| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska Nr 4
z dnia 20 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Funkcjonowanie ośrodka wczasowego Grodno II

Przekształcenie ośrodka w obiekt służący celom Parku lub fizyczna likwidacja obiektów ośrodka zbędnych dla realizacji zadań Parku

2

Funkcjonowanie kompleksu edukacyjnego Grodno

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury.

3. Adaptacja niezbędnych obiektów do celów Parku

3

Funkcjonowanie Punktu Obserwacyjnego Marynarki Wojennej w Białej Górze

Zabezpieczenie wysokiego klifu przed uruchomieniem erozji przez istniejącą infrastrukturę

4

Funkcjonowanie następujących obiektów:

1) wieże Grzywacz i Polana,

2) napowietrzne linie energetyczne,

3) gazociąg,

4) drogi – nr 3 i nr 102,

5) linia kolejowa,

6) drogi powiatowe i gminne,

7) przystań Łunowo,

8) latarnia Kikut

1. Docelowa likwidacja wież Grzywacz i Polana.

2. Docelowe okablowanie linii energetycznych kablem podziemnym.

3. Ograniczenie negatywnego wpływu istniejących szlaków komunikacyjnych na przyrodę, poprzez inwestycje proprzyrodnicze” realizowane w trakcie ich modernizacji lub remontów

5

1. Wzrost ruchu turystycznego.

2. Presja na szersze udostępnienie Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez:

1) utrzymanie istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystycznej,

2) jednolite, czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków,

4) ewentualne korekty przebiegu,

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację ścieżek dydaktycznych,

7) konserwację szlabanów i instalowanie nowych w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione,

8) budowę zapór (płoty siatkowe, żerdzie, gałęzie) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji,

9) ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów,

10) udostępnienie informacji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych regionu,

11) stałą kontrolę nasilenia ruchu turystycznego,

12) współpracę z zainteresowanymi podmiotami w

 

 

 

przedsięwzięciach z zakresu turystyki (w tym tworzenie systemu informacji turystycznej w regionie),

13) czasowe zakazy wstępu na niektóre tereny, wprowadzane ze względów przyrodniczych

6

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Oddziaływanie Parku na plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Retencjonowanie wód, w tym:

1) konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę gmin – Wolin oraz Międzyzdroje z ujęcia w Kodrąbku – w celu ochrony zasobów wód podziemnych Parku

7

Występowanie dużych powierzchni gleb zniekształconych i zdegradowanych

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną z dostosowaniem do siedliska.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii

8

Zniekształcenia rzeźby terenu (drogi, ścieżki, wyrobiska)

Stopniowe wyłączanie istniejących dróg wewnętrznych i ścieżek z użycia w oparciu o czynniki naturalne

9

Wysoki stopień niezgodności składu gatunkowego drzewostanów w stosunku do siedliska

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zwiększenie udziału gatunkowego dębu bezszypułkowego i buka (w średniowiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach – boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego) – wykonywanie odnowień, podsadzeń i poprawek, kształtowanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i przestrzennej pionowej drzewostanu przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spontanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków rodzimych lub tolerowanych.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii

10

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku

11

1. Udział niepożądanych gatunków w dendroflorze.

2. Ubożenie składów gatunkowych biocenoz.

3. Synantropizacja

1. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

2. Popieranie gatunków pożądanych.

3. Pozostawianie martwej materii.

4. Programy ochronne

12

Nadmierne szkody wyrządzane przez zwierzęta w odnowieniach, podsadzeniach i odnowieniach naturalnych drzewostanów

Zabezpieczenie uszkadzanych powierzchni poprzez:

1) wykonywanie ogrodzeń lub osłonki indywidualne,

2) ograniczenie populacji zwierząt wyrządzających nadmierne szkody w drzewostanach

13

Grunty we władaniu innych podmiotów niż Park wewnątrz granic Parku (gospodarka niezgodna z celami Parku)

Wykup gruntów i ich wykorzystanie zgodne z celami Parku

14

Zagrożenie grzybami pasożytniczymi

Zabezpieczanie pni po ściętych drzewach na gruntach porolnych

15

Pożary

Ochrona przeciwpożarowa (utrzymanie pasów przeciwpożarowych, punktów czerpania wody, dróg dojazdowych i pożarowych, łączności)

 

16

1. Zachwianie równowagi stanu liczebnego zwierząt.

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

1. Programy ochrony i restytucji gatunków.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt z terenu Parku.

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Ochrona siedlisk (w tym drzew obumierających, martwych, wykrotów).

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie strychów zajętych przez nietoperze w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Zakaz rozbudowywania układów drogowych.

9. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji (w tym populacji gatunków zagrażających lęgowiskom ptaków w delcie Świny).

10. Dążenie do wypracowania programu ochrony i gospodarki populacjami zwierząt leśnych w skali całej wyspy Wolin.

11. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków

17

Niska świadomość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Edukacja w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

18

Niedostateczna ilość drewna martwego w zbiorowiskach leśnych

Pozostawianie drzew zamierających i martwych jako naturalnego składnika ekosystemu – usuwanie jedynie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników szlaków turystycznych, dróg publicznych, trakcji kolejowej, mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie drzew i powodujących nadmierne zagrożenie pożarowe

19

Zanik gatunków roślin w ekosystemach

1. Utrzymywanie odpowiednich stosunków wodnych, wspieranie działania gmin w celu szybkiego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej.

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

4. Popieranie gatunków pożądanych.

5. Programy ochronne.

6. Czynna ochrona ekosystemów przez wykaszanie i odkrzaczanie.

7. Pozostawianie drzew martwych i zamierających niezagrażających trwałości lasu.

8. Wypas zwierząt

20

Zagrożenie ze strony owadów mogących występować w nadmiernych ilościach – gradacje

1. Kontrole stanu populacji najważniejszych gatunków.

2. Utrzymanie stanu pędraków na terenie szkółki na poziomie zapewniającym możliwość produkowania dobrego materiału sadzeniowego.

3. Wykonywanie ekspertyz

21

Zanieczyszczenia powietrza

1. Ocieplanie budynków.

2. Modernizacja systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła

22

Obce gatunki roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

2. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków

23

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Leczenie i okresowe przetrzymywanie w celu rehabilitacji zwierząt wymagających opieki, odpowiednie oznakowanie dróg przecinających Park.

2. Budowa przejść dla zwierząt

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

Zanieczyszczenia wód i gleb Parku

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Parku.

2. Prowadzenie modernizacji ciągów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwko skażeniom wód i gleb

3

1. Zachwianie równowagi stanu zwierząt.

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

1. Programy ochrony i restytucji gatunków.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych gatunków chronionych z terenu Parku.

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków.

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie zajętych przez nietoperze strychów w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Zakaz rozbudowywania układów drogowych

4

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających Park.

2. Budowa przejść dla zwierząt

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w ramach zbiornika Główny Zbiornik Wód Podziemnych 102.

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Retencjonowanie wód w tym:

1) konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę gmin Wolin i Międzyzdroje z ujęcia w Kodrąbku

2

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

3

Nielegalny połów ryb

1. Współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Graniczną w kierunku kontroli ekosystemów wodnych, limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego prowadzonych połowów.

2. Programy ochrony ichtiofauny.

3. Kontrola ekosystemów wodnych.

4. Utrzymanie wyłączenia obszaru jezior śródlądowych Parku dla amatorskiego i sportowego połowu ryb (wędkowania)

4

Naruszanie granic Parku – zbieractwo, dojścia do plaż, rekreacja

1. Utrzymanie i egzekwowanie zakazu wstępu na obszary nieudostępnione.

2. Utrzymanie szlaków turystycznych.

3. Utrzymanie wyłączenia jezior z udostępnienia rekreacyjnego

5

Sporty wodne uprawiane na wodach:

1) Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego w tym jezior – Wicka Wielkiego i Wicka Małego,

2) jezior wewnętrznych Parku

1. Współpraca z Urzędem Morskim, Policją i Strażą Graniczną w sprawie limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego dla jednostek z napędem motorowym na wodach morskich Parku.

2. Utrzymanie całkowitego zakazu używania sprzętu pływającego na jeziorach śródlądowych

6

Bariera ekologiczna w postaci dróg nr 3, nr 102 oraz linii kolejowej

1. Modernizacja z uwzględnieniem wymogów kompleksowej ochrony środowiska.

2. Docelowe ograniczenie roli drogi 102 do roli drogi obsługującej ruch lokalny

7

1. Presja urbanizacji na tereny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

1. Współpraca z samorządami w kierunku ochrony Parku.

2. Docelowa zmiana źródeł ogrzewania na oparte o paliwa odnawialne lub ekologicznie czyste.

3. Docelowe skanalizowanie wszystkich jednostek osadniczych na terenie wyspy Wolin

8

Loty cywilnych statków powietrznych

Ograniczenie lotów cywilnych statków powietrznych nad obszarami Parku w przestrzeni do 1000 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem służb Straży Granicznej, Urzędu Morskiego, ratownictwa medycznego i przeciwpożarowych

9

Opanowywanie Parku przez gatunki obce roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

2. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków.

3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządami wyspy Wolin i Uznam ukierunkowane na preferowanie hodowli roślin i zwierząt rodzimych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

2

Ruch statków w granicach Parku, powodujący płoszenie zwierząt i zanieczyszczenie wód

Limitowanie ilościowe, czasowe i przestrzenne dla jednostek z napędem motorowym na wodach morskich – współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Strażą Graniczną

3

Rozwój motoryzacji, w szczególności rozbudowa sieci dróg

Współudział w opracowywaniu strategii ciągów komunikacyjnych w skali regionu

4

Budowa elektrowni wiatrowych, stanowiących barierę antropogeniczną dla awifauny

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony krajobrazu estuarium Odry

5

1. Budowa nowych ośrodków wczasowych przy granicach Parku – zakłócenie walorów krajobrazowych.

2. Nadmierna presja antropogeniczna

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie właściwego zabezpieczenia otoczenia Parku

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach zniekształconych rosnących na gruntach porolnych – zabieg o charakterze trzebieży wczesnej

20,06 ha

Oddziały – 19b,d, 47d, 128h,131j,k

2

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach zniekształconych przeszłą gospodarką człowieka – zabieg o charakterze trzebieży późnej

124,79 ha

Oddziały – 14g,r, 32h, 54f, 55a,f, 57g, 69c,d,g, 77bx,c,d, 84c,cx, 85b,d,f, 87a,g,i, 89d,f, 91f, 105g, 114f, 131l, 134h, 138h, 141a,c, 147a,b,c

3

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach na siedliskach zdegradowanych, występujących na gruntach porolnych, w celu umożliwienia przebudowy w kierunku odtwarzania właściwych dla danego siedliska struktury przestrzennej i gatunkowej

16,35 ha

Oddziały – 70h, 92g, 97n,r, 109d, 113a,f,fx,g,h

4

Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy) w szkółce gospodarczej, w celu wykorzystania podczas odnowień w ekosystemach leśnych

0,46 ha

Oddział 110p

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń późnych

0,82 ha

Oddziały – 36l, 36lx

6

1. Usuwanie ekspansywnych gatunków obcych – czeremchy amerykańskiej, robinii białej i świerka pospolitego z dolnych pięter lasu.

2. Przygotowanie powierzchni do podsadzeń w ramach przebudowy drzewostanów, w kierunku zgodności z warunkami siedliskowymi

26,41 ha

Oddziały– 1Ac,1Ad, 1Cd,Ck, 1Bf, 4l, 6a,b,d,g, 10a, 76b, 77by, 82c, 86b,101fx

7

Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów – poszukiwania szkodliwych owadów w ściółce oraz kontrola zapędraczenia gleby w szkółce

49 prób

Obszar objęty ochroną czynną

 

8

Kontrola występowania brudnicy mniszki – wywieszanie pułapek feromonowych

14 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

9

Ograniczenie występowania huby korzeniowej – zabezpieczanie pni po usuniętych drzewach na gruntach porolnych biopreparatem PgIBL

12,96 ha

Oddziały – 70h, 92g, 97n,r, 113a,f,fx,g,h

10

Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni intensywnie przebudowywanych drzewostanów zniekształconych i zdegradowanych

4380 mb

Oddziały – 6l, 12o, 24b, 26j,k,l, 44a, 45h, 47k,l, 50d, 51b, 56c, 16nx, 43l,m, 61h, 62j,jx,o, 64c, 65g, 70k,h,g, 82c, 83b, 109d, 69, 92g, 93i,k,m, 96d, 102d, 113f,fx, 114a,128h, 137c, 139b,c, 140a, 143g,h, 144f,h,145a,b, 146a,b,d, 147f, 148a,b,d,f,k

11

Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych występujących w nadmiernym zagęszczeniu, zapobiegające szkodom wyrządzanym w odnowieniach naturalnych, zwierzynie drobnej i na terenach zurbanizowanych (uprawy rolne):

 

Obszar objęty ochroną czynną

 

1) jeleń

5szt.

 

 

2) jenot

4szt.

 

 

3) lis,

4szt.

 

 

4) dzik

30 szt.

 

12

Ochrona przeciwpożarowa – wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez:

1) mineralizację gleby,

2) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m od pasa drogowego

39,03 km

Oddziały– 7r, 8b,c,d,f, 9m,x, 10m,n, 11r,t, 12o,r,s, 13h,j,k, 14o,p,s,t, 15k,o, 15Af,g,h, 16f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,s, 17d,f, 18a, 25f,g, 26a,b,c, 27a, 28a,b, 29b, 30b,c, 31b,c, 32a,c,d,f, 33a, 34a,b, 35b, 36c, 37a,b,f, 38a,b, 39b,d, 40a,c, 41l, 42b,c,d,f, 44–46, 47k, 48c,g, 49c, 62j,n,o,w, 63a,b,c,d,g, 64c, 67, 68, 69a,p, 70k,l,m, 71j,k, 75c, 83a, 88c,d, 90, 91a,g, 101b,f,fx, 102a,d, 106f,g,j.k, 107a, 109d,s, 110An,Aw,z, 111a,b,d,f,h,g,i,k,n,o, 112c,b,g, 116, 117b,c,d,f, 118a,b, 128d,c, 128Ak, 128B, 129–132, 148j,m

13

Ochrona przeciwpożarowa – utrzymanie dróg dojazdowych do pożarów poprzez konserwację rowów odwadniających te drogi

0,81 km

Oddziały – 95b,g, 96a,c, 113i,n, 114f,g,i,j

14

Zabezpieczanie obszarów przed szkodami ze strony nadmiernego ruchu turystycznego – remonty, konserwacja, budowa nowych urządzeń turystycznych, w tym min.:

 

1) stelaży pod tablice informacyjne i witaczy,

87 szt.

Oddziały – 2-7, 14-18, 24, 25, 40, 41, 68, 70, 97, 110-114, 122, 128, 138, 139, 143-148

2) stołów, ław i koszy na śmieci,

178 szt.

Oddziały – 3-7, 14-18 ,40-42, 24, 68, 90, 110-114, 118, 122, 128, 138, 139, 143-148

3) wiat przeciwdeszczowych

3 szt.

Oddziały – 40c,18n, 128dx

 

15

Ochrona przed erozją – utrzymywanie i budowa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycznych:

1) wymiana podstopni w schodach ziemnych,

2) barier dwużerdziowych

 

 

 

30 szt.

Oddział 90d

 

370 mb.

Oddziały – 128d,dx,128A

16

Zabezpieczenie stanowiska Anthericum liliago przez fladrowanie oraz usuwanie siewek krzewów

0,06 ha

Oddział 90d

17

Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku przyrodniczo-historycznego Kawcza Góra-Biała Góra wraz z zejściem na plażę w rejonie Kawczej Góry (na etapie realizacji)

1 szt.

Oddziały – 15Bf,Bj,Bg, 16a,d

18

Wykonanie dojścia i zejścia z klifu z kompleksu Biała Góra (na etapie projektowania)

1 szt.

Oddziały – 15a,b,c,d,f

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie łąk trzęślicowych, zebranie skoszonej masy i wywiezienie poza teren Parku (realizacja zadania – wrzesień 2012 r.)

2,50 ha

Oddział 202a,m

2

Letnie koszenie roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach ginących gatunków roślin i ptaków (realizacja zadania – lipiec – wrzesień 2012 r.)

10,00 ha

Oddział 213d,

0,50 ha

Oddział 122z

3

Prowadzenie ekstensywnego wypasu i ekstensywnej gospodarki łąkarskiej dostosowanej do celów ochrony i restytucji siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych obejmujące:

1) koszenie działek kośnych oraz niedojadów od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

2) wypas kwaterowy do 31 listopada 2012 r.,

3) okresowe zwiększenie obsady bydła na kwaterach do 1,5 DJP na hektar, mające na celu ograniczenie ekspansji trzciny

– zadanie realizowane w ramach wieloletniej umowy dzierżawy

440,25 ha

Oddziały – 206b, 207c, 208c, 211c

4

Ograniczenie ekspansji olszy czarnej i wierzb w płatach szuwarów kłociowych i szuwarów trzcinowych z woskownicą europejską

4,00 ha

Oddział 202 m

5

Wycięcie samosiewów sosny, osiki oraz odrostów tarniny i czeremchy amerykańskiej w murawach

1,71 ha

Oddziały – 122bx,y, 125s,t,w,x, 126j

6

Skoszenie łąki, zebranie i wywiezienie pokosu poza teren Parku (realizacja zadania – lipiec – sierpień 2012 r.)

3,10 ha

Oddziały – 110Am, 110Ap

7

Koszenie roślinności łąkowo- murawowej oraz występujących tam agregacji trzcinnika piaskowego, wywiezienie skoszonego materiału poza teren Parku (realizacja zadania – lipiec – sierpień 2012 r.)

7,84 ha

Oddziały – 122bx,y, 125s,w, 126f,i,j

8

Odstrzały redukcyjne dzików – ograniczenie strat w lęgach ptaków

10 szt.

Wyspy delty Świny – oddziały – 205i,k,l, 206b, 207c, 208c, 211c

9

Utrzymanie stanowisk Eryngium maritimum – usuwanie odrostów wierzby kaspijskiej, czeremchy amerykańskiej, robinii białej z wyłożeniem materiału na przedpolu wydmy

1,85 ha

Oddział – 1Ab, 10o, 10Ab

10

Odsłonięcie stanowisk Cladium mariscus oraz Myrica gale

2,00 ha

Oddział 202a,m

11

Naprawy, zdejmowanie i zakładanie odcinków ogrodzeń przy fragmentach klifów i wydm

800 m

Oddziały – 6r, 7s

12

Ręczna konserwacja odcinków rowów melioracyjnych przechodzących przez Park i regulujących gospodarkę wodną na terenie nadleśnictwa Międzyzdroje. Zabieg ma na celu utrzymanie we właściwym stanie chronionych siedlisk przyrodniczych występujących na terenach leśnych otuliny Parku

350 m

Oddział 204b

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wspólne z Inspektorem Rybołówstwa Morskiego kontrolowanie wykonywania rybołówstwa kulturowego na wodach morskich

Według potrzeb

Oddziały – 203a, 205f, 206a, 207a,b, 208a,b, 209c, 211b, 212a,b,c, 213f,d,c, 214a

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona przeciwpożarowa poprzez:

1) wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych poprzez mineralizację gleby,

2) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30m, od linii energetycznej i pasa przeciwpożarowego

6,40 km

Oddziały – 131i, 132h,j,l, 138c, 142h, 143f, 144a, linia kolejowa PKP wzdłuż oddz. 41, 42, 62, 63, 64, 82, 83, 101, 102

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona przeciwpożarowa – utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez mineralizację gleby

0,15 km

Oddział 109o

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pajęcznica liliowata (Anthericum Liliano)

Zabezpieczanie stanowiska

1. Rozstawienie fladr wokół stanowiska.

2. Usuwanie siewek, nalotu drzew i krzewów

2

Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)

Utrzymanie stanowisk

Usuwanie odrostów wierzby kaspijskiej i wyłożenie wyciętego materiału na przedpolu wydmy

3

Kłoć wiechowata (Cladium marsicus)

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk

Koszenie ręczne i usunięcie trzciny oraz olszy czarnej

4

Woskownica europejska (Myrica gale)

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk

Koszenie ręczne i usunięcie trzciny oraz olszy czarnej

5

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)

Restytucja gatunku

Wysadzanie kłączy i monitoring

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Żubr
(Bison bonasus)

Hodowla zachowawcza

1. Prowadzenie hodowli zachowawczej w Ośrodku Hodowli Żubrów.

2. Utrzymanie ośrodka (obsługa, remonty ogrodzeń i urządzeń hodowlanych, gospodarka paszowa, opieka weterynaryjna, inne)

2

1. Bielik (Haliaeetus albicilla).

2. Kania ruda (Milvus milvus).

3. Kania czarna (Milvus nigrans).

4. Rybołów (Pandion haliaetus).

5. Sokół wędrowny (Falo peregrinus)

Ochrona miejsc rozrodu i przebywania

Utrzymanie dotychczasowych stref ochronnych miejsc lęgowych i przebywania oraz utworzenie nowych – według potrzeb

3

Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

Ochrona biotopów lęgowych

Wykaszanie i wypas roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach

4

Gatunki chronione

Rehabilitacja

Prowadzenie rehabilitacji zwierząt z terenu Parku

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem

1

Ochrona ścisła

1. Obszar ochrony ścisłej imienia S. Jarosza – oddziały 1 Al, 1Bb,d,fx, 1Cb,g,i, 1Db,c,d,f,g,j-p, 1k-t,tx, 2a-d,f,h-m, 3a,b, 4a-c,cx, 5r.

2. Obszar ochrony ścisłej im. Z. Czubińskiego – oddziały 10Bf,g, 11a-p, 12a-n, 13a-d,f,g, 14a,b,c,dx,g,h.

3. Obszar ochrony ścisłej imienia M. Raciborskiego – oddział 25f,g.

4. Obszar ochrony ścisłej imienia B. Dyakowskiego – oddziały 121j,k,l, 122a-d,r,s,t, 125a-f,h-m, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, 131d.

5. Obszar ochrony ścisłej imienia W. Szafera – oddziały 126l,n,o, 127, 128a,f, 128Az, 132a-i, 133a-g, 134b.

6. Obszar ochrony ścisłej imienia A. Wodziczki – oddziały 135h,i, 140d, 141d,f,j-m, 145d, 146f,g, 215a.

7. Obszar ochrony ścisłej Drożkowe Łąki” – oddziały 201g,h,j,k,l, 202b,d-l, 204a

500,19 ha

2

Ochrona czynna

Oddziały 1Aa-k, 1Ba,c,g,f, 1Ca,c,d,f,h,j,k, 1Da,h,i, 1w, 2g,n,o, 3c-i, dx, 4bx,d-ax, 5a-p, 6-10, 10A, 10Ba-d,h-l, 11r-w, 12o-t, 13h,i,j,k,l, 14dy,f,i-w, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18a-l,n,o-część, 19-24, 25a-d,h-gx, 26-41, 42a-d,f, 43-45, 46a,b,c,dx,f-n,ox,tx, 47, 48a-i,k,l,m, 49-67, 68a-c,f-n, 69-87, 88a-d, f-k, 89-108, 109a-k,n,p-hx, 110, 110A, 110B, 111, 112, 113a-t,fx,jx, 114-120, 121a-i, 122f-p,w-nx, 123, 124, 125g,n,o,r-w, 126f-k,m,p, 128b-d,g,h,j-m,dx, 128Aa,b-d,f-k,l,m-y,ax, 128B-131, 132j-l, 133h-l, 134a,c-i, 135a-g, 136-139, 140a,b,c, 141a-c,g-i, 142-144, 145a-c, 146a-d, 147, 148, 201a-c,dx,fx,i,m-z, 202a,c,m, 203, 204b-k,m-cx, 205a-f,hm, 206-214, 215b oraz wody Zatoki Pomorskiej

10373,09 ha

3

Ochrona krajobrazowa

1. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku –2,47 ha, obejmujące obszary w oddziałach 46r,s, 48j, 68d, 109l,m,o, 122x, 125p, 205g.

2. Grunty Skarbu Państwa we władaniu innych podmiotów –60,08 ha.

3. Grunty własności innych podmiotów niż Skarb Państwa –1,57 ha

64,12 ha

Razem

10937,40 ha

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Udostępnianie obszarów w celach naukowych

Lp.

Obszary udostępnienia1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Monitoring środowiska wodnego Parku – badanie wód podziemnych:

1) Obwód ochronny Wicko – oddziały 88b, 104a,

2) Obwód ochronny Wisełka – oddziały 55i, 10Ak,

3) Obwód ochronny Wapnica – oddziały 129d, 126f, 128Aa,

4) Obwód ochronny Międzyzdroje – oddziały 17d, 40c, 60a, 63b, 42c

20

2

Monitoring środowiska wodnego Parku – badanie wód powierzchniowych:

1) Obwód ochronny Warnowo – oddziały 110 Ba, i, g, 110z, 110w, 110Aa, f,

2) Obwód ochronny Wisełka – oddział 10Am,

3) Obwód ochronny Wapnica – oddziały 128l, 128Ac, 128n, 125f, 135, 141,

4) Obwód ochronny Wodny – oddziały 203, 205, 211c

20

3

Stacja meteorologiczna – obwód ochronny Warnowo, oddział 113p

4

4

Stacja monitoringu przyrodniczego Grodno – obwód ochronny Wisełka, oddział 10A

4

5

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, stacja meteorologiczna – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

5

6

Obwód ochronny Międzyzdroje – oddział 15Bg:

1) Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2) Budynki UAM Poznań nr 8, 8a, 8b

100

7

Budynki Archiwum Państwowego w Szczecinie – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

8

Budynki Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

9

Obwód ochronny Wodny – oddziały 206b, 207c, 208c, 211c

20

10

Cały obszar Parku – zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), w oparciu o opinię Rady Naukowej Parku

100

 

B. Udostępnianie obszarów w celach edukacyjnych

Lp.

Obszary udostępnienia1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Centrum Edukacyjno-Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 18n

600

2

Zagroda Pokazowa Żubrów – obwód ochronny Międzyzdroje, oddziały 39p,r,s,t,w,j,k,m,n,l, 40d,i,j,k,h, 41a,b

200

3

Obiekt Edukacyjno-Turystyczny Wiatrak” – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

4

Obiekt Edukacyjny, budynek nr 3 – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

100

5

Kompleks edukacyjny Grodno – obwód ochronny Wisełka, oddział 110A

100

6

Ścieżka edukacyjna Drożkowe Łąk” – obwód ochronny Wodny, oddziały 201i, 202a – poza szlakami turystycznymi

50

 

C. Udostępnianie obszarów w celach turystycznych

Lp.

Obszary udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Dojście do zejścia i zejście z klifu, z kompleksu Biała Góra (na etapie projektowania) – obwód ochronny Międzyzdroje, oddziały 15a,b,c,d,f

100

2

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Jezioro Turkusowe –obwód ochronny Wapnica, oddział 128Aa

220

3

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Kwasowo – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 40c

200

4

Miejsce postojowe – Gosań – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 13j,d

100

5

Miejsce postojowe przy J. Czajcze – obwód ochronny Warnowo, oddział 111a

30

6

Punkt widokowy Kawcza Góra – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 16d

40

7

Punkt widokowy Gosań – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 14f

50

8

Punkt widokowy Wzgórze Zielonka – obwód ochronny Wapnica, oddział 128dx

80

9

Punkt widokowy Piaskowa Góra – obwód ochronny Wapnica, oddział 128Ah

40

10

Obiekt turystyczny Zagroda Pokazowa Żubrów – obwód ochronny Międzyzdroje, oddziały 39 - 40

200

11

Obiekt turystyczny Wiatrak” – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

12

Stanowisko broni V3 – obwód ochronny Wicko, oddział 90d

100

 

D. Udostępnianie obszarów w celach rekreacyjnych

Lp.

Obszary udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża Świętouść – obwód ochronny Wisełka, oddziały 1Aa, 1Ba, 1Ca

1200

2

Plaża Wisełka – obwód ochronny Wisełka, oddziały 4bx, 5p, 6r, 7s

1400

3

Plaża Grodno II – obwód ochronny Wisełka, oddział 9ax

200

4

Plaża Grodno – obwód ochronny Wisełka, oddziały 10Aa,10Ba

200

5

Plaża Międzyzdroje obwód ochronny Międzyzdroje oddział 16z

400

6

Przystań żeglarska Łunowo, basen jachtowy – obwód ochrony Wodny, oddział 205g

120

7

Ośrodek wypoczynkowy Grodno II – obwód ochronny Wisełka, oddziały 8f, 9b,c,f,h,i

200

8

Kampingi – obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

20

 

E. Udostępnianie obszarów wodnych w celach połowu ryb

Lp.

Obszary udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary morskie poza strefą roślinności wynurzonej

10 załóg

2

Obszar Zatoki Pomorskiej na odcinkach:

1) od 411,0 km do 407,3 km brzegu morskiego (od Białej Góry w kierunku wschodnim do granicy plaży Grodna),

2) od 402,0 km do 400,0 km (od latarni Kikut w kierunku wschodnim do plaży w Świętouściu)

100

3

Wsteczna Delta Świny i Zalew Szczeciński (wody poza strefami roślinności wynurzonej)

100

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »