REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 60

DECYZJA NR 27
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Nr 96, poz. 618, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 249.

2) Decyzja była poprzedzona zarządzeniem Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. Urz. MI Nr 5, poz. 27).

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE]

Załącznik do decyzji Nr 27 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 16 września 2015 r.

STATUT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (M.P. Nr A–91, poz. 1261);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 103, poz. 862);

4) niniejszego statutu.

§ 2. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

§ 4. Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim: „Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy”;

2) w języku angielskim: „National Institute of Telecommunications”.

§ 5. Instytut może używać skróconej nazwy „IŁ – PIB".

§ 6. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 7. Organem nadzorującym Instytut jest minister właściwy do spraw łączności.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 8. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z);

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce;

3) wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 9. Instytut prowadzi działalność w ramach zadań wynikających ze statusu państwowego instytutu badawczego, zgodnie z treścią art. 22 ustawy. Instytut jest organizacją badawczą o charakterze niezarobkowym (non profit).

§ 10. Zakres działania Instytutu obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

1) telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;

2) sieci telekomunikacyjne (w tym także teleinformatyczne);

3) światłowodowe systemy transmisyjne;

4) inżynieria wiedzy;

5) odnawialne źródła energii;

6) kompatybilność elektromagnetyczna;

7) budowa środowisk laboratoryjnych do testowania nowych rozwiązań i badania nowych usług w sieciach telekomunikacyjnych;

8) media elektroniczne i techniki ich dystrybucji;

9) bezpieczne systemy telekomunikacyjne, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego;

10) analizy stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i pocztowego;

11) metodyki testowania wykorzystywane w miernictwie elektrycznym, elektronicznym i optoelektronicznym.

§ 11. Do szczegółowego zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych stanowiących podstawy teoretyczne do opracowania nowych rozwiązań w dziedzinach nowych generacji szkieletowych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w tym transmisyjnych systemów światłowodowych;

2) opracowywanie metod zarządzania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci radiowych uwzględniających racjonalną gospodarkę widmem radiowym, bezpiecznych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, efektywnych systemów zasilania;

3) prowadzenie badań stanowiących podstawy nowych usług sieciowych (telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), oraz ocena jakości takich usług;

4) tworzenie rozwiązań innowacyjnych oraz ich wdrażanie i upowszechnianie, jak również prowadzenie działalności na rzecz wynalazczości i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

5) rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, przetwarzania, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokacje;

6) walidacja metod badawczych i pomiarowych, wzorcowanie oraz kalibracja przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia jednolitości miar dla potrzeb przedsiębiorstw oraz innych instytucji w ramach systemów spójności pomiarowej z krajowymi i/lub międzynarodowymi wzorcami pomiarowymi;

7) prowadzenie badań i ocena urządzeń dołączanych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych, w tym w celu umożliwienia oznakowania wyrobów znakiem CE;

8) prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej zgodnie z Dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r., w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności;

9) wykonywanie badań i analiz, opracowywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych, w szczególności dotyczących telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki widmem częstotliwości, w tym dla potrzeb organów regulacyjnych i innych organów administracji państwowej i publicznej;

10) rozwijanie i prowadzenie baz danych oraz związanych z nimi technik analizy danych dotyczących różnych dziedzin działania Instytutu;

11) przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych według posiadanych uprawnień;

12) prowadzenie studiów podyplomowych, organizacja seminariów, szkoleń i kursów dokształcających;

13) prowadzenie innych prac związanych z działalnością podstawową Instytutu:

a) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej;

b) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracy z organizacjami normalizacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie stanowiącym przedmiot działania Instytutu;

c) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

§ 12. Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 10 i § 11 niniejszego statutu, w tym:

1) projektowanie systemów, sieci i infrastruktury teleinformatycznej;

2) wykonywanie usług i robót teleinformatycznych;

3) produkcja urządzeń i wyrobów stosowanych w telekomunikacji;

4) gospodarka posiadanymi nieruchomościami;

5) gospodarka urządzeniami;

działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 13. Rada Naukowa Instytutu liczy 23 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 16;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 7.

§ 14. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13, w tym liczba miejsc w radzie dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy nie powinna być większa niż 10.

§ 15. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 3.

§ 16. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest nie większa od liczby należnych im miejsc w radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 17. Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów, w poszczególnych grupach, określonych w § 14 i §15.

§ 18. Dyrektor Instytutu może powołać i odwołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) jedno kolegium i dwa organy opiniodawczo-doradcze;

3) pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 19. Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone konkursem:

1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów;

3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej; termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;

4) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;

5) na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłaniany zwycięzca konkursu;

6) konkurs przeprowadza i rozstrzyga komisja powołana przez dyrektora. Decyzję komisji zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;

7) konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim przypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 20. Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, w tym co najmniej 1 profesora, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne, w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

8) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 21. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw łączności.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-23
  • Data wejścia w życie: 2015-09-24
  • Data obowiązywania: 2015-09-24
  • Dokument traci ważność: 2016-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA