reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 53
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 36 Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) merytoryczna i formalnoprawna ocena prawidłowości sporządzania:

a) projektów robót geologicznych,

b) dokumentacji geologicznej złóż kopalin;”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Komisji wchodzą:”,

b) dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:

„3. Komisja rozpatruje sprawy, o których mowa w § 2 ust. 1, podczas posiedzeń zespołów powołanych przez przewodniczącego Komisji, zwanych dalej „zespołami”.

4. Obsługę Komisji zapewnia departament właściwy w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

5. Dyrektor departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych wyznacza pracownika departamentu do pełnienia funkcji sekretarza Komisji.

6. Do zadań sekretarza Komisji należy obsługa posiedzeń zespołów oraz posiedzeń plenarnych Komisji, w tym zawiadamianie członków Komisji oraz osób wymienionych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 i § 6 ust. 1 załącznika do zarządzenia o terminie posiedzenia, pomoc w redagowaniu opinii w toku posiedzenia, a także wykonywanie wszelkich innych prac biurowych związanych z działaniem Komisji lub poszczególnych zespołów.

7. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Ministerstwa Środowiska, w części będącej w dyspozycji departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska, przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością organów pomocniczych Ministra Środowiska.

8. Przewodniczącemu Komisji, zastępcom przewodniczącego Komisji i członkom Komisji oraz pełniącemu funkcję sekretarza Komisji, a także osobom niewchodzącym w skład Komisji, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 2 załącznika do zarządzenia, przysługuje prawo do diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i noclegów, na zasadach i w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;

3) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [Regulamin pracy Komisji Zasobów Kopalin]

Załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska
z dnia 15
października 2013 r.

Regulamin pracy Komisji Zasobów Kopalin

§ 1. 1. Przewodniczący Komisji Zasobów Kopalin, zwanej dalej „Komisją”, reprezentuje Komisję na zewnątrz, kieruje pracami Komisji, zwołuje posiedzenia zespołów, o których mowa w § 3 ust. 3 zarządzenia, oraz składa Ministrowi Środowiska sprawozdanie z działalności Komisji za dany rok w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. Przewodniczący Komisji może powołać biegłego spośród członków Komisji albo osób niewchodzących w jej skład, który opracowuje opinię (koreferat) dotyczącą sprawy skierowanej do rozpatrzenia i przedstawia tę opinię zespołom, o których mowa w § 3 ust. 3 zarządzenia, na posiedzeniu.

3. Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z opinią (koreferatem) może odstąpić od zwołania posiedzenia zespołu. W takiej sytuacji opinia (koreferat) wraz z opinią przewodniczącego Komisji stanowią opinię, ocenę, analizę lub propozycję dla Ministra Środowiska, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia.

§ 2. 1. Zespoły, o których mowa w § 3 ust. 3 zarządzenia, składają się z przewodniczącego zespołu, którym jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca, i co najmniej 2 członków Komisji. W uzasadnionym przypadku, przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego Komisji może wyznaczyć na przewodniczącego zespołu innego członka Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może powołać w skład zespołu specjalistę niebędącego członkiem Komisji, po poinformowaniu dyrektora departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

3. W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby wymienione w § 6 ust. 1 Regulaminu.

4. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zespół może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w § 3 Regulaminu.

§ 3. Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrują zespoły w rozszerzonym składzie, na polecenie przewodniczącego Komisji, dyrektora departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Komisji. W skład poszerzonego zespołu wchodzą inni członkowie Komisji lub inne osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.

§ 4. Minister Środowiska może zwołać posiedzenie plenarne całego składu Komisji w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 zarządzenia.

§ 5. Członkowie Komisji lub zespołu oraz osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu powinni być zawiadamiani o terminie i porządku posiedzenia plenarnego Komisji lub posiedzenia zespołu na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem, drogą pisemną, lub mailową lub telefoniczną.

§ 6. 1. Na posiedzenie plenarne Komisji lub na posiedzenie zespołu powinni być na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem zaproszeni:

1) przedkładający projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną lub inne opracowanie;

2) osoba, która sporządziła projekt robót geologicznych, dokumentację geologiczną lub inne opracowanie;

3) osoba, która sporządziła opinię (koreferat) w rozpatrywanej sprawie;

4) przedstawiciel departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Przewodniczący Komisji lub zespołu może w razie potrzeby zaprosić na posiedzenie także inne osoby niewymienione w ust. 1.

3. Nieobecność na posiedzeniu osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu otwiera posiedzenie, przedstawiając temat posiedzenia i członków zespołu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu.

2. Autorzy albo przedkładający opracowania (projekty, dokumentacje) w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia, prezentują cel wykonania, zakres i wyniki prac przeprowadzonych i udokumentowanych w przedłożonym opracowaniu.

3. Osoby biorące udział w posiedzeniu mogą zgłaszać pytania do autorów opracowań lub przedkładających opracowanie, którzy następnie udzielają odpowiedzi.

4. Osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, przedstawia sporządzoną przez siebie opinię (koreferat).

5. Prowadzi się ogólną dyskusję, w której biorą udział wszyscy zaproszeni na posiedzenie.

6. Członkowie zespołu prowadzą naradę, w której udział biorą przewodniczący, członkowie zespołu, osoba sporządzająca opinię (koreferat), przedstawiciel departamentu właściwego w sprawach geologii i koncesji geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Narada odbywa się na wniosek co najmniej jednej z tych osób i toczy się bez udziału autorów oraz przedkładających opracowania, o których mowa w ust. 2.

7. Po naradzie odbywa się głosowanie nad przyjęciem danego opracowania, które jest jawne. Dokonując oceny opracowania zespół ocenia prawidłowość jego sporządzenia kierując się zarówno własnym doświadczeniem zawodowym, jak i ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz przepisami wykonawczymi. W głosowaniu biorą udział przewodniczący i członkowie zespołu. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają większością głosów. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Zespół sporządza na piśmie opinię, ocenę, analizę lub propozycję, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia, na temat opracowania będącego przedmiotem posiedzenia.

9. Opinia, ocena, analiza lub propozycja powinna w szczególności zawierać oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, tematu rozpatrywanej sprawy oraz stanowisko zespołu wraz z uzasadnieniem, oraz zostać podpisana przez przewodniczącego i członków zespołu.

10. Przewodniczący zespołu przedstawia opinię, ocenę, analizę lub propozycję Ministrowi Środowiska.

§ 8. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do posiedzeń plenarnych Komisji oraz posiedzeń zespołu w rozszerzonym składzie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama