reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.1)) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) strukturę oraz organizację Głównego Stanowiska Kierowania;

2) organizację przemieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Gabinetu Politycznego Ministra, zespołów zadaniowych i grup operacyjnych do zapasowego miejsca pracy.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) ZMP – zapasowe miejsce pracy – rozumie się przez to odpowiednio przygotowany i wyposażony obiekt, przydzielony Ministrowi w ramach świadczeń na rzecz obrony;

4) GSK – główne stanowisko kierowania Ministra – rozumie się przez to odpowiednio przygotowane i wyposażone miejsce pracy Ministra w stałej siedzibie lub ZMP;

5) grupie zadaniowej – rozumie się przez to określone zespoły zadaniowe niezbędne do realizacji zadań operacyjnych na GSK w stałej siedzibie lub w ZMP, kierowane przez Ministra, Sekretarza lub Podsekretarzy Stanu;

6) zespole zadaniowym – rozumie się przez to zespół pracowników wyznaczonych przez dyrektorów określonych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w składzie niezbędnym do realizacji zadań operacyjnych w GSK w stałej siedzibie oraz w ZMP, kierowany przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa lub jego zastępcę;

7) grupie operacyjnej – rozumie się przez to wyznaczony zespół pracowników z organów, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, którego celem jest wsparcie działań w zakresie procesu realizacji zadań operacyjnych grup i zespołów zadaniowych na GSK w ZMP;

8) grupie rekonesansowej – rozumie się przez to doraźnie powołany zespół pracowników, którego celem jest realizacja zadań związanych z przygotowaniem, przemieszczeniem i organizacją pracy GSK w ZMP.

§ 3.

1. Minister realizuje politykę Rady Ministrów i kieruje realizacją zadań obronnych przydzielonych działom administracji rządowej: transport, budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka morska, a także koordynuje ich wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przy pomocy Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa z GSK w stałej siedzibie i z ZMP.

2. W skład GSK w stałej siedzibie wchodzą grupy zadaniowe z następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego Ministra;

2) Biura Ministra;

3) Departamentu Gospodarki Nieruchomościami;

4) Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

5) Departamentu Mieszkalnictwa;

6) Departamentu Orzecznictwa I;

7) Departamentu Orzecznictwa II;

8) Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi;

9) Departamentu Dróg i Autostrad;

10) Departamentu Lotnictwa;

11) Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej;

12) Departamentu Transportu Drogowego;

13) Departamentu Transportu Kolejowego;

14) Departamentu Funduszy UE;

15) Departamentu Budżetu;

16) Departamentu Prawnego;

17) Biura Dyrektora Generalnego;

18) Biura Administracyjno-Finansowego;

19) Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „BZK”.

3. W skład GSK w ZMP wchodzą grupy zadaniowe, o których mowa w ust. 2, oraz czteroosobowe grupy operacyjne, wyznaczone przez:

1) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

2) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

3) Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

4) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

5) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

6) Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

§ 4.

1. W celu organizacji i przygotowania GSK w stałej siedzibie i w ZMP Dyrektor BZK powołuje raz w roku zespół roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 18 i 19, którego celem jest aktualizacja dokumentacji dotyczącej organizacji GSK.

2. Szczegółowy wykaz dokumentów, o których mowa w ust. 1 , zawiera załącznik do zarządzenia.

3. Dyrektor BZK w ramach potrzeb powołuje grupę rekonesansową, w skład której wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 18 i 19, którą kieruje Naczelnik Wydziału BZK odpowiedzialny za pion przygotowań obronnych, do zadań której należy:

1) rozpoznanie dróg dojazdowych i położenia ZMP;

2) ocena możliwości funkcjonowania ZMP;

3) sprawdzenie sprawności urządzeń do organizacji łączności;

4) przejęcie obiektów ZMP;

5) przygotowanie planu organizacji stanowisk pracy zespołów zadaniowych i grup operacyjnych.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2:

1) wyznaczają pracowników do zespołów zadaniowych;

2) przygotowują wykazy sprzętu teleinformatycznego i materiałów biurowych przewidywanych do przemieszczenia do ZMP;

3) zapewniają przygotowanie delegowanych pracowników do działania w zespołach zadaniowych w zakresie zadań pozostających we właściwości komórki organizacyjnej.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 18 i 19, wyznaczają swoich przedstawicieli do grupy rekonesansowej upoważnionych do przejęcia obiektów w ZMP.

6. Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego:

1) zabezpiecza środki transportu w celu zapewnienia:

a) funkcjonowania GSK w stałej siedzibie i w ZMP,

b) przemieszczenia Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie, Gabinetu Politycznego Ministra, zespołów zadaniowych, grup operacyjnych i grupy rekonesansowej oraz sprzętu koniecznego do funkcjonowania GSK w ZMP;

2) zapewnia obsadę kierowców do odbioru pojazdów mechanicznych przydzielonych w ramach świadczeń rzeczowych;

3) organizuje na GSK w stałej siedzibie i w ZMP:

a) wyżywienie i zaopatrzenie w artykuły codziennego użytku dla zespołów zadaniowych pełniących dyżur,

b) stanowiska pracy i miejsca odpoczynku dla kierownictwa Ministerstwa, członków zespołów zadaniowych i grup operacyjnych,

c) obsługę techniczną pojazdów mechanicznych i urządzeń,

d) zaopatrywanie w paliwa i materiały eksploatacyjne,

e) łączność wewnętrzną i zewnętrzną,

f) kancelarię główną zapewniającą obsługę kancelaryjną zespołów zadaniowych i grup operacyjnych,

g) ochronę przeciwpożarową,

h) usługi poligraficzne,

i) inne niezbędne środki do pracy na stanowiskach kierowania;

4) zabezpiecza środki medyczne niezbędne do udzielania pierwszej pomocy dla osób wchodzących w skład GSK;

5) uzgadnia w porozumieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych, o których mowa § 3 ust. 2, wykaz sprzętu przewidzianego do przemieszczenia do ZMP.

7. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie:

1) organizuje ochronę GSK w stałej siedzibie i w ZMP;

2) przygotowuje funkcjonowanie kancelarii materiałów niejawnych, bezpiecznych stanowisk komputerowych, w tym niejawnej poczty elektronicznej w ZMP.

8. Zastępca Dyrektora BZK odpowiedzialny za pion informatyki:

1) zabezpiecza sprzęt komputerowy;

2) zapewnia prawidłowe działanie sprzętu komputerowego;

3) realizuje dostęp do usług sieciowych w oparciu o dostępną infrastrukturę sieciową.

§ 5.

Dokumentacja GSK w stałej siedzibie i w ZMP, o której mowa w § 4 ust. 2, przechowywana jest w kancelarii materiałów niejawnych, w BZK.

§ 6.

Realizację zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania prowadzi się na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 7.

Pracownicy niewyznaczeni do pracy na GSK w ZMP, realizują zadania w stałej siedzibie Ministra zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 45 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy (Dz. U. MTBiGM poz. 45).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852.

Załącznik 1. [WYKAZ DOKUMENTÓW GŁÓWNEGO STANOWISKA KIEROWANIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W STAŁEJ SIEDZIBIE I W ZAPASOWYM MIEJSCU PRACY PODLEGAJĄCYCH COROCZNEJ AKTUALIZACJI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 18 września 2013 r. (poz. 54)

WYKAZ
dokumentów głównego stanowiska kierowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy podlegających corocznej aktualizacji

Lp.

Nazwa dokumentu

Wykonawca

1.

2.

3.

1.

Zarządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania MTBiGM w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

2.

Plan rekonesansu

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

3.

Plan przemieszczenia z Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie do zapasowego miejsca pracy

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

4.

Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

5.

Regulamin Głównego Stanowiska Kierowania w zapasowym miejscu pracy

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

6.

Plan rozmieszczenia stanowisk pracy i sprzętu na Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym miejscu pracy

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

7.

Schemat organizacji łączności wewnętrznej i zewnętrznej

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

8.

Plan rozmieszczenia punktów dostępu teleinformatycznego

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

9.

Plan zabezpieczenia logistycznego Głównego Stanowiska Kierowania w zapasowym miejscu pracy

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

10.

Wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zapewnienie:

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

– bezpieczeństwa kolumn marszowych w czasie przemieszczania do rejonu ZMP,

– funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania, prowadzenia akcji ratunkowo-ewakuacyjnych na GSK oraz ochrony,

– bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie GSK w ZMP

Wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zapewnienie bezpieczeństwa ppoż.

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

11.

Wniosek do Szefa ABW o zapewnienie: ochrony kontrwywiadowczej i rozpoznania radioelektronicznego rejonu GSK oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych na GSK

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (BZK9)

12.

Wniosek do ministra właściwego ds. zdrowia o ujęcie w planie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na potrzeby ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych zabezpieczających ich funkcjonowanie w rejonie GSK

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

13.

Harmonogram okresowej weryfikacji przydziału obiektów w ZMP oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Wydział Przygotowania Obronnego (BZK2)

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

14.

Normy przydziału środków materiałowych dla zapewnienia funkcjonowania GSK w ZMP, w tym gromadzenia i utrzymywania rezerwy tych środków

Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama