| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 09 października 2013 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Urzędowi Transportu Kolejowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego (Dz. Urz. MI Nr 8, poz. 41).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102 poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381, z 2012 r. poz. 460 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1033.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO]

Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 09 października 2013r. (poz. 65)

STATUT URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

§ 1. 1. Urząd Transportu Kolejowego, zwany dalej „UTK”, jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem”.

2. UTK działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa.

3. Siedzibą UTK jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Prezes kieruje UTK przy pomocy: dwóch Wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz dyrektorów oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Zakres czynności Wiceprezesów ustala Prezes.

3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników UTK, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. 1. W skład UTK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Biuro Administracyjno-Finansowe;

3) Departament Praw Pasażerów;

4) Departament Regulacji Rynku Kolejowego;

5) Departament Nadzoru;

6) Departament Bezpieczeństwa Kolejowego;

7) Departament Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności;

8) Kancelaria Główna;

9) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

10) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

12) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Rozkładów Jazdy;

13) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Przeciwpożarowych;

14) Rzecznik Prasowy;

2. W skład UTK wchodzą również oddziały terenowe (TO) z siedzibą:

1) w Warszawie;

2) w Lublinie;

3) w Krakowie;

4) w Katowicach;

5) w Gdańsku:

6) we Wrocławiu;

7) w Poznaniu.

§ 4. Prezes określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3.

§ 5. Prezes może powoływać zespoły opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »