REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 3

Porozumienie o Współpracy

zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 roku

pomiędzy

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

a

Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego

Tekst pierwotny

Mając na celu zapewnienie sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zwani dalej „Stronami”, zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1.

Strony zobowiązują się do stałego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w Polsce.

§ 2.

1. Współdziałanie na szczeblu centralnym odbywać się będzie między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Strony niniejszego porozumienia zalecają jego stosowanie na szczeblu terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a terenowymi oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 3.

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane wzajemnie przez strony porozumienia w szczególności poprzez:

1. wymianę informacji, sprawozdań, raportów oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska i bezpieczeństwa technicznego;

2. informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze w kompetencji drugiej Strony porozumienia;

3. prowadzenie skoordynowanych czynności dozorowo-kontrolnych w zakresie wspólnych problemów w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego;

4. wymianę informacji i doświadczeń nt. ocen i klasyfikacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz innych informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym;

5. wspieranie inicjatyw proekologicznych w przemyśle i rozpowszechnianie osiągnięć w zakresie najlepszych rozwiązań oraz wdrażania postępu technicznego w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków eksploatacji urządzeń technicznych;

6. wymianę informacji nt. dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych oraz działań kontrolnych w tym zakresie;

7. współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących wynikiem uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych;

8. informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez Strony porozumienia.

§ 4.

Strony porozumienia będą działać na rzecz zapewnienia współpracy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z dyrektorami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 5.

Koordynację realizacji ustaleń niniejszego porozumienia powierza się Dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

§ 6.

Spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w celu podsumowania współpracy, omówienia kwestii związanych z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, ustalenia priorytetów przyszłych wspólnych działań w obszarze objętym porozumieniem będą się odbywały na wniosek jednej ze Stron. Nie jest wymagana forma pisemna wniosku.

§ 7.

Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10.

Z dniem podpisania porozumienia traci moc porozumienie o współpracy zawarte w dniu 30 października 2003 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Urzędu Dozoru Technicznego

Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Mieczysław Borowski

Andrzej Jagusiewicz

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-25
  • Data wejścia w życie: 2014-04-15
  • Data obowiązywania: 2014-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA