REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 30

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 i art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa zasady i tryb wykonywania kontroli zarządczej w działach administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, a w szczególności:

1) obowiązki w zakresie kontroli zarządczej:

a) członków Kierownictwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

b) kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

c) kierowników jednostek podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych,

d) Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

e) Zespołu Audytu Wewnętrznego;

2) szczegółowy tryb sporządzania dokumentów dotyczących kontroli zarządczej i ich wzory.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

2) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) DKSiW – rozumie się przez to Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa;

4) działach – rozumie się przez to działy administracji rządowej: administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

5) efektywności – rozumie się przez to relacje między osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami;

6) jakości – rozumie się przez to stopień, w jakim zbiór nieodłącznych właściwości spełnia wymagania, w tym zgodności działań z przyjętymi standardami, wytycznymi, procedurami itp.;

7) jednostkach – rozumie się przez to urzędy obsługujące organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;

8) Kierownictwie Ministerstwa – rozumie się przez to Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

9) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

10) kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to dyrektorów departamentów i biur Ministerstwa;

11) komórce nadzorującej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa sprawującą nadzór, w imieniu Ministra, nad jednostkami;

12) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Ministerstwa, wymienioną w statucie Ministerstwa;

13) kontroli zarządczej – rozumie się przez to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

14) mechanizmach kontroli – rozumie się przez to wbudowane w proces lub system zasady, mające na celu racjonalne zapewnienie realizacji celów i zadań jednostki, zgodnie z określonymi standardami działania (procedurami), a także mające ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub zniwelować negatywne skutki już zaistniałego ryzyka;

15) oświadczeniu Ministra o stanie kontroli zarządczej – rozumie się przez to oświadczenie Ministra o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, dla działów, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy;

16) planie działalności Ministra – rozumie się przez to plan działalności Ministra na rok następny, dla działów, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

17) pracowniku – rozumie się przez to członków korpusu służby cywilnej oraz osoby spoza korpusu służby cywilnej zatrudnione w Ministerstwie;

18) procedurze – rozumie się przez to sposób realizacji zadania (standard), załatwienia sprawy, realizacji projektu, zalecony przez kierownictwo Ministerstwa lub jednostki w wewnętrznych uregulowaniach, stanowiący dla pracowników wymagany sposób postępowania;

19) ryzyku – rozumie się przez to możliwość zaistnienia zdarzenia, które negatywnie wpłynie na osiągnięcie celów i zadań;

20) skuteczności – rozumie się przez to stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane, a planowane wyniki osiągnięte;

21) sprawozdaniu z wykonania planu działalności Ministra – rozumie się przez to sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni, dla działów, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy;

22) standardach kontroli zarządczej – rozumie się przez to standardy kontroli zarządczej, o których mowa w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84);

23) zarządzaniu ryzykiem – rozumie się przez to procedury i polityki oraz skoordynowane działania, podejmowane zarówno przez Kierownictwo Ministerstwa, kierownictwo jednostki, jak i pracowników, które poprzez identyfikację i analizę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań.

§ 3.

Kierownictwo Ministerstwa i kierownicy jednostek są odpowiedzialni za doskonalenie systemu kontroli zarządczej w działach, który jest procesem ciągłym, realizowanym w ramach wniosków wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostek w działach, jak również oceny funkcjonowania rozwiązań, określonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4.

1. Minister, Dyrektor Generalny Ministerstwa oraz kierownicy jednostek organizują kontrolę zarządczą odpowiednio w Ministerstwie oraz w jednostkach, którymi kierują, określając szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej oraz niniejsze zarządzenie.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych realizują standardy kontroli zarządczej i zapewniają ich wykonywanie przez pracowników kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

3. Zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej uwzględniają w szczególności:

1) sposób przygotowywania propozycji celów i zadań do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym;

2) sposób monitorowania realizacji celów i zadań oraz osoby odpowiedzialne za ten proces;

3) metody zarządzania ryzykiem, w tym sposób dokonywania oceny ryzyka i monitorowania obszarów krytycznych z punktu widzenia zapewnienia ciągłości działalności jednostek;

4) zapewnienie efektywnego przepływu potrzebnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej Ministerstwa oraz w obrębie działów administracji rządowej, mających wpływ na osiąganie celów i realizację zadań, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym, w odpowiedniej formie i czasie;

5) sposób sprawowania nadzoru nad działaniami podejmowanymi w celu minimalizacji ryzyk do akceptowanego poziomu;

6) sposób przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, wynikających z kodeksu etyki zawodowej służby cywilnej oraz kodeksów etyki zawodowej, których sygnatariuszami są jednostki lub do przestrzegania których zobowiązują odrębne przepisy;

7) sposób ochrony wszelkich zasobów wykorzystywanych przez Ministerstwo i jednostki niezależnie od tytułu prawnego, w związku z wykonywanymi zadaniami.

4. Zarządzanie ryzykiem w Ministerstwie odbywa się zgodnie z polityką zarządzania ryzykiem, określoną odrębną procedurą.

§ 5.

1. Kierownictwo Ministerstwa nadzoruje funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach oraz w komórkach organizacyjnych, wobec których wykonuje czynności nadzorcze.

2. Kierownicy jednostek odpowiadają za funkcjonowanie kontroli zarządczej w podległych sobie jednostkach.

§ 6.

W zakresie systemu kontroli zarządczej do zadań DKSiW należy:

1) koordynacja działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie oraz w działach, w tym z zakresu opracowania planów działalności Ministra oraz sprawozdań z ich wykonania, w szczególności zobowiązanie kierowników jednostek w działach do corocznego sporządzania planu działalności i sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

2) dokonywanie corocznych przeglądów oraz oceny stosowania i adekwatności systemu kontroli zarządczej.

Rozdział 2

Przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień

§ 7.

1. Kierownictwo Ministerstwa, kierownicy jednostek i kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za tworzenie kultury organizacyjnej, która będzie wspierała osiąganie przez komórkę organizacyjną i jednostkę zakładanych celów, promowała wysokie standardy pracy oraz etyczne postępowanie w kontaktach z innymi podmiotami jak i z własnymi pracownikami.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadań służbowych w ramach stosunku pracy wystąpi konflikt interesów lub może dojść do konfliktu interesów, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym, na piśmie, bezpośredniego przełożonego.

§ 8.

Za właściwe ukształtowanie środowiska wewnętrznego odpowiada Dyrektor Generalny Ministerstwa, kierownicy lub dyrektorzy generalni jednostek i kierownicy komórek organizacyjnych poprzez:

1) zapewnienie transparentnego procesu zatrudniania pracowników, który gwarantuje przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz szczególnych regulacji i procedur wewnętrznych, gwarantujących wybór najlepszego kandydata na stanowisko;

2) stosowanie obowiązujących zasad wynagradzania, premiowania, nagradzania i awansowania pracowników;

3) okresowe przeprowadzanie przez bezpośrednich przełożonych ocen pracowników, uwzględniających stopień spełniania wymagań określonych dla stanowiska w zakresie umiejętności i wiedzy;

4) zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników przez przeprowadzanie szkoleń i umożliwianie doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.

§ 9.

1. Minister, Dyrektor Generalny Ministerstwa, kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych, odpowiadają, w zakresie swojej właściwości, za tworzenie struktury organizacyjnej oraz aktualizowanie dokumentów dotyczących tej struktury, kierując się standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. W przypadku, gdy realizacja celu, zadań, procesu lub projektu wymaga współpracy więcej niż jednej komórki organizacyjnej lub jednostki, mogą być powoływane zespoły zadaniowe.

3. W skład zespołu zadaniowego mogą być włączani pracownicy Ministerstwa, jednostek, a także osoby niezatrudnione w tych podmiotach.

4. Minister albo kierownik jednostki powołuje zespół zadaniowy, wyznaczając zadania zespołu zadaniowego, a także termin ich realizacji.

5. Przewodniczącego zespołu zadaniowego wyznacza Minister albo kierownik jednostki, określając jednocześnie kompetencje przewodniczącego oraz przysługujące mu uprawnienia odpowiednio wobec komórek organizacyjnych albo jednostek.

§ 10.

Minister, Dyrektor Generalny Ministerstwa i kierownicy jednostek delegując uprawnienia kierują się następującymi zasadami:

1) zakres, sposób i możliwość delegowania uprawnień poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom musi być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania, częstotliwości podejmowania (decyzje strategiczne i decyzje o bieżącym charakterze), ryzyka z nimi związanego oraz zakresu ponoszonej odpowiedzialności;

2) powierzanie uprawnień dokonywane jest w formie pisemnej, a ich przyjęcie dla swej ważności wymaga potwierdzenia podpisem przez osobę przyjmującą.

Rozdział 3

Plan działalności i sposób jego realizacji

§ 11.

1. W Ministerstwie jest opracowywany plan działalności, obejmujący cele i zadania Ministra i jednostek.

2. Plan działalności opracowuje się zgodnie z głównymi kierunkami, założeniami i priorytetami dla poszczególnych działów, określonymi przez Ministra do dnia 30 września każdego roku, które obejmują swoim zakresem tematykę poszczególnych działów. Informację o określeniu przez Ministra głównych kierunków, założeń i priorytetów dla poszczególnych działów dyrektor DKSiW przekazuje niezwłocznie do komórek organizacyjnych i jednostek.

3. Główne kierunki, założenia i priorytety dla poszczególnych działów są również uwzględniane przy planowaniu budżetu, w tym budżetu zadaniowego.

§ 12.

1. W celu zapewnienia koordynacji w zakresie planowania działalności poszczególnych działów dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych i kierownikom jednostek informacje o celach, zadaniach i miernikach przyjętych do projektu budżetu zadaniowego na rok następny, po uprzednim przekazaniu projektu tego budżetu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych, według swojej właściwości, na podstawie określonych przez Ministra kierunków, założeń i priorytetów, proponują cele, mierniki i zadania do projektu planu działalności Ministra i w terminie do dnia 10 października każdego roku przedstawiają je do akceptacji właściwego członka Kierownictwa Ministerstwa.

3. Określając cele należy zapewnić, aby były one adekwatne, wymierne, osiągalne i określone w czasie.

4. Cele powinny być mierzalne w kontekście skuteczności i jakości, a jeżeli to jest zasadne również z uwzględnieniem efektywności i oszczędności.

5. Zaakceptowane propozycje, o których mowa w ust. 2, są przesyłane do DKSiW do dnia 15 października każdego roku.

6. DKSiW na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w ust. 5, przy uwzględnieniu projektu budżetu, w terminie do dnia 20 października każdego roku opracowuje projekt planu działalności Ministra i przekazuje członkom Kierownictwa Ministerstwa oraz kierownikom komórek organizacyjnych Ministerstwa. Na etapie opracowania projektu planu działalności Ministra, dyrektor DKSiW, jeżeli jest to niezbędne, prowadzi konsultacje i uzgodnienia z kierownikami komórek organizacyjnych i członkami Kierownictwa Ministerstwa.

7. Dyrektor DKSiW przekazuje kierownikom jednostek projekt planu działalności Ministra wraz z informacją o głównych kierunkach, założeniach i priorytetach, dla poszczególnych działów, określonych przez Ministra, celem zgłoszenia uwag. Na zgłoszenie uwag dyrektor DKSiW wyznacza termin nie dłuższy niż 3-dniowy. Ewentualne uwagi kierownik jednostki przekazuje do dyrektora komórki nadzorującej Ministerstwa. Kierownik komórki nadzorującej Ministerstwa, po rozpatrzeniu uwag kierownika jednostki, przekazuje do DKSiW projekt planu działalności uwzględniający ww. uwagi lub w przypadku ich nieuwzględnienia – stanowisko uzasadniające odmowę.

8. Projekt planu działalności Ministra jest przedstawiany przez DKSiW do podpisu Ministra w terminie do dnia 27 października każdego roku, a następnie przekazywany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

9. W przypadku, gdy projekt, o którym mowa w ust. 8, nie zostanie przez Ministra podpisany, dyrektor DKSiW wprowadza do niego stosowne zmiany, przeprowadzając konsultacje i uzgodnienia, o których mowa w ust. 6.

10. W przypadku przekazania uwag do projektu planu działalności przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, dyrektor DKSiW uzgadnia z członkami Kierownictwa Ministerstwa i kierownikami komórek organizacyjnych plan działalności Ministra dla kierowanych działów administracji rządowej.

13. Uzgodniony plan działalności dyrektor DKSiW przedkłada do podpisu Ministra

w terminie do dnia 20 listopada każdego roku.

14. Podpisany plan działalności Ministra, dyrektor DKSiW przekazuje do Biura Ministra w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, a następnie przesyła do komórek organizacyjnych i jednostek.

§ 13.

1. Kierownicy jednostek są zobowiązani do opracowania planu działalności dla swojej jednostki z uwzględnieniem celów, mierników i zadań przyjętych w planie działalności Ministra.

2. Kierownicy jednostek są zobowiązani do przekazania planu działalności, o którym mowa w ust. 1, do komórki nadzorującej i DKSiW, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

3. Plan działalności jednostki niezwłocznie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

§ 14.

1. Kierownicy jednostek, nie później niż do 15 lipca, przesyłają informacje o poziomie realizacji celów i zadań do komórki nadzorującej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie dla osiągnięcia przyjętych celów lub zadania nie są prawidłowo realizowane, kierownik jednostki dołącza do informacji stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych lub naprawczych.

3. Kierownik komórki nadzorującej po przeanalizowaniu otrzymanych informacji dokonuje oceny, czy niezbędne jest powiadomienie nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa, a w uzasadnionych przypadkach, powiadamia o stwierdzonych zagrożeniach.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych, nie później niż do 15 lipca, przesyłają informacje o poziomie realizacji celów bezpośrednio do właściwych członków Kierownictwa Ministerstwa, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy jednostek są zobowiązani do przedstawienia informacji o realizacji celów i zadań wynikających z planu działalności Ministerstwa i jednostek na każde żądanie nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa.

§ 15.

1. Kierownicy jednostek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania komórkom nadzorującym, w terminie do końca lutego każdego roku, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni oraz sprawozdania z wykonania planu działalności jednostki za rok poprzedni.

2. Kierownicy komórek nadzorujących przekazują zweryfikowane sprawozdania, o których mowa w ust. 1, do nadzorującego członka Kierownictwa Ministerstwa i DKSiW, w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do DKSiW, w terminie do dnia 1 marca każdego roku, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni.

4. DKSiW na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra.

5. Podpisane przez Ministra sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra, Biuro Ministra, na wniosek dyrektora DKSiW, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Rozdział 4

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

§ 16.

1. Kierownictwo Ministerstwa i kierownicy jednostek odpowiadają za dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, obejmującego w szczególności: wytyczne, regulaminy, procedury, instrukcje, upoważnienia oraz inne dokumenty wewnętrzne, właściwe do rodzaju zadań, realizowanych przez komórkę organizacyjną i jednostkę, pozwalające na prześledzenie przebiegu procesu decyzyjnego, zidentyfikowanie uczestników tego procesu, zidentyfikowanie punktów kontrolnych i prześledzenie obiegu dokumentów i informacji.

2. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest adekwatna, spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy jednostek są zobowiązani do przeglądu i aktualizacji dokumentacji systemu kontroli zarządczej.

§ 17.

1. Kierownictwo Ministerstwa, kierownicy jednostek i kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani nadzorować wykonanie zadań w celu zapewnienia ich skutecznej, efektywnej, prawidłowej oraz oszczędnej realizacji.

2. Wyniki pracy w obszarach działalności jednostek nadzoruje się zgodnie z zasadami i terminami przyjętymi w tych jednostkach.

3. Kierownictwo Ministerstwa i kierownicy jednostek są zobowiązani do zidentyfikowania obszarów krytycznych, dla których niezbędne jest zachowanie ciągłości działania. Przy identyfikacji obszarów krytycznych należy uwzględnić wyniki analizy ryzyka, a w szczególności takie zdarzenia, dla których ocena prawdopodobieństwa jest na poziomie niskim, a następstw na poziomie bardzo wysokim. Dla obszarów krytycznych należy opracować plany ciągłości działania lub inne dokumenty, określające zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.

§ 18.

1. Dyrektor Generalny Ministerstwa, kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do opracowania szczegółowych mechanizmów kontroli operacji finansowych i gospodarczych, a także mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo elektronicznych baz danych i systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem.

2. Dyrektor Generalny Ministerstwa, kierownicy jednostek oraz kierownicy komórek organizacyjnych mogą powierzyć pracownikom, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów. Przyjęcie odpowiedzialności staje się skuteczne z chwilą pisemnego potwierdzenia tego faktu przez osobę przyjmującą.

Rozdział 5

Bieżąca komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

§ 19.

Kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek są zobowiązani do zapewnienia efektywnych mechanizmów przekazywania informacji, a w szczególności:

1) dostępu do rzetelnej informacji niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych;

2) efektywnego systemu wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.

Rozdział 6

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

§ 20.

1. Kierownictwo Ministerstwa oraz kierownicy jednostek są zobowiązani do bieżącego monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w celu zapewnienia jego skuteczności i efektywności.

2. Kierownictwo Ministerstwa oraz kierownicy jednostek są zobowiązani do corocznego przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej z wykorzystaniem wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2 poz. 11). Wyniki samooceny pozwolą identyfikować mocne strony systemu kontroli zarządczej i te, dla których możliwa lub konieczna jest poprawa, doskonalenie lub rozwój.

§ 21.

Opracowanie polityki zarządzania ryzykiem, w tym metodyki całego procesu zarządzania ryzykiem, których celem będzie usystematyzowanie i ujednolicenie podejścia do zarządzania ryzykiem należy do Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem powołanego Zarządzeniem Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. MAC z dnia 12 lutego 2013 r., poz. 4).

§ 22.

Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadza systematyczną ocenę w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach prowadzonych w Ministerstwie zadań audytowych zapewniających oraz czynności doradczych.

§ 23.

1. Przez uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej należy rozumieć przygotowanie materiałów źródłowych, a w szczególności wyników monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli w celu zapewnienia sporządzenia przez Ministra oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni.

2. Kierownicy jednostek do końca marca każdego roku składają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej jednostek, którymi kierują, do właściwych członków Kierownictwa Ministerstwa za pośrednictwem dyrektorów komórek nadzorujących.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych do końca marca każdego roku składają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej komórek organizacyjnych, którymi kierują, do właściwych członków Kierownictwa Ministerstwa.

4. Członkowie Kierownictwa Ministerstwa sporządzają oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, uwzględniając zaopiniowane przez kierowników komórek nadzorujących oświadczenia kierowników wszystkich nadzorowanych jednostek i informacje uzyskane od kierowników komórek organizacyjnych, a następnie do dnia 10 kwietnia każdego roku, przekazują swoje oświadczenie do DKSiW. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej członka Kierownictwa Ministerstwa określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581).

5. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2–4, DKSiW do dnia 25 kwietnia każdego roku przygotowuje projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w zakresie działów, a następnie przedkłada Ministrowi do podpisu.

6. Minister podpisuje oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie działów, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

7. Podpisane przez Ministra oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Biuro Ministra na wniosek dyrektora DKSiW zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 24.

Zobowiązuje się kierowników jednostek oraz kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 25

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

– Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.


Załącznik 1. [Propozycje celów, mierników i zadań do planu działalności Ministra na rok]

Załączniki do zarządzenia Nr 18 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1

Propozycje celów, mierników i zadań do planu działalności Ministra na rok ...

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacja o poziomie realizacji celów]

Załącznik Nr 2

Informacja o poziomie realizacji celów

infoRgrafika


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-17
  • Data wejścia w życie: 2013-09-17
  • Data obowiązywania: 2013-09-17
  • Dokument traci ważność: 2015-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA