Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OGŁOSZENIE NR 19
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) oraz art. 15zzzzla ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1) ) ogłasza się, obowiązującą od 1 października 2021 r., zmianę w taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz ogłoszonej ogłoszeniem nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo (Dz. Urz. ULC poz. 116, z 2016 r. poz. 81 oraz z 2021 r. poz. 1), polegającą na tym, że:

1) po pkt 1.19. dodaje się pkt 1.20. w brzmieniu:

"1.20. Postój długoterminowy - postój statku powietrznego na stanowisku postojowym zlokalizowanym na terenie PLB S.A., na wskazanym miejscu przez PLB przez okres nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych następujących po sobie, przy czym Zarządzający lotniskiem może uznać za długoterminowy postój statku powietrznego z wykonania lub na podstawie deklaracji. W przypadku, gdy faktyczny postój statku powietrznego będzie krótszy, niż 30 dni mimo złożonej deklaracji, Zarządzający naliczy opłatę bez uwzględnienia zniżki.";

2) po pkt 3.4. dodaje się pkt 3.5. w brzmieniu:

"3.5. Opłata za lądowanie statku powietrznego realizującego postój długoterminowy o masie od 20 t MTOW wynosi:

powyżej 20,01 t do 30 t MTOW

350,00 PLN

powyżej 30,01 t do 50 t MTOW

450,00 PLN

powyżej 50,01 t do 70 t MTOW

800,00 PLN

powyżej 70,01 t do 100 t MTOW

1200,00 PLN

powyżej 100 t MTOW

1700,00 PLN

";

3) po pkt 4.3. dodaje się pkt 4.4. w brzmieniu:

"4.4. Opłata postojowa statku powietrznego o masie od 20 t MTOW za postój długoterminowy wynosi 1,6 PLN i jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 h.";

4) pkt 10.15. otrzymuje brzmienie:

"10.15. Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane ustawowe odsetki za opóźnienie w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą mogą być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.";

5) pkt 11. otrzymuje brzmienie:

"11. TARYFA OPŁAT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.10.2021 ROKU.".

wz. Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego
p.o. Wiceprezes ds.
Standardów Lotniczych

Andrzej Kotwica


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510 i 1535.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-24
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01

Dzienniki Urzędowe