Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 5

WYTYCZNE NR 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) w związku z pkt ML.A.305 załącznika Vb (Part-ML) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.1)), pkt 8.2.6 i pkt 10.6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2609) oraz § 37 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1122) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych w zakresie prowadzenia dokumentacji statku powietrznego, zaleca się stosowanie niniejszych wytycznych.

2. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego innego sposobu prowadzenia dokumentacji statku powietrznego niniejszych wytycznych nie stosuje się.

3. Niniejsze wytyczne dotyczą:

1) statków powietrznych podlegających przepisom Part-ML;

2) statków powietrznych kategorii konwencyjnej (K2);

3) statków powietrznych kategorii specjalnej (K3).

§ 2.

Użyte w wytycznych skróty i definicje oznaczają:

1) dziennik podróży - dokument, o którym mowa w pkt NCO.GEN.150 (Part-NCO), ORO.MLR.110 (Part-ORO), pkt SAO.GEN.160 (Part-SAO) oraz pkt 10.5 (PL-6);

2) dziennik techniczny balonu - dokument, o którym mowa w pkt BOP.BAS.065 (Part-BOP);

3) dyrektywa zdatności do lotu (Airworthiness Directive - AD) - dokument, który zobowiązuje do podjęcia na statku powietrznym działań dla przywrócenia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, gdy dowody wskazują, że poziom bezpieczeństwa tego statku powietrznego może być zagrożony; dyrektywy zdatności do lotu oznaczają odpowiednio:

a) dla statków powietrznych podlegających przepisom Part-ML - dyrektywy zdatności do lotu wydane lub przyjęte przez EASA,

b) dla statków powietrznych kategorii konwencyjnej (K2) i kategorii specjalnej (K3) - dyrektywy zdatności wydane przez Prezesa Urzędu oraz właściwy organ państwa projektu;

4) karta lub metryka podzespołu o ograniczonym czasie użytkowania - dokument, o którym mowa w pkt ML.A.305 lit. b i lit. e Part-ML oraz pkt 8.2.6.2 i 8.2.6.5 PL-6;

5) książka - książkę statku powietrznego, książkę silnika, książkę śmigła, o których mowa w pkt ML.A.305 lit. b Part-ML oraz pkt 8.2.6.2 PL-6;

6) Part-BOP - załącznik II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;

7) Part-ML - załącznik Vb do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania;

8) Part-NCO - załącznik VII do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;

9) Part-ORO - załącznik III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;

10) Part-SAO - załącznik II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2018/1139;

11) PL-6 - szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowiązków ich użytkowników, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U. poz. 2609);

12) pokładowy dziennik techniczny - dokument, o którym mowa w pkt 10.6 PL-6;

13) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

14) rozporządzenie nr 1321/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.);

15) rozporządzenie nr 2018/1139 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22/08/2018, str. 1, z późn. zm.);

16) rozporządzenie nr 2018/1976 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1976 z dnia 14 grudnia 2018 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji szybowców na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 (Dz. Urz. UE L 326 z 20.12.2018, str. 64, z późn. zm.);

17) rozporządzenie nr 965/2012 - rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.);

18) rozporządzenie o SP kategorii specjalnej - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1122);

19) statek powietrzny podlegający przepisom Part-ML - inny niż skomplikowany statek powietrzny z napędem silnikowym, który nie jest wymieniony w certyfikacie przewoźnika lotniczego koncesjonowanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3 z późn. zm.):

a) samolot o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 2 730 kg,

b) wiropłat o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 1 200 kg, certyfikowany dla maksymalnie 4 osób,

c) inny statek powietrzny ELA2;

20) statki powietrzne kategorii konwencyjnej (K2) - statki powietrzne zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 25);

21) statki powietrzne kategorii specjalnej (K3) - statki powietrzne zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych;

22) właściciel - właściciela statku powietrznego lub inną osobę fizyczną lub prawną wpisaną jako użytkownik statku powietrznego w dokumencie rejestracyjnym zgodnie z § 6 wytycznych nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wpisywania użytkowników statków powietrznych do rejestru cywilnych statków powietrznych i ich ujawniania w świadectwie rejestracji statku powietrznego oraz określenia ich odpowiedzialności za ciągłą zdatność do lotu statku powietrznego (Dz. Urz. ULC poz. 49).

§ 3.

1. Wzór oraz sposób prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego:

1) spełniającej wymagania określone w pkt ML.A.305 Part-ML, pkt 8.2.6 PL-6 oraz § 37 rozporządzenia o SP kategorii specjalnej dla:

a) książki statku powietrznego - określa załącznik nr 1 do wytycznych,

b) książki silnika - określa załącznik nr 2 do wytycznych,

c) książki śmigła - określa załącznik nr 3 do wytycznych;

2) stanowiącej załączniki do książek, o których mowa w pkt 1, które powinny podawać aktualny:

a) status dyrektyw zdatności - określa załącznik nr 4 do wytycznych,

b) status modyfikacji i napraw - określa załącznik nr 5 do wytycznych,

c) status zgodności z programem obsługi technicznej - określa załącznik nr 6 do wytycznych,

d) status podzespołów o ograniczonym czasie użytkowania - określa załącznik nr 7 do wytycznych,

e) wykaz odłożonych obsług - określa załącznik nr 8 do wytycznych;

3) spełniającej wymagania pokładowego dziennika technicznego, określone w pkt 10.6 PL-6 dla statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym wykorzystywanych do usług lotniczych - określa załącznik nr 9 do wytycznych;

4) spełniającej wymagania dziennika podróży lub dziennika technicznego balonu lub prowadzenia zapisów, które są określone w:

a) pkt NCO.GEN.150 Part-NCO, pkt SAO.GEN.160 Part-SAO, pkt BOP.BAS.065 Part-BOP,

b) pkt 10.5 PL-6,

c) § 37 rozporządzenia o SP kategorii specjalnej

- dla statków powietrznych innych niż skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym niewykorzystywanych do usług lotniczych - określa załącznik nr 10 do wytycznych;

5) w zakresie karty podzespołu o ograniczonym czasie użytkowania - określa załącznik nr 11 do wytycznych.

2. Wzór statusu dyrektyw zdatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zawiera kolumnę odnoszącą się do biuletynów serwisowych w celu spełnienia wytycznych nr 1 Prezesa Urzędu z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie stosowania biuletynów serwisowych (Dz. Urz. ULC poz. 3).

3. Pokładowy dziennik techniczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, spełnia wymagania dziennika podróży, dziennika technicznego balonu, prowadzenia zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, i może być stosowany jako dokument równoważny.

§ 4.

1. Prezes Urzędu zaleca, aby właściciel prowadził dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1, w sposób zgodny z zasadami określonymi w załącznikach do wytycznych.

2. W przypadku statku powietrznego, dla którego założono książki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w sposób inny niż określony w załącznikach do niniejszych wytycznych, właściciel może je prowadzić, o ile książki te spełniają wymagania przepisów dotyczące dokumentacji ciągłej zdatności do lotu, określone w pkt ML.A.305 Part-ML, pkt 8.2.6 PL-6 oraz § 37 rozporządzenia o SP kategorii specjalnej.

§ 5.

1. Prezes Urzędu zaleca, aby dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, były wykonane z papieru wytrzymującego normalne użytkowanie i archiwizowanie oraz posiadały:

1) twardą okładkę;

2) formę zszytej książki z ponumerowanymi stronami w celu niedopuszczenia do wypadania, usuwania lub podmiany luźnych stron;

3) format A5 o poziomej orientacji strony;

4) nie mniej niż 70 kart na prowadzenie zapisów.

2. Prezes Urzędu zaleca, aby dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, były wykonane z papieru wytrzymującego normalne użytkowanie i archiwizowanie oraz posiadały:

1) formę wydruku komputerowego z ponumerowanymi stronami i naniesionymi cechami identyfikującymi statek powietrzny, silnik, śmigło lub podzespół;

2) format A4 o poziomej orientacji strony.

§ 6.

Tracą moc wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego (Dz. Urz. ULC poz. 219).

§ 7.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 4 Dz. Urz. UE L 241 z 17.9.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 50 z 28.2.2017 str. 13, Dz. Urz. UE L 126 z 23.5.2018 str. 1, Dz. Urz. UE L 207 z 16.8.2018 str. 2, Dz. Urz. UE L 228 z 4.9.2019 str. 1, Dz. Urz. UE L 228 z 4.9.2018 str. 106, Dz. Urz. UE L 56 z 27.2.2020 str. 20, Dz. Urz. UE L 257 z 6.8.2020 str. 14, Dz. Urz. UE L 143 z 27.4.2021 str. 6, Dz. Urz. UE L 145 z 28.4.2021, str. 20, Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021 str. 18 i Dz. Urz. UE L 84 z 11.3.2022 str. 20.

Załącznik 1. [KSIĄŻKA STATKU POWIETRZNEGO]

Załączniki do wytycznych nr 2
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1

KSIĄŻKA STATKU POWIETRZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [KSIĄŻKA SILNIKA]

Załącznik nr 2

KSIĄŻKA SILNIKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [KSIĄŻKA ŚMIGŁA]

Załącznik nr 3

KSIĄŻKA ŚMIGŁA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [STATUS DYREKTYW ZDATNOŚCI]

Załącznik nr 4

STATUS DYREKTYW ZDATNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5. [STATUS MODYFIKACJI I NAPRAW]

Załącznik nr 5

STATUS MODYFIKACJI I NAPRAW

infoRgrafika

Załącznik 6. [STATUS ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ]

Załącznik nr 6

STATUS ZGODNOŚCI Z PROGRAMEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 7. [STATUS PODZESPOŁÓW O OGRANICZONYM CZASIE UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 7

STATUS PODZESPOŁÓW O OGRANICZONYM CZASIE UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 8. [WYKAZ ODŁOŻONYCH OBSŁUG]

Załącznik nr 8

WYKAZ ODŁOŻONYCH OBSŁUG

infoRgrafika

Załącznik 9. [POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY]

Załącznik nr 9

POKŁADOWY DZIENNIK TECHNICZNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [DZIENNIK PODRÓŻY]

Załącznik nr 10

DZIENNIK PODRÓŻY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [KARTA PODZESPOŁU O OGRANICZONYM CZASIE UŻYTKOWANIA]

Załącznik nr 11

KARTA PODZESPOŁU O OGRANICZONYM CZASIE UŻYTKOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-26
  • Data wejścia w życie: 2023-01-27
  • Data obowiązywania: 2023-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe