REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 1
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 52 Ministra Środowiska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zwanym dalej „Głównym Inspektoratem” stałe dyżury w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu w systemie dwuzmianowym, przez cztery trzyosobowe zespoły.

§ 2.

1. Całodobową służbę dyżurną organizuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy wykorzystaniu pracowników Głównego Inspektoratu.

2. Do pełnienia dyżurów nie mogą być wyznaczane osoby mające przydziały mobilizacyjne lub odpowiedzialne za realizację zadań obronnych nałożonych na Główny Inspektorat.

3. Osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów powinny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, co najmniej o klauzuli „Zastrzeżone”.

4. Osobom pełniącym dyżur w formie całodobowej służby dyżurnej należy zapewnić warunki do odpoczynku oraz przygotowania i spożycia posiłku.

§ 3.

1. Dokumentację stałego dyżuru z zastrzeżeniem ust. 2 prowadzi – pracownik wykonujący sprawy związane z realizacją zadań obronnych w Głównym Inspektoracie;

2. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny dokumentację stałego dyżuru prowadzi starszy dyżurny stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie.

§ 4.

1. W stanie gotowości obronnej państwa w celu realizacji zadań szkoleniowych lub w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności klęsk żywiołowych, awarii, katastrof zagrażających bezpieczeństwu życia lub mienia ludności stałe dyżury mogą być uruchamiane w pełnym lub ograniczonym zakresie na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Ministra Środowiska;

2. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej czasu wojny system stałych dyżurów uruchamia Minister Środowiska.

§ 5.

Wyposażenie, strukturę organizacyjną, dokumentację, zasady oraz warunki uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie określa „Instrukcja Stałego Dyżuru w formie całodobowej służby dyżurnej” stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 6.

Finansowanie zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem stałego dyżuru, należy realizować zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599, z późn. zm.).

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 1/2007 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik 1. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU W FORMIE CAŁODOBOWEJ SŁUŻBY DYŻURNEJ]

Załącznik do Zarządzenia
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
z dnia 19 marca 2015 r.

ZATWIERDZAM
Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU W FORMIE CAŁODOBOWEJ SŁUŻBY DYŻURNEJ

 

Opracował
Andrzej Miłoszewski
Radca GIOŚ

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja stałego dyżuru, zwana dalej „Instrukcją”, ustala zasady oraz warunki uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zwanym dalej „Głównym Inspektoratem”.

1.2. Podstawy prawne tworzenia systemu stałego dyżuru

Podstawę prawną tworzenia systemu stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie stanowią:

1) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166);

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, 2218);

4) zarządzenie nr 52 Ministra Środowiska z dnia 6 września 2011 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów.

1.3. Cel tworzenia stałego dyżuru

Celem tworzenia stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie jest:

1) zapewnienie ciągłości odbioru decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczpospolitej Polskiej;

2) zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o uruchomieniu realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w tym wydawanie kart realizacji zadań operacyjnych;

3) zapewnienie warunków do ciągłego kierowania i koordynowania wykonywaniem zadań obronnych w czasie stanu gotowości państwa czasu kryzysu i stanu gotowości państwa czasu wojny;

4) gromadzenie informacji o aktualnej sytuacji w Głównym Inspektoracie;

5) przekazywanie decyzji Ministra Środowiska jednostkom organizacyjnym.

1.4. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru

Decyzję o uruchomieniu realizacji określonych zadań wynikających z procesu podwyższania gotowości obronnej państwa przekazuje:

1) Prezes Rady Ministrów – Ministrowi Środowiska;

2) Minister Środowiska – kierownikom jednostek organizacyjnych;

3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska – kierownikom jednostek nadzorowanych.

Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie obejmują w szczególności:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa w działach administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższaniu stanu gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach w działach administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”;

4) utrzymywanie łączności ze stałymi dyżurami jednostek współdziałających (jednostek spoza działów administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”, podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów) oraz jednostki nadrzędnej w zależności od stopnia podległości, a także z innymi jednostkami organizacyjnymi w ramach działów administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”.

1.5. Struktura organizacyjna stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie

1. Stały dyżur pełniony jest przez zespół dyżurny składający się z:

1) kierownika zmiany – przełożony zmiany stałego dyżuru,

2) starszego dyżurnego,

3) dyżurnego,

4) innych osób dyżurnych – (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

2. Starszy dyżurny może pełnić funkcję kierownika zmiany – przełożonego zmiany stałego dyżuru, chyba że kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczy inną osobę do pełnienia funkcji kierownika zmiany.

3. Osoby wchodzące w skład zespołu dyżurnego w czasie pełnienia dyżuru podlegają bezpośrednio kierownikowi zmiany.

4. Stały dyżur pełni się w systemie dwuzmianowym.

5. Zmiany dyżuru następują o godzinie 8.00 i 20.00.

6. Miejscem pełnienia stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie jest pokój 434, tel/faks 5792815, e-mail: gios@gios.gov.pl.

2. ZASADY URUCHAMIANIA STAŁEGO DYŻURU (PROCEDURA)

1. Decyzję o uruchomieniu i zakończeniu działania systemu stałych dyżurów w Głównym Inspektoracie podejmuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez niego.

2. Polecenie uruchomienia stałego dyżuru Główny Inspektor Ochrony Środowiska lub osoba przez niego upoważniona przekazuje odpowiedzialnemu za stały dyżur, a w przypadku jego nieobecności – starszemu dyżurnemu.

3. Odpowiedzialny za stały dyżur przekazuje polecenie:

w godzinach pracy jednostki:

a) kierownikowi pierwszej zmiany stałego dyżuru, a w przypadku jego nieobecności kierownikowi drugiej zmiany,

b) Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu;

po godzinach pracy jednostki:

a) Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu,

b) Dyrektorom Departamentów Głównego Inspektoratu.

4. Kierownik zmiany stałego dyżuru wzywa osoby wchodzące w skład zespołu dyżurnego pełniącego zmianę do stawienia się w pomieszczeniu stałego dyżuru (siedziba Głównego Inspektoratu pok. 434), a następnie pobiera dokumentację stałego dyżuru.

5. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu, po otrzymaniu informacji od kierownika zmiany o uruchomieniu stałego dyżuru, informuje o tym fakcie kierowników komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

3.1. Organizacja zespołów dyżurnych

1. Do pełnienia stałego dyżuru wyznacza się cztery zmiany dyżurne. Podczas gdy pierwsza zmiana pełni dyżur – zmianą rezerwową jest zmiana druga. Zasada ta obowiązuje odpowiednio dla kolejnych zmian dyżurnych.

2. Kierowników I i II zmiany wyznacza się spośród pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu.

3. Kierowników III i IV zmiany wyznacza się spośród pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu.

4. Starszych dyżurnych oraz dyżurnych wyznacza się spośród pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu.

5. Zespoły dyżurne wyznacza się spośród pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu. Wyznaczeni pracownicy, powinni posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa.

6. Jeżeli zmiana obejmująca dyżur nie przybędzie w wyznaczonym czasie, lub przybędzie w niepełnym składzie, kierownik zmiany zdającej melduje o tym Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu, a następnie:

1) w przypadku nieprzybycia całej zmiany obejmującej dyżur – zmiana dyżurna pełni dyżur do czasu przybycia zmiany rezerwowej,

2) w przypadku nieprzybycia części zmiany obejmującej dyżur – osoby, których zmiennicy przybyli przekazują obowiązki i kończą dyżur, natomiast osoby, których zmiennicy nie przybyli – pełnią dyżur do czasu przybycia ich zmienników ze zmiany rezerwowej.

7. Zdanie i objęcie służby stałego dyżuru kierownicy zmian meldują Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu i odnotowują w dzienniku meldunków stałego dyżuru.

8. Prawo wstępu do pomieszczenia stałego dyżuru i kontroli pracy dyżurnych mają:

1) Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

2) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu,

3) osoby upoważnione do kontroli działania stałego dyżuru przez organy nadrzędne – po okazaniu ważnego upoważnienia,

4) inne osoby upoważnione przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3.2. Zadania i obowiązki osób pełniących stały dyżur

1. Do zadań kierownika zmiany należy w szczególności:

1) inicjowanie i organizowanie pracy zespołu dyżurnego;

2) powiadamianie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu;

3) pobieranie od pracownika realizującego zadania obronne zestawu kart realizacji zadań operacyjnych.

2. Do obowiązków kierownika zmiany należy w szczególności:

1) przed objęciem dyżuru;

a) zapoznanie się z „Instrukcją stałego dyżuru”,

b) przejęcie, po uprzednim sprawdzeniu, dokumentów stałego dyżuru oraz sprawdzenie wyposażenia pomieszczenia stałego dyżuru,

c) sprawdzenie sprawności urządzeń łączności,

d) przejęcie spraw niezrealizowanych lub będących w trakcie realizacji od osób zdających dyżur,

e) zapoznanie się z meldunkiem kierownika zmiany zdającej dyżur;

2) w czasie pełnienia służby stałego dyżuru:

a) przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej podczas przekazywania decyzji, meldunków i informacji oraz prowadzenia rozmów telefonicznych,

b) zapewnienia dyscypliny w czasie pełnienia dyżuru i terminowej realizacji zadań,

c) przestrzeganie zasad bhp oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pomieszczeniu stałego dyżuru,

d) podjęcie określonych działań w wypadku ogłoszenia alarmu przez środki masowego przekazu,

e) sprawdzenie stanu dokumentów stałego dyżuru w celu ich przekazania kierownikowi zmiany obejmującej dyżur,

f) opracowanie meldunku o przebiegu dyżuru;

3) w czasie przekazywania obowiązków następnej zmianie stałego dyżuru:

a) przekazanie dokumentacji, sprzętu i wyposażenia pomieszczenia stałego zmianie obejmującej dyżur,

b) przekazanie kierownikowi zmiany obejmującej dyżur informacji odnośnie spraw wymagających zakończenia.

3. Do zadań i obowiązków starszego dyżurnego należy w szczególności:

1) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji i decyzji otrzymanych z organów nadrzędnych, współdziałających oraz jednostek organizacyjnych w dzienniku ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów (z podaniem godziny oraz nazwiska osoby, która ją przekazała);

2) ewidencjonowanie w dzienniku ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów (z podaniem godziny oraz nazwiska osoby, która ją przekazała) oraz przekazywanie organom nadrzędnym, współdziałającym oraz jednostkom organizacyjnym informacji i decyzji Ministra Środowiska lub innych upoważnionych osób;

3) przyjmowanie, przekazywanie i ogłaszanie ustalonych sygnałów powszechnego ostrzegania;

4) przekazywanie ustalonych meldunków i sprawozdań do organów nadrzędnych;

5) wydawanie zestawu kart realizacji zadań operacyjnych.

4. Do zadań i obowiązków starszego dyżurnego należy w szczególności:

1) prowadzenie dziennika ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

2) utrzymywanie łączności z dyżurnymi stałych dyżurów organów nadrzędnych, współdziałających oraz jednostek organizacyjnych;

3) podejmowanie określonych działań w przypadku ogłoszenia alarmu przez środki masowego przekazu;

4) wykonywanie innych poleceń kierownika zmiany.

5. Do zadań i obowiązków dyżurnego należy w szczególności:

1) doręczanie lub przekazywanie za pomocą technicznych środków łączności właściwym adresatom meldunków i informacji zgodnie z poleceniami starszego dyżurnego;

2) wykonywanie innych poleceń kierownika zmiany.

6. Do zadań i obowiązków dyżurnego kierowcy należy w szczególności;

1) wykonywanie poleceń kierownika zmiany w zakresie przewozu osób lub przesyłek pod wskazany adres;

2) utrzymywanie samochodu w sprawności eksploatacyjnej;

3) wykonywanie czynności posłańca (łącznika).

3.3. Zasady przekazywania decyzji, meldunków i informacji

1. Meldunki i informacje dla organów nadrzędnych wychodzące z Głównego Inspektoratu przekazuje się w ustalonych terminach, a pilne natychmiast.

2. Otrzymane meldunki i informacje przekazuje się niezwłocznie ich adresatom.

3. Meldunki i informacje niejawne adresowane do organów nadrzędnych przekazuje się za pomocą utajnionych środków łączności lub pocztą kurierską.

4. Załączniki:

1) schemat struktury organizacyjnej stałego dyżuru;

2) wykaz składu osobowego stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie;

3) grafik pełnienia stałego dyżuru w Głównym Inspektoracie;

4) wykaz numerów stacjonarnych i komórkowych, numery faksów kadry kierowniczej, tj. osób sprawujących kierownicze stanowiska lub funkcje w komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu;

5) plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w miejscu pracy;

6) plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w miejscu zamieszkania (z kolejnością powiadamiania);

7) wykaz łączników oraz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru przez nich powiadamianych;

8) wykaz jednostek organizacyjnych tworzących stały dyżur w ramach systemu stałych dyżurów;

9) wykaz numerów telefonów komórek współdziałających w jednostce nadrzędnej;

10) wykaz telefonów stałych dyżurów.

Załącznik Nr 1

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STAŁEGO DYŻURU W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA


Załącznik Nr 2

WYKAZ SKŁADU OSOBOWEGO STAŁEGO DYŻURU
W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Imię i nazwisko

Komórka organizacyjna

Stanowisko w stałym dyżurze

Nr zmiany

Adres zamieszkania

Tel. służbowy

Tel. komórkowy

Tel. domowy

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3

GRAFIK PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA

data

godzina

nr zmiany

zmiana rezerwowa

stanowisko w stałym dyżurze

Imię i nazwisko

 

 

 

 

kierownik zmiany

 

 

 

 

 

starszy dyżurny

 

 

 

 

 

dyżurny

 

 

 

 

 

kierownik zmiany

 

 

 

 

 

starszy dyżurny

 

 

 

 

 

dyżurny

 

 

 

 

 

kierownik zmiany

 

 

 

 

 

starszy dyżurny

 

 

 

 

 

dyżurny

 

 

 

 

 

kierownik zmiany

 

 

 

 

 

starszy dyżurny

 

 

 

 

 

dyżurny

 

 

Załącznik Nr 4

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STACJONARNYCH I KOMÓRKOWYCH ORAZ FAKSÓW KADRY KIEROWNICZEJ GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon stacjonarny i komórkowy

Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 5

PLAN POWIADAMIANIA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA, W MIEJSCU PRACY

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w I kolejności

 

Kierownik

zmiany

I

imię i nazwisko

komórka

tel. służbowy

tel. komórkowy

tel. do sekretariatu

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy

dyżurny

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w II kolejności

 

Kierownik

zmiany

II

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy dyżurny

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w III kolejności

 

Kierownik zmiany

III

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy dyżurny

imię i nazwisko

 

 

 

 

Kierownika zmiany

 

 

 

 

 

Dyżurny

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Rezerwowy zespół dyżurny

 

Kierownik zmiany

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

PLAN POWIADAMIANIA PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w I kolejności

 

Kierownik zmiany

I

imię i nazwisko

adres zamieszkania

tel. domowy

tel. komórkowy

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w II kolejności

 

Kierownik zmiany

II

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Osoby powiadamiane w III kolejności

 

Kierownik zmiany

III

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starszy dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

Kierownika zmiany

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba powiadamiana przez:

Stanowisko

Zmiana

Rezerwowy zespół dyżurny

 

Kierownik zmiany

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownika zmiany

Starszy dyżurny

IV

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżurny

 

imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 7

WYKAZ ŁĄCZNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA STAŁEGO DYŻURU PRZEZ NICH POWIADAMIANYCH

Lp.

Dane łącznika

Dane osoby powiadamianej

 

Imię i nazwisko łącznika

Adres łącznika

Telefon łącznika

Uwagi

Imię nazwisko osoby powiadamianej

Adres osoby powiadamianej

Telefon osoby powiadamianej

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH TWORZĄCYCH STAŁY DYŻUR W RAMACH SYSTEMU STAŁYCH DYŻURÓW

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

Faks

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dyżur

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓREK WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W JEDNOSTCE NADRZĘDNEJ

 

Telefon

Fax

Przychodzący

(22) 57 92 719

(22) 57 92 634

Wychodzący

(22) 57 92 354

(22) 57 92 605

e-mail (OPAL)

zrk@mos.gov.pl

minister@mos.gov.pl

Fax ogólny

(22) 57 92 493

 

Załącznik Nr 10

WYKAZ TELEFONÓW STAŁYCH DYŻURÓW

Lp.

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

1.

Ministerstwo Środowiska

 

przekaz

(22) 57 92 719

przekaz

(22) 57 92 605

zrk@mos.gov.pl

 

odbiór

(22) 57 92 354

odbiór

(22) 57 92 634

 

2.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

 

 

 

3.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 

 

 

 

4.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

5.

Państwowa Agencja Atomistyki

 

 

 

 

6.

Wyższy Urząd Górnictwa

 

 

 

 

7.

Instytut Badawczy Leśnictwa

 

 

 

 

8.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 

 

 

 

9.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

10.

Instytut Ochrony Środowiska

 

 

 

 

11.

Instytut Ochrony Środowiska oddział we Wrocławiu

 

 

 

 

12.

Państwowy Instytut Geologiczny

 

 

 

 

13.

Biuro Nasiennictwa Leśnego

 

 

 

 

14.

Centrum Informacji o Środowisku

 

 

 

 

15.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

 

 

 

 

16.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 

 

17.

Babiogórski Park Narodowy

 

 

 

 

18.

Białowieski Park Narodowy

 

 

 

 

19.

Biebrzański Park Narodowy

 

 

 

 

20.

Bieszczadzki Park Narodowy

 

 

 

 

21.

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

 

 

 

 

22.

Drawieński Park Narodowy

 

 

 

 

23.

Gorczański Park Narodowy

 

 

 

 

24.

Park Narodowy „Gór Stołowych”

 

 

 

 

25.

Kampinoski Park Narodowy

 

 

 

 

26.

Karkonoski Park Narodowy

 

 

 

 

27.

Magurski Park Narodowy

 

 

 

 

28.

Narwiański Park Narodowy

 

 

 

 

29.

Ojcowski Park Narodowy

 

 

 

 

30.

Pieniński Park Narodowy

 

 

 

 

31.

Poleski Park Narodowy

 

 

 

 

32.

Roztoczański Park Narodowy

 

 

 

 

33.

Słowiński Park Narodowy

 

 

 

 

34.

Świętokrzyski Park Narodowy

 

 

 

 

35.

Tatrzański Park Narodowy

 

 

 

 

36.

Park Narodowy „Ujście Warty”

 

 

 

 

37.

Wielkopolski Park Narodowy

 

 

 

 

38.

Wigierski Park Narodowy

 

 

 

 

39.

Woliński Park Narodowy

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-19
  • Data wejścia w życie: 2015-03-19
  • Data obowiązywania: 2015-03-19
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA