| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) dotyczących wyposażenia morskiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) oraz art. 1 lit. b Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319, z 1986 r. Nr 35, poz. 177 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), oraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173 i 1174), podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przyjęła w dniu:

1) 17 listopada 2008 r. Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 638 – Tymczasowe wytyczne stosowania Kodeksu technicznego NOx 2008;

2) 12 listopada 2008 r. Cyrkularz IMO MEPC.1/Circ. 643 – Zharmonizowane wdrożenie znowelizowanych wytycznych oraz wymagań dla urządzeń do zapobiegania zanieczyszczeniom z przestrzeni zęz maszynowych statków podczas procesu zatwierdzania typu;

3) 30 października 2007 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1242 – Wytyczne zatwierdzania stałych systemów wykrywania pożaru i pożarowych instalacji gaśniczych dla balkonów kabinowych;

4) 10 czerwca 2009 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1312 – Poprawione wytyczne do wykonywania, kryteriów dotyczących testów oraz przeglądów dla koncentratów pianowych stałych instalacji gaśniczych;

5) 11 czerwca 2009 r. Cyrkularz IMO MSC.1/Circ.1317 – Stosowanie zatwierdzeń dla istniejących instalacji zgodnie ze znowelizowanymi wytycznymi w zakresie zatwierdzania stałych gazowych instalacji gaśniczych równoważnych do wymaganych przez Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu (MSC.1/Circ.848);

6) 26 czerwca 2001 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1016 – Stosowanie wymagań prawidła III/26 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczących szybkich łodzi ratowniczych i urządzeń ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro;

7) 17 czerwca 2003 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1094 – Stosowanie wymagań prawidła III/26 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczących szybkich łodzi ratowniczych na statkach pasażerskich ro-ro;

8) 30 października 2007 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1239 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, dotyczące ochrony przeciwpożarowej;

9) 3 czerwca 2008 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1275 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, w zakresie ilości i rozmieszczenia na statku przenośnych środków gaśniczych;

10) 30 maja 2008 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1276 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

11) 4 lipca 1983 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.353 – Znowelizowane wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego uzupełnione MSC/Cir.387;

12) 3 lipca 2002 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.387 – Znowelizowane wytyczne dotyczące instalacji gazu obojętnego;

13) 10 maja 1988 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.450 Rev.1 – Czynniki brane pod uwagę podczas projektowania elementów wentylacji zbiorników ładunkowych;

14) 9 maja 1988 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.485 – Ujednolicone interpretacje dotyczące wymagań dla instalacji gazu obojętnego spełniających wymagania Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

15) 5 stycznia 1995 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.670 – Wytyczne dotyczące eksploatacji oraz kryteria prób i przeglądów koncentratów pianowych dla stałych instalacji gaśniczych;

16) 30 grudnia 1994 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.677 – Poprawione wymagania dotyczące projektowania, prób i umiejscowienia urządzeń zapobiegających przedostawaniu się płomienia do zbiorników ładunkowych na zbiornikowcach;

17) 12 lipca 1996 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.731 – Znowelizowane czynniki brane pod uwagę przy projektowaniu zbiorników podczas wentylacji oraz wpuszczeniu gazów;

18) 2 stycznia 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.773 – Urządzenia do podejmowania pilota;

19) 30 czerwca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.809 – Zalecenia dotyczące namiotowych dwustronnych tratw ratunkowych, samoodwracalnych tratw ratunkowych i szybkich łodzi ratowniczych, łącznie z testami na pasażerskich statkach ro-ro;

20) 30 czerwca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.810 – Wytyczne dla środków ratunkowych na statkach pasażerskich ro-ro;

21) 8 lipca 1997 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.811 – Urządzenia umożliwiające spłynięcie tratw ratunkowych;

22) 12 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.847 – Interpretacje do niesprecyzowanych określeń i nazewnictwa użytego w rozdziale II-2 Konwencji Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

23) 8 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.848 – Znowelizowane wytyczne zatwierdzania elementów równoważnych stałych gazowych instalacji gaśniczych, jak podano w rozdziale II-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, dla przedziałów maszynowych i pomieszczeń pompowni ładunkowych;

24) 8 czerwca 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.849 – Wytyczne dotyczące wykonania, umiejscowienia i użytkowania awaryjnych, ucieczkowych aparatów oddechowych (EEBDs);

25) 22 maja 1998 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.862 – Wyjaśnienia dotyczące niektórych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń systemu GMDSS;

26) 4 czerwca 1999 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.912 – Interpretacje wymagań dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich;

27) 4 czerwca 1999 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.913 – Wytyczne dotyczące zatwierdzania elementów stałych lokalnych instalacji gaśniczych wodnych dla przedziałów maszynowych kategorii „A”;

28) 13 lutego 2001 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ. 980 – Ujednolicona ocena morskich środków ratowniczych i formularze dla prób tych środków;

29) 15 września 2003 r. Cyrkularz IMO MSC/Circ.1102 – Interpretacje Kodeksu jednostek szybkich (HSC Code 2000) oraz Rozdziału X Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

30) 22 października 2007 r. Cyrkularz IMO SN.1/Circ. 266 – Obsługa oprogramowania systemu zobrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS);

31) 25 października 1967 r. Rezolucję IMO A.123(V) – Zalecenia dla stałych systemów gaśniczych dla pomieszczeń kategorii specjalnych;

32) 20 listopada 1973 r. Rezolucję IMO A.278(VIII) – Dodatek do zaleceń dla wymagań techniczno-eksploatacyjnych dotyczących radarowych urządzeń nawigacyjnych;

33) 12 listopada 1975 r. Rezolucję IMO A.342(IX) – Zalecenia do wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla pilotów automatycznych;

34) 14 listopada 1977 r. Rezolucję IMO A.382(X) – Kompasy magnetyczne: normy dotyczące eksploatacji i wykonania;

35) 14 listopada 1977 r. Rezolucje IMO A.385(X) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF;

36) 15 listopada 1979 r. Rezolucję IMO A.424(XI) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów;

37) 17 listopada 1983 r. Rezolucję IMO A.524(13) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiornika nasłuchowego VHF;

38) 17 listopada 1983 r. Rezolucję IMO A.530(13) – Użycie transponderów radarowych do celów poszukiwawczych i ratowniczych;

39) 20 listopada 1985 r. Rezolucję IMO A.567(14) – Wymagania dotyczące instalacji gazu obojętnego na chemikaliowcach;

40) 20 listopada 1985 r. Rezolucję IMO A.570(14) – Uznawanie naziemnych stacji okrętowych;

41) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.658(16) – Zalecenia dotyczące oznakowania środków ratunkowych taśmami odblaskowymi;

42) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.662(16) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do zwalniania i uruchamiania samopływających radiopław ratunkowych;

43) 19 października 1989 r. Rezolucję IMO A.664(16) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do odbioru rozszerzonych wywołań grupowych;

44) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.687(17) – Wymagania dotyczące badań pożarowych dla określenia zapalności wstępnych (gruntowych) powłok malarskich pokładów;

45) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.694(17) – Ogólne wymagania dla urządzeń radiowych stanowiących część systemu GMDSS i dla elektronicznych pomocy nawigacyjnych;

46) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.696(17) – Wymagania homologacyjne dla radiopław ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących w systemie COSPAS-SARSAT;

47) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.699(17) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu powiadamiania i koordynacji morskich informacji o bezpieczeństwie z wykorzystaniem krótkofalowej wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej;

48) 6 listopada 1991 r. Rezolucję IMO A.700(17) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń wysokopasmowej telegrafii dalekopisowej HF do odbioru ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz informacji pilnych dla statku (MSI);

49) 4 listopada 1993 r. Rezolucję IMO A.752(18) – Wytyczne do oceny, badania i stosowania elementów systemu oświetlenia dolnego na statkach pasażerskich;

50) 4 listopada 1993 r. Rezolucję IMO A.753(18) – Wytyczne do stosowania przewodów z materiałów innych niż stal na statkach;

51) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.800(19) – Znowelizowane wytyczne do zatwierdzania systemów tryskaczowych równoważnych do podanych w prawidle II-2/12 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu;

52) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.802(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla transponderów radarowych dla jednostek ratunkowych do stosowania w akcjach poszukiwania i ratownictwa;

53) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.803(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń radiowych VHF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania;

54) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.804(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF do łączności fonicznej i cyfrowego selektywnego wywołania;

55) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.806(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla okrętowych urządzeń radiowych MF/HF do łączności fonicznej, wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej i cyfrowego selektywnego wywołania;

56) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.807(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych INMARSAT-C do nadawania i łączności dalekopisowej;

57) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.808(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla naziemnych stacji okrętowych dla łączności dwukierunkowej;

58) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.809(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonów VHF do łączności dwukierunkowej z jednostkami ratowniczymi;

59) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.810(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla samopływających radiopław ratunkowych (EPIRB) wykorzystujących łączność satelitarną pracujących na częstotliwości 406 MHz;

60) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.817(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla systemu map elektronicznych i informacji nawigacyjnej (ECDIS);

61) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.818(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla odbiorników systemu Loran-C i Czajka;

62) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.820(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne urządzeń radarowych na jednostkach szybkich;

63) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.821(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla żyrokompasów montowanych na jednostkach szybkich;

64) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.822(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla automatycznych pilotów na jednostkach szybkich;

65) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.823(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radarowych automatycznych systemów akwizycji i śledzenia ech (ARPA);

66) 23 listopada 1995 r. Rezolucję IMO A.824(19) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do pomiaru prędkości i przebytej drogi;

67) 27 listopada 1997 r. Rezolucję IMO A.861(20) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych rejestratorów danych z podróży (VDRs);

68) 25 listopada 1999 r. Rezolucję IMO A.889(21) – Urządzenia do podejmowania pilota;

69) 5 grudnia 2003 r. Rezolucję IMO A.951(23) – Znowelizowane wytyczne dotyczące morskich gaśnic przenośnych;

70) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.103(49) – Wytyczne dla procedury weryfikacji NOx na statku z wykorzystaniem metody bezpośredniego pomiaru i kontroli;

71) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.107(49) – Znowelizowane wytyczne oraz wymagania techniczne dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniom pochodzącym z zęz statkowych;

72) 18 lipca 2003 r. Rezolucję IMO MEPC.108(49) – Znowelizowane wytyczne i wymagania techniczne dla systemów kontrolno-pomiarowych zrzutu oleju dla zbiornikowców olejowych;

73) 13 października 2006 r. Rezolucję IMO MEPC.159(55) – Zmienione wytyczne w sprawie zastosowania norm oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych;

74) 4 kwietnia 2008 r. Rezolucję IMO MEPC.170(57) – Wytyczne dla okrętowych systemów oczyszczania gazów spalinowych;

75) 10 października 2008 r. Rezolucję IMO MEPC.177(58) – Zmiany do Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenku azotu z okrętowych silników wysokoprężnych (Kodeks techniczny NOx 2008);

76) 3 grudnia 1976 r. Rezolucję IMO MEPC.2(VI) – Zalecenia dotyczące międzynarodowych norm czystości dla usuwanych ścieków oraz wytyczne dotyczące konstrukcji i prób oczyszczalni ścieków fekalnych;

77) 13 czerwca 1980 r. Rezolucję IMO MEPC.5(XIII) – Wymagania dla wykrywaczy powierzchni rozdziału olej/woda;

78) 25 września 1997 r. Rezolucję IMO MEPC.76(40) – Standardowe wymagania techniczne dla spalarek okrętowych;

79) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC. 112(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych satelitarnego systemu określania pozycji (GPS);

80) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC. 113(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych urządzeń odbiorczych systemu GLONASS;

81) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.114(73) – Znowelizowane warunki techniczne dla okrętowych różnicowych urządzeń odbiorczych DGPS i DGLONASS morskich radiopław;

82) 1 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.116(73) – Warunki techniczne układu przekazywania informacji o kursie;

83) 3 czerwca 2003 r. Rezolucję IMO MSC.148(77) – Znowelizowane wymagania dla urządzeń do odbioru morskich informacji bezpieczeństwa w wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej;

84) 3 czerwca 2003 r. Rezolucję IMO MSC.149(77) – Znowelizowane wymagania techniczne dla przenośnych aparatów UKF przeznaczonych do środków ratunkowych;

85) 17 maja 2004 r. Rezolucję IMO MSC.163(78) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla statkowych uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR);

86) 17 maja 2004 r. Rezolucję IMO MSC.164(78) – Wymagania dla reflektorów radarowych instalowanych na statku po dniu 1 lipca 2005 r.;

87) 6 grudnia 2004 r. Rezolucję IMO MSC.191(79) – Standardy do przedstawiania informacji nawigacyjnych na statku – wyświetlacze nawigacyjne;

88) 6 grudnia 2004 r. Rezolucję IMO MSC. 192(79) – Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla wyposażenia radarowego;

89) 12 maja 2006 r. Rezolucję IMO MSC.214(81) – Poprawki do standardów okrętowych rejestratorów danych podróży (VDR) oraz uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR);

90) 8 grudnia 2006 r. Rezolucję IMO MSC.224(VII) – Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla echosond;

91) 5 grudnia 2006 r. Rezolucję IMO MSC.232(82) – Znowelizowane wymagania dla systemów obrazowania map elektronicznych i informacji (ECDIS);

92) 8 października 2007 r. Rezolucję IMO MSC.253(83) – Wymagania dla świateł nawigacyjnych, kontrolek oraz wyposażenia wspomagającego;

93) 20 maja 1994 r. Rezolucję IMO MSC.36(63) – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 1994);

94) 11 maja 1995 r. Rezolucję IMO MSC.44(65) – Wymagania dla stałych instalacji tryskaczowych na jednostkach szybkich;

95) 4 czerwca 1996 r. Rezolucję IMO MSC.48(66) – Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA);

96) 5 grudnia 1996 r. Rezolucję IMO MSC.61(67) – Międzynarodowy kodeks stosowania procedur prób ogniowych (Kodeks FTP);

97) 4 grudnia 1996 r. Rezolucję IMO MSC.64(67) – Zalecenia dla nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemu mostka zintegrowanego;

98) 12 maja 1998 r. Rezolucję IMO MSC.74(69) – Przyjęcie nowych i poprawionych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla systemów automatycznej identyfikacji;

99) 8 grudnia 1998 r. Rezolucję IMO MSC.80(70) – Przyjęcie nowych wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla łączności radiowej statków w operacjach SAR;

100) 11 grudnia 1998 r. Rezolucję IMO MSC.81(70) – Próby środków ratunkowych;

101) 22 maja 2000 r. Rezolucję IMO MSC.94(72) – Warunki techniczne dla noktowizorów przeznaczonych na jednostki szybkie (HSC);

102) 22 maja 2000 r. Rezolucję IMO MSC.96(72) – Poprawki do warunków wykonania urządzeń do pomiarów prędkości i przebytej drogi;

103) 5 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.97(73) – Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC, 2000);

104) 5 grudnia 2000 r. Rezolucję IMO MSC.98(73) – Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS);

105) 18 czerwca 2001 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1006 – Wytyczne do procedury prób ogniowych materiałów trudno palnych przeznaczanych do budowy łodzi ratunkowych;

106) 28 maja 2002 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1036 – Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowego kodeksu stosowania procedur prób ogniowych (FTP Code) i związanych z nim metod badań pożarowych;

107) 2 czerwca 2004 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.1120 – Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 Konwencji SOLAS, Kodeksów FSS i FTP oraz do związanych z nimi procedur prób ogniowych;

108) 4 czerwca 1999 r. Rezolucję IMO MSC/Circ.922 – Warunki techniczne wykonania i prób pasów ratunkowych z ochroną cieplną.

§ 2.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) przyjął następujące zalecenia:

1) ITU-R M.1173 (10/95) – Charakterystyka techniczna nadajników jednowstęgowych wykorzystywanych dla radiotelefonii w paśmie między 1 606,5 kHz (1 605 Region 2) i 4 000 kHz oraz między 4 000 kHz i 27 500 kHz w morskiej służbie ruchomej;

2) ITU-R M.1177-3 (06/03) – Techniki pomiarów niepożądanych emisji systemów radarowych;

3) ITU-R M.1371-3 (06/07) – Charakterystyka techniczna automatycznego systemu identyfikacji stosującego wielokrotny dostęp z podziałem czasu w paśmie VHF w morskiej służbie ruchomej;

4) ITU-R M.476-5 (10/95) – Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystywane w morskiej służbie ruchomej;

5) ITU-R M.489-2 (10/95) – Charakterystyka techniczna urządzeń radiotelefonicznych VHF pracujących w morskiej służbie ruchomej z odstępem między kanałami 25 kHz;

6) ITU-R M.491-1 (07/86) – Przetwarzanie numeru identyfikacyjnego na identyfikatory dla wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej;

7) ITU-R M.492-6 (10/95) – Procedury eksploatacyjne przy stosowaniu urządzeń telegrafii dalekopisowej w morskiej służbie ruchomej;

8) ITU-R M.493-12 (03/07) – System cyfrowego selektywnego wywołania stosowany w morskiej służbie ruchomej;

9) ITU-R M.540-2 (06/90) – Eksploatacyjne i techniczne charakterystyki systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszania ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statków;

10) ITU-R M.541-8 (10/97) – Procedury operacyjne stosowane przy obsłudze urządzeń cyfrowego selektywnego wywołania w morskiej służbie ruchomej;

11) ITU-R M.542.1 (07/82) – Łączność wewnętrzna na statku za pomocą radiotelefonu przenośnego;

12) ITU-R M.625-3 (10/95) – Urządzenia wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej wykorzystujące identyfikację automatyczną w morskiej służbie ruchomej;

13) ITU-R M.628-3 (11/93) – Charakterystyka techniczna transpondera radarowego wykorzystywanego do poszukiwania i ratowania;

14) ITU-R M.633-2 (05/00) – Charakterystyka satelitarnej transmisji radiopławy ratunkowej (EPIRB) pracującej w paśmie 406 MHz z wykorzystaniem satelitów na orbitach biegunowych;

15) ITU-R M.688 (06/90) – Charakterystyka techniczna systemu wąskopasmowej telegrafii dalekopisowej do rozgłaszania morskich informacji bezpieczeństwa na pełnym morzu w paśmie wysokich częstotliwości i poprzez system NAVTEX;

16) ITU-R M.689-2 (11/93) – Międzynarodowe morskie systemy radiotelefoniczne VHF z automatycznymi urządzeniami DSC;

17) ITU-R M.690-1 (10/95) – Charakterystyka techniczna radiopławy ratunkowej (EPIRB) wykorzystującej łączność satelitarną o częstotliwości fali nośnej 121,5 MHz i 243 MHz.

§ 3.

Przepisy, o których mowa w § 1 i § 2, znajdują się w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. Z. Rynasiewicz

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »