REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 59

OGŁOSZENIE NR 24
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.1)) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2015 r., zmianę postanowień taryfy opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586.

Załącznik 1. [ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do ogłoszenia Nr 24
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 28 października 2015 r.

ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

W taryfie opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116 oraz z 2014 r. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1.6.1. otrzymuje brzmienie:

„1.6.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) – maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie statku powietrznego lub innym oficjalnym dokumencie uznanym przez PPL.”;

2) po pkt 1.6.9. dodaje się pkt 1.6.10. w brzmieniu:

„1.6.10. Lot rozkładowy – lot handlowy oznaczony kodem rodzaju lotu „J” (dla lotu pasażerskiego) lub „F” (dla lotu towarowego), wykonywany w celu regularnego przewozu lotniczego przez przewoźnika posiadającego wymagane przez polskie prawo uprawnienia do wykonywania regularnego przewozu lotniczego na trasie, na której lot ten jest wykonywany.”;

3) po pkt 1.6.10. dodaje się pkt 1.6.11. w brzmieniu:

„1.6.11. Trasy wewnątrzeuropejskie – trasy z/do Lotniska Chopina w Warszawie do/z portów lotniczych oznaczonych kodami ICAO zaczynającymi się na litery: E, L (z wyjątkiem LL, LV i lotnisk na Maderze), UK, UL, UM, UR, UU, UW oraz BI. Pozostałe trasy uznaje się za trasy pozaeuropejskie.”;

4) po pkt 1.6.11. dodaje się pkt 1.6.12. w brzmieniu:

„1.6.12. Skumulowany margines hałasu – suma różnic pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone w części II Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jeżeli brak jest świadectwa zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, parametr ten ustala się na podstawie instrukcji użytkowania w locie statku powietrznego.”;

5) pkt 1.7. otrzymuje brzmienie:

„1.7. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi. Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Do pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest:

a) w odniesieniu do przewoźników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski – umieszczenie przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w odniesieniu do przewoźników nie mających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski – posiadanie uprawnień do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego lub wpisanie przewoźnika na liście przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.”;

6) pkt 1.9. otrzymuje brzmienie:

„1.9. Do informacji, o których mowa w pkt 1.8., należy dołączyć dokument, o którym mowa w pkt 1.6.1., zawierający oficjalne potwierdzenie MTOM. Aktualne świadectwo zdatności w zakresie hałasu powinno zawierać w szczególności informacje o rozdziale części II Tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, według którego certyfikowany był statek powietrzny, poziomach hałasu zmierzonych w punktach referencyjnych i dopuszczalnych dla niego poziomach hałasu w punktach referencyjnych. Jeżeli brak jest świadectwa zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu należy przesłać kopie stron z aktualnej i obowiązującej instrukcji użytkowania w locie danego statku powietrznego zawierających informacje na temat ograniczeń masy startowej, silników i certyfikowanych poziomów hałasu oraz wykaz stron wraz z wykazem zmian.”;

7) pkt 1.10. otrzymuje brzmienie:

„1.10. Dla celów naliczania opłat lotniskowych wykorzystywane będą dane zawarte w będących w posiadaniu PPL dokumentach, o których mowa w pkt 1.9., z najpóźniejszą datą wystawienia. Jeśli jeden dokument lub kilka dokumentów z tą samą najpóźniejszą datą zawierają kilka MTOM, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę najwyższa z nich. Aktualne informacje zawarte w tych dokumentach będą uwzględniane przy naliczaniu opłat lotniskowych wyłącznie za usługi wykonane od dnia następnego po ich otrzymaniu przez PPL, z zastrzeżeniem pkt 1.12.”;

8) pkt 1.11. otrzymuje brzmienie:

„1.11. Przewoźnicy nie mający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski są zobowiązani do przesłania do PPL dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w pkt 1.7.b). Uprawnienia te będą zastosowane począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, w trakcie którego wpłynął do PPL potwierdzający je dokument, o ile w tym czasie obowiązywały, z zastrzeżeniem pkt 1.12.”;

9) pkt 1.12. otrzymuje brzmienie:

„1.12. Usługobiorca lub reprezentujący go agent obsługi naziemnej dokonujący płatności z tytułu opłat lotniskowych w „Punkcie pobierania opłat lotniskowych” jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1.9 i 1.11. przed wystawieniem faktury.”;

10) pkt 1.13. otrzymuje brzmienie:

„1.13. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL dokumentów zgodnie z pkt 1.9. lub nie przedstawił tych dokumentów zgodnie z pkt 1.12., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 5, z zastrzeżeniem pkt 2.2.7. Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania w sytuacjach awaryjnych.”;

11) po pkt 1.13 dodaje się pkt 1.14. w brzmieniu:

„1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2015 r.”;

12) pkt 2.1.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.”;

13) pkt 2.1.3. otrzymuje brzmienie:

„2.1.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)

200,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton (z wyjątkiem śmigłowców)

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego

za tony do 100 ton

40,00 PLN

za tony ponad 100 ton

20,00 PLN

dla śmigłowców

za każdą rozpoczętą tonę MTOM

21,00 PLN

”;

 

 

14) pkt 2.2.6. otrzymuje brzmienie:

„2.2.6. Podstawę do zaliczenia statku powietrznego do określonej kategorii hałasowej stanowi dokument, o którym mowa w pkt 1.9., z zastrzeżeniem pkt 2.2.7.”;

15) pkt 2.2.7. otrzymuje brzmienie:

„2.2.7. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt 1.6.1. innym, niż świadectwo zdatności z zakresie hałasu, potwierdzającym, że MTOM wynosi do 9 ton włącznie lub według danych posiadanych przez PPL największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt 1.9.”;

16) pkt 2.3.1. otrzymuje brzmienie:

„2.3.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie związanych z obsługą pasażerów odlatujących, przylatujących i transferowych w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.”;

17) pkt 2.3.5. otrzymuje brzmienie:

„2.3.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przesyłania do PPL depesz w formacie AHM IATA zawierających wszystkie dane o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, transferowych i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej oraz zniżek od tej opłaty, w czasie zapewniającym odbiór tych depesz przez PPL w ciągu 1h od czasu ATOT (Actual Take-Off Time). Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt 2.3.3. i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według danych posiadanych przez PPL) oraz brakiem naliczenia zniżek od opłaty pasażerskiej.”;

18) pkt 2.4.1. otrzymuje brzmienie:

„2.4.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie i utrzymanie miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej Lotniska Chopina w Warszawie oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.”;

19) pkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

„2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą godzinę postoju

3,50 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju

42,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju

0,70 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

8,40 PLN

”;

 

 

20) pkt 2.4.4. otrzymuje brzmienie:

„2.4.4. Czas postoju jest liczony od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania lub holowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju, z zastrzeżeniem pkt 2.4.5. Jeśli po odladzaniu zaistnieje konieczność kontynuacji postoju, czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na płytę postojową do ponownego rozpoczęcia kołowania lub holowania do startu lub na stanowisko odladzania przed startem dolicza się do łącznego czasu postoju.”;

21) uchyla się pkt 2.4.5.a.;

22) pkt 2.4.6. otrzymuje brzmienie:

„2.4.6. Czas postoju jest obliczany na podstawie danych PPL ewidencjonowanych w systemie informacji lotniskowej (FIS) Lotniska Chopina w Warszawie.”;

23) pkt 2.4.7. otrzymuje brzmienie:

„2.4.7. Opłata postojowa za dany postój jest pobierana od usługobiorcy, który wykonał start kończący ten postój.”;

24) dodaje się pkt 2.4.8. w brzmieniu:

„2.4.8. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych do użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.”;

25) pkt 2.5.3. otrzymuje brzmienie:

„2.5.3. Czas postoju w hangarze jest liczony na podstawie ewidencji PPL od momentu wprowadzenia statku powietrznego do hangaru po lądowaniu lub postoju na płycie postojowej do momentu wyprowadzenia statku powietrznego z hangaru przed startem lub kontynuacją postoju na płycie postojowej.”;

26) dodaje się pkt 2.5.4. w brzmieniu:

„2.5.4. Opłata hangarowa dla usługobiorców korzystających stale z usługi hangarowania (w okresie dłuższym niż jeden miesiąc), może być określona w drodze odrębnej umowy z PPL.”;

27) pkt 2.6.2. otrzymuje brzmienie:

„2.6.2. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 2.6.1. potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając pocztą elektroniczną do PPL, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu.”;

28) pkt 3.1.3. otrzymuje brzmienie:

„3.1.3. Wysokość opłaty wynosi 19 PLN za każdą operację.”;

29) pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„4.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4.1.1. Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego określone poniżej warunki i kryteria udzielania zniżek.

4.1.2. Zniżki udzielane są po spełnieniu łącznie warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek i warunków dodatkowych, o których mowa w pkt 4.10.

4.1.3. Zniżki od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt od 4.2. do 4.5. i 4.8.1. udzielane są wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Przewoźnik umożliwi, na żądanie PPL, wgląd do wewnętrznej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu w zakresie liczby miejsc oferowanych publicznie do nabycia.

4.1.4. Zniżki, o których mowa w pkt 4.4., 4.5. i 4.7. są udzielane pod warunkiem, że odnotowane przez przewoźnika wzrosty uprawniające do ich uzyskania, nie wynikają z przejęcia organizacyjnego innego przewoźnika lub też z przejęcia operacyjnego wykonywanych przez niego operacji lotniczych i przewozów w ramach zawartego pomiędzy tymi przewoźnikami porozumienia.”;

30) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„4.2. ZNIŻKI DLA NOWYCH TRAS

4.2.1. Zniżka od opłaty za lądowanie dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

4

5

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

85%

75%

50%

50%

25%

na trasie pozaeuropejskiej

99%

99%

80%

60%

30%

 

4.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

 

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

30%

20%

10%

na trasie pozaeuropejskiej

60%

40%

20%

 

Zniżka jest udzielana po uprzednim uwzględnieniu zniżki dla ruchu transferowego, wyłącznie na trasach, na których pierwszy pasażerski lot rozkładowy został wykonany nie wcześniej, niż w sezonie Zima 2015/16.

4.2.3. Za nową trasę uznaje się trasę z Lotniska Chopina w Warszawie do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.

4.2.4. Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, spełniającemu warunki określone w pkt 4.1.3. i rozpoczynającemu wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych w okresie obowiązywania zniżki na tej trasie.

4.2.5. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego pasażerskiego lotu rozkładowego na tej trasie.

4.2.6. Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na danej trasie wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych zostanie wstrzymane, okres obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia ich uruchomienia przez innego przewoźnika.

4.2.7. Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich lotów rozkładowych na trasie do innego portu lotniczego, obsługującego tę samą konurbację nie spełniającej kryteriów nowej trasy, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia do tego portu z Lotniska Chopina w Warszawie. Jeżeli jednak trasa zlikwidowana spełniała kryteria nowej trasy, to przewoźnik zachowuje prawo do zniżki dla nowych tras w okresie:

a) do 5 lat od rozpoczęcia udzielania zniżki na trasie zlikwidowanej, jeśli na nowej trasie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe,

b) do 5 lat od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na nowej trasie, jeśli były na niej w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.”;

31) pkt 4.3.2. otrzymuje brzmienie:

„4.3.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, od którego jest pobierana opłata pasażerska, spełniającemu warunki określone w pkt 4.1.3., za każdego podlegającego opłacie pasażera transferowego.”;

32) pkt 4.3.3. otrzymuje brzmienie:

„4.3.3. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest:

a) przekazywanie depesz zgodnie z pkt 2.3.5.,

b) umożliwienie wglądu, na każde żądanie PPL, do wewnętrznej dokumentacji lub systemów przewoźnika, w celu weryfikacji przekazywanych przez niego danych dotyczących pasażerów transferowych.”;

33) pkt 4.3.4. otrzymuje brzmienie:

„4.3.4. Zniżka obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.”;

34) uchyla się pkt 4.3.5. i 4.3.6.;

35) pkt 4.4.2. otrzymuje brzmienie:

„4.4.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu spełniającemu warunki określone w pkt 4.1.3. w odniesieniu do każdej kolejnej operacji lądowania pasażerskiego lotu rozkładowego wykonanej w danym sezonie rozkładowym na danej trasie, po przekroczeniu liczby lądowań pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym (sezon zimowy do poprzedniego sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego) przez wszystkich przewoźników wykonujących loty na tej trasie, z zastrzeżeniem pkt 4.1.4.”;

36) pkt 4.4.3. otrzymuje brzmienie:

„4.4.3. Zniżka jest udzielana, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) liczba lądowań w pasażerskich lotach rozkładowych na danej trasie, wykonanych przez przewoźnika, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest większa, niż liczba lądowań w pasażerskich lotach rozkładowych wykonanych przez tego samego przewoźnika w analogicznym sezonie w poprzednim roku (w sezonie zimowym w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego i w sezonie letnim w porównaniu do poprzedniego sezonu letniego),

b) liczba miejsc oferowanych w pasażerskich lotach rozkładowych odlatujących z Lotniska Chopina na danej trasie przez przewoźnika, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż liczba miejsc oferowanych przez tego samego przewoźnika w pasażerskich lotach rozkładowych na tej samej trasie w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym,

c) trasa nie spełnia warunków zniżki dla nowej trasy.”;

37) po pkt 4.4.3. dodaje się pkt 4.4.4. w brzmieniu:

„4.4.4. Jeśli wzrost liczby operacji na danej trasie odnotował więcej, niż jeden przewoźnik, zniżka udzielana jest proporcjonalnie do udziału danego przewoźnika w liczbie dodatkowych operacji lądowań w pasażerskich lotach rozkładowych wykonanych przez wszystkich przewoźników, którzy odnotowali wzrost liczby takich operacji na tej trasie”;

38) pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„4.5. ZNIŻKA Z TYTUŁU WZROSTU RUCHU PASAŻERSKIEGO

4.5.1. Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego jest udzielana od opłaty pasażerskiej, po uprzednim uwzględnieniu zniżki dla ruchu transferowego, za każdego pasażera, za którego jest pobierana opłata pasażerska, przewiezionego dodatkowo w danym sezonie rozkładowym w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym (sezon zimowy do poprzedniego sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego) przez przewoźnika spełniającego warunki określone w pkt. 4.1.3., z zastrzeżeniem pkt 4.1.4.

4.5.2. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest osiągnięcie przez przewoźnika minimalnego wzrostu o 500 liczby pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w stosunku do analogicznego poprzedniego sezonu rozkładowego.

4.5.3. Wysokość i warunki uzyskania zniżki określono w poniższej tabeli:

 

Warunki uzyskania zniżki

Wysokość zniżki

Wymagany procentowy wzrost liczby pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w ostatnim sezonie w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem

Wymagana liczba sezonów wzrostu liczby pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem

Wymagana liczba pasażerów odlatujących, podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w każdym z dwóch ostatnich analogicznych sezonów

85%

ponad 15%

Wzrost przez dwa ostatnie analogiczne sezony (zimowe lub letnie)

Minimum 6 000 dla sezonu zimowego i 10 000 dla sezonu letniego

65%

ponad 10% do 15%

50%

do 10%


25%
,

;

---

Wzrost tylko w ostatnim sezonie

---

 

4.5.4. Jeżeli przewoźnik uprawniony jest równocześnie, w odniesieniu do danego sezonu rozkładowego, do uzyskania zniżki od opłaty pasażerskiej dla nowych tras i zniżki z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego, to może skorzystać wyłącznie z jednej z tych zniżek. Zastosowana zostanie zniżka o wyższej łącznej wartości dla danego przewoźnika.”;

39) pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

„4.6. ZNIŻKA DLA NOWEJ TRASY „ALL CARGO”

4.6.1. Zniżka dla nowej trasy „all cargo” jest udzielana od opłaty za lądowanie w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki

50%

50%

25%

 

4.6.2. Zniżka jest udzielana z tytułu uruchomienia lotów rozkładowych samolotami „all cargo” na nowej trasie pozaeuropejskiej, każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) przewoźnik wykonuje loty rozkładowe samolotami „all cargo” na trasie z Lotniska Chopina w Warszawie do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane loty rozkładowe samolotami „all cargo”,

b) loty rozkładowe na tej trasie są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu.

4.6.3. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu rozkładowego samolotem „all cargo” na tej trasie.”;

40) pkt 4.7. otrzymuje brzmienie:

„4.7. ZNIŻKA Z TYTUŁU WZROSTU LICZBY OPERACJI „ALL CARGO”

4.7.1. Zniżka z tytułu wzrostu liczby operacji „all cargo” jest udzielana w wysokości 25% od opłaty za lądowanie.

4.7.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do każdej kolejnej operacji lądowania handlowego samolotu „all cargo” wykonanej w danym sezonie rozkładowym po przekroczeniu liczby lądowań handlowych samolotów „all cargo” wykonanych przez tego przewoźnika w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym, z zastrzeżeniem pkt 4.1.4. Zniżce podlegają wyłącznie operacje lądowań handlowych po przekroczeniu sumy tonażu MTOM samolotów „all cargo” w operacjach lądowań handlowych, wykonanych przez danego przewoźnika w sezonie rozkładowym, którego dotyczy zniżka, w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym. Przy obliczaniu wzrostu nie uwzględnia się operacji wykonanych na nowych trasach „all cargo”.

4.7.3. Zniżka jest udzielana przewoźnikom, którzy wykonali w sezonie rozkładowym, którego dotyczy zniżka, minimum 60 operacji lądowań samolotami „all cargo” w sezonie Zima i 90 takich operacji w sezonie Lato.”;

41) pkt 4.8. otrzymuje brzmienie:

„4.8. POZOSTAŁE ZNIŻKI

4.8.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie przewoźnikowi wykonującemu lot inauguracyjny, tj.:

a) pierwszy pasażerski lot rozkładowy wykonany na nowej trasie lub

b) pierwszy pasażerski lot rozkładowy wykonany przez przewoźnika, który nie wykonywał pasażerskich lotów rozkładowych z Lotniska Chopina w Warszawie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia.

4.8.2. Udziela się zniżki w wysokości 90% od opłaty za lądowanie usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym. Zniżka ta jest udzielana nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego usługobiorcy.

4.8.3. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez żadnego międzylądowania, na Lotnisko Chopina w Warszawie z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera lub członka załogi).”;

42) pkt 4.9. otrzymuje brzmienie:

„4.9. WNIOSKI O UDZIELENIE ZNIŻEK

Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt od 4.2. do 4.7. i 4.8.2. następuje na pisemny wniosek zainteresowanego przewoźnika, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl złożony w terminie określonym przez PPL. Pozostałe zniżki stosowane są bez konieczności składania wniosku.”;

43) pkt 4.10. otrzymuje brzmienie:

„4.10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.10.1. Zniżki, o których mowa w pkt 4.2., 4.3., 4.6. i 4.8. są uwzględniane na bieżąco w momencie naliczania opłat lotniskowych.

4.10.2. Zniżki, o których mowa w pkt od 4.4., 4.5. i 4.7. udzielane są za sezon rozkładowy, którego dotyczą, po zakończeniu tego sezonu. Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. W razie rozbieżności danych zawartych we wniosku o udzielenie zniżki złożonym przez przewoźnika z danymi posiadanymi przez PPL, zniżka zostanie udzielona na podstawie danych PPL.

Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet aktualnych lub przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego przewoźnika lotów na Lotnisko Chopina w Warszawie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3 miesięcy po terminie naliczenia zniżki.

4.10.3. Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt 4.2., 4.3. i 4.6. przewoźnikowi, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Przewoźnik ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, pod warunkiem całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych. Dotyczy to zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt 4.10.5.

4.10.4. Zniżki, o których mowa w pkt od 4.4., 4.5. i 4.7. nie zostaną udzielone przewoźnikowi, który w trakcie sezonu rozkładowego, którego dotyczy zniżka, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze lub który na zakończenie sezonu miał wymagalne zobowiązania wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych (nie dotyczy zobowiązań powstałych w ostatnim terminie płatności przypadającym w tym sezonie).

4.10.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 4.9., od przewoźnika, który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej zniżki, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

4.10.6. Dla celów decyzji o wstrzymaniu lub braku udzielenia zniżek, o których mowa w pkt. od 4.10.3. do 4.10.5. nie są brane pod uwagę opóźnienia płatności o wartości nie przekraczającej 1% wartości zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych danego przewoźnika w danym okresie rozliczeniowym.”;

44) uchyla się pkt 4.11. i 4.12.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-29
  • Data wejścia w życie: 2015-11-01
  • Data obowiązywania: 2015-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA