REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 4

DECYZJA NR 4
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 8 regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nadanego zarządzeniem nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska ustalam, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Głównym Inspektoratem”.

§ 2.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Jerzy Kuliński

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, kieruje całokształtem działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, zwaną dalej „Inspekcją” wykonując zadania przypisane Głównemu Inspektorowi lub kierownikowi jednostki organizacyjnej w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych.

2. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych.

3. Główny Inspektor wykonuje zadania, określone w § 3 ust. 6 regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu, w tym:

1) wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki organizacyjnej, jako dysponenta III stopnia budżetu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

2) podpisuje pisma o zasadniczym znaczeniu dla Inspekcji;

3) zatwierdza plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego oraz udziela imienne upoważnienia audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego;

4) występuje z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania Zastępcy Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych.

4. Główny Inspektor określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Departamentu Organizacji i Procedur;

2) Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji Inspekcji.

§ 3.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski

1. Zastępca Głównego Inspektora wykonuje zadania Głównego Inspektora w zakresie postępowań administracyjnych, kontroli, kontroli rynku, transgranicznego przemieszczania odpadów, analiz i badania środowiska oraz działalności laboratoriów Inspekcji.

2. Zastępca Głównego Inspektora określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa;

2) Departamentu Kontroli Rynku;

3) Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku;

4) Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego.

§ 4.

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Radosław Fienko

1. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm).

2. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);

2) określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

3) w zakresie obrony cywilnej.

3. Dyrektor Generalny podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

1) obronnych w Głównym Inspektoracie;

2) zarządzania kryzysowego w Głównym Inspektoracie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

4. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Wydziału Administracyjnego;

2) Wydziału Finansowego;

3) Wydziału Informatyzacji Inspekcji;

4) Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego;

5) Stanowiska do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

§ 5.

Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu działają w imieniu Głównego Inspektora, w zakresie swoich kompetencji, w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, spotkaniach administracji rządowej oraz innych jednostek współpracujących z Inspekcją.

§ 6.

1. Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–4, na bezpośrednie polecenie Głównego Inspektora.

2. Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–4, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Głównego Inspektora.

§ 7.

Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–4, podpisują odpowiedzi na kierowane do Głównego Inspektora interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne, a w czasie nieobecności Głównego Inspektora także korespondencję zastrzeżoną dla Głównego Inspektora.

§ 8.

1. W czasie nieobecności Głównego Inspektora jego obowiązki i kompetencje wykonuje Zastępca Głównego Inspektora, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 3 pkt 4.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Głównego Inspektora i Zastępcy Głównego Inspektora, obowiązki i kompetencje Głównego Inspektora wykonuje Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 3 pkt 4.

§ 9.

Traci moc podział zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu zatwierdzony przez Głównego Inspektora w dniu 7 lutego 2011 roku.

§ 10.

Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
  • Data wejścia w życie: 2015-03-04
  • Data obowiązywania: 2015-03-04
  • Dokument traci ważność: 2015-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA