reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 3 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 39) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przeprowadzają notyfikację aktów normatywnych i ich projektów, w tym czuwają nad charakterem i zakresem zmian wprowadzanych do projektu ustawy na etapie prac parlamentarnych oraz informują upoważnionego przedstawiciela Rządu o konieczności wszczęcia procedury notyfikacji projektu ustawy;”,

b) w ust. 2 w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) do kontroli formalnoprawnej:

– projekty umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa-Minister albo Skarb Państwa-Ministerstwo, przygotowywanych na podstawie wzorów narzuconych przez podmioty zewnętrzne, niepodlegających zmianie, z wyłączeniem umów dotyczących organizacji w Ministerstwie staży dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych oraz praktyk zawodowych dla studentów,

– projekty porozumień Ministra albo Ministerstwa z innymi jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, zbliżonych charakterem do umów cywilnoprawnych, przygotowywanych na podstawie wzorów narzuconych przez podmioty zewnętrzne, niepodlegających zmianie, z wyłączeniem porozumień dotyczących organizacji w Ministerstwie staży dla osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych oraz praktyk zawodowych dla studentów,”,

– po lit. b dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) dokumenty związane z przygotowywaniem do notyfikacji Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych i aktów prawnych, w trybie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

d) informacje i dane niezbędne do realizacji zadań dotyczących uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądem EFTA, w tym merytoryczne analizy toczących się postępowań oraz stanowiska odnośnie do udziału Rzeczypospolitej Polskiej w omawianych postępowaniach, oparte na przedmiotowych analizach;”;

2) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja zadań Ministra w zakresie programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, z wyłączeniem programowania i ewaluacji, promocji i informacji w zakresie dotyczącym tych programów oraz kontroli systemowych, kontroli projektów pomocy technicznej oraz kontroli trwałości w Instytucjach Wdrażających dla osi priorytetowych I–V oraz Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;”;

3) w § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługa oraz wsparcie Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 51), w zakresie działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji oraz koordynacja współpracy z właściwą w zakresie ocen skutków regulacji komórką merytoryczną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;”;

4) w załączniku nr 1 do załącznika do zarządzenia:

a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Poszczególne wersje projektu, przekazywane przez właściwą komórkę na kolejnych etapach procesu legislacyjnego, powinny być oznaczone poprzez zamieszczenie na nich daty opracowania i parafowane przez dyrektora właściwej komórki.”;

b) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeśli pisma, o których mowa w ust. 3, zawierają uwagi dotyczące testu regulacyjnego albo oceny skutków regulacji, Departament Prawny przekazuje kopie tych pism Zespołowi do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, powołanemu na podstawie zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 51), zwanemu dalej „Zespołem”.”,

c) w § 6:

– w ust. 4 wyrazy „Departamentu Strategii i Komunikacji” zastępuje się wyrazem „Zespołu”,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zespół właściwa komórka przygotowuje test regulacyjny albo OSR uwzględniający uwagi Zespołu i przekazuje go Zespołowi do akceptacji.”,

d) w § 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sporządza OSR; przepis § 6 stosuje się odpowiednio.”,

e) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych, jednak najpóźniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem projektu do Departamentu Prawnego, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z wynikami uzgodnień Zespołowi w celu zaopiniowania testu regulacyjnego albo OSR. Przepis § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Projekt zaakceptowany przez Zespół właściwa komórka przekazuje wraz z wynikami uzgodnień do Departamentu Prawnego celem uzgodnienia:

1) pod względem zgodności z prawem – w przypadku projektów założeń projektów ustaw;

2) pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej – w przypadku projektów aktów normatywnych.”,

f) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli projekt dotyczy spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przed przekazaniem go pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów, Departament Prawny kieruje go na posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich, za pośrednictwem Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.”.

§ 2.

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy Departamentu Strategii i Komunikacji oraz Departamentu Prawnego opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama