| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy

Na podstawie art. 119 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.1)) ustala się co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Regulamin określający szczegółową organizację i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla instruktorów techniki jazdy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657, 700 i 829.

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY ORAZ INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY]

Załącznik
do zarządzenia nr 36
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia 05 listopada 2013 r. (poz. 70)

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW TECHNIKI
JAZDY ORAZ INSTRUKTORÓW TECHNIKI JAZDY

§ 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. Komisja przeprowadza egzamin z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) niniejszego Regulaminu.

§ 3. 1. Egzamin przeprowadza się:

1) w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy;

2) w sesjach egzaminacyjnych organizowanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla grup określonych w § 18 ust. 2 rozporządzenia.

2. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora:

1) pracownicy Departamentu Transportu Drogowego sprawujący nadzór nad pracą Komisji;

2) inne osoby upoważnione przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Obsługę Komisji wykonuje Departament Transportu Drogowego.

§ 4. Egzamin składają osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed planowanym terminem egzaminu na wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Komisji;

2) wyznaczanie:

a) terminu i miejsca egzaminu,

b) członków Komisji do przeprowadzenia egzaminu w danym terminie;

3) powiadomienie właściwych organów ewidencyjnych o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych osób;

4) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o opracowanie pytań egzaminacyjnych;

5) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o weryfikację pytań egzaminacyjnych przez niezależnych ekspertów;

6) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o zawarcie umów:

– z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy, w którym będzie przeprowadzony egzamin,

– z odpowiednim podmiotem na wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu,

– związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania komputerowego niezbędnego do pracy Komisji,

– innych związanych z wykonywaniem zadań Komisji,

7) omawianie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu oraz jego przebiegu;

8) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołu egzaminacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 3,

b) rozliczenia egzaminu,

c) korespondencji związanej z pracą Komisji;

9) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o zatwierdzenie pod względem merytorycznym kosztów prowadzenia działalności Komisji i jej obsługi oraz zwrotu stanowiących dochód budżetu państwa wpłat dokonanych przez kandydatów na instruktorów i instruktorów;

10) przekazywanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do dnia 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły;

11) przechowywanie banku pytań egzaminacyjnych oraz testów, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia;

12) organizacja szkoleń członków Komisji.

2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) udział w egzaminach i szkoleniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji;

2) określenie przed egzaminem kryteriów, o których mowa w § 25 ust. 3 rozporządzenia;

3) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy.

3. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie listy osób zgłoszonych na egzamin;

2) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych;

3) sporządzenie rozliczenia finansowego egzaminu;

4) udzielanie informacji o działalności Komisji;

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.

§ 6. Przed rozpoczęciem egzaminu Komisja przeprowadza procedurę określoną w § 25 ust. 3 rozporządzenia. Ustalone kryteria przeprowadzenia egzaminu Komisja odnotowuje w protokole egzaminacyjnym a następnie informuje o nich osoby przystępujące do egzaminu.

§ 7. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego członek Komisji:

1) Sprawdza:

a) na podstawie prawa jazdy, ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem,

b) w przypadku osób wpisanych do ewidencji instruktorów techniki jazdy, na podstawie świadectwa instruktora techniki jazdy posiadanie uprawnień instruktora techniki jazdy,

c) na podstawie dowodu osobistego, karty pobytu lub paszportu, zgodność danych z danymi zawartymi w protokole egzaminacyjnym;

2) wydaje osobie egzaminowanej test oraz druk arkusza egzaminacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2;

3) omawia zasady przebiegu egzaminu teoretycznego.

2. Po zakończeniu egzaminu teoretycznego członek Komisji odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z arkuszami egzaminacyjnymi, a następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje do arkuszy dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu, liczbę uzyskanych punktów, wynik egzaminu oraz potwierdza go podpisem.

§ 8. 1. Osoby uczestniczące w opracowywaniu i weryfikacji pytań egzaminacyjnych oraz ustalaniu i przechowywaniu testów egzaminacyjnych, jak również członków Komisji obowiązuje zasada poufności w zakresie opracowania, przechowywania pytań oraz przeprowadzania egzaminu.

2. Pytania egzaminacyjne po ich zatwierdzeniu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej umieszcza się w banku pytań, o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia.

3. Na podstawie banku pytań Komisja przygotowuje zestawy testów egzaminacyjnych dla wszystkich osób przystępujących do egzaminu w danym terminie.

4. Zestawy testów egzaminacyjnych opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych stosowanych w przypadku, o których mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia, przechowuje się do czasu egzaminu w zapieczętowanych kopertach.

5. W przypadku naruszenia zasady poufności dotyczącej przeprowadzenia egzaminu, Komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

6. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu.

§ 9. 1. W trakcie egzaminu osoba egzaminowana nie może opuszczać sali egzaminacyjnej, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków za zgodą Komisji.

2. Podczas egzaminu zabrania się:

1) korzystania z pomocy innych osób;

2) pomagania innym osobom egzaminowanym;

3) korzystania ze środków łączności;

4) zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej;

5) rozmów lub jakiejkolwiek innej formy komunikacji między osobami egzaminowanymi.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przez osoby egzaminowane podczas trwania egzaminu, przewodniczący Komisji może przerwać egzamin dla tej osoby egzaminowanej i wezwać ją do opuszczenia sali. W takim przypadku wynik egzaminu dla tej osoby egzaminowanej jest negatywny.

4. Osoba egzaminowana informuje Komisję o chęci zgłaszania zapytania lub wątpliwości przez podniesienie ręki. W takim przypadku członek Komisji podchodzi do osoby egzaminowanej, zapoznaje się ze zgłoszeniem i udziela odpowiedzi w zakresie sposobu i zasad przeprowadzania egzaminu.

5. W przypadku naruszenia warunków prawidłowego przeprowadzenia egzaminu przez osoby egzaminowane, przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o odwołaniu egzaminu w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu, jeżeli naruszenie to wpłynęło na prawidłowość przebiegu egzaminu.

6. W przypadku odwołania egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 5, opłatę za egzamin zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym lub podlega ona zwrotowi osobom egzaminowanym na ich pisemny wniosek. Opłata nie podlega zwrotowi osobie egzaminowanej, która naruszyła warunki prawidłowego przeprowadzenia egzaminu.

§ 10. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego członek Komisji:

1) sprawdza:

a) na podstawie prawa jazdy, ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem,

b) na podstawie świadectwa instruktora techniki jazdy posiadanie uprawnień instruktora techniki jazdy,

c) na podstawie dowodu osobistego, karty pobytu lub paszportu, zgodność danych z danymi zawartymi w protokole egzaminacyjnym;

2) omawia przebieg egzaminu praktycznego.

§ 11. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie części praktycznej egzaminu przeprowadza się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

§ 12. 1. Wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu każdego z nich i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny;

3) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

2. Protokoły egzaminacyjne archiwizuje się w sposób określony w odrębnych przepisach.

3. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego, arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne, o których mowa w § 7 ust. 2, przechowuje sekretarz Komisji przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum zakładowego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

4. Informacja, o której mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia przewodniczący Komisji przekazuje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

§ 13. 1. Komisja prowadzi ewidencję protokołów egzaminacyjnych.

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Materiały mogą być powielane przy użyciu sprzętu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub innego będącego w posiadaniu Komisji.


Objaśnienia do załącznika nr 1:

Wniosek należy wypełnić alfabetycznie, w formie wydruku komputerowego wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

1. W rubryce 2 należy wpisać nazwisko i imię oraz wyróżnik województwa stosowany przy rejestracji pojazdów.

2. W rubryce 4 należy wpisać adres stałego zameldowania.

3. W rubryce 5 status osoby należy wpisać w postaci litery:

– „K” jeżeli osoba nie posiada uprawnień do szkolenia,

– „R” jeżeli osoba rozszerza zakres posiadanych uprawnień do szkolenia.

4. W rubryce 6 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy z zakresu (A, B, B+E, C, C+E, D, D+E)

– w wierszu oznaczonym literą „K” – posiadane przez osobę uprawnienia do kierowania pojazdami,

– w wierszu oznaczonym literą „I” – posiadane przez osobę uprawnienia do szkolenia.

5. W rubryce 7 należy wpisać oznaczenia rodzaju odbytego szkolenia

– P” – podstawowe,

– „D” – uzupełniające.

6. W rubryce 8 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy odpowiednio do z zakresu odbytego szkolenia.

7. W rubryce 9 należy wpisać adres jednostki szkolącej w podanym zakresie szkolenia.

8. W rubryce 10 należy podać datę i nr zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

9. W rubryce 11 należy wpisać litery (A, B, B+E, C, C+E, D, D+E) określające rodzaj uprawnienia, w zakresie, którego osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu przeprowadzonego przez Komisję Egzaminacyjną, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął 1 rok.

10. W rubryce 12 przy odpowiedniej kategorii prawa jazdy należy wpisać:

– znak „+” jeżeli osoba przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia,

– znak „-” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

11. W rubryce 13 i 15 należy wpisać:

– cyfry określające wysokość opłat wniesionych przez osobę za sprawdzenie jej teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w określonym rodzaju uprawnienia,

– znak „0” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

12. W rubryce 14 i 16 należy wpisać cyfry określające łączną wysokość opłat za część teoretyczną i praktyczną egzaminu.

13. W rubryce 18 należy wpisać adresata (np. MTBiGM) i datę dokonania wpłaty (np. 01.07.13).

Wysokość opłat jest określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. poz. 91).


Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

V4 Legal

V4 Legal to nowoczesna kancelaria działająca na terenie Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »