reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 09 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 49 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 49 i z 2013 r. poz. 21), w załączniku Nr 1 „Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”, zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające wiedzę w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych pozyskaną w procesie samokształcenia lub szkolenia oraz upoważnienie nadane przez Administratora danych osobowych. Zadania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych określa załącznik Nr 4 do Polityki bezpieczeństwa.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określają załączniki Nr 5a i 5b do Polityki bezpieczeństwa.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1.Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe w Ministerstwie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 7 do Polityki bezpieczeństwa, prowadzi ABI, a w przypadku gdy ABI nie został wyznaczony – Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie.

1. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe w Ministerstwie dostępny jest na wewnętrznym portalu intranetowym Ministerstwa.”;

3) załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 5 do Polityki bezpieczeństwa;

5) dodaje się załącznik nr 5a do Polityki bezpieczeństwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 5b do Polityki bezpieczeństwa w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396);

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR – WYZNACZENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO]

Załączniki do Zarządzenia Nr 33 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 09 października 2013 r. (poz. 64)

Załącznik Nr 1

WZÓR – WYZNACZENIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Załącznik Nr 2

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

Załącznik Nr 3

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama