REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 52

OGŁOSZENIE NR 27
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2020 r., zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie1), stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson1) Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176, z 2017 r. poz. 532, z 2018 r.


Załącznik do ogłoszenia nr 27 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 30 października 2020 r.

[ZATWIERDZONE ZMIANY POSZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ TARYFY OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE]

Zatwierdzone zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176, z 2017 r. poz. 532, z 2018 r. poz.58 oraz z 2019 r. poz.74) wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt. 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2020 r.";

2. w pkt 4.1. ppkt. 4.1.3. otrzymuje brzmienie:

"4.1.3. Zniżki od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt. 4.2. i 4.4. udzielane są wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 50% miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Ponadto przewóz przez tego przewoźnika przynajmniej 50% pasażerów na tej trasie w ciągu sezonu rozkładowego musi być wykonany na podstawie biletów oferowanych publicznie do nabycia przez tego przewoźnika.";

3. w pkt 4.1. po ppkt 4.1.3. dodaje się ppkt 4.1.4. w brzmieniu:

"4.1.4. Zniżki od opłat lotniskowych, o których mowa w pkt. 4.2., udzielane są wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu, który wykonuje pasażerskie loty rozkładowe na danej trasie z częstotliwością większą, niż jeden raz w tygodniu.";

4. Dokonuje się zmiany porządkowej w postaci zmiany numeracji dotychczasowych pkt. od 4.1.4. do 4.1.7. taryfy na pkt od 4.1.5. do 4.1.8.;

5. w pkt 4.1. ppkt 4.1.5. otrzymuje brzmienie:

"4.1.5. Konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 4.1.3. dotyczy również tras, na których przewoźnik nabył prawo do zniżek przed 15 grudnia 2017 r. Warunek, o którym mowa w pkt. 4.1.4. nie dotyczy tras, na których obowiązywała zniżka na dzień 31 października 2020 r.";

6. w pkt 4.2. ppkt 4.2.3. otrzymuje brzmienie:

"4.2.3. Za nową trasę uznaje się trasę z Lotniska Chopina w Warszawie do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie, nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe. Trasę uznaje się również za nową, jeśli w tym okresie żaden z przewoźników nie wykonywał na niej pasażerskich lotów rozkładowych z częstotliwością większą, niż jeden raz w tygodniu.";

7. w pkt 4.2. ppkt 4.2.4. otrzymuje brzmienie:

"4.2.4. Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, spełniającemu warunki określone w pkt. 4.1.3. i 4.1.4. i rozpoczynającemu wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych w okresie obowiązywania zniżki na tej trasie.";

8. w pkt 4.2. ppkt 4.2.5. otrzymuje brzmienie:

"4.2.5. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego pasażerskiego lotu rozkładowego na tej trasie przez przewoźnika, który spełnił warunek, o którym mowa w pkt. 4.1.4.";

9. w pkt 4.2. ppkt 4.2.6. otrzymuje brzmienie:

"4.2.6. Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na danej trasie przewoźnik przestanie spełniać warunek, o którym mowa w pkt. 4.1.4., okres obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia rozpoczęcia wykonywania pasażerskich lotów rozkładowych przez innego przewoźnika z częstotliwością większą, niż jeden raz w tygodniu.";

10. w pkt 4.2. po ppkt 4.2.7. dodaje się ppkt 4.2.8. w brzmieniu:

"4.2.8. Od 15 marca 2020 r. zawiesza się stosowanie zniżki na danej trasie na czas obowiązywania na niej zakazu lotów wprowadzonego przez przepisy prawa polskiego lub prawa UE. Przy obliczaniu wysokości zniżki okresy, o których mowa w pkt. 4.2.1. i 4.2.2., w czasie których obowiązywał na danej trasie ten zakaz, wydłuża się o czas jego obowiązywania. Daty początku i końca kolejnych okresów ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Wydłużeniu ulega również okres, o którym mowa w pkt. 4.2.3. Zniżki naliczone w okresie od 15 marca do 31 października 2020 r. zostaną odpowiednio skorygowane w terminie do 15 grudnia 2020 r.";

11. w pkt 4.4. po ppkt 4.4.4. dodaje się ppkt 4.4.5. w brzmieniu:

"4.4.5. Zawiesza się stosowanie zniżki w sezonie lato 2021.";

12. w pkt 4.4. po ppkt 4.4.5. dodaje się ppkt 4.4.6. w brzmieniu:

"4.4.6. Przy określaniu warunku skorzystania ze zniżki, o którym mowa w pkt. 4.4.2. oraz wysokości i warunków uzyskania zniżki, o których mowa w pkt. 4.4.3. nie uwzględnia się sezonu lato 2020 o ile dany przewoźnik zanotował w tym sezonie spadek wielkości ruchu w stosunku do sezonu lato 2019. Oznacza to, że jako sezony poprzedzające sezon lato 2022 uznaje się sezony lato 2019 i lato 2021.";

13. w pkt 4.6. ppkt 4.6.1. otrzymuje brzmienie:

"4.6.1. Przyznanie zniżek, z wyjątkiem zniżek o których mowa w pkt. 4.3. i 4.5., następuje na wniosek zainteresowanego przewoźnika, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl, złożony w terminie określonym Zniżki, o których mowa w pkt. 4.3. i 4.5. stosowane są bez konieczności składania wniosku.".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
  • Data wejścia w życie: 2020-11-01
  • Data obowiązywania: 2020-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA