| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie określenia w Ministerstwie Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych oraz w sprawie wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do tych informacji

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej „Ministerstwem”, wyznacza się:

1) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”:

a) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i jego zastępca,

b) Kierownik Kancelarii Tajnej,

c) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,

d) Administrator systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”;

2) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”:

a) Sekretarz Stanu w Ministerstwie,

b) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie,

c) Dyrektor Generalny Ministerstwa,

d) Szef Gabinetu Politycznego Ministra,

e) kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,

f) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie,

g) Administrator systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli „tajne” włącznie,

h) wszystkie stanowiska w komórce organizacyjnej właściwej ds. archiwizacji,

i) wszystkie stanowiska w komórce organizacyjnej właściwej ds. ochrony informacji niejawnych,

j) wszystkie stanowiska w komórce organizacyjnej właściwej ds. obronności,

k) wszystkie stanowiska w komórce organizacyjnej właściwej ds. zarządzania kryzysowego/Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska;

3) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”:

a) zastępcy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa,

b) wszystkie stanowiska w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;

4) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”:

a) osoby funkcyjne w komórkach organizacyjnych Ministerstwa – osoby odpowiedzialne za ewidencjonowanie, udostępnianie, przekazywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz ich zastępcy,

b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz jego zastępca,

c) sekretarze obsługujący sekretariaty: Ministra Środowiska, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Szefa Gabinetu Politycznego, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska;

5) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej o klauzuli „tajne” – stanowiska i funkcje, o których mowa w pkt 1 oraz w pkt 2 lit. a – g, i, j i k;

6) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej o klauzuli „poufne” – stanowiska, o których mowa w pkt 3 lit. a;

7) stanowiska i funkcje związane z dostępem do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej o klauzuli „zastrzeżone” – stanowiska i funkcje, o których mowa pkt 4 lit. a i c.

§ 2.
1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, niezwłocznie po zatrudnieniu osoby na stanowisku lub powołaniu do pełnienia funkcji określonej w:

1) § 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 – przedkłada Ministrowi Środowiska do podpisu projekt wniosku do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego;

2) § 1 pkt 3 – przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające;

3) § 1 pkt 4 – przedkłada Ministrowi Środowiska do podpisu projekt upoważnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zwanego dalej „upoważnieniem”;

4) § 1 pkt 7 – przeprowadza szkolenie w zakresie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej i wydaje zaświadczenie o przeszkoleniu,

o ile osoba ta nie posiada stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnienia lub przeszkolenia.

2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych powiadamia osobę, o której mowa w § 1, o konieczności posiadania stosownego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia, a w przypadku jego braku o konieczności poddania się procedurze sprawdzającej.

§ 3.
1. W przypadku uzasadnionej potrzeby dopuszczenia do informacji niejawnych innych osób niż zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje określone w § 1, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa, w której zatrudniona jest taka osoba, a w przypadku nieobsadzenia stanowiska kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa – Dyrektor Generalny Ministerstwa, składa do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego lub wydanie upoważnienia.

2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, w zależności od rodzaju klauzuli tajności, której wniosek dotyczy:

1) przedkłada Ministrowi Środowiska wniosek wraz z projektem upoważnienia albo

2) przedkłada Ministrowi Środowiska wniosek wraz z projektem pisemnego polecenia wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego, a po jego zatwierdzeniu przeprowadza postępowanie, albo

3) przedkłada Ministrowi Środowiska wniosek wraz z projektem pisemnego polecenia wszczęcia poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz projektem wniosku Ministra Środowiska do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego.

3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych powiadamia osobę, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, o wydaniu przez Ministra Środowiska polecenia wszczęcia wobec niej postępowania sprawdzającego albo o wydaniu upoważnienia.

4. W przypadku osób mających wykonywać czynności zlecone przez Ministra Środowiska lub Ministerstwo, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa, która jest merytorycznie właściwa ze względu na przedmiot zleconych czynności, a w przypadku nieobsadzenia stanowiska kierującego komórką organizacyjną Ministerstwa – Dyrektor Generalny Ministerstwa. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
1. Osoby zatrudnione na stanowiskach lub pełniące funkcje określone w § 1 zobowiązane są złożyć do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, o ile nie posiadają stosownego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 4, osoba, której dotyczy wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, składa do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 5.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych prowadzi wykaz osób zatrudnionych na stanowiskach lub pełniących funkcje, o których mowa w § 1, oraz osób, o których mowa w § 3 ust 1, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia albo je cofnięto.
§ 6.
Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kadr informuje niezwłocznie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o powołaniu do i odwołaniu z pełnienia funkcji oraz zatrudnieniu lub zwolnieniu ze stanowisk osób, o których mowa w § 1, podając dane do wykazu, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione.
§ 7.
Każdorazowo na wniosek Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa do spraw kadr przekazuje dane do wykazu, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione, osób, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 8.
Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa, która jest merytorycznie właściwa ze względu na przedmiot zleconych czynności, informuję niezwłocznie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych o zawarciu lub wygaśnięciu umowy dotyczącej wykonywania czynności zleconych, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, podając do wykazu dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym dane zmienione.
§ 9.
Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw kadr zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia do przekazania Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych danych niezbędnych do prowadzenia przez niego wykazu, o którym mowa w § 5, dotyczących osób zatrudnionych w Ministerstwie, które posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie.
§ 10.
Dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, nie stanowią informacji niejawnych, jednak zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) stanowią informacje prawnie chronione.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »