reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych, zwaną dalej „Komisją”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw środowiska.

§ 2.

1. Do zakresu działania Komisji należy przygotowywanie dla ministra właściwego do spraw środowiska:

1) opinii w zakresie merytorycznej i formalnoprawnej oceny prawidłowości sporządzenia projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych, dotyczących:

a) regionalnych badań hydrogeologicznych,

b) ustalania zasobów solanek, wód termalnych i wód leczniczych w odniesieniu do opracowań, dla których właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska na podstawie art. 160 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. z 2015 r. poz. 196),

c) określenia warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

d) określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu, a także w związku z wtłaczaniem do górotworu wód złożowych powstałych przy wydobywaniu tych kopalin,

e) określania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów,

f) określania warunków hydrogeologicznych w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz w związku z zamierzonym podziemnym składowaniem dwutlenku węgla,

g) ponadwojewódzkich inwestycji liniowych w odniesieniu do opracowań, dla których właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska na podstawie art. 160 ustawy Prawo geologiczne i górnicze;

2) analiz metod prowadzenia prac geologicznych dla celów dokumentacyjnych, opiniowanie przepisów dotyczących projektowania i wykonywania prac geologicznych oraz ustalania zasobów wód podziemnych;

3) opinii w innych sprawach z dziedziny hydrogeologii będących w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska wynikających z potrzeb Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Regulamin pracy Komisji jest określony w załączniku do zarządzenia.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) zastępcy przewodniczącego Komisji – w liczbie 4 osób;

3) członkowie – w liczbie nieprzekraczającej 40 osób.

2. Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 4.

1. Obsługę Komisji zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska wyznacza pracowników departamentu do pełnienia funkcji sekretarza Komisji.

3. Do zadań sekretarza Komisji należy obsługa posiedzeń zespołów oraz posiedzeń plenarnych Komisji, w tym zawiadamianie członków Komisji oraz osób wymienionych w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji o terminie posiedzenia, pomoc w redagowaniu opinii w toku posiedzenia, a także wykonywanie wszelkich prac biurowych związanych z działaniem Komisji lub poszczególnych zespołów.

§ 5.

1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Ministerstwa Środowiska, w części będącej w dyspozycji Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością organów pomocniczych ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Przewodniczącemu, zastępcom oraz członkom Komisji, a także osobom niewchodzącym w skład Komisji, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 Regulaminu pracy Komisji, przysługuje prawo do diet oraz zwrotu kosztów przejazdów i noclegów na zasadach i w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska Nr 35 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY KOMISJI DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH]

Załącznik do zarządzenia Poz. 54 Ministra Środowiska
z dnia 17 lipca 2015 r.

Regulamin pracy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych

§ 1. 1. Przewodniczący Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, zwanej dalej „Komisją”, reprezentuje Komisję na zewnątrz, kieruje pracami Komisji, zwołuje posiedzenia zespołów, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz składa ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z działalności Komisji za dany rok w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. Przewodniczący wyznacza osobę, spośród członków Komisji albo osób niewchodzących w jej skład, która opracowuje opinię (koreferat) dotyczącą sprawy skierowanej do rozpatrzenia i przedstawia tę opinię zespołom, o których mowa w § 2 ust. 1, na posiedzeniu, o ile takie zespoły zostały powołane.

3. Przewodniczący po zapoznaniu się z opinią (koreferatem) może odstąpić od zwołania posiedzenia zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1. W takiej sytuacji opinia (koreferat) wraz z opinią przewodniczącego stanowią opinię, ocenę, analizę lub propozycję dla ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje sprawy, o których mowa w § 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia........ w sprawie powołania Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, zwanego dalej „Zarządzeniem”, w zespołach powołanych przez przewodniczącego Komisji, zwanych dalej „zespołami”.

2. Zespół składa się z przewodniczącego zespołu, którym jest przewodniczący Komisji albo jego zastępca, i co najmniej 2 członków powołanych spośród członków Komisji. W uzasadnionym przypadku, przewodniczący Komisji może wyznaczyć na przewodniczącego zespołu innego członka Komisji.

3. Przewodniczący Komisji może powołać w skład zespołu specjalistę niebędącego członkiem Komisji, po poinformowaniu dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

4. W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1–3.

5. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej zespół może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w § 3.

§ 3. Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrują zespoły w składzie rozszerzonym o jedną albo o dwie osoby, na polecenie przewodniczącego Komisji. W skład poszerzonego zespołu wchodzą inni członkowie Komisji lub osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3.

§ 4. Minister właściwy do spraw środowiska może zwołać posiedzenie plenarne całego składu osobowego Komisji w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia.

§ 5. Członkowie Komisji lub zespołu oraz osoby powołane zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu powinni być zawiadamiani o terminie i porządku posiedzenia Komisji lub zespołu na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed posiedzeniem, drogą pisemną, mailową lub telefoniczną.

§ 6. 1. Na posiedzenie Komisji lub zespołu powinni być na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed posiedzeniem zaproszeni:

1) przedkładający projekt robót geologicznych, dokumentację hydrogeologiczną lub inne opracowanie;

2) osoba, która sporządziła projekt robót geologicznych, dokumentację hydrogeologiczną lub inne opracowanie;

3) osoba, która sporządziła opinię (koreferat) w rozpatrywanej sprawie;

4) przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

2. Przewodniczący Komisji lub zespołu może w razie potrzeby zaprosić na posiedzenie także inne osoby niewymienione w ust. 1.

3. Nieobecność na posiedzeniu osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§ 7. 1. Przewodniczący zespołu otwiera posiedzenie, przedstawiając temat posiedzenia i członków zespołu oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu.

2. Osoba, o której mowa w § 1 ust. 2, przedstawia sporządzoną przez siebie opinię (koreferat).

3. Autorzy albo przedkładający opracowanie w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia, prezentują cel wykonania, zakres i wyniki prac przeprowadzonych i udokumentowanych w przedłożonym opracowaniu.

4. Osoby biorące udział w posiedzeniu mogą zgłaszać pytania do autorów opracowania lub przedkładających opracowanie, którzy następnie udzielają odpowiedzi.

5. Prowadzi się ogólną dyskusję, w której biorą udział wszyscy zaproszeni na posiedzenie.

6. Członkowie zespołu prowadzą naradę, w której udział biorą przewodniczący, członkowie zespołu, osoba sporządzająca opinię (koreferat), przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. Narada odbywa się na wniosek co najmniej jednej z osób, o których mowa w § 2 ust. 2, i toczy się bez udziału autorów albo przedkładających opracowania, o których mowa w ust. 3.

7. W toku narady odbywa się głosowanie nad przyjęciem danego opracowania. Głosowanie jest jawne. Dokonując oceny opracowania zespół bierze pod uwagę prawidłowość jego sporządzenia kierując się zarówno własnym doświadczeniem zawodowym jak i przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. W głosowaniu biorą udział przewodniczący i członkowie zespołu. Rozstrzygnięcia zespołu zapadają większością głosów. W razie równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Zespół sporządza na piśmie opinię, ocenę, analizę lub propozycję, o których mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia, na temat opracowania będącego przedmiotem posiedzenia.

9. Opinia, ocena, analiza lub propozycja powinny w szczególności zawierać oznaczenie miejsca i daty posiedzenia, tematu rozpatrywanej sprawy oraz stanowiska zespołu wraz z uzasadnieniem, oraz zostać podpisane przez przewodniczącego i członków zespołu.

10. Przewodniczący zespołu przedstawia opinię, ocenę, analizę lub propozycję dyrektorowi Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 8. Termin wyrażenia opinii przez Komisję, licząc od dnia przekazania opracowania Komisji do dnia przedstawienia opinii na piśmie dyrektorowi Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska, nie może przekroczyć czterech tygodni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – sześciu tygodni po uzyskaniu przez przewodniczącego zgody dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 9. Przepisy § 7 stosuje się odpowiednio do posiedzeń plenarnych Komisji oraz posiedzeń zespołu w rozszerzonym składzie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama