| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy ds. substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Katarzyna Jabłońska, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Jakub Gibek, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska;

3) Sekretarz – Jolanta Wikalińska, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki;

4) członkowie Zespołu:

a) Łukasz Augustyniak, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska,

b) Agnieszka Dzierzbicka, Biuro Ministra, Ministerstwo Środowiska,

c) Justyna Kiec, Departament Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska,

d) Beata Kłopotek, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska,

e) Monika Sklarzewska, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska,

f) Przemysław Gruszecki, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

g) Adriana Dembowska, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

h) Jacek Stocki, Wydział Ochrony Lasu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,

i) Aneta Choderska, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Bogna Wichrowska, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Główny Inspektorat Sanitarny,

k) Katarzyna Parafińska, Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Główny Inspektorat Sanitarny,

l) Aneta Hałajewska-Wosik, Departament do Spraw Oceny Ryzyka, Biuro ds. Substancji Chemicznych,

m) Małgorzata Staninska, Departament Oceny Dokumentacji Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

§ 3.

 Do zakresu działania Zespołu należy:

1) określenie potencjalnych konsekwencji wdrożenia projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę 2000/60/WE oraz Dyrektywę 2008/105/WE w odniesieniu do substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (COM(2011)876), zwanego dalej „projektem dyrektywy”, ze wskazaniem skutków:

a) prawnych,

b) finansowych,

c) społecznych,

d) gospodarczych;

2) opracowanie opinii w sprawie umieszczenia nowych 15 substancji w wykazie substancji priorytetowych;

3) opracowanie opinii w sprawie umieszczenia w projekcie dyrektywy „watch list”, zwanej listą obserwacyjną;

4) opiniowanie zaktualizowanych postanowień projektu dyrektywy wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami powiązanymi z projektem dyrektywy.

§ 4.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 6.

 Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, środowisk naukowych i gospodarczych.

§ 7.

 1. Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Zespołu, członkowie Zespołu mogą być zastępowani przez osoby przez nich upoważnione.

§ 9.

 Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na wniosek Przewodniczącego.

§ 10.

 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 11.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska z dnia 18 listopada (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »