REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 6

WYTYCZNE NR 1
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 8 października 2014 r.

do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.

Tekst pierwotny

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Wytyczne do planowania
działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska
w 2015 r.

ZATWIERDZAM

dr inż. Andrzej Jagusiewicz

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Załącznik 1. [Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2015 r.]

Warszawa, październik 2014 r.

Spis treści

 

I. Wstęp

II. Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku i przeciwdziałanie poważnym awariom

III. Transgraniczne przemieszczanie odpadów

IV. Monitoring środowiska

V. Upowszechnianie informacji o Inspekcji Ochrony Środowiska i stanie środowiska

VI. Modernizacja infrastruktury pomiarowej i informatycznej Inspekcji

VII. Współpraca z zagranicą

VIII. Zadania organizacyjne

 

Wstęp

Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji w 2015 r. – podobnie jak w latach poprzednich – zawierają, wskazane do realizacji przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, najważniejsze zadania ogólnokrajowe.

Uwzględniają one zarówno istotne do podjęcia obowiązki Inspekcji wynikające z przepisów prawa, jak również z dokumentów strategicznych, takich jak: „Strategia Rozwoju Kraju”, „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Wytyczne stanowią więc uszczegółowienie zadań jakie powinna podjąć Inspekcja w 2015 r. – w ostatnim roku realizacji zadań i celów określonych w dokumentach „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska wiatach 2013–2015” oraz w programie „Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2013–2015”.

Wysiłek i zaangażowanie wszystkich organów Inspekcji w 2015 r. ukierunkowane zostaną na pełne wykonanie zadań w nich zawartych oraz na rzetelne rozliczenie się z efektów podjętych działań.

I. Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska, nadzór rynku i przeciwdziałanie poważnym awariom

Za najważniejsze zadania w 2015 r. w działalności kontrolnej uznaje się:

– kontrolę wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– przyspieszenie likwidacji „bomb ekologicznych” w świetle nowych priorytetów NFOŚiGW,

– sporządzanie raportów i informacji.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Opracowanie wytycznych do przeprowadzania kontroli w zakresie:

a) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – aktualizacja wytycznych na podstawie analizy kontroli przeprowadzonych w 2014 r. – termin przygotowania do dnia 15 luty 2015 r.

b) przestrzegania przepisów w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zarządzających spalarniami i współspalarniami odpadów – termin przygotowania do dnia 31 stycznia 2015 r.

W przypadku, gdy w 2015 r. zostanie uchwalona ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty jej uchwalenia zostaną opracowane wytyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu PEiR (UE) Nr 995/2010 z 20.10.2010 r., ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna, wraz z aktami delegowanymi.

2. Opracowanie raportów, sprawozdań i informacji wymaganych przepisami prawa, takich jak:

a) roczny raport, zawierający dane za rok 2013, w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 166/2006 – przekazanie do KE do dnia 31 marca 2015 r.,

b) trzyletnie sprawozdanie z wdrażania dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych za lata 2012–2014 – przekazanie do Komisji Europejskiej do dnia 30 września 2015 r.

c) raport w sprawie oceny stanu przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych w 2014 r. – przekazanie Ministrowi Środowiska do dnia 31 marca 2015 r.,

d) sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska – formularz GUS OŚ-2b – przekazanie MF i NFOŚiGW sprawozdania za rok 2014 w części dotyczącej decyzji pieniężnych oraz podziału środków finansowych – w terminie do dnia 31 marca 2015 r. oraz przekazanie GUS pełnego sprawozdania za rok 2014 do dnia 27 czerwca 2015 r.,

e) raport z przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, w 2014 r., – przekazanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do dnia 30 kwietnia 2015 r.,

f) roczny raport za rok 2014 o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami”, w tym informacje na temat osiągniętego poziomu zbierania oraz recyklingu – przekazanie Ministrowi Środowiska do dnia 15 maja 2015 r.

g) raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2014 r. – przekazanie Ministrowi Środowiska do dnia 30 czerwca 2015 r.,

h) zbiorczy raport kontroli Inspekcji w 2014 r. w zakresie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

3. Pozostałe raporty z kontroli dotyczące:

a) realizacji w 2014 r. zadań własnych gminy w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – termin realizacji do dnia 31 stycznia 2015 r.

b) występowania poważnych awarii i zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2014 r. – termin przygotowania do dnia 31 sierpnia 2015 r.

4. Opracowanie informatora dla gmin i wojewódzkich inspektoratów dot. nowych zasad likwidacji „bomb ekologicznych” w świetle nowych priorytetów NFOŚiGW.

5. Opracowanie informacji dotyczącej uznania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego za odpad.

6. Opracowanie oceny wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska za rok 2014 na podstawie ustalonych wskaźników.

7. Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pt. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka

w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

8. Realizacja zadań przewidzianych do wykonania w 2015 r. w ramach projektu pn. „Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2015.

9. Udział w pracach nad transpozycją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

10. Prowadzenie rejestrów:

a) poważnych awarii oraz rejestru zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii, w tym zakładów o dużym i o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

b) przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

c) wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

11. Wydawanie decyzji jako organ I instancji w sprawach opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, obrotu sprzętem i zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz o wycofaniu z obrotu baterii lub akumulatorów nie spełniających wymagań.

12. Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz skarg na ww. decyzje i zażalenia, skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

13. Przyjmowanie i załatwianie, wniosków, w tym wniosków o interwencję i skarg kierowanych do GIOŚ oraz opracowanie informacji w tym zakresie za 2014 r.

14. Prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich inspektoratów, przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej oraz zakładów, których działalność może być źródłem awarii przemysłowej.

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Prowadzenie kontroli w zakresie:

a) wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, obejmującego wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

c) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie spełnienia wymogów prawa przez:

§ gminy (kontynuacja cyklu z 2013 i 2014 r. dalsze 10% gmin)

§ regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w których w poprzednim roku stwierdzono rażące naruszenia

§ zastępcze instalacje na wypadek awarii dla RIPOK funkcjonujące na terenie województwa (10%)

§ gminne jednostki organizacyjne

– przekazanie informacji do GIOŚ w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

d) prowadzenia gospodarki osadami ściekowymi, obejmującego wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych,

e) postępu prac nad zamykaniem składowisk odpadów komunalnych – zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014)

– (dot. województw, na terenie których eksploatowane są składowiska nie spełniające wymogów),

f) stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

g) istniejących terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych,

h) przeciwdziałania poważnym awariom, w tym udzielanie instruktażu w zakresie nowych obowiązków wynikających z dyrektywy 2012/18/UE( SEYESO III),

i) wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,

j) podmiotów używających czynniki chłodnicze i obrotu nimi zwłaszcza pod kątem zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów – przekazanie informacji do GIOŚ w terminie do 19 lutego 2015 r.

k) realizacji zadań w ramach programu „Likwidacja bomb ekologicznych”, w tym:

§ sprawdzenia realizacji zadania ujętego w KPGO 2014 „Likwidacja magazynów i mogilników środków chemicznych ochrony roślin”,

§ sprawdzenia wyeliminowania z użytkowania instalacji i urządzeń zawierających powyżej 50 ppm PCB.

l) kontroli podmiotów prowadzących prace w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz przekazanie informacji do GIOŚ w terminie do 30 września 2015 r. (dot. województw, na terenie których prowadzone są prace w omawianym zakresie),

m) sprawdzanie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej – przekazanie informacji do GIOŚ w terminie do 15 marca 2015 r.

n) kontroli źródeł emisji hałasu,

o) spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzone do obrotu w podmiotach zajmujących się obrotem na rynku opakowań i urządzeń emitujących hałas, używanych na zewnątrz pomieszczeń,

p) przestrzegania przez podmioty wymagań wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w tym kontrola wszystkich funkcjonujących stacji demontażu,

q) przestrzegania przez podmioty zajmujące się obrotem na rynku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz gospodarowaniem zużytego sprzętu wymagań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

r) nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we współpracy z organami ścigania.

2. Weryfikacja poprawności danych dostarczanych przez prowadzących instalację

w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, i przekazanie danych za rok 2013 do GIOŚ, w terminie do dnia 30 września 2015 r.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ I instancji.

4. Prowadzenie działań pokontrolnych.

5. Weryfikacja rzetelności danych w rocznych sprawozdaniach o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2014 rok, złożonych przez wybranych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu do NFOŚiGW.

6. Przekazanie do GIOŚ w wyznaczonych terminach, informacji niezbędnych do sporządzania ustawowo wymaganych raportów:

a) do dnia 15 lutego 2015 r. – informacji za rok 2014 wynikającej z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

b) do dnia 30 maja 2015 r. – informacji niezbędnych do opracowania trzyletniego sprawozdania z realizacji dyrektywy 96/82/WE,

c) do dnia 15 grudnia 2015 r. – wyników kontroli przestrzegania przepisów art. 29 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w zakresie przypisanym Inspekcji Ochrony Środowiska,

d) przekazanie wyników kontroli przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance), w układzie półrocznych zestawień:

§ za okres od 1 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. – do 3 lipca 2015 r.,

§ za okres od 1 lipca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. – do 3 grudnia 2015 r.

7. Udział w projekcie wspólnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy/Państwowej Straży Pożarnej/Inspekcji Ochrony Środowiska w wybranych zakładach branży naftowej i gazowej oraz przemysłu chemicznego.

8. Zwiększenie liczby kontroli z pomiarami jakości ścieków, przy wykorzystaniu laboratoriów mobilnych.

III. Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Za najważniejsze zadania w 2015 r. uznaje się:

§ kontrolę prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady,

§ szkolenie służb kontrolujących transgraniczne przemieszczanie odpadów oraz prowadzenie wspólnych akcji inspekcyjnych ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Organizacja wspólnych akcji kontrolnych, w tym w ramach projektów inspekcyjnych IMPEL TFS.

2. Organizacja szkoleń dla służb kontrolujących transgraniczne przemieszczanie odpadów.

3. Sporządzenie corocznego „Raportu nt. wykonywania przez GIOŚ zadania: „Prowadzenie wydzielonego ośrodka krajowego ds. Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych” i przekazanie go do Ministra Środowiska w terminie 1 marca 2015 r.

4. Opracowanie sprawozdań zawierających informacje i dane dot. transgranicznego przemieszczania odpadów w Polsce w 2014 r. tj.:

§ Kwestionariusza, w związku z obowiązkiem sprawozdawczym Państw Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów” – przekazanie do Komisji Europejskiej – w terminie do 31.12.2015 r.

§ „Revised questionnaire on Transmission of Information” – przekazanie do Sekretariatu Konwencji Bazylejskiej i Komisji Europejskiej w terminie do 31.12.2015 r.

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady.

2. Realizacja wspólnych akcji kontrolnych, w tym udział w realizacji projektów inspekcyjnych IMPEL TFS oraz współpraca ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, w tym w zakresie oceny przewożonych towarów pod kątem klasyfikacji ich do odpadów.

IV. Monitoring środowiska

Za najważniejsze zadania w 2015 r. uznaje się:

§ realizację „Programu PMŚ 2013–2015” oraz programów wojewódzkich,

§ zapewnienie danych i ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska,

§ opracowanie wieloletniego programu Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie którego zostaną opracowane wojewódzkie programy monitoringu na kolejny cykl wieloletni.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Opracowanie i uzgodnienie kolejnego wieloletniego programu Państwowego Monitoringu Środowiska.

2. Wizytacje stacji pomiarowych, udział pracowników GIOŚ w poborach prób, śledzenie zasobów danych wprowadzanych przez WIOŚ do baz danych SI EKOINFONET.

3. Realizacja specjalistycznych krajowych programów pomiarowych zgodnie z Programem PMŚ na lata 2013–2015.

4. Opracowanie krajowych ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska.

5. Obliczenie wskaźników średniego narażenia dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. i aglomeracji oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył drobny PM2,5 dla 2014 roku w terminie do 30 czerwca 2015 r. i przekazanie zbiorczej informacji do Ministra Środowiska.

6. Realizacja projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG).

7. Zapewnienie raportowania on-line do Europejskiej Agencji Środowiska danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza.

8. Stworzenie dokumentacji i opracowanie szczegółowych zakresów projektów ekspercko-inwestycyjnych „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” oraz „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego” planowanych do sfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

9. Prowadzenie prac przygotowawczych do wdrożenia zadań monitoringowych wynikających z Dyrektywy PE i Rady 2013/39/UE zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

10. Udział w pracach związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami i programu wodnośrodowiskowego kraju.

11. Zapewnienie danych do prac Grupy Roboczej ECOSTAT, powołanej w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, mających na celu harmonizację metod oceny stanu ekologicznego.

12. Zapewnienie raportowania danych: w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych do Europejskiej Agencji Środowiska w ramach zmodyfikowanego systemu WISE SoE i o ładunkach wprowadzonych do Bałtyku za 2014 rok do HELCOM.

13. Przygotowanie i przekazanie do Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Środowiska, w imieniu Ministra Środowiska, raportów:

a) w zakresie wyników oceny i klasyfikacji stref – zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu w formacie określonym decyzją2011/850/UE – w terminie do 30 września 2015 r.,

b) w zakresie danych pomiarowych jakości powietrza – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza w formacie DEM PLUS – w terminie do 1 października 2015 r.,

c) w zakresie informacji dotyczących systemu oceny jakości powietrza zaplanowanego na 2016 rok oraz informacji o strefach dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza – w terminie do 31 grudnia 2015 r.,

d) w zakresie zaległych map akustycznych wykonywanych przez podmioty ustawowo do tego zobowiązane w ramach 2. cyklu mapowania – zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,

14. Zapewnienie danych z monitoringu przyrody w zakresie Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej za 2014 rok na potrzeby 6-letniego cyklu raportowania do Komisji Europejskiej.

15. Przygotowanie i przekazanie do GUS następujących sprawozdań zbiorczych z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska:

a) w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami – formularz GUS OŚ-2a – w terminie do 27 czerwca 2014 r.

b) w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych – formularz GUS OŚ-2c – w terminie do 29 czerwca 2015 r.

c) w zakresie ochrony przed hałasem – formularz GUS OŚ-3 – w terminie do 29 czerwca 2015 r.

d) zestawień wyników badań stanu środowiska w zakresie poszczególnych komponentów środowiska nie objętych formą przekazywania danych OŚ.

16. Realizacja przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW) zadań w zakresie badań powietrza atmosferycznego, zadań związanych z zapewnieniem jakości w sieciach monitoringu powietrza, w szczególności poprzez organizację badań biegłości dla zanieczyszczeń gazowych, badań równoważności dla poborników i mierników pyłu zawieszonego.

17. Przeprowadzenie wzorcowań przyrządów do pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku.

18. Organizowanie badań biegłości i badań porównawczych w zakresie pomiaru hałasu, PEM, oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych i biologicznych w wodach.

19. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wykonywania badań i ocen stanu środowiska.

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Prowadzenie badań jakości środowiska i wykonywanie ocen zgodnie z wojewódzkimi programami monitoringu środowiska i ich udostępnianie.

2. Przekazywanie do GIOŚ danych monitoringowych wytwarzanych przez WIOŚ, w tym odnośnie jakości powietrza i promieniowania elektromagnetycznego za pomocą baz danych SI EKOINFONET oraz przekazanie wyników ocen w zakresie jakości powietrza, jakości wód oraz promieniowania elektromagnetycznego i hałasu.

3. Opracowanie i uzgodnienie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska.

4. Wykonywanie pomiarów i badań zgodnie z procedurami z zakresu nowoczesnych technik analitycznych i pomiarowych oraz wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością w laboratoriach oraz sieciach automatycznych WIOŚ.

5. Prowadzenie prac przygotowawczych do wdrożenia zadań monitoringowych wynikających z Dyrektywy PE i Rady 2013/39/UE zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

6. Udział w pracach związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami i programu wodno-środowiskowego kraju.

7. Zapewnienie udziału w badaniach biegłości analizatorów gazowych, badaniach równoważności poborników i mierników pyłowych oraz sprawdzeniach i kalibracjach stacji monitoringowych, a także badaniach biegłości i interkalibracjach w zakresie pomiarów pozostałych elementów PMŚ.

8. Zapewnienie udziału swoich przedstawicieli w opracowywaniu szczegółowego zakresu projektu ekspercko-inwestycyjnego „Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej” planowanego do sfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

V. Upowszechnianie informacji o inspekcji ochrony środowiska i stanie środowiska

Za najważniejsze zadania w 2015 r. uznaje się:

§ zapewnienie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o ochronie i stanie środowiska

§ rozwijanie różnych form komunikowania społecznego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Poprawa dostępu oraz upowszechnianie informacji o stanie środowiska i działalności IOŚ, m.in. poprzez rozwój i aktywne wykorzystanie różnych form udostępniania informacji, w szczególności serwisów internetowych.

2. Współpraca z mediami, m.in. poprzez bieżące dostarczanie informacji nt. podejmowanych działań oraz rezultatach działalności (organizowanie konferencji prasowych, udzielanie wywiadów i udział w programach i audycjach w roli ekspertów, w sprawach znajdujących się w kompetencjach Inspekcji, itp.)

3. Promocja raportu „Stan środowiska w Polsce – raport 2014” w powiązaniu z raportem Europejskiej Agencji Środowiska o stanie środowiska Europy i prognozach jego zmian (SOER 2015).

4. Organizacja oraz udział w inicjatywach edukacyjnych oraz informacyjnych dotyczących stanu i ochrony środowiska, w szczególności w Dniu Ziemi i targach Poleko.

5. Współpraca z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.

B. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Upowszechnianie dostępu do informacji o środowisku, w tym aktualizacja i rozwój stron serwisów internetowych,

2. Wdrażanie różnych form informowania o działaniach prowadzonych przez Inspekcję.

3. Współpraca z mediami, m.in. poprzez bieżące dostarczanie informacji na temat podejmowanych działań oraz o rezultatach działalności (organizowanie konferencji prasowych, udzielanie wywiadów i udział w programach i audycjach w roli ekspertów, w sprawach znajdujących się w kompetencjach IOŚ, itp.),

4. Organizacja oraz włączanie się w wybrane regionalne i lokalne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne dotyczące stanu i ochrony środowiska.

5. Współpraca z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.

VI. Modernizacja infrastruktury pomiarowej i informatycznej Inspekcji

Za najważniejsze w 2015 r. uznaje się realizację zadań projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Działanie 3.2.

2. Zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych dla WIOŚ w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG).

3. Wdrożenie systemu informatycznego SI EKOINFONET w zakresie: wód powierzchniowych i hałasu oraz zapewnienie szkoleń i wsparcia technicznego wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w tym zakresie oraz dalszy rozwój systemu informatycznego SI EKOINFONET w zakresie powietrza atmosferycznego.

4. Dostosowanie wszystkich publicznie dostępnych serwisów internetowych GIOŚ dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG.

5. Szkolenia dla pracowników WIOŚ i GIOŚ z nowych funkcjonalności systemu ISWK (Informatyczny System Wspierania Kontroli).

6. Kontynuacja prac związanych z dostosowaniem wszystkich baz danych do technologii w jakiej wykonany jest SI EKOINFONET.

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Przygotowanie infrastruktury technicznej WIOŚ oraz przyjęcie i wdrożenie pomiarów i analiz w oparciu o sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG).

2. Zapewnienie udziału pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w szkoleniach w zakresie obsługi baz SI EKOINFONET.

3. Dostosowanie wszystkich publicznie dostępnych serwisów internetowych WIOŚ dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG.

II. Współpraca z zagranicą

Za najważniejsze zadania w 2015 r. uznaje się:

§ współpracę z organami Unii Europejskiej

§ współpracę z Europejską Agencją Środowiska,

§ współpracę z Europejską Siecią Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska IMPEL,

§ realizację zobowiązań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych,

§ kontynuację współpracy z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU) i Norweską Agencją Środowiska w ramach realizacji projektów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 (MF EOG).

§ współpracę bilateralną.

A. Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Udział w pracach Zarządu i Biura EEA oraz w pracach EIONET, w tym wypełnianie zadań wynikających z prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy z EEA.

2. Udział w pracach sieci IMPEL, w tym w projekcie IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne III” i innych projektach IMPEL.

3. Wypełnianie zadań wynikających z Konwencji Bazylejskiej, prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obiegu informacji zgodnie z postanowieniami Konwencji.

4. Udział w pracach Komisji Europejskiej oraz Rady UE, w tym w ramach uczestnictwa w grupach roboczych.

5. Wypełnianie zadań wynikających z Konwencji Helsińskiej, Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, prowadzenie sekretariatu ds. Morza Bałtyckiego.

6. Wypełnianie zadań wynikających z Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, prowadzenie sekretariatu, pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. informowania o awariach ze skutkami transgranicznymi.

7. Współpraca z instytucjami norweskimi NILU i KLIF w ramach realizacji projektów nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG:

8. Wypełnianie zadań wynikających z realizacji Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR), w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz raportowanie do Komisji Europejskiej.

9. Wymiana doświadczeń w ramach współpracy dwustronnej GIOŚ z agencjami i inspektoratami krajów graniczących z Polską.

B. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Zapewnienie udziału pracowników wojewódzkich inspektoratów w realizacji zadań Głównego Inspektora oraz zadań własnych wynikających z umów, konwencji i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

2. Udział pracowników w realizacji projektów finansowanych ze środków MF EOG na podstawie porozumień zawartych pomiędzy GIOŚ a WIOŚ.

3. Udział pracowników w realizacji zadań wynikających z regionalnych umów i porozumień oraz międzyrządowych komisji o charakterze regionalnym.

VIII. Zadania organizacyjne

Za najważniejsze zadania w 2015 r. uznaje się:

§ opracowanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016–2019,

§ kontynuowanie prac nad koncepcją usprawnienia i zwiększenia efektywności działania Inspekcji Ochrony Środowiska,

§ organizacja szkoleń w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności wykonywania zadań przez pracowników Inspekcji.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Opracowanie ogólnych kierunków działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016–2019.

2. Opracowanie wytycznych do planowania działalności organów IOŚ w 2016 r.

3. Opracowanie propozycji GIOŚ do rocznego planu pracy Ministra Środowiska.

4. Opracowanie projektu rocznego planu pracy Głównego Inspektoratu w 2016 r.

5. Opracowanie planu pracy na I-sze półrocze 2016.

6. Opracowanie informacji o realizacji zadań IOŚ w 2014 r.

7. Przeprowadzenie analizy uwarunkowań ekonomiczno-kadrowych działalności IOŚ.

8. Przeprowadzenie kontroli WIOŚ w zakresie zadań ustawowych IOŚ.

A. Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska

1. Zebranie i przekazanie danych do analizy uwarunkowań ekonomiczno-kadrowych działalności wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

2. Terminowe przekazanie do GIOŚ informacji o realizacji zadań IOŚ w 2014 r.

3. Upowszechnianie informacji oraz materiałów uzyskanych w trakcie szkoleń organizowanych przez GIOŚ.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-10
  • Data wejścia w życie: 2014-12-10
  • Data obowiązywania: 2014-12-10
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA