REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 40

DECYZJA Nr 20
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z § 8 ust. 1 i § 9 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:

1) Pana Jana Nieckulę – Naczelnika Inspektoratu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego – Przewodniczący Komisji;

2) Panią Jadwigę Żandarską – Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Panią Magdalenę Turek – Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym – Członek Komisji;

4) Pana Karola Dymka – Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym – Członek Komisji;

5) Pana Jacka Zalewskiego – Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, stanowiącego załącznik do decyzji.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
p.o. Wiceprezesa ds. Standardów Lotniczych

Maciej Kozłowski

 

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8, z 2011 r. Nr 93, poz. 954, z 2013 r. poz. 695 oraz z 2014 r. poz. 226.

Załącznik 1. [Regulamin Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego]

Załącznik do decyzji Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego
z dnia 3 czerwca 2014 r.

Regulamin Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

§ 1. Egzamin na audytora krajowego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przeprowadza Zespół egzaminacyjny w składzie minimum trzyosobowym, wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji, spośród osób wchodzących w skład Komisji.

§ 2. 1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, w szczególności:

1) planuje, organizuje, zwołuje egzaminy;

2) wyznacza przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego;

3) kieruje informacje o terminach egzaminów na stronę internetową Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Komisji;

5) dba o obiektywność i bezstronność prowadzonych egzaminów;

6) w przypadku wątpliwości rozstrzyga o wyniku testów egzaminacyjnych;

7) podpisuje protokół z przeprowadzonego egzaminu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 3. Przewodniczący Zespołu egzaminacyjnego kieruje pracami Zespołu egzaminacyjnego, w szczególności:

1) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zespołu egzaminacyjnego;

2) zapewnia porządek na sali egzaminacyjnej podczas przebiegu egzaminu;

3) ocenia testy egzaminacyjne;

4) sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu;

5) parafuje protokół z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu egzaminacyjnego członek tego Zespołu jest odpowiedzialny za:

1) rezerwację sali egzaminacyjnej;

2) wydrukowanie odpowiedniej ilości testów egzaminacyjnych.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA