REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 8

WYTYCZNE NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot (UL-A)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642), ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania wymagania techniczne „UL-2 - Część I - Wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych UL - Ultralekkie statki powietrzne sterowane aerodynamicznie", wyd. I z 2019 r. wydane przez czeskie stowarzyszenie Letecká Amatérská Asociace (LAA), mające zastosowane do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot (UL-A), stanowiące załącznik do wytycznych.

§ 2.

Wymagania, o których mowa w § 1, dotyczą ultralekkich samolotów, do których ma zastosowanie decyzja podjęta przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE. L 212 z 22.08.2018, str. 1 i L 236 z 5.7.2021 str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 2018/1139", o zwolnieniu ze stosowania tego rozporządzenia w zakresie projektowania, produkcji, obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 tego rozporządzenia.

§ 3.

Podmiot, o którym mowa w pkt 3.1 załącznika nr 5a do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497), który przyjmie inne niż wskazane w § 1 wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii ultralekki samolot i wystąpi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o przeprowadzenie oceny technicznej projektu typu oraz wydanie zatwierdzenia typu, o którym mowa w pkt 6.5 załącznika nr 5a do tego rozporządzenia, w celu uzyskania wpisu na listę typów zatwierdzonych wykazuje również spełnienie wymagań, o których mowa w § 1.

§ 4.

W przypadku, gdy posiadacz zatwierdzenia typu ultralekkiego samolotu wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w trybie, o którym mowa w § 3, ubiega się o uznanie tego zatwierdzenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które podjęło decyzję na podstawie art. 2 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 2018/1139 zgodnie z porozumieniem w sprawie wzajemnego uznawania wydanych w tych państwach zatwierdzeń typu ultralekkich samolotów zawartym pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego a podmiotem uprawnionym do wydawania takich zatwierdzeń w państwie będącym stroną zawartego porozumienia, zastosowanie mają zawarte w tym porozumieniu zasady dotyczące wzajemnego uznawania wydanych zatwierdzeń, w tym spełniania przez samoloty wymagań technicznych.

§ 5.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Piotr Samson

Załącznik 1. [Wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych UL]

Załącznik do wytycznych nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Wymagania zdatności do lotu dla statków powietrznych UL

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-06
  • Data wejścia w życie: 2023-02-07
  • Data obowiązywania: 2023-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA