REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 78

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 15, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 6,

b) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) sporządza analizy i opracowania w sprawach pozostających w zakresie działania Ministra.”;

2) w § 15:

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) koordynowanie i udzielanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów, komisji sejmowych i senackich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach parlamentarnych, a także Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych podmiotów o podobnym charakterze;”,

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) koordynacja opracowania stanowisk Ministra wobec przekazanych Ministrowi do uzgodnień międzyresortowych dokumentów rządowych o charakterze nienormatywnym;”,

d) uchyla się pkt 23 – 25, 27, 30 i 31,

e) dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

„34) kompleksowa realizacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacji tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby Ministerstwa.”;

3) w § 18:

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynacja działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania systemu ePUAP, w tym w zakresie zadań powierzonych Centrum Cyfrowej Administracji przez Ministra;”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw związanych z podległością wobec Ministra Centrum Cyfrowej Administracji;”,

c) dodaje się pkt 17–19 w brzmieniu:

„17) koordynacja funkcji LIR (Local Internet Registry) w ramach organizacji Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) jako wyłącznego regionalnego rejestru internetowego sprawującego pieczę nad poprawnym gospodarowaniem publicznymi adresami internetowymi IPv4 oraz IPv6;

18) realizacja działań wynikających z wytycznych technicznych dla administracji publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa;

19) koordynacja zagadnień związanych z rozwojem strategii inteligentnych miast „smart cities”.”;

4) w § 20:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pełnienie w imieniu Ministra funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 2. osi priorytetowej POPC oraz – we współpracy z Departamentem Telekomunikacji oraz Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego – w zakresie odpowiednio 1. i 3. osi priorytetowej POPC;”,

b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) koordynacja działań i rozliczanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 i 2014–2020;

7) analiza możliwości pozyskania źródeł wsparcia potencjalnych inicjatyw realizowanych przez Ministerstwo.”;

5) w § 24:

a) uchyla się pkt 13,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności związanych z realizacją „Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”, z wyłączeniem spraw określonych w § 18 pkt 18;”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) realizacja zadań w zakresie 3. osi priorytetowej POPC, w tym współpraca, o której mowa w § 20 pkt 3, w ramach merytorycznej właściwości Departamentu z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich;”,

d) uchyla się pkt 20;

6) w § 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizacja zadań w zakresie 1. osi priorytetowej POPC, w tym współpraca, o której mowa w § 20 pkt 3, w ramach merytorycznej właściwości Departamentu z Departamentem Koordynacji Funduszy Europejskich;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. – Stanisław Huskowski

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2015 r. poz. 5, 14, 29, 42, 44, 52 i 57.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
  • Data wejścia w życie: 2015-11-03
  • Data obowiązywania: 2015-11-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA