REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 176

OGŁOSZENIE NR 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361) ogłasza się, obowiązującą od 30 października 2016 r. zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

Załącznik 1. [ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do ogłoszenia nr 16
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 10 listopada 2016 r.

ZMIANA TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74 oraz z 2015 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1.4. lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) opłaty za dodatkowe zabezpieczenie statku powietrznego.”;

2) w pkt 1.6. ppkt 1.6.6. otrzymuje brzmienie:

„1.6.6. Pasażer tranzytowy (ang. transfer) – pasażer, który po przylocie na Lotnisko Chopina w Warszawie opuścił statek powietrzny, a następnie kontynuuje podróż lotniczą do portu lotniczego innego, niż początkowy port podróży, na podstawie tego samego biletu lotniczego, pod warunkiem że różnica między rozkładowym czasem przylotu, a rozkładowym czasem odlotu z Lotniska Chopina w Warszawie jest nie dłuższa, niż 24 godziny.”;

3) pkt 2.3.1. otrzymuje brzmienie:

„2.3.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Chopina w Warszawie związanych z obsługą pasażerów odlatujących, przylatujących i tranzytowych w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.”;

4) pkt 2.3.5. otrzymuje brzmienie:

„2.3.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przesyłania do PPL depesz w formacie AHM IATA, zawierających wszystkie dane o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, tranzytowych i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej oraz zniżek od tej opłaty, w czasie zapewniającym odbiór tych depesz przez PPL w ciągu 1 h od czasu ATOT (Actual Take-Off Time). Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt. 2.3.3. i maksymalnej liczby miej sc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według danych posiadanych przez PPL) oraz brakiem naliczenia zniżek od opłaty pasażerskiej. Wymóg ten nie dotyczy lotów lotnictwa ogólnego (ang. „general aviation”);

5) pkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

„2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

Stawka
opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą godzinę postoju

3,50 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju

56,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton

dla postojów do 12 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju

0,70 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

11,20 PLN

”;

 

 

6) w pkt 2.4.5. lit a otrzymuje brzmienie:

„a) czas w godzinach nocnych (22:00-05:59 czasu lokalnego), z tym, że niezależnie od miejsca postoju, wyłączenie to dotyczy tylko pierwszej nocy dla danego postoju,”;

7) pkt 2.6.2. otrzymuje brzmienie:

„2.6.2. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 2.6.1. potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając pocztą elektroniczną do PPL, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu. Dla potwierdzenia prawa do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych lotów o statusie STATE wystarczające jest przesłanie do PPL planu lotu w systemie AFTN.”;

8) pkt 3.1.3. otrzymuje brzmienie:

„3.1.3. Wysokość opłaty wynosi 179 PLN za każdą operację.”;

9) pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„3.2. OPŁATA ZA DODATKOWE ZABEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO

3.2.1. Opłata za dodatkowe zabezpieczenie statku powietrznego jest pobierana za dodatkowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego w czasie postoju na Lotnisku Chopina w Warszawie przez wartownika służb odpowiedzialnych za ochronę lotniska.

3.2.2. Usługa jest świadczona na życzenie usługobiorcy.

3.2.3. Wysokość opłaty wynosi 120 PLN za każdą rozpoczętą godzinę zabezpieczenia za każdego wartownika.”;

10) pkt 4.1.2. – 4.1.4. otrzymują brzmienie:

„4.1.2. Zniżki udzielane są po spełnieniu łącznie warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek i warunków dodatkowych, o których mowa w pkt 4.9.

4.1.3. Zniżki od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt. 4.2. i 4.4. udzielane są wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25 % miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Przewoźnik umożliwi, na żądanie PPL, wgląd do wewnętrznej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu w zakresie liczby miejsc oferowanych publicznie do nabycia.

4.1.4. Zniżki, o których mowa w pkt 4.4. i 4.6., są udzielane pod warunkiem, że odnotowane przez przewoźnika wzrosty uprawniające do ich uzyskania nie wynikają z przejęcia organizacyjnego innego przewoźnika lub też z przejęcia operacyjnego wykonywanych przez niego operacji lotniczych i przewozów w ramach zawartego pomiędzy tymi przewoźnikami porozumienia.”;

11) pkt 4.2.2. otrzymuje brzmienie:

„4.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

30%

20%

10%

na trasie pozaeuropejskiej

60%

40%

20%

 

Zniżka jest udzielana po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych, wyłącznie na trasach, na których pierwszy pasażerski lot rozkładowy został wykonany nie wcześniej, niż w sezonie Zima 2015/16.”;

12) pkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

„ZNIŻKA ZA PASAŻERÓW TRANZYTOWYCH

4.3.1. Zniżka za pasażerów tranzytowych jest udzielana od opłaty pasażerskiej w wysokości 50 PLN.

4.3.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, od którego jest pobierana opłata pasażerska, wykonującemu lot rozkładowy, za każdego podlegającego opłacie pasażera tranzytowego.

4.3.3. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest przekazywanie depesz zgodnie z pkt. 2.3.5.”;

13) pkt 4.4. otrzymuje brzmienie:

„4.4. ZNIŻKA Z TYTUŁU WZROSTU RUCHU PASAŻERSKIEGO

4.4.1. Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego jest udzielana od opłaty pasażerskiej, po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych, za każdego pasażera, za którego jest pobierana opłata pasażerska, przewiezionego dodatkowo w danym sezonie rozkładowym w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym (sezon zimowy do poprzedniego sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego) przez przewoźnika spełniającego warunki określone w pkt. 4.1.3., z zastrzeżeniem pkt 4.1.4.

4.4.2. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest przewiezienie przez przewoźnika w lotach rozkładowych minimalnej liczby pasażerów odlatujących podlegających opłacie pasażerskiej wynoszącej 35 000 pasażerów dla sezonu Zima i 52 500 pasażerów dla sezonu Lato w każdym z dwóch analogicznych sezonów rozkładowych poprzedzających sezon, za który jest udzielana zniżka.

4.4.3. Wysokość i warunki uzyskania zniżki określono w poniższej tabeli:

Wysokość zniżki (w zależności od sezonu rozkładowego)

Warunki uzyskania zniżki

Wymagana liczba sezonów wzrostu liczby pasażerów odlatujących podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem

Wymagany wzrost liczby pasażerów odlatujących podlegających opłacie pasażerskiej w lotach rozkładowych danego przewoźnika w ostatnim sezonie w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem

ZIMA

LATO

 

ZIMA

LATO

90%

80%

Wzrost przez dwa ostatnie sezony (zimowe lub letnie)

ponad 30 000

ponad 45 000

70%

60%

20 001 – 30 000

30 001 – 45 000

55%

45%

10 001 – 20 000

15 001 – 30 000

30%

20%

5 001 – 10 000

7 501 – 15 000

30%

20%

Wzrost tylko w ostatnim sezonie

powyżej 5 000

powyżej 7 500

 

4.4.4. Jeżeli przewoźnik uprawniony jest równocześnie, w odniesieniu do danego sezonu rozkładowego, do uzyskania zniżki od opłaty pasażerskiej dla nowych tras i zniżki z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego, to może skorzystać wyłącznie z jednej z tych zniżek. Zastosowana zostanie zniżka o wyższej łącznej wartości dla danego przewoźnika. Jeżeli wartość zniżki z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego należnej przewoźnikowi za dany sezon przekracza wartość zniżki od opłaty pasażerskiej dla nowych tras naliczonej temu przewoźnikowi w tym sezonie, to zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego zostanie naliczona w wysokości różnicy między wartością tych zniżek.”;

14) pkt. 4.5. otrzymuje brzmienie:

„4.5. ZNIŻKA DLA NOWEJ TRASY „ALL CARGO”

4.5.1. Zniżka dla nowej trasy „all cargo” jest udzielana od opłaty za lądowanie w wysokości:

 

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki

50%

50%

25%

 

4.5.2. Zniżka jest udzielana z tytułu uruchomienia lotów rozkładowych samolotami „all cargo” na nowej trasie pozaeuropejskiej, każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) przewoźnik wykonuje loty rozkładowe samolotami „all cargo” na trasie z Lotniska Chopina w Warszawie do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane loty rozkładowe samolotami „all cargo”,

b) loty rozkładowe na tej trasie są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu.

4.5.3. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu rozkładowego samolotem „all cargo” na tej trasie.”;

15) pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

„4.6. ZNIŻKA Z TYTUŁU WZROSTU LICZBY OPERACJI „ALL CARGO”

4.6.1. Zniżka z tytułu wzrostu liczby operacji „all cargo” jest udzielana w wysokości 25% od opłaty za lądowanie.

4.6.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do każdej kolejnej operacji lądowania handlowego samolotu „all cargo” wykonanej w danym sezonie rozkładowym po przekroczeniu liczby lądowań handlowych samolotów „all cargo” wykonanych przez tego przewoźnika w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.4. Zniżce podlegają wyłącznie operacje lądowań handlowych po przekroczeniu sumy tonażu MTOM samolotów „all cargo” w operacjach lądowań handlowych wykonanych przez danego przewoźnika w sezonie rozkładowym, którego dotyczy zniżka, w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym. Przy obliczaniu wzrostu nie uwzględnia się operacji wykonanych na nowych trasach „all cargo”.

4.6.3. Zniżka jest udzielana przewoźnikom, którzy wykonali w sezonie rozkładowym, którego dotyczy zniżka, minimum 60 operacji lądowań samolotami „all cargo” w sezonie Zima i 90 takich operacji w sezonie Lato.”;

16) pkt 4.7. otrzymuje brzmienie:

„4.7. POZOSTAŁE ZNIŻKI

4.7.1. Udziela się zniżki w wysokości 90% od opłaty za lądowanie usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym. Zniżka ta jest udzielana nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego usługobiorcy.

4.7.2. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez żadnego międzylądowania, na Lotnisko Chopina w Warszawie z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera lub członka załogi).”;

17) pkt 4.8. otrzymuje brzmienie:

„4.8. WNIOSKI O UDZIELENIE ZNIŻEK

Przyznanie zniżek, z wyjątkiem zniżek, o których mowa w pkt 4.3. i 4.7.2., następuje na pisemny wniosek zainteresowanego przewoźnika, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl, złożony w terminie określonym przez PPL. Zniżki, o których mowa w pkt. 4.3. i 4.7.2., stosowane są bez konieczności składania wniosku.”;

18) pkt 4.9. otrzymuje brzmienie:

„4.9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.9.1. Zniżki, o których mowa w pkt 4.2., 4.3., 4.5. i 4.7. są uwzględniane na bieżąco w momencie naliczania opłat lotniskowych.

4.9.2. Zniżki, o których mowa w pkt od 4.4. i 4.6. udzielane są za sezon rozkładowy, którego dotyczą, po zakończeniu tego sezonu. Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. W razie rozbieżności danych zawartych we wniosku o udzielenie zniżki złożonym przez przewoźnika z danymi posiadanymi przez PPL, zniżka zostanie udzielona na podstawie danych PPL.

Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet aktualnych lub przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego przewoźnika lotów na Lotnisko Chopina w Warszawie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3 miesięcy po terminie naliczenia zniżki.

4.9.3.Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt 4.2., 4.3. i 4.5. przewoźnikowi, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Przewoźnik ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie, pod warunkiem całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych. Dotyczy to zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt. 4.9.5.

4.9.4. Zniżki, o których mowa w pkt. 4.4. i 4.6. nie zostaną udzielone przewoźnikowi, który w trakcie sezonu rozkładowego, którego dotyczy zniżka, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze lub który na zakończenie tego sezonu miał wymagalne zobowiązania wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych (nie dotyczy zobowiązań powstałych w ostatnim terminie płatności przypadającym w tym sezonie).

4.9.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 4.8., od przewoźnika który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej zniżki, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

4.9.6. Dla celów decyzji o wstrzymaniu lub braku udzielenia zniżek, o których mowa w pkt od 4.9.3. do 4.9.5. nie są brane pod uwagę opóźnienia płatności o wartości nie przekraczającej 1% wartości zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych danego przewoźnika w danym okresie rozliczeniowym.”;

19) uchyla się pkt 4.10.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-10
  • Data wejścia w życie: 2016-10-30
  • Data obowiązywania: 2016-10-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA