| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 88 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dz. Urz. MŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 23 oraz z 2012 r. poz. 23).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE]

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 38 Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2013 r.

STATUT
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

§ 1

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwany dalej „Regionalnym Zarządem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz niniejszego statutu.

2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwanego dalej „dyrektorem Regionalnego Zarządu”, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.

3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 2.

1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje region wodny Górnej Wisły, region wodny Czarnej Orawy oraz region wodny Dniestru, określone rozporządzeniem.

2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Kraków.

§ 3.

1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.

4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje osoba wyznaczona do tych spraw przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

§ 4.

1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:

1) pion Zarządzania Zasobami Wodnymi;

2) pion Techniczny;

3) pion Inwestycji;

4) pion Administracyjno-Prawny;

5) pion Ekonomiczno-Finansowy;

6) Zarządy Zlewni.

2. Pionem lub pionami kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu, zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu lub inne wyznaczone osoby.

3. Zarządami Zlewni kierują kierownicy zarządów zlewni.

4. W pionach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, tworzy się:

1) w pionie Technicznym – Centrum Operacyjne;

2) w pionie Ekonomiczno-Finansowym – Wydział Ekonomiczny;

3) w pionie Administracyjno-Prawnym – stanowisko Rzecznika prasowego.

§ 5.

Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »