REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 34

OGŁOSZENIE NR 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Łódź-Lublinek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) ogłasza się, obowiązującą od 15 czerwca 2018 r., taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Łódź-Lublinek, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH W PORCIE LOTNICZYM ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. / NA LOTNISKU ŁÓDŹ-LUBLINEK]

Załącznik do ogłoszenia Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 13 czerwca 2018 r.

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH W PORCIE LOTNICZYM ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. / NA LOTNISKU ŁÓDŹ-LUBLINEK

1. Definicje:

Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają:

Połączenie regularne - połączenie lotnicze, na które miejsca przeznaczone do przewozu pasażerów i bagażu oraz towarów są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami wg opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;

Lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego;

Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych;

Lot treningowy - lot wykonywany przez członków personelu lotniczego w celu utrzymania określonych kwalifikacji lotniczych;

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie; jeżeli MTOW nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta największa maksymalna masa startowa dla statku powietrznego danego typu;

PL Łódź - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, 94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35;

Pasażer (pax) - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca członkiem jego załogi;

Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym numerze rejsu;

Przewoźnik lotniczy - jest to podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika lotniczego;

SOL - rozumie się przez to wewnętrzną służbę ochrony lub specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną działającą na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. "O ochronie osób i mienia", realizującą zadania na rzecz ochrony lotnictwa cywilnego, podlegającą zarządzającemu lotniskiem;

Touch&go - operacja lotnicza/lot polegająca na lądowaniu statku powietrznego na drodze startowej (przyziemieniu) bez pełnego zatrzymania i ponownym starcie z drogi startowej;

Użytkownik statku powietrznego - użytkownikiem statku powietrznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych;

Nowo uruchamiane połączenie regularne - uruchamiane przez danego przewoźnika połączenie regularne na nowym kierunku, w których portem początkowym, docelowym lub portem międzylądowania jest port lotniczy rozszerzający siatkę połączeń regularnych PL Łódź, z zastrzeżeniem, że połączenie na tym kierunku nie było uruchamiane w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia realizacji nowo uruchamianego połączenia.

2. Postanowienia ogólne:

1) Opłaty lotniskowe pobierane są za świadczenie usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych lub obsługą pasażerów lub obsługą towarów. Opłaty lotniskowe nie obejmują opłat z tytułu obsługi naziemnej ani opłat nawigacyjnych. Opłaty lotniskowe nie obejmują opłaty za obsługę pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM);

2) Opłaty lotniskowe dokonywane są na rzecz PL Łódź przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PL Łódź. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami zostanie obciążony właściciel statku powietrznego;

3) Skorzystanie z usług PL Łódź jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy;

4) Opłaty lotniskowe składają się z opłat standardowych oraz dodatkowych.

4.1) Opłaty standardowe obejmują:

- opłatę za lądowanie;

- opłatę postojową;

- opłatę pasażerską;

- opłatę za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów (security fee)

- opłatę towarową.

4.2) Opłaty dodatkowe obejmują:

- opłaty za usunięcie zanieczyszczeń;

- opłaty za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej;

- opłatę za ochronę statku powietrznego na płycie postojowej;

5) Stawki opłat lotniskowych są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT jeśli mają zastosowanie, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

6) Kwoty opłat lotniskowych są wyrażone w walucie złotych polskich (PLN);

7) Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

7.1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

7.2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

7.3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

3. Opłata za lądowanie statku powietrznego:

1) Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każdą operację lądowania;

2) Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 000 kg włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 80 PLN;

3) Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 000 kg opłata za lądowanie pobierana jest w sposób następujący:

Tabela 1. Opłata za lądowanie naliczana w zależności od MTOW

MTOW statku powietrznego [tony]

Opłata za lądowanie [PLN]

2-10

300.00

10-30

600.00

30-50

900.00

50-100

1800.00

pow.100

3600.00

 

4) Operacja startu lub lądowania poza godzinami pracy lotniska opublikowanymi w rozdziale AD 2 AiP POLSKA może być wykonana po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządzającego lotniskiem. Opłata za taką operację wynosi 200% stawki podstawowej;

5) Opłata za operację typu touch&go wynosi 4,00 PLN.

4. Opłata postojowa - za postój statku powietrznego:

1.1) Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde rozpoczęte 12 godzin postoju i wynosi 8 PLN;

1.2) Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po kołowaniu po lądowaniu lub po holowaniu, do rozpoczęcia kołowania lub odholowania do startu lub poza płytę postojową, przy czym za postój trwający do 90 minut nie pobiera się opłaty postojowej.

5. Opłata pasażerska:

Opłata [PLN]

1) Opłata pobierana jest za każdego pasażera odlatującego:

33.00

2) Opłacie za pasażera odlatującego nie podlegają:

 

a) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim,

 

b) dzieci do lat 2, którym nie przysługuje miejsce pasażerskie w samolocie.

 

6. Opłata za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów (security fee):

 

1.1) Opłata za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów pobierana jest za dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu (security fee);

 

1.2) Opłata za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów naliczana jest od każdego pasażera odlatującego (dPax), który przeszedł kontrolę bezpieczeństwa;

 

1.3) Opłata za kontrolę bezpieczeństwa pasażerów wynosi 1,00 PLN i jest niezależna od wielkości/pojemności statku powietrznego.

 

7. Opłata towarowa:

 

1.1) Opłata towarowa pobierana jest od użytkownika statku powietrznego za odprawienie ładunku lotniczego w kwocie 0,50 PLN / za każdy kg ładunku;

 

1.2) Opłata towarowa zależy od wagi ładunku i naliczana jest za każdy kg ładunku lotniczego;

 

1.3) Wysokość opłaty towarowej wynosi 0,50 PLN za każdy kilogram ładunku lotniczego.

 

8. Opłaty dodatkowe:

Opłata [PLN]

1) usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych za każde rozpoczęte 5 m2:

 

- smary i materiały pędne

900.00

- inne zanieczyszczenia

600.00

2) ochrona statku:

 

- ochrona statku przez wartownika SOL - każda rozpoczęta h pracy wartownika SOL

200.00

- oświetlenie samolotu - każde rozpoczęte 24h od każdego punktu świetlnego

150.00

- wygrodzenie stanowiska postojowego

400.00

3) zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną statku powietrznego podczas tankowania/roztankowania statku powietrznego w momencie wejścia/wyjścia lub przebywania pasażerów na pokładzie.

100.00

9. Zniżki od opłat lotniskowych:

1) Zasady ogólne przyznawania zniżek od opłat lotniskowych;

1.1) Zniżki od opłat lotniskowych stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego użytkownika lotniska wykonującego operacje lotnicze;

1.2) Zniżki od opłat lotniskowych są udzielane każdemu usługobiorcy, który złoży pisemny wniosek o udzielenie zniżki ze wskazaniem rodzaju zniżki, z której chce skorzystać oraz deklarację w zakresie ruchu, o której mowa w pkt 3) i 4). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierana jest stosowna umowa z użytkownikiem lotniska, któremu zostanie udzielona zniżka.

1.3) Celem udzielanych zniżek w opłatach lotniskowych jest utrzymanie lub zwiększanie liczby obsługiwanych pasażerów poprzez uruchomienie nowego połączenia regularnego lub zwiększenie liczby połączeń lotniczych lub częstotliwości połączeń istniejących;

1.4) Zniżki są udzielane od opłat wskazanych w punkcie 3 oraz 5 Cennika tj. od opłaty za lądowanie oraz opłaty pasażerskiej łącznie;

1.5) Wielkość zniżki zależy od rodzaju zniżki oraz liczby wykonywanych operacji lotniczych i liczby obsługiwanych pasażerów w okresie 12 kolejnych miesięcy operowania;

1.6) Zniżki są udzielane na okres 5 lat operowania pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez Port PL Łódź wniosku o przyznanie zniżki;

2) Rodzaje zniżek od opłat lotniskowych;

2.1) Na pisemny wniosek o udzielenie zniżki PL Łódź może przyznać jeden z dwóch rodzajów zniżek od opłat lotniskowych:

a) zniżki procentowe za utrzymanie/wzrost liczby obsługiwanych pasażerów i liczby operacji lotniczych

lub

b) zniżki kwotowe za uruchomienie nowego połącznia regularnego

2.2) Przewoźnik lotniczy ma prawo do jednego rodzaju zniżki. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. Rodzaj zniżki przewoźnik deklaruje we wniosku o udzielenie zniżki;

3) Zniżki procentowe od opłat lotniskowych;

3.1) Zniżki procentowe są udzielane od opłat wskazanych w punkcie 3 oraz 5 Cennika tj. od opłaty za lądowanie oraz opłaty pasażerskiej łącznie;

3.2) Zniżka procentowa naliczana jest na 12 kolejnych miesięcy operowania na podstawie deklaracji przewoźnika lotniczego co do planowanej liczby operacji lotniczych (przyloty i odloty) i liczby obsługiwanych pasażerów (odlatujących);

3.3) Wielkość zniżki procentowej od opłaty pasażerskiej zależy od liczby obsługiwanych pasażerów w okresie 12 kolejnych miesięcy operowania. Wielkość zniżki procentowej od opłaty za lądowanie zależy od liczby operacji lotniczych w okresie 12 kolejnych miesięcy operowania (przyloty i odloty). W okresie pięciu lat operowania w PL Łódź wielkość zniżki może się zmieniać w zależności od liczby obsługiwanych pasażerów i liczby operacji lotniczych;

3.4) Wielkość zniżki procentowej od opłaty za lądowanie oraz jej docelową wysokość po uwzględnieniu zniżki przedstawia Tabela 2a, zaś wielkość zniżki procentowej od opłaty pasażerskiej oraz jej docelową wysokość po uwzględnieniu zniżki przedstawia Tabela 2b;

3.5) Poziom zniżki jest weryfikowany po zakończeniu 12 miesięcznego okresu operowania i rozliczany do końca kolejnego miesiąca po zakończeniu rocznego okresu operowania;

Tabela 2a. Zniżki procentowe opłaty za lądowanie

Całkowita liczba
operacji lotniczych
w okresie roku

Zniżka od
opłaty za
lądowanie [%]

Opłata za lądowanie na LCJ po uwzględnieniu zniżki
(za każde lądowanie) [PLN]

MTOW
2-10 [tony]

MTOW
11-30 [tony]

MTOW
31-50 [tony]

MTOW
51-100 [tony]

MTOW
powyżej
100 [tony]

Zniżka od
opłaty za
lądowanie
[PLN]

Zniżka od
opłaty za
lądowanie
[PLN]

Zniżka od
opłaty za
lądowanie
[PLN]

Zniżka od
opłaty za
lądowanie
[PLN]

Zniżka od
opłaty za
lądowanie
[PLN]

0

300

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

301

600

40.00%

120.00

240.00

360.00

720.00

1440.00

601

900

50.00%

150.00

300.00

450.00

900.00

1800.00

901

1 200

60.00%

180.00

360.00

540.00

1080.00

2160.00

1 201

1 500

70.00%

210.00

420.00

630.00

1260.00

2520.00

1 501

1 800

75.00%

225.00

450.00

675.00

1350.00

2700.00

1 801

2 400

80.00%

240.00

480.00

720.00

1440.00

2880.00

2 401

3 000

85.00%

255.00

510.00

765.00

1530.00

3060.00

3 001

3 600

87.00%

261.00

522.00

783.00

1566.00

3132.00

3 601

4 200

89.00%

267.00

534.00

801.00

1602.00

3204.00

> 4 200

----

91.00%

273.00

546.00

819.00

1638.00

3276.00

 

Tabela 2b. Zniżki procentowe opłaty pasażerskiej

Całkowita liczba pasażerów
odlatujących w okresie roku

Zniżka od
opłaty
pasażerskiej
[%]

Zniżka od opłaty
pasażerskiej
(za pasażera
odlatującego) [PLN]

0

24 999

0.00%

0.00

25 000

49 999

40.00%

13.20

50 000

74 999

50.00%

16.50

75 000

99 999

60.00%

19.80

100 000

124 999

70.00%

23.10

125 000

149 999

75.00%

24.75

150 000

199 999

80.00%

26.40

200 000

249 999

85.00%

28.05

250 000

299 999

87.00%

28.71

300 000

349 999

89.00%

29.37

> 349 999

----

91.00%

30.03

 

4) Zniżki kwotowe od opłat lotniskowych;

4.1) Zniżki kwotowe są udzielane od opłat wskazanych w punkcie 3 oraz 5 Cennika tj. od opłaty za lądowanie oraz opłaty pasażerskiej łącznie;

4.2) Zniżka kwotowa naliczana/ustalana jest na 12 kolejnych miesięcy operowania na podstawie początkowej deklaracji przewoźnika lotniczego co do planowanej liczby obsługiwanych pasażerów (przylatujących i odlatujących). 5-letni system zniżek kwotowych jest malejący dla danego przedziału obsługiwanego ruchu;

4.3) Wielkość zniżki zależy od liczby obsługiwanych pasażerów w okresie 12 kolejnych miesięcy operowania oraz roku operowania;

4.4) Wielkość zniżki kwotowej dla poszczególnych poziomów liczby obsługiwanych pasażerów przedstawia Tabela 3;

4.5) Poziom zniżki kwotowej jest weryfikowany po zakończeniu 12 miesięcznego okresu operowania i rozliczany do końca kolejnego miesiąca po zakończeniu rocznego okresu operowania;

Tabela 3. Zniżki kwotowe

Całkowita liczba
pasażerów odlatujących
w okresie roku [pax]

Roczna zniżka kwotowa zależna od liczby obsłużonych pasażerów
oraz roku operowania do wykorzystania na opłaty wskazane kwotowo
w Tabeli 1 oraz punkcie 5 niniejszej taryfy

pierwszy rok
operowania
[PLN]

drugi rok
operowania
[PLN]

trzeci rok
operowania
[PLN]

czwarty rok
operowania
[PLN]

piąty rok
operowania
[PLN]

od/from

do/to

0

10 000

300 000

240 000

180 000

120 000

60 000

10 001

20 000

600 000

480 000

360 000

240 000

120 000

 

5) Zniżki od opłat lotniskowych;

5.1) Zniżki od opłat lotniskowych:

- użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty treningowe i/lub szkolne przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% od opłat za lądowanie. Zniżka przyznawana jest tylko podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową posiadającym ważne certyfikacje FTO/TRTO;

- użytkownikom statków powietrznych dla MTOW do 5t, których właścicielem są organizacje pożytku publicznego przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% od opłat za lądowanie. Zniżka przyznawana jest tylko podmiotom wpisanym na listę organizacji tego typu.

10. Zasady komunikacji:

Informacje, wnioski, potwierdzenia dokonania przedpłaty, reklamacje oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o., 94-328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35 tel./fax. +48 42 683 52 10, e-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl.

11. Początek obowiązywania taryfy:

Niniejsza taryfa opłat lotniskowych obowiązuje w Porcie Lotniczym Łódź od dnia 15 czerwca 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-13
  • Data wejścia w życie: 2018-06-15
  • Data obowiązywania: 2018-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA