reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 2.

Minister – Maciej H. Grabowski:

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur;

2) akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Środowiska pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;

3) podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – mające zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska, rozporządzenia Ministra Środowiska wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska;

5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;

6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21);

10) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura Ministra,

b) Gabinetu Politycznego Ministra,

c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 9.

§ 3.

Sekretarz Stanu – Dorota Niedziela:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Strategii i Komunikacji,

b) Departamentu Zasobów Wodnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

3) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).

§ 4.

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej – Marcin Korolec:

1) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej (Dz. U. poz. 1392);

2) określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

a) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju,

b) Departamentu Ochrony Powietrza;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 5.

Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – Sławomir Marek Brodziński:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Nadzoru Geologicznego,

c) Biura Dyrektora Generalnego w zakresie zadań, o których mowa w pkt 3;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego,

3) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

a) obronnych w Ministerstwie,

b) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

§ 6.

Podsekretarz Stanu – Katarzyna Kępka:

1) określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w zakresie leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz szkół leśnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

b) Biura Nasiennictwa Leśnego,

c) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

d) Polskiego Związku Łowieckiego,

e) szkół leśnych.

§ 7.

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – Piotr Otawski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Prawnego,

b) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w zakresie ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) parków narodowych.

§ 8.

Podsekretarz Stanu – Janusz Ostapiuk:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) [1] Departamentu Funduszy Ekologicznych,

b) Departamentu Gospodarki Odpadami,

c) Departamentu Ochrony Środowiska;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 9.

Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

§ 10.

Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 11.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

§ 12.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, podpisują odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–8, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 13.

1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Dorota Niedziela, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu – Doroty Niedzieli, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4, 7 i 8.

3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sekretarza Stanu – Dorotę Niedzielę zastępuje Podsekretarz Stanu – Sławomir Marek Brodziński w zakresie określonym w § 3;

2) Sekretarza Stanu – Marcina Korolca zastępuje Podsekretarz Stanu – Janusz Ostapiuk w zakresie określonym w § 4 pkt 2 i 3;

3) Podsekretarza Stanu – Sławomira Marka Brodzińskiego zastępuje Sekretarz Stanu – Dorota Niedziela w zakresie określonym w § 5;

4) Podsekretarza Stanu – Katarzynę Kępkę zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Otawski w zakresie określonym w § 6;

5) Podsekretarza Stanu – Piotra Otawskiego zastępuje Podsekretarz Stanu – Katarzyna Kępka w zakresie określonym w § 7;

6) Podsekretarza Stanu – Janusza Ostapiuka zastępuje Sekretarz Stanu – Marcin Korolec w zakresie określonym w § 8.

§ 14.

1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego z zastrzeżeniem § 2 pkt 10 lit. c oraz § 5 pkt 1 lit. c;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kadr i Szkoleń;

4) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie obrony cywilnej.

§ 15.

Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 16.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 48 oraz z 2015 r. poz. 50).

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI W KIEROWNICTWIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

infoRgrafika

[1] § 8 pkt 1 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz.U.M.Ś. poz. 53). Zmiana weszła w życie 26 czerwca 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama