REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 77

ZARZĄDZENIE NR 52
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena opracowywanych w Ministerstwie testów regulacyjnych, zwanych dalej „TR”, Ocen Skutków Regulacji, zwanych dalej „OSR”, oraz uzasadnień do projektów aktów prawnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości merytorycznej;

2) doradzanie komórkom organizacyjnym Ministerstwa w zakresie metodyki opracowywania TR lub OSR, o których mowa w pkt 1;

3) współpraca z komórką organizacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwą do spraw OSR.

§ 3.

W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, Zespół na wniosek kierującego komórką organizacyjną złożony do Koordynatora Zespołu opracowuje zalecenia dotyczące metodyki opracowania OSR lub TR i przekazuje je do kierującego komórką organizacyjną.

§ 4.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Koordynator Zespołu – Magdalena Młochowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

2) eksperci do spraw analiz:

a) Mikołaj Rogiński,

b) Violetta Szymanek,

c) Ignacy Święcicki;

3) ekspert do spraw legislacji – Katarzyna Jabłonka – Jankowska;

4) ekspert do spraw budżetowych – Mikołaj Stęszewski.

§ 5.

W pracach Zespołu, oprócz jego członków, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Koordynatora Zespołu.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Koordynator Zespołu.

2. Koordynator Zespołu wyznacza Sekretarza Zespołu spośród jego członków.

3. Prace Zespołu są prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.

Sekretarz Zespołu, w razie potrzeby, zwołuje jego posiedzenie.

4. Do obowiązków Koordynatora Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu oraz, w razie potrzeby, porządku obrad posiedzenia Zespołu;

2) wskazywanie, dla każdego z projektów aktów prawnych rozpatrywanych przez Zespół, wiodącego eksperta spośród osób wymienionych w § 4 pkt 2;

3) zatwierdzanie zaleceń Zespołu dotyczących metodyki opracowania TR lub OSR;

4) zatwierdzanie opinii Zespołu do TR, OSR i uzasadnień do projektów aktów prawnych przygotowywanych w Ministerstwie;

5) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Zespołu.

5. W przypadku nieobecności Koordynatora Zespołu, jego obowiązki wykonuje sekretarz Zespołu, a w przypadku nieobecności sekretarza – członek Zespołu wyznaczony przez Koordynatora Zespołu.

6. Polecenia Koordynatora Zespołu dotyczące przygotowania opinii i materiałów niezbędnych dla prac Zespołu są wiążące dla komórek organizacyjnych Ministerstwa.

7. Koordynator Zespołu, w zależności od potrzeb, może tworzyć grupy robocze spośród osób wchodzących w skład Zespołu.

§ 7.

1. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Zespołu.

§ 8.

1. Do zadań wiodącego eksperta, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2, należy:

1) w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1:

a) przygotowanie projektu opinii Zespołu do TR, OSR i uzasadnienia,

b) uzgodnienie w trybie roboczym z innymi członkami Zespołu, w tym z Koordynatorem Zespołu, projektu opinii Zespołu, o której mowa w lit. a,

c) przedłożenie do zatwierdzania Koordynatorowi Zespołu projektu opinii Zespołu, o której mowa w lit. a;

2) w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2:

a) przygotowanie projektu zaleceń Zespołu dotyczących metodyki opracowania TR lub OSR,

b) uzgodnienie w trybie roboczym z innymi członkami Zespołu, w tym z Koordynatorem Zespołu, projektu zaleceń, o którym mowa w lit. a,

c) przedłożenie do zatwierdzania Koordynatorowi Zespołu projektu zaleceń, o którym mowa w lit. a.

§ 9.

Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb działania Zespołu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. – Stanisław Huskowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
  • Data wejścia w życie: 2015-11-03
  • Data obowiązywania: 2015-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA