REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 1

DECYZJA NR 12
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 8 regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nadanego zarządzeniem nr 6 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska ustalam, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „Głównym Inspektoratem”.

§ 2.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, kieruje całokształtem działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „Inspekcją”, wykonując zadania przypisane Głównemu Inspektorowi lub kierownikowi jednostki organizacyjnej w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) oraz przepisach odrębnych.

2. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych.

3. Główny Inspektor wykonuje zadania, określone w § 3 ust. 6 regulaminu organizacyjnego Głównego Inspektoratu, w tym:

1) zadania:

a) przypisane kierownikowi jednostki organizacyjnej, jako dysponenta III stopnia budżetu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

b) określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

c) w zakresie zarządzania kryzysowego w Głównym Inspektoracie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);

2) podpisuje pisma o zasadniczym znaczeniu dla Inspekcji;

3) zatwierdza plany audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego oraz udziela imienne upoważnienia audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego;

4) występuje z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania Zastępcy Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

5) wyraża zgodę na powołanie i odwołanie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

§ 3.

Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1. Zastępca Głównego Inspektora wykonuje zadania Głównego Inspektora w zakresie postępowań administracyjnych, kontroli, kontroli rynku, transgranicznego przemieszczania odpadów, analiz i badania środowiska oraz działalności laboratoriów Inspekcji.

2. Zastępca Głównego Inspektora wykonuje zadania Głównego Inspektora jako kierownik zamawiającego w przypadku realizacji zadań innych niż związane z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Głównego Inspektoratu, warunkami jego działania, a także organizacją pracy.

3. Zastępca Głównego Inspektora określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa;

2) Departamentu Kontroli Rynku;

3) Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku;

4) Departamentu Strategii i Komunikacji;

5) Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego.

§ 4.

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

1. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.).

2. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu wykonuje zadania jako kierownik zamawiającego w przypadku realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania i ciągłości pracy Głównego Inspektoratu, warunkami jego działania, a także organizacją pracy.

3. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);

2) w zakresie obrony cywilnej.

4. Dyrektor Generalny podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań obronnych w Głównym Inspektoracie.

5. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu określa szczegółowe zadania oraz bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Wydziału Administracyjnego;

2) Wydziału Finansowego;

3) Wydziału Informatyzacji Inspekcji;

4) Wydziału Kadr i Rozwoju Zawodowego;

5) Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych;

6) Stanowiska do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

§ 5.

Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu działają w imieniu Głównego Inspektora, w zakresie swoich kompetencji, w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, spotkaniach administracji rządowej oraz innych jednostek współpracujących z Inspekcją.

§ 6.

1. Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-4, na bezpośrednie polecenie Głównego Inspektora.

2. Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3-4, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Głównego Inspektora.

§ 7.

Zastępca Głównego Inspektora i Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3-4, podpisują odpowiedzi na kierowane do Głównego Inspektora interpelacje i zapytania poselskie oraz korespondencję zastrzeżoną dla Głównego Inspektora wyłącznie w czasie nieobecności Głównego Inspektora.

§ 8.

1.W czasie nieobecności Głównego Inspektora jego obowiązki i kompetencje wykonuje Zastępca Głównego Inspektora, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 3 pkt 4.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Głównego Inspektora i Zastępcy Głównego Inspektora, obowiązki i kompetencje Głównego Inspektora wykonuje Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 ust. 3 pkt 4.

§ 9.

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, kierownik komórki organizacyjnej uzyskuje akceptację właściwego członka kierownictwa Głównego Inspektoratu nadzorującego pracę danej komórki organizacyjnej.

2. Zapisów ust. 1 nie stosuje się w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez komórki merytoryczne nadzorowane przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu.

§ 10.

Traci moc decyzja nr 66 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§ 11.

Decyzja obowiązuje z dniem podpisania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-22
  • Data wejścia w życie: 2016-06-01
  • Data obowiązywania: 2016-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA