REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 8

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komitet Sterujący zadania polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego obsługi dotacji przyznawanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), zwanego dalej „Zadaniem”.

2. Komitet Sterujący Zadania jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

 W skład Komitetu Sterującego Zadania wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja,

2) Główni Użytkownicy:

a) Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

b) Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

3) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

– zwani dalej „Członkami Komitetu”;

4) Sekretarz – przedstawiciel Centrum Projektów Informatycznych wskazany przez Głównego Dostawcę w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu.

§ 3.

 Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu w pracach Komitetu Sterującego Zadania mogą brać udział przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub innych instytucji, stosownie do potrzeb Zadania.

§ 4.

 1. Do zadań Komitetu Sterującego Zadania należy:

1) monitorowanie postępu prac oraz zgodności pod kątem przebiegu realizacji Zadania z listą założeń biznesowych, wymaganiami funkcjonalnymi i pozafunkcjonalnymi oraz obowiązującym stanem prawnym;

2) zatwierdzanie harmonogramu realizacji Zadania, zwanego dalej „harmonogramem”, propozycji jego zmian oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji.

2. W ramach nadzoru nad realizacją Zadania Komitet Sterujący Zadania może zobowiązywać Głównych Użytkowników oraz Głównego Dostawcę do wykonywania zaleceń Komitetu Sterującego Zadania w zakresie realizacji prac określonych w Zadaniu.

3. Posiedzenia Komitetu Sterującego Zadania odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5.

 1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:

1) podejmowanie decyzji i nadzór nad postępem prac w Zadaniu na poziomie strategicznym;

2) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego i przewodniczenie jego obradom.

2. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Komitetu zastępuje go wskazany Członek Komitetu na podstawie pisemnego upoważnienia.

3. Główni Użytkownicy odpowiadają za:

1) monitorowanie spełnienia założeń biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla realizowanego Zadania;

2) odbiór produktów Zadania;

3) podejmowanie decyzji dotyczących produktów Zadania oraz nadzór nad ich uruchomieniem.

4. Główny Dostawca odpowiada za:

1) realizację Zadania na podstawie założeń biznesowych oraz wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla realizowanego Zadania;

2) zapewnienie specjalistycznych zasobów niezbędnych do realizacji Zadania;

3) przygotowanie produktów Zadania do odbioru;

4) sygnalizowanie Komitetowi Sterującemu Zadania konieczności zmian harmonogramu;

5) przygotowanie projektów zmian harmonogramu w celu jego aktualizacji.

5. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego Zadania, w tym przygotowywanie projektów protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego Zadania.

§ 6.

 Sekretarz w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia posiedzenia Komitetu Sterującego Zadania przedkłada Członkom Komitetu, w postaci elektronicznej, projekt protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego Zadania. W terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu protokołu Członkowie Komitetu są obowiązani do zgłoszenia uwag do projektu protokołu lub jego akceptacji z zastrzeżeniem, że nieprzekazanie uwag w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania projektu protokołu oznacza jego akceptację. Uwagi do projektu protokołu zgłasza się drogą elektroniczną w trybie rejestracji zmian na adres poczty elektronicznej Sekretarza.

§ 7.

 Za pracę w Komitecie Sterującym Zadania nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 8.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

- Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2014 r. poz. 829.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA