REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do oceny zgłoszeń złożonych w ramach otwartego naboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” i przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, kierując się kryteriami zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanym wkładem potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, określonymi w ogłoszeniu o otwartym naborze.

3. Komisja przedstawi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendację, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia powołania Komisji.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą następujący członkowie:

1) Justyna Duszyńska – przewodniczący Komisji;

2) Łukasz Buraczyński – sekretarz Komisji;

3) Patrycja Zasępa;

4) Izabela Majdowska;

5) Mirosława Błażejczyk.

§ 3.

1. Komisja dokonuje ocen formalnych zgłoszeń co do ich zgodności z ogłoszeniem o otwartym naborze na posiedzeniu.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszeń, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia, określając termin i pouczając, iż nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Komisji udostępnia ocenione pod względem formalnym zgłoszenia poszczególnym członkom Komisji.

4. Członek Komisji dokonuje indywidualnej oceny merytorycznej zgłoszenia na Indywidualnej Karcie Oceny Zgłoszenia, zwanej dalej „IKOZ”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Członkowie Komisji prezentują indywidualną ocenę merytoryczną poszczególnych zgłoszeń na posiedzeniu Komisji.

5. Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ sporządza dla każdego zgłoszenia zbiorczą ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Zbiorcza ocena merytoryczna zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną wartości punktowej określonej w poszczególnych parametrach oceny w IKOZ.

6. Na podstawie dokonanych zbiorczych ocen merytorycznych poszczególnych zgłoszeń Komisja przygotowuje rekomendację wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione.

7. Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

- Andrzej HALICKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [INDUWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”]

Załączniki do zarządzenia Nr 4
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1

INDUWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”]

Załącznik nr 2

KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-03
  • Data wejścia w życie: 2015-03-03
  • Data obowiązywania: 2015-03-03
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA