński – Specjalista w Inspektoracie Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, zwanym dalej „LOB”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Jacek Zalewski – p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego;

3) Członkowie Komisji:

a) Adam Borkowski – Dyrektor LOB,

b) Tomasz Brudło – Specjalista – kontroler w Zespole Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica,

c) Karol Dymek – Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

d) Radosław Grudzień – Specjalista w Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji w Wydziale Granicznym Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,

e) Anna Jankowska – Specjalista w Inspektoracie Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w LOB,

f) Daniel Karamać – Kierownik Zespołu Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie,

g) Przemysław Kornacki – Kierownik w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Łodzi,

h) Małgorzata Kotowska – Podreferendarz w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

i) Michał Lebioda – Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

j) Dariusz Lewczyszyn – Młodszy asystent w Zespole Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

k) Radosław Marzec – Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,

l) Jan Nieckula – Naczelnik Inspektoratu Kontroli Jakości Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

m) Sebastian Oleszczuk – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica,

n) Dariusz Pichola – Specjalista w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Staży Granicznej w Łodzi,

o) Agnieszka Potapczuk – Starszy specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

p) Andrzej Prokopski – Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

q) Krzysztof Przybytniak – Starszy specjalista w Zespole Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie,

r) Żaneta Sikora – Mikiciuk – Główny Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

s) Anna Stępień – Starszy Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

t) Sławomir Szcześniak – Starszy specjalista w Zespole Wdrażania Systemów Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie,

u) Ryszard Tomiak – Naczelnik Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

v) Magdalena Turek – Starszy Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

w) Henryk Urbaniak – Kierownik w Zespole Bezpieczeństwa w Komunikacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

x) Jadwiga Żandarska – Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

y) Artur Żukowski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Załącznik 2. [WZÓR - Protokół Komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa pkt 11.2.3.1 - 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z przebiegu egzaminu]

Załącznik nr 2

WZÓRProtokół Komisji egzaminacyjnej do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z przebiegu egzaminu

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR - Lista obecności]

Załącznik nr 3

WZÓRLista obecności

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-26
  • Data wejścia w życie: 2013-03-18
  • Data obowiązywania: 2013-03-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA