REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 62

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378, 1130 i 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do oceny zgłoszeń złożonych w ramach otwartego naboru dwóch partnerów do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2015 r. i do przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru dwóch partnerów w ramach naboru, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, kierując się zgodnością działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanym wkładem potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, określonymi w ogłoszeniu o otwartym naborze.

3. Komisja przedstawi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendację, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń wskazanego w ogłoszeniu o otwartym naborze.

§ 2.

1. Członkami Komisji są:

1) Mariusz Andruszko;

2) Marek Śliwiński;

3) Andrzej Trzęsiara – przewodniczący Komisji;

4) Ewa Tyra;

5) Paweł Wnuk – sekretarz Komisji.

2. Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniu większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.

3. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 3.

1. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń, o których mowa w § 1 ust. 1, co do ich zgodności z wymogami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu o otwartym naborze.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z pouczeniem, iż nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Komisji przekazuje członkom Komisji ocenione pod względem formalnym zgłoszenia w celu dokonania wstępnej oceny merytorycznej zgłoszeń.

§ 4.

1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wyboru zgłoszenia wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

2. Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego zgłoszenia wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Zgłoszenia, zwaną dalej „IKOZ”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Członkowie Komisji prezentują wyniki wstępnej oceny merytorycznej na posiedzeniu Komisji.

4. Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ sporządza dla każdego zgłoszenia zbiorczą ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Zbiorcza ocena merytoryczna zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną wartości punktowej określonej w poszczególnych parametrach oceny w IKOZ.

5. Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji wyboru dwóch partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione.

§ 5.

Członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komisji.

§ 6.

Do zadań sekretarza Komisji należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzeń Komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) sporządzanie protokołu z postępowania w sprawie wyboru dwóch partnerów do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego;

4) przechowywanie dokumentacji Komisji.

§ 7.

Z postępowania w sprawie wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego sekretarz Komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i czasu posiedzeń Komisji;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, którzy brali udział w posiedzeniu;

3) liczbę zgłoszeń, które wpłynęły do Komisji;

4) liczbę i oznaczenie zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze;

5) liczbę i oznaczenie zgłoszeń niespełniających wszystkich wymogów, wskazanych w ogłoszeniu o otwartym naborze, w podziale na zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz merytorycznych;

6) wskazanie rekomendacji do wyboru dwóch partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione;

7) wskazanie pozostałych, niż rekomendowane zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze, w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionych;

8) podpisy członków Komisji.

§ 8.

Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

§ 9.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru dwóch partnerów.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [INDYWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE”]

Załączniki
do zarządzenia Nr 38
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r.

Załącznik nr 1

INDYWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE”

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE”]

Załącznik Nr 2

KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO PN. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-28
  • Data wejścia w życie: 2015-09-28
  • Data obowiązywania: 2015-09-28
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA